kraks vejviser 1940 handelskalender

KRAK S

VEJVISER 1940 171. AARGANG . KRAK 78. AARGANG

2. BIND KRAK 8 HANDELSKALENDER FOR DANMARK Emneliste • Real-Register • Firma-Register. Fag-Register • Island • Udlandet • Eksport-Vejviser.

v JJ \ UDGIVER: KRAK S LEGAT NYTORV 17 KØBENHAVN K TELEFON CENTRAL 308 Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

Xv 0°).H \

INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran«hver af disse.

1. Bind, ------------------

Side

Forkortelser og Tegn, anvendt i Vejviseren Afdeling I: Kort og Planer. Oversigtskort, Sporvejskort, 7 litograferede Specialkort og 8 Kortskitser over København og Omegn. Sporvognsruter og Planer over Hospitaler og Teatre i København. Afdeling II: Gade-Register og Hus-Register for Købenjiavn. a) GADE-REGISTER .................................................................... 33 Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. m., hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER ......................................................................................................................................................... 54 Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre, Ejendoms ­ skyld, Grundværdi, Ejer, Beboere m. m. (Navn, Stilling og Telefon). 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling III: Person-Register for København ......................................................................................... 865 Navne-Register over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i København, Frederiksberg og omliggende Villabyer. — TILLÆG: En Lisle over DØDE i det sidst forløbne Aar. Afdeling IV: Provins-Register. A. FORRETNINGER ......................................................................................................................................................... 1697 (byvis ordnede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, for 33 af de største Kobstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT-ADRESSER ................................................................................................................................................... 2039 C. STØRRE GAARDE ..................................................................................................................................................... 2145 D. KOMMUNEFORTEGNELSE ....................................................................................................................................... 2176 Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Sidetal ...................... Tilføjelser, der er kommet til Redaktionens Kendskab under Vejviserens Trykning .............. Afdeling V : Real-Register for København ............................................................................................... 2465 Stats-, kommunale og private Institutioner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om For ­ hold af almen Interesse. TILLÆG: Bestemmelser og Takster vedrørende Post- & Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen. Vejledning for Eksportører (grønne Blade). Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark .............................................................. 2705 Uddrag af de officielle Handels-Registre, Forsikrings-Registret og Aktieselskabs-Registret. A. København. B. Købstæderne og købstadlignende Bebyggelser. C. Landet. Afdeling VII: Fag-Register for Danmark ........................................................................................................ 2961 Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i Danmark branchevis ordnet. Foran i Fag-Registret paa blaa Blade Fag - og V a r ef or t egne 1 se over alle Fag-Registrets Overskrifter med Sidetal og Oversættelser fra Engelsk, Fransk, Tysk og Spansk af de vigtigste Fagoverskrifter. TILLÆG: Færøerne. Kort, Real-Register, Navne-Register, Fag-Register. Grønland. Kort, Styrelse, Distrikter, Embedsmænd. Afdeling VIII: Island (røde Blade) ................................................................................................................................. 4177 Kort, Real-Register, Privat-Adresser, Fag-Register. Afdeling IX: Udlandet ......................................................................................... 4225 De europæiske Staters Størrelse, Folketal, 'Hovedstæder m. m. Danmarks Gesandter og Konsuler i Udlandet. Danske Foreninger i Udlandet. Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske. Udenlandske Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark (Fag- og Branchefortegnelser, med Kortskitser over nogle Lande). Export Directory of Denmark ............................................................................... sidst i Bogen, særlig pagineret Eksport-Vejviser over alle danske eksporterende Firmaer m. m. Engelsk Tekst med Oversættelser til Fransk, Tysk, Spansk og Dansk. A. EXPORTERS (1. List of Firms. 2. List of Products. 3. Advertisements.) B. BANKING, SHIPPING etc. Udgiverne paatager sig intet Ansvar for Fejl og Mangler, der trods al anvendt Omhu, maatte findes i Vejviseren. Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn. I I I l O z i z j gule Blade 2401 2, Bind. Emneliste til begge Bind.

Kraks Vejviser omfatter

Kort over Kbhvn., Frdbg. og Gjentofte; Færdsels- og Sporvejskort; Kortskitser; Teaterplaner m. m .................................................... Kort over Havn og Frihavn ............................................... ................... Stats- og kommunale Institutioner og Kontorer ; Foreninger og Sel ­ skaber; Legater og Stiftelser; Dagliglivets Retsforhold; Historie, Topografi og Statistik ; Seværdigheder m. m ............................... Inddelinger af Byen (Kvarterer, Roder, Ligningsdistrikter, Politi ­ kredse, Oppeborselsdistrikter, Forsørgelsesdistrikter, Postdi ­ strikter, Kirkesogne m.m.) ................................................................ Gader, Veje og Pladser (Oplysning om Gadenavnets Oprindelse, Gadeskitser, Matrikelnr., den sidste ny Ejendomsskyld og Jordværdi, Ejer, Beboere — Villabyerne) ..................................... Privat-Adresser og Forretnings-Adresser ............................................. Eksport-Firmaer med Oplysninger om danske Erhvervsforhold,Bank - og Pengevæsen, Havne og Skibsfart m. m. (Engelsk Tekst). .. Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen ......................................................................................... Fi ’ maer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER .................................... Kort over Danmark ................................................................................. 33 Kort over de større Købstæder ......................................................... Stats-og kommunale Institutioner i Byerne; Havneforhold; Indbyg ­ gertal; Beskatningsforhold; Foreninger m.m ............................. Forretningsadresser,ordnet byvis (med Henvisninger til Fag-Registret) Privat-Adresser ........................................................................................ Større Gaarde (Arealets Størrelse og Inddeling, Ejendomsskyld, Ejer, Forpagter, Godskontor m. m.) ......................................................... Administrative Inddelinger; Kommunernes Adresse og Beliggenhed indenfor Amter, Retskredse, Politikredse, Herreder .................... Færoerne (Kort, Institutioner, Forretninger, Privatadresser) ............ Grønland (Kort, Landet, Befolkningen og Styrelsen, Kolonidistrik ­ terne) ................................................................................................. Eksport-Firmaer med Oplysninger om danske Erhvervsforhold,Bank- og Pengevæsen, Havne og Skibsfart m.m. (Engelsk Tekst). Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen ......................................................................................... Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER ....................................

1. Bind, Afdeling I 2. Bind, Eksport-Vej viser

2. Bind, Afdeling V 1. Bind, Afdeling II og 2. Bind, Afdeling V

København

1. Bind, Afdeling II 1. Bind, Afdeling III 2. Bind, Eksport-Vejviser 2. Bind (grønne Blade) 2. Bind, Afdeling VI 2. Bind, Afdeling VII

2. Bind, Eksport-Vej viser 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 2. Bind, Afdeling VII 2. Bind, Afdeling VII 2. Bind, Eksport-Vejviser 2. Bind (grønne Blade) 2. Bind, Afdeling VI 2. Bind, Afdeling VII

Provinsen herunder Færøerne

Island Udlandet

Kort over Island ....................................................................................... 2. Bind, Afdeling VIII Stats- og kommunale Institutioner; Fremmede Landes Konsuler; Statistik; Foreninger og Selskaber ............................................. 2. Bind, Afdeling VIII Privat-Adresser ....................................................................................... 2. Bind, Afdeling VIII FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER .................................... 2. Bind, Afdeling VIII

De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Statsform, Kolonier, Hovedstæder ..................................................................................... 2. Bind, Afdeling IX Danmarks Gesandtskaber og Konsuler i Udlandet ............................ 2. Bind, Afdeling IX Fremmede Landes Gesandter og Konsuler i Danmark ........................ | pAfdeling V Danske Foreninger i Udlandet .................... j ......................................... 2. Bind, Afdeling IX Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske 2. Bind, Afdeling IX FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER .................................... 2. Bind, Afdeling IX

fl \

Emneliste findes paa gule Blade foran i 2. Bind

Aigunas noticias ensenando acerca del contenido y el uso del KRAK ’ s VEJVISER Guiay Almanaque Com ercial„ Krak 44 de Dinamarca e Islandia, conteni- endo ademås „El Directorio de Exportacion de Dinamarca. 44 Los extranjeros buscan casi si- empre direcciones adentro de cier- tos ramos, estas se eneuentran en este tomo (Tomo II) en la seccion VII, Fag-Register. Este regi ­ stro abraza a toda la Dinamarca, y todas las casas comerciales liasta de importancia regular son inclui- das bajo cada ranio, primero las casas de Copenhague (Køben ­ havn). Al fin del registro de ar ­ tes se eneuentra una seecion con Rigistro de Artes de las Islas Faroe (Færoerne) y en las liojas color de rosa una seccion tambien incluyendo Registro de Artes, de I s- 1 an di a (Island). Recomendamos a Vd. hacer uso de las traducciones de los encabe- zamientos industrials mas impor- tantes que se eneuentran sobre las bojas azules en frente del Registro de Artes; se componen de los idio ­ mas Inglés, Frances, Alemån y Ca ­ stellano. Si por ejeniplo se preci- sarå unas direcciones de varios mataderos de cerdos en Dinamarca, habrå que referirse a este nombre en el glosario Castellano, y a este corresponde en Dinamarques la palabra „Svineslagterier 44 . Con ayuda de esta palabra Dinamar- quesa se encontrarå la industria en el Registro de Artes. Un numero de otras casas escan- dinavas e extranjeras, que son de interés para el intercambio comer- cial con Dinamarca, ha sido in- cluido en la seccion especial: El Extranjero (Udlandet). En este torno tambien se eneu ­ entra una lista de los Consulados y las Legaciones de Dinamarca en el extranjero. Casas comerciales y sociedades anonimås registradas en Dinamarca son ineluidas, con indicacidn de proprietario, directores,junta direc- tiva, capital suscrito etc., en el „Firma og Aktieselskabs-Register 44 . Enel„Real-Register"sehareunido informes sobre la administracion del estado de Dinamarca alemås sobre la administracion las insti- tuciones, las uniones „etc. de la ciudad de Copenhague y las muni- cipalidades vecinas. Al fin del segundo torno se halla un Directorio de Exportacion completa en 5 idiomas: El Directorio de Exportacion de Dinamarca, el que incluye a todas las casas de exportacion Dinamarquesas.

Einige aufklårende Bemerkungen fiber den Inhalt und Gebrauch von KRAK ’ s VEJVISER Kraks Adressbuch und Handels ­ kalender fiir Danemark und Island, inwelchemzugleich „Export-Kalen- der fiir Danemark 44 aufgenommen ist. • Auslånder suchen fast immer Adressen innerhalb bestimmter Branchen; diese sind in diesem Band (Band II) Abt. VII des Fach- Verzeichnisses zu finden. Dieses Verzeichnis umfasst ganz Dane ­ mark, und såmtliche Firmen von bloss einigermassen Bedeutung sind unter jeder Branche aufgenommen ; zuerst die Kopenhagener Firmen (København). Am Schluss des Fach- Verzeichntsses befindet sich eine Abteilung mit Fach-Verzeichnis fiir die F ii r 6 e r und auf den rosa Blåt ­ tern eine Abteilung mit einem Fach-Verzeichnis fiir Island. Wir empfehlen Ilmen die Uber- setzungen der wichtigsten Facli- Uberschriften, die sich auf den hlauen Blåttern vor dem Fach- Verzeichnis befinden; sieumfassen die SprachenEnglisch. Franzosisch, Deutsch und Spanisch. Wiinschen Sie beispielsweise einige Namen der verschiedenen dånischen Schwei- neschlåchtereien, so schlagen Sie dieses Wort in dem englischen, franzosischen, deutschen oder spa- nischen Worterverzeichnis nach und finden dort, das Wort durch „Svine ­ slagterier 44 ins Dånisclie iibersetzt. Sie konnen danach sofort mit Hilfe des gefundenen dånischen Wortes das Facil im Fach-Verzeichnis finden. Eine Reihe andrer skandinavi- sclier und auslåndischer Firmen, die sich fiir den Handelsverkehr mit Danemark interessieren, sind in der besonderen Abteilunge Aus- land (Udlandet) aufgenommen worden. In diesem Band befindet sich ausserdem ein Verzeichnis iiber dånisclie Konsuln und Gesandt- Bchaften im Ausland. Eingetragene Firmen und Aktien- gesellschaften in Danemark sind mit Angabe der Inhaber, Direk ­ toren, Aufsichtsratsmitglieder, des Aktienkapitals oder dgl. im Fir ­ men- und Aktiengesellschafts-Ver- zeichnis aufgenommen worden. I m Real-Register befinden sich Aufklårungen iiber die verschie ­ denen Organe des dånischen Staa- tes, die Verwaltung der Stadt Ko- penhagen und herumliegender Ge- meinden und deren Institutionen, Vereine u. dgl. Am Ende des 2. Bandes ist ein vollståndiger Export-Kalender in 5 Sprachen aufgenommen worden, „Export Directory of Denmark 44 , in welchem sich samtliche dånisclie Ausfuhr-Firmen befinden. Der 1. Band von „Krak ’ s Vej ­ viser 44 ist vor alien Dingen ein Adressbuch fiir Kopenhagen mit Strasson-, Hausnummer- und Namen-Verzeichnissen iiber Ge- scbåfte und Privatpersonen, eine Karte uber die Stadt u. a. Dann bringt es ein Stådte-Verzeichnis (Provins-Register) umfassend (in A. Forretninger) die Geschåfte von 170 Stådten. Ferner ein Verzeich ­ nis iiber ungefåhr 19.000 Privat ­ personen ausserhalb Kopenhagen (B.Privat-Adresser),8owie einLand- giiter Verzeichnis (C. Større Gaar ­ de) mit vielen Aufklårungen iiber dieselben.

Instructive information on the contents and use of KRAK ’ S VEJVISER Krak ’ s address directory and Com ­ mercial directory for Denmark and Iceland, incorporating „Export Directory of Denmark 14 . When contemplating the esta ­ blishment of business connexions in Denmark business men abroad invariably look up addresses in the particular branches in which they are interested, and with a view to facilitating these prelimi ­ nary steps the desired addresses have been conveniently compiled in the „Fag-Register 44 Section VII of this volume (Vol. II i. This commercial directory co ­ vers the whole of Denmark and comprises the names of all firms of importance. The latter are shown under the respective bran ­ ches of trade, arranged for Co ­ penhagen (Kobenhavn) first. The same section contains a special directory for the Faroe Islands (Færøerne) and a special section containing also a commercial direc ­ tory forlceland (Island), the latter printed on rose coloured paper. We recommend reference to the translations of the more impor ­ tant trade headings in the Eng ­ lish, French, German and Spanish languages which will be found on the blue pages preceding the com ­ mercial directory. Suppose, for in ­ stance, you want the names of the Danish bacon factories, you look up this word in the English (French, German or Spanish) list of words, and find there that the Danish equivalent of the word is: „Svine ­ slagterier 44 . By means of this Da ­ nish term you are at once able to find this trado in the Commercial Directory. A number of other Scandinavian and foreign firms interested in trade intercourse with Denmark have been included in the special section: „Udlandet 44 (Foreign coun ­ tries). In this volume will also be found a list of the Danish Con ­ sulates and Embassies abroad. A list of registered firms and joint stock companies in Denmark with particulars as to principals, managing directors, board mem ­ bers, share capital etc. is providod in a special section of the Directory. The ,, Real-Register ’ (subject in ­ dex) contains information concer ­ ning the vaiious institutions of the Danish State, the Municipality of Copenhagen and the admini ­ stration, institutions, societies etc. of Copenhagen and the surrounding municipalities. A complete Export Directory in five languages: „Export Directory of Denmark 44 will be found at the end of Volume II. This Export Directory contains the names of all Danish exporting firms. Volume I of Krak ’ s Directory is primarily a Copenhagen direc ­ tory containing street and house section, and a private resident and commercial section, together with sectional map3 of the city etc. Moreover it contains a provincial towns directory (Provins-Register) comprising (in A. Forretninger) business concerns in 170 towns. Further a list of about 19.000 pri ­ vate residents outside Copenhagen (B. Trivat- Adresser), a landed pro ­ perty section (C. Større Gaarde), with much information pertaining thereto.

Quelques renseignements sur le contenu et l ’ emploi du KRAK ’ S VEJVISER Krak: Livre d ’ Adresses et Annuaire du Commerce du Danemark et de l ’ Islande, renfermant aussi „An ­ nuaire de l ’ Exportation du Dane ­ mark 44 . Les étrangers cherchent presque toujours des adresses dans des bran ­ ches spéciales, celles-ci se trouvent dans ce volume (volume II) dans la section Professions VII „Fag- Register ” . La section comprend le Danemark entier, et toutes les firmes de quelque importance ont été admises dans chaque bran ­ che, d ’ abord les maisons do Copen- hague (Kobenhavn). Sur les der- niéres feuilles du „Fag-Register 44 vous trouverez une section avec les professions des I les Féroe-Fær ­ øerne - et sur les feuilles roses une section avec les professions de 1 ’ I slande - Island. Nous vous recommandons de vous servir des traductions des plus im- portantes professions qui 8e trou ­ vent sur les feuilles bleues précé- dant le „Fag-Register 44 ; elles com- prennent les langues: Anglais, framjais, allemand et espagnol. Si par exemple vous désirez savoir le nom des diflerents abattoirs de pores danois, vous allez chercher ce mot dans le dictionnaire fran- $ais et trouvez lå que la désigna- tion „abattoirs de pores 44 se traduit en danois par le mot „Svineslagte ­ rier 44 . Aprés cela vous pourrez aussitot å l ’ aide du mot danois ainsi tracé trouver le metier dans les proféssions. Un grand nombre d ’ autres mai ­ sons scandinaves et étrangéres d ’ intérét pour les relations com- merciales avec le Danemark se trouvent jnsérées dans la section speciale Etranger - Udlandet. Ce volume contient en outre une liste des légations et consuls da ­ nois å l ’ étranger. Les firmes et sociétés anonymes enregistrées en Danemark ont été insérées avec Vindication de pro- priétaires, directeurs, membres du conseil d ’ administration, capital social etc. dans le „Firma- og Ak ­ tieselskabs-Register 44 . Dans le „Real-Register 44 sont groupés des renseignements sur les organes difierentes de l ’ Etat Danois, Municipalité, Institutions, Associa ­ tions etc. de la Ville de Copen- hague et des communes environ- nantes. La derniére partie du deuxiéme volume consiste d ’ un Annuaire com ­ plet de l ’ Exportation du Danemark en 5 langues: Annuaire de l ’ Exportation du Danemark dans lequel ont été admises toutes les maisons d ’ expor ­ tation danoises. Le premier volume du „Krak ’ s Vejviser 44 constitue tout d ’ abord un livre d ’ adresses de Copenhague avec registres des rues et des im- meubles, et des listes alphabéti- ques d ’ établissements de commerce et de particuliers. Il contient en ­ core un registre de villes „Provins- Register 44 comprenant (sous A. „Forretninger 44 ) les établissements de commerce de 170 villes. Puis vient une table d ’ environ 19.000 particuliers domiciliés hors de Corenhague (sous B. „Privat Adresser 44 ), et un registre de pro- priétés rurales (sous C. „Større Gaarde 44 ) avec beaueoup de ren- seignemenls 6ur celles-ci.

El primer tomo de la Guf a „Krak 44 es en primer lugar una guia de direcciones en Copenhague con re ­ gistro de calles y casas, y registro de nombres de comercios y de par ­ ticulars, ademås mapa de la ciu ­ dad etc. Despues contiene un re ­ gistro de municipalidades,(Provins- Register) incluyendo (en A: For ­ retninger) los comercios de 170 municipalidades. Ademås se halla una lista de cerca de 19.000 par ­ ticulars afuera de Copenhague (B: Privat-Adresser), un registro de propiedades rurales (C: Større Gaarde) con muehos informes a su respecto.

/ /

EMNELISTE Emnelisten er en alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Angivelse af den Overskrift og det Sidetal, hvorunder Oplysningen skal søges. Til Artiklen om „Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1 ' (der findes i Afdeling V) er der saaledes henvist fra Emne-Ordene: „Augustenborg Sanatorium", „Faksinge Sanatorium", „Fakse Ladeplads Sanatorium", „Folkesanatoricr", „Haslev Sanatorium", „Hjerting Sana ­ torium", „Hospitaler og Sanatorier", „Julemærkesanatoriet", „Kalø Vig Sanatorium", „Kampmann-Boysenske Sana ­ torium", „Kystsanatorier", „Nakkebolle Sanatorium", „Nationalforeningen", „Nyborg Sanatorium", „Nysted Sana ­ torium", „Ry Sanatorium", „Silkeborg Sanatorium", „Skørping Sanatorium", „Sonderjydske Fonds Sanatorium ved Augustenborg", „Tuberkulosens Bekæmpelse" og „Vordingborg Sanatorium", samt fra Oversigterne Foreninger B 19: Syge og C 27:Sundhedsvæsen, Sygepleje. I Emnelisten er paa alfabetisk Plads indskudt nedcnanforte OVERSIGTER, hvorunder sammenhørende Emner er grupperede, dog er Oversigten over Foreninger anbragt i Slutningen af Emnelisten. IIotiets Institutioner Domstole Finansministeriet Indenrigsministeriet 5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn

Redningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. 1. Sparekasser Stat stil syn Stiftelser og Legater So- og Transportforsikringsselskaber Telefonselskaber Underretter Vuggestuer Foreninger A. Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmænd, Kom ­ munale 3. Embeds- og Bestillingsmænd i Statens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere G. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere m. m. 11. Journalister, B'adforetagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 1G. Lu rere 17. Al edhjælpere og Funktionærer i pri ­ vate Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 19. Pengeinstituter, Forsikringsselskaber, Revisorer o. 1. 20. Restauratorer og Beværtere 21 Sagførere 22. Skuespillere, Teaterdirektører, Arti ­ ster etc.

* 8. Døvstumme og Tunghøre 9. Ferieophold 10. Fængselsselskaber 11. Gamle 12. Hjemløse 13. Juleforeninger 14. Konfirmationshjælp 15. Kvinder, Enligstillede 16. Laaneforeninger

Justitsministeriet Kirkeministeriet K rigsministeriet Marine ministeriet Ministeriet for Handel, Industri og Sofart Ministeriet for Landbrug og Fiskeri Ministeriet for offentlige Arbejder Socialministeriet Statsministeriet Udenrigsministeriet U ndervisningsministeriet Kommunale Myndigheder og Institu ­ tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden

17. Pensionskasser og-foreninger 18. Studie- og Undervisningshjælp 19. Syge 20. Tyender 21. Understøttelsesforeninger, Andre, der er begrænsede til særlige Erhverv eller Bel'olkningskredse 2. Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elevsamfund o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idræt og Sport 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige og religiose Foreninger, Missionsvirksom hed 18. Klubber o. 1. 14. Kreditor-Foreninger 15. Kunst og Kunstindustri 1G. Kvindesagen 17. Landbrugs-, Havebrugs- og Skov­ brugsforeninger 18. Landsmandsforeninger 19. Lytterforeninger 20. Motororganisationer 21. Musik, Sang, Skuespilkunst og Artistoptræden 22. Oplysningsarbejde blandt Voksne 23. Patriotiske Foreninger 24. Politik. Sociale Sp^gsmaal o. 1. 25. Samvirke m> d andre Lande 2G. Soldaterforeninger 27. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. 28. Turistforeninger 29. Videnskab, Sprog og Litteratur C. Forskellige 1. Afholdssagen

1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner Alderdomshjem Arbejdsanvisning Asyler for Born Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Feriekolonier Forsorgsanstalter Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund u. f. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Noteringsudvalg Nævn o. 1. (ekstraordinære) Observatorier

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd

Opdragelseshjem Optagelseshjem Parker og Anlæg Polikliniker Politi

B. Velgørenhed, Gensidig Hjælp 1. Almindelige Hjælpeforeninger 2. Arbejdsløse 3. Begravelse og Ligbrænding 4. Bespisning

FAG- OG VAREFORTEGNELSE en alfabetisk Fortegnelse over samtlige Fag-Registrets Overskrifter findes paa blaa Blade foran Afdeling VII. TILFØJELSER OG RETTELSER der er kommet til Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er begyndt, findes efter denne Emneliste.

II 1

II 1

Emneliste

Side Akademisk Idrætsforening, se Idrats ­ forening .................................................. 2545 — Kursus .................................................. 2467 — Musikforening ...................................... 2467 — Orkester ................................................ 2467 — Roklub, se Roklub, Danske Studenters . 2622 — Skytteforening, se Skytteforeninger. . . 2633 Akkordretten ............................................. 2467 Akkvisitører, Foreningen af Forsikrings-, se Foreningen af Fors .............................. 2514 Aktieselskaber, Indregistrerede, se Afd.VI, Firma- og Aktieselskabs-Register . . 2705ff Aktieselskabs-Registeret ......................... 2467 Aktuarforening, Den danske .................... 2467 Akvarieforening, Kbhvns ......................... 2467 Akvarium, Danmarks ............................... 2467 Albans Kirke, se St. Albans K ................. 2625 Albertina ............................................ 2467 Alderdomsbolig, Søværnets, se Foreningen Søværnets Alderdomsbolig ...................... 2516 Alderdomsforsørgelseskassen, se Bikuben. 2484 Alderdoms-Friboliger, Foren, for ........... 2467 Alderdomshjem z (se endvidere Oversigten Stiftelser og Legater) Alderdomshjem, Frdbg ........................... 2467 Alderdomshjemmet i Ordrup ................. 2467 Alderdomshjemmet Solhjem .................. 2467 Bombebøssen ............................................ 2486 Centralmissionen .................................... 2493 Diakonissestiftelsen ................ 2498 Døvstumme, Alderdomshjemmet for . . 2500 Ensomme Gamles Værn ........................... 2502 Foreningen Gartnernes Alderdomshjem. 2516 Frdbg. Borgerforening .............................. 2518 Frænkels Alderdomshjem ...................... 2522 Gamles By (Kbhvns A.) ...................... 2528 Gustafsforsamlingens Alderdomshem . . 2534 Husassistenternes Byggeforening og Al ­ derdomshjem ....................................... 2543 Postbudes Alderdomshjem ...................... 2612 Alderdomskassen for Sygeplejersker . . . 2468 Alderdomsunderstøttelse af Sygeplejersker, se Foreningen til .................................... 2516 Aldersrente, se Folkeforsikring ................ 2511 Aldersrentenydere, Foren, af, se Foren. af Alders ............................................... 2512 Aldersro Sogn, se Taksigelscskirken. . . . 2650 Alderstrøst ................................................. 2468 Aldrig mere Krig ...................................... 2468 Alexander Newski Kirke ........................ 2468 Alimentationsbidrag, se Offentlig Forsorg 2606 Alkoholforskning, Selskab til videnskabe ­ lig, se Selskab til vidensk ..................... 2628 Alkoholfrie Restauranter, se Kvindernes alkoholfrie Restauranter ......................... 2565 Alkoholisthjem, se i Emnelisten Oversig ­ ten Redningshjem. Allehelgens Kirke ........................................ 2468 Alliance Framjaise ..................................... 2468 Allieredes danske Vaabenfæller, De ... . 2468 Allinge,.Firma-RegiBter ............................... 2845 — , Forretninger m. m .................................. 1751 Almindelig dansk cand.mag. Org.............. 2468 ’ — dansk Gartnerforen., se Gartuerforening 2528 — dansk Hjælpe-Forening ....................... 2468 Almindelige danske Lægeforen., se Lægef. 2589 — danske Massageforen., se Massagef. . . 2592 — Hesteavls Fremme, Foren, tilø se Ama ­ ger Travselskab ..................................... 2468 — Hospital, se Københavns alm. Hosp.. . 2566 Almindeligt Dansk Vare- og Industri ­ lotteri, se Lotterier ........................... . 2588 Almindeligt Ingeniørforbund, se Ingeniør ­ forbund, Almindeligt ............................ 2547 Altinget, Island ............................................ 4179 Amagerbanen, se Privatbaner ...................... 2614 Amagerbanken ............................................. 2468 Amager Birk, se Søndre Birk .................... 2648 — Sognefogeder i, se Sognefogeder . . . 2635 Amagermuseet ............................................. 2468 Amagermuseets Venner . .......................... 2468 Amagers historiske Saml., se Amagermus 2468 Amager Travselskab .................................... 2468 Amager Turistforening ............................... 2468 Amalienborg ................... 2468 nærk: 2. Bind begynder med Pagina 24

Sido

A S Aabenraa, Firma-Register ...................... 2833 — , Kort, Forretninger m. m ........................ 1698 Aabne Bor ................................................... 2465 Aakirkeby, Firma-Register ....................... 2833 — , Forretninger ni. m. ............................... 1700 Aalborg, Firma-Register ............................ 2834 — , Kort, Forretninger m. m ......................... 1701 Aalegaards-Overnævnet ............................. 2465 Aalestrup, Firma-Register ......................... 2838 . — , Forretninger m. m ................................... 1718 Aalholin Kirke ............................................. 2465 Aandsarbejderes Forbund, Danske ........... 2465 Aandssvageanstalterne ............................... 2465 Aandssvageanst. samv. Funktionærforen.. 2466 Aandssvagesagens Venner .......................... 2466 Aarestrups Stift, (se endv. Legater). . . . 2466 Aarhus, Firma-Register ............................ 2838 — , Kort, Forretninger m. m ....................... 1719 Aarhushallen .................................................. 1719 Aars, Firma-Register .................................. 2845 — , Forretninger m. m ................................... 1750 Aarsliste-Udvalg (se Nævningekredse) . . 2606 Aarup,Firma-Register .................................. 2845 — , Forretninger m. m .................................... 1750 Abel Cathrines Stiftelse ............................ 2466 Absalon, se Brevdueklubben Absalon . . . 2488 Absalons Brønd, se Christiansborg .... 2494 Absalonskirkeri ............................................. 2466 Academicum Catholicum ............................ 2466 Adelige Jomfrukloster, Gisselfeld ........... 1809 ------- Odense ----------------------------------- 1910 ------- Roskilde -------------------------------- 1951 -------Vallø, se Valle ------------------------ 2661 ------- Vemmetofte, se Vemmetofte .... 2662 Adels Aarbog, se Foren, til Udg. af. . . . . 2517 Adels Forbund, Dansk ................................ 2466 Adgangsbevis f. udenl. Handelsrejsende. 2466 Adgangstider i Samlinger etc., se Samlinger. 2625 Adjutantstab, Hs.Maj. K., se Hofstaterne 2540 Admiral Winterfeldts S., se TrøstensBolig. 2655 Admiralitetskontor, se Marinemin ............ 2591 Adoption ...................................................... 2466 Adoptionsbureau, se Mødrehjælpen ............ 2601 Adressebog og Handelskalender for Dan ­ mark, se Kraks Vejviser ....................... 2558 Adresseforandringer, Anmeldelse til Vej ­ viseren ........................................................ 2188 Adresser — Forretningers i hele Landet, fagvis ord ­ nede, se Fag-Registret, Afd. VII . . . 2961 ff — Forretningers og priv.Personers, Ho ­ vedstaden ogOmegn, ordnedeefterGader 55fl — Forretningers og private Personers, i Hovedstaden og Omegn, ordnede alfabe ­ tisk efter Navn og Stilling .............. 866ff — Forretningers i Provinsen, se ........... 1697ff — Privat-Personers i Provinsen, se . . . 2039ff — Større Gaardes, se .............................. 2145H Adventisternes Kirke, se Ebenezer. . . 2500 — Konferens, se Syvende Dags Adv. . . . 2647 Aeronautiske S°lskab, se Kongelige D A. 2557 Afghanistans Gesandtskab og Konsulat, se Gesandtskaber og Konsulater ................. 2529 Afholdsfolkenes Lytterforening, se Lytterf. 2589 Afholds-Forbund, -Foreninger, -Organi ­ sationer, -Samfund m. m. .................... 2466 se endv. Foreninger C, 1 — Bibliotek, Danmarks, se Bibliotek . . . 2484 Afholds-Ordener, De forenede .................... 2467 Afstandsberegning paa Veje, udgaaende fra Kbhvn., se Kilometersten .............. 2551 Afstøbningssamling, Den kgi ..................... 2467 Aftenskoleforening, Dansk ......................... 2467 Afviklingskassen for salgbare Apotekspri ­ vilegier ...................................................... 2467 Akademi, Det kgl. (Kunstakademiet) . . . 2467 Akademi for de tekniske Videnskaber . . 2467 Akademi, Soro, se u. Sorø .......................... 1989 Akademikere, Kvindelige, se Kvindl. . . . 2565 Akademisk Arkitektforening, se Arkitekt ­ forening ................................................. 2476 — Bokse Club, se Bokse Club ................ 2485 — Boldklub, se Boldklub ........................... 2485 — Forening for Udenrigspolitik og Folke ­ nes Forbund .......................................... 2467 — Fægteklub ....................................... 2467

Amalienborg, Beboere ............................ 83 Amatør-Bokse-Union, se Bokse .................. 2485 Amatør Klub, Kbhvns fotografiske .... 2468 Amatør-Sejlklub, se Sejlklub, Kbhvns . . . 2627 Ambulance ............................... ' ................. 2468 American Club ............................................. 2469 American Legion, The ............................... 2469 American Scandinavian Foundation, The, se Danmarks amerikanske Selskab . . . 2496 Amerikanske Gesandtskab og Generalkon ­ sulat, se Gesandtskaber og Konsulater . 2529 Amerikansk Klub, se Dansk-Amerik.. . 2496 Amerikanske Selskab, Danmarks, se Dan ­ marks ................................................... 2496 Amies de la jeune fille, Les .................... 2469 Ammunitionsarsenal, Hærens .................... 2469 Amtmand over Færøerne .............. ' .............. 4146 — over Kbhvns Amt ................................ 2469 Amtmænd i de ovrigo Amter, se Real-Re­ gister for de paag. Byer i Afd. IV. . 1697IT Amtsbiblioteket i Assens ............................ 1752 Amtsforvalterforeningen ............................ 2469 Amts, Kbhvns, Institutioner, se i Emne ­ listen Kommunale Myndigheder etc. Amtslæge i Kbhvns Amt .......................... 2469 AmtBlæge paa Færøerne .............................. 4146 Amtslægeri de øvrige Amter, se Real-Regi ­ ster for de paag. Byer i Afd. IV . . . 16971T Amtsraadet f. gi. Kbhvns Amt ................. 2469 Amtsrådsforeningen f. Danmark ............ 2469 Amtssygehuse, Kbhvns .............................. 2469 Amtssygehuse i Provinsbyerne, se Real- Register for do paag. Byer i Afd.IV. . . 1G97CF Amtstue, Kbhvns ..................................... 2469 Amtstue, Nordre Birks ............................. 2469 Amtstuer i Provinsen.se Real-Register for den paagældendc By i Afd. IV ... . 1697ff Amtsvandinspektoratel f. gi. Kbhvns Amt 2469 Amtsvandinspektørforeningcn .................... 2469 Amtsvejinspektoratet for Kbhvns Amt . . 2469 Amtsvejinspektører i Provinsen, se Real- Register fordepaag.ByeriAfd.IV. . . 169711 Amtsvejinspektørforcningen ....................... 2469 Analytisk-kemiske Lab., V Stein ’ s, seStein ’ s 2642 Anboringsmestre, se Vandforsyningen . . 2661 Anckerske Legat, se Legater .................... 2570 AndelB-Anstalten Tryg ................................ 2469 Andelsbanken ............................ ’ . ............. 2469 Andels-Boligforeninger, se Bygge- og Bo ­ ligforeninger ........................................... 2489 Andels-Fjerkræslagterier, De samv. danske 2469 Andelsforbund, Nordisk, se Nordisk. . . . 2604 Andelsforeningernes Sanatorieforening, se Sanatorieforening . . ............................. 2625 Andels Godningsforretning, so Dpnsk An ­ dels Gødningsforretning .......................... 2496 Andelsmejeriforeninger, ae Mejeridrift . . . 2592 Andels-Pensionsforeningen. ..... .". . . 2469 Andelsskolen, se Brugsforeninger .............. 2488 Andelsslagterier, De samvirkende ............ 2469 Andelsudvalget ........................................... 2469 Andersen, II C, Samfundet (Odense) . . . 1907 ----------- s ’ Kbhvns Afd ............................... 2470 Andersens Friboliger ............................... 2470 Andersens, Laurits, Fond .......................... 2470 Andersvænge, se Aandssvageanstalterne. . 2466 Andreas Kirke, se St. Andreas K ............. 2625 — (i Ordrup), se u. Katolske Kirker. . . . 2551 Andreasordenen, se St. Andreasordenen. . 2626 Anker Heegaardske Foredrag .................... 2470 Anklagemyndigheden .................................. 2470 Anlæg, so i Emnelisten : Parker og Anlæg Anlægsgartnerforening, Dansk ................. 2470 Anna Kirke ................................................. 2470 — se ogsaa u. Katolske Kirker ................. 2551 Annoncebureauernes Brancheforening . . . 2470 Annoncebureauers Sammenslutning .... 2470 Annonce- og Reklamebureau, Statens, se Statens Annonce- og Roklame . . . 2638 Ansgarius-Foreningen .................................. 2470 Ansgarkirken ................................................ 2470 Ansgars Kirke, se Katolske Kirker .... 2551 Antiksamlingen, se Nationalmuseet .... 2603 Antikvarboghandlerforeningen .................... 2470 Antroposofi, Studieskolen for. ................. 2470 Antroposofisk Selskab i Danmark .............. 2470

Apol — Bang

Emneliste

2403

Side Apolloteatret, se Teatre ............................. 2651 Apostelkirken ....................................... 2470 Apostolisk Vikariat, se Katolske ........... 2551 Apostolske Kirke, Den ......................... / . 2470 Apotekerforeninger ..................................... 2470 — se ogsaa Kreditforen., Apotekernes. . . 2558 Apoteksprivilegier, salgbare, se Afviklings ­ kassen for ................................................ 2467 Appeludvalg, se Toldraadet ....................... 2653 Arabisk Mission, se Dansk Kirke-Mission i Arabien ................................................... Arbejde adler ....................................... .. . Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for . . . Arbejderbevægelsens Arkiv ....................... Arbejderbevægelsens Erhvervsraad ........... Arbejderboliger, Foreninger for .............. — se ogsaa Alderdoms-Friboliger .... og Foreningen af 1865 .......................... Arbejderforbund,Kvindeligt,se KvindeligtA.2565 Arbejderforeninger, se Foreninger A, 1 i Emnelisten Arbejderforsikrings-RaadefjSeDirektoratet fur Ulykkesforsikringen .......................... 2499 Arbejderhjem, Frdbg., se Frdbg. Arb. . . . 2518 Arbejderhjemmet Fredenshus, se Fredensh.2518 Arbejderhøjskoler, se Arbejdernes Oplys ­ ningsforbund ........................................... 2471 Arbejder-Idræts-Forbund ............................ 2470 Arbejderkoncerter, se Studentersanif .......... 2643 Arbejder Loge, Dansk, se D. A. L ............ 2495 Arbejdernes Andels-Boligforen., se Bygge- og Boligforening ..................................... 2489 — Brændselsvirksomheder, Fællesraadct f. se Fællesraadet for Arb ........................ 2523 — Byggeforening ........................................ 2471 — Esperanto- Klub.se Esperanto-Klub, Arb. 2502 — Fællesorganisation .................... .. . . . 2471 — Idræts-Forbund, se Arbejder-ldræts-F. 2470 — Idrætsklub, se Idrætsklub .................... 2545 — kooperative Byggeforening, se Bygge-og Boligforeninger ..................................... 2489 — Kunstforening ....................................... 2471 — Landsbank ............................................. 2471 — Læseselskab .......................................... 2471 — Oplysningsforbund ............................... 2471 — Radioforbund, se Radioforbund, Arb.. 2617 — Radioklub, se Radioklub, Arb ................ 2617 — Roklub ................................................... 2471 — Samariter Forbund .................................. 2471 — Samariterforening ................................... 2471 — Skakforb., se Skakforb., Dansk Arb. . 2629 — Tennis Klub ........................................... 2471 Arbejdersangkor, Do samvirkende ........... 2471 Arbejder-Skakklubber, se Skakklubber . . 2629 Arbejder-Udveksl., se Nordisk Arbejder- TT1 - ’ - r 2497 2470 2470 2470 2470 2470 2467 2512 Udveksling .................................. Arbejdets vidensk. Org., se Komite f.A.v.O. Arbejdsanstalten Sundholm ....................... Arbejdsanvisning Arbejde adler ......................................... Arbcjdsanvisningf.Kbhvn.&Frdbg. . . . Arbejdsanvisningskont. for Døvstumme . Arbejdsdirektoratet. ............................... Arbejdsløshedskasser ............................. Boghandlcr-Medhjælperforening, D.d. . . Centralmissionen ........... . ........................ Engageringskont. f. Handel og Industri . 2502 Formandsforening, Dansk ....................... Fængselshjælpen ..................................... Fæstemænd ................. • .......................... Gjentofte Kommune ............................... IIandel8foreningen af 5. Juni 1864 . . . Handels- og Kontoristforen., Kvindernes. Handels- og Kontormedhjæ.lperfofD. . . Hjemløse Mænd i Kbhvn ....................... Ingeniørforenings Arbejdsforsikrings-, Engagerings- og Oply^ningsbureau . Journalistforeningen, Provins- .............. Juristforbundet ........................................ Landsforeningen af Vanfore etc ........... Lærerforening, Danmarks ...................... Musiker-Bors ........................................... Musiker-Forbund, Dansk ....................... Statsforhyringskontorerne ....................... Studenterforeningen ................................ Sygeplejeraad, Dansk ............................. Vinkyperforeningen ................................ Arbejdsdirektoratet ................. .............. Arbejdsforsikringsbureau, Ingeniørforenin ­ gens, se Ingeniørforenings Arb ............. 2547 Arbejdsgiverforening, Dansk, med derunder hørende Sammenslutn. og Foreninger . 2472 (Foreninger og Lang, som ikke hen ­ horer herunder, er anført alfabetisk i Real-Registret efter deres Navn) Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring ............ Arbejdshjem for døvstumme Piger, sePøv- stumme Piger ........................................ 2470 2471 2471 2471 2475 2485 2493 2517 2524 2525 2531 2535 2536 2536 2539 2547 2549 2519 2569 2589 2600 2600 2641 2643 2647 2663 2471 2474 2500 2604 2553 2471

Side 2477 2498 2660 2660 2499 2478 2560 Asyler [fortsat] Sundbyernes A., se Asyl .................... Teba, se Diakonissestiftelsen ...... Utterslev Daghjem .................................. Utterslev Folkcbørnehave og Fritidshj. . Asylskoles Minde, se Dronning Caroline Amalies Asylskoles Minde ................. Athletik, Athletklubber m. m .................... (se ogsaa Kristelige F. U. M.) .............. Attende April, Sønderjydsk Ungdomsforen. 2478 Attende November,se Kunstnerforeningen af2562 Auditør, Statsbanernes, se Statsb ............. 2641 Auditørkorpset. ........................................... 2478 Augustenborg, Firma-Register .................... 2846 — , Forretninger in. m ................................... 1754 — Sanatorium, se Nationalforen. til Tu ­ berkulosens Bekæmpelse ...................... Auktionsdirektør (nu Fogedkontor II), se Byret, Kbhvns ........................................ Aurehøj Gymnasium, se Statsskoler . . . Aurora, hemmeligt Samfund .................... .,Autig ” (Foien. af Auto-Tilbehørs Gross.) 2478 Autoejernes Indkøbsforening .................... 2478 Autogummi-Forhandler-Foreningen ........... 2478 Auto-Industriforening, se Cykle- og Auto-I. 2495 Automobildroskeejerforeningen, so Arbejds ­ giverforening, Dansk ......................... Automobildroskekørsel ............................. Automobilforhandler-Foren , Danmarks. Automobilforhandlerforening, J£dsk. . . Automobilforsikring, se Forenede Danske. — se tillige Dansk Forening for interna ­ tional Motorkøretøjsforsikring ............ Automobilforsikrings Forbund, Dansk . . . Automobil Klub, Kgl. dansk, se Kgl. d. . . Automobil-Korps, se Frivilligt Dansk. • . Automobil- & Cyclebranchens Akkord- og Konkurs-Afdeling ................................... Automobil- og Cykle-Gross. Foreningen. . Automobillygternes Tændingstid, se Cykle- og Automobillygternes .......................... Automobil- og Motorindustriforenhigen . . Avispostkontoret, se Post- og Tolegrafv. . Avissamling, Statens, i Aarhus ................. Avlstyre i Fyens Stift, Forsikringsforenin ­ gen for ..................................................... ] Avnstrup Sanatorium, se Hospitaler . . . . ! 2603 2491 2612 2478 2472 2478 2478 2478 2512 2496 2478 2557 2522 2478 2478 2495 ' 2478 2613 1723 1907 2541 Baadebyggere, Foreningen af, se Arbejds ­ giverforening ........................................... Baadfarten til Himmelbjerget (Silkeborg). Bach-Foreningen ....................... .. ............. Baconkontrollen .......................................... Badeanstalter .............................................. — se tillige Fag-Registret, Afd. VII . . . — tamt Svømmehal .................................. Badminton Forbund, Dansk ....................... Badminton Klub, Frdbg .............................. Badminton Klub, Gjentofte ....................... Badminton Klub, Kbhvns .......................... Bageri tilsyn, se Arbejde- og Fabrikstilsynet. Bagerlaug, se Arbejdsgiverforening .... Bagerlaugets Svendestiftelse .................... Bagermesterforenir.ger i Sj ’ æll. og Loll. -Fal ­ sters Stifter, se Centralforen, f. Sjæll. Bagerstandens Fællesorg., se Fællcsorg., Den danske Bagerstands ...................... Bagsværd, Beboere ..................................... — Grundejerforening ............................... — Haandværkerforening ............................ Bakkehus, GI., se Aandssvageanst ............. Bakkehuset, Dansk Litteraturforen .......... Bakkehuset, Stiftelsen ............................... Balders Hospital, se Hospitaler ................. Ballerup, Firma-Register. .......................... — , Forretninger m. .. ................................. Ballettens Forening, se Foreningen Den kgl. Ballet ................................. ...................... Ballettens Personale, se Teater, Det kgl. . . Ballettens private Pensionsfond .............. Ballonparken, se Flyvetropper ................. Baltic and International Maritime Confe ­ rence ............................... .. ...................... Baltica, Assurance-Compagniet ................. ... Bandage- og Sygeplejebranchen, se Sam ­ menslutn. af Specialforr. indenf ......... 2625 Bandy Union, Dansk .................................. 2479 Banegaarde, Kbhvns, se Statsbaner . . . 2639 se ogsaa Privatbaner ......................... 2614 Banegaardsværnet, se Danske Kvinders Velfærd .................................................. 2498 Banerytternes Klub .................................... 2479 Panerytterues Understøttelsesforening. .- . 2479 Bangs Virksomhed ................................... 2479 2472 1969 2478 2478 2478 3034 2645 2479 2479 2479 2479 2476 2472 2479 2493 2515 2650 2479 2510 2479 2479

Sidt Arbejdshjem, Kbhvns ....................... . . . 2474 Arbejdshus, Statens ........................... 2475 Arbejdsledere i Danmark, se Foren, af . . . 2513 Arbejdslederforening, Danskinspektor- og, se Inspektor- og Arbejdslederf .............. 2547 Arbejdsledige, se Skolen og Hjemmet f. A.2630 Arbejdsløshedens Bekæmp., se Landsforen. til Arbejdsløshedens Bekæmp .............. 2569 Arbejdsløshedsfonden ................................ 2475 Arbejdsløshedsforsikringen, se Arbejdsdi- ’ ' ' ' rektoratet ................................................ Arbejdsløshedskasser, Anerkendte ..... Arbejdsmands Forbund, Dansk, se Fagfor ­ bund ...................................................... Arbejdsnævnet, se Arbejdsdirektoratet . . Arbejds- og Fabriktilsynet ....................... Arbejdsraadct ............................................. Arbejdsudvalg, Socialministeriets .............. Arboret, Statens, se Forstbotauisk Have . Arden, Firma-Register ............................... — , Forretninger m. m .............................. Areal, Kbhvns, se Indbyggerantal ............ — , de europæiske Staters, se Bagsiden af Titelbladet til Afd IX ............................. 4226 Argentinsk DanskForen., se Dansk Arg. . 2496 Argentinske Gesandtskab og Generalkon- sulat, se Gesandtskaber. . .................... Arkitektforening, Akademisk .................... Arkitekt-Forening, Dansk ........................... Arkivarforeningen ..................................... Arkiver, se i Emnel. Oversigten Biblioteker Arktiske Station ......................... 2476 Armeniervenner, De danske .................... 2476 Arnamagnæanske Haandskriftsamling. . . 2476 Arresthuse ................................................. 2476 Arresødal, se Classenske Fideikomm ......... 2495 Arsenal, se Vaabenarsenal. ....................... 2660 — se ogsaa Jydske Arsenal (Hjørring). . 1824 Artilleriet .................................................... 2477 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste — se ogsaa under Aarhus ............................ 1719 — — — Holbæk ......................... 1830 — . — — Ringsted ......................... 1949 Artilleriets Kaserner, se Kaserner. . . . 2550 Artilleriofflcersforeningen .......................... 2477 Artisters Forening, Professionelle danske. 2477 Artistforbund, Dansk .................................. 2477 Arvebiologisk Inst., se Universitets I . . . 2659 Asnæs, Firma-Register ............................... 1 — , Forretninger m. m ................................. : Assens, Firma-Register ............................... i — , Forretninger m. m ................................ ; Asserbolejren, se Ungdomslejre ................. t Assistenshuset ........................................... i — Indloveringskontorer, se u. Laanefor- rotninger i Fagregistret, Afd. VII. . . 1 Assistens Kirkegaard, se Kirkegaarde ... 1 ------ Takster m. m., se Begravelsesv. ... S Assistentforen., Kommunal, se Konim. . . t Association franco-danoisc .......................... 1 Assumptionssøstrenes Kirke, se Katolske ! Assurance-Comp. Baltica, so Baltica .... 1 Assuranceforeningen Skuld .................... ... ‘ Assuranceselskaber: Henvisning til de for ­ skellige Arter Assuranceselskaber, seFag- og Varefortegnelsen (blaa Blade). ... i Assurandørernes Hus .................................. ‘ Assurandørernes Pressebureau ................. i Assurandeurer, Private, se Private . . . . t Assurandør-Societetet ................................ 1 Astronomisk Observatorium ....................... i Astronomisk Selskab ................................ ‘ Asylbestyrerind. Hjælpeforen., se Hjælpef.. ! Asyler for Børn, (se ogsaa Daghjem, Fritidshjem og Vuggestuer) Asylet af 28. Maj, se Asylselskab, Det kbhvnske ................................................ i Blinde, Forsørgelsesanstalt for .............. ! Blindeinstitut, Det kgl., paa Refsnæs. . ! , Børneasyl, Valby ............................. i . . . ! Dronning Caroline Amalies A., se Asyl ! DronningLouisesA., se Asylselskab. . . . ! Frederik d. 6. A., se Asylselskab, Det kbhvnske .......................................... ! Frederiksberg A., se Asylselskab ; . . ! Kbhvnske Asylselskab, se Asylselsk'. . . ! KongChr. d. 9. og Dronning Louises Asyl, se Asyl ......................................... Christianshavns A., se Asylselskab, dot kbhvnske .......................................... '. . 2477 Kronprinsesse Louises A., se Asyl . . . 2477 Kvindehjemmet ....................................... 2565 Menighedsplejerne ................................ .' 2593 Nørrebros Asyl, se Asylselskab, Det kbhvnske ............................................ - . 2477 Opdragelsen, se Asylselskabot Opdr. . . 2478 Prinsesse Maries A., se Asyl .............. 2477 Prinsesse Thyras A., se Daghjem. . . . 2495 2503 2471 2475 2476 2476 2518 2845 1751 2546 2529 2476 2476 2476 2845 1752 2845 1752 2659 2177 3541 2552 2481 2554 2477 2551 2479 2477 2930 2477 2477 2615 2477 2477 2477 2540 2477 2485 2485 2491 2477 2478 2477 2478 2477 2477 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401, 2471 2475

I

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker