kraks vejviser 1940 handelskalender

1

Emneliste

2421

Side Kriminalistforening, Dansk ....................... 2560 Kriminalpolitiforening, Dansk ................. 2560 Kristelig Forening for Handelsrejsende. . 2560 Kristelig Manufakturhandler-Foren ........... 2561 Kristelige Foreninger, se i Emnelisten: Foreninger C, 12. Kristelige Gæstehjem, Kbhvns .............. ! Kristeligt dansk Fællesforbund ................. ! Kristeligt Ædruelighedsforbund .............. ' Kristiansborg, se Christiansborg .............. ! Kristianshavn, se Christianshavn .............. ! Kristians Kirke, se Christians K .............. ! Kristi Kirke ................................................ ! Kristkirken ................................................ ! Kristuskirken, se Baptistmenigheden ... 5 Krogholmgaard, se Studenternes Landkoloni for Gamle ............................................. 2643 Kronborg Slot, se u. Helsingør ................. 1812 Kronisk Syge, Foren, af, se Foren, af kr. S. 2514 - ’ 2561 2561 2561 2494 2494 2494 2561 2561 2479 iki vuiorv kJj a. vi vaj . , av vi vii. ui m . kJ. Kronologiske Samling, se Rosenborg ... 1 Kronprins Frederiks Fond ....................... ! Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Louises Stiftelse .................................. ! Kronprinsesse Louises Asyl, se Asyl . . . ! ------ Husgerningsskole, se Husgerningssk. ! Krudtværk,Hærens, seu. Frederiksværk. . j Krydsfinér-Importører, Foren, af, se For ­ eningen af Krydsfinerimp ..................... i Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen til, se Landsforeningen til K ..................... 2569 Kræftkomité, Den danske ......................... 2561 K.U. ’ s Landsorganisation ............................ 2561 Kubas Gesandtskab og Konsulat, se Gesandt ­ skaber og Konsulater .......................... 2530 Kulhandlerforeninger for Kbhvn. og Omegn 2561 Kulimportørers Association ..................... 2561 se ogsaa Unionen af danske Provins- Kulimportører ...................................... 2659 Kul-Komiteen ............................................ 2561 Kulkontor, Kommunernes ........................ 2561 Kulturelle Fond, Den ............................... 2561 Kulturfilm, Dansk, se Dansk Kult .......... 2497 Kultursamfund, Dansk .............................. 2561 Kulturselskabet ......................................... 2561 Kunstakademi, se Akademi ...................... 2467 Kunstdrejerforeningen i Kbhvn ............... 2561 Kunstflidsforening, Dansk ....................... 2561 Kunstforening, Fyons Stifts, se u. Odense 1910 Kunst, Foreningen Fransk, se Foren. F. K. . 2516 Kunstforeningen ......................................... 2561 Kunst for Varer, se Foren. K. F. V. . . . 2516 Kunsthaandværk, Forening for ................ * Kunsthaandværkerskolen ........................... ! Kunsthaandværkets Fællesraad ................. ! Kunsthistoriske Laboratorium, se Univer ­ sitetets ................................................... ‘ Kunsthistoriske Fotografisamling, Statens, se Statens kunsthist .............................. 2638 Kunstindustrimu8eet8 Venner ................. 2561 Kunstindustrimuseum ............................... 2561 Kunstindustriskole, se Tegne- og Kunst . 2651 Kunstkammeret ........................................... 2561 KunstkredseD ............................................. 2561 Kunstmuseet, se Statens Museum ............ 2638 KunBtmuseumsforening, Dansk ................. 2561 Kunst, national, se Foreningen for ... . 2516 Kunstneres faglige Foreninger, se i Emne ­ listen Foreninger: A, 12. Kunstnerhjem ............................................. 2562 Kunstnernes Efteraarsudstilling, se Efter- aarsudstilling ....................................... Kunstnernes Understøttelseskasse . . : . . Kunstnersamfund, Grafisk, se Grafisk. . . Kunstnersamfundet, se Akademi .............. Kunstudstillinger, se i Emnelisten Over ­ sigten: Museer og Udstillinger. Kuponer til Brug for Vejviserens Købere Kuponskontoret, se Finansministeriet . . . Kurskoler, se Skolevæsen, Kbhvns .... og Frdbg. kommunale Skolev .............. Kursnoteringen ........................................... Kursus til Studentereksamen, Statens og Hovedstadskommune rnes ....................... se ogsaa Akademisk Kursus ................. se endv. Afd. VII., Fag-Reg ................ Kurvemagerlauget ....................... ................. Kvartererne i Kbhvn .................................. — Gadernes Beliggenhed i .................... Kvartermesterforen., se Søværnets Kv. . . Kvartermester- og Underkvartermester- skolen, se Søværnet ............................. Kvik, Roforeningen, se Roforen ................. Kvindeforening, Dansk-amerikansk .... Kvindefængsel, se Fængsler ....................... Kvindegymnastik, se Gymnastikforen. . . Kvindehjemmet .......................................... 2561 2477 2543 1791 2511 2561 2561 2561 2659 2500 2562 2532 2467 2185 2508 2631 2519 2562 2562 2467 3519 2562 2562 33 2649 2649 2622 2565 2524 2534 2565 2622 2561

Side

Side 2545 2565 2629 2565 2540 2565 2515 2565 2610 2565 2645 2624 2565 2565 2632 2565 2565 2490 2536 2565 2565 2539 2565 2565 i Kvindelig Idrætsforen., se Idrætsf ........... > — Læseforening ....................................... • ------ ’ s Skakklub, se Skakklub ................. Kvindelige Akademikere ............................. — Gymnastikforeninger, se i Emnelisten Foreninger: C, 10. — Hjælpeforening, se Hjælpeforening . . — Kunstneres Samfund ............................. — Landbrugere, Foren, f., se Foren, f. . — Missions Arbejderes Kvindeforening f. ydre Mission .......................................... — Plejeforening, se Plejeforen ................. — Studenters Idrætsforen .......................... — Svømme- og Gymnastikforen., se Svøm ­ me- og Gymnastikforen ........................ — Tyendes Vel, se Samfundet for ........... — velgørende Selskab ............................... Kvindeligt Arbejderforbund ....................... Kvindemission, se Skovtoftehjenimene . . Kvinderegensen ........................................... Kvindernes alkoholfrie Restauranter. . . . — Boligselskab, se Bygge- og Boligforen. — Handels- og Kontoristforening, se Han ­ dels- og ................................................ — Internationale Liga ............................... — Kokken, se Kvindernes alkoholfrie Restauranter .......................................... — Lytterforening, se Hjemmenes og Kvin ­ dernes Lytterforening . . . . v ........... — Radio-Landsudvalg ................................. Kvinders Erhvervsraad, Danske .............. — Haandarbcjde, se Foren, til Gavn for. . 2516 — Hvile- og Rekreationshjem, se Hvile . 2544 — konservative Forening, Danske ............ 2565 — Nationalraad, se Nationalraad .............. 2603 — Oprejsning, se Foren, til unge Kv. . . 2517 — politiske Samraad, Danske ........ 2565 — slesvigske Forening, se Danske K.s.F.. . 2498 — Tegne-ogKunstindustriskole,seTegne etc.265l — Velfærd, se Danske Kvinders Velf. . . ! — Ædruelighcdsraad, Danske ...................... ! Kvindesamfund, Dansk .............................. I Kvægavl ....................................................... ! Kvægtorv og off. Slagtehuse, se Torvevæsen. ' Kystartilleriforeningen .................................. ! Kystdefensionen, se Soværnet ................... : Kystflaadcn, se Søværnet ............................ ! Kysthospitalet paa Refsnæs . . ! — , se Finseninstitutet ................................. ! — ved Juelsminde .................................... ! Kystofficersforeningen ................................. i se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Kystsanatorier, se Nationalforeningen . . . : — se ogsaa Prinsesse Margarethas K . . S Kystsanatoriet Kastaniegaarden ................ ! Kystudkigsvæsenet, se Søværnet ................ ‘ Kæden, se Kjæden ....................................... ‘ Kæmnerforeningen ....................................... j se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Kæmnere i Købstæderne, se u. de paa ­ gældende Byer i Afd. IV .................... 1697ff Kæmpehallen (Forum), se Forum .............. 2518 Kærshovedgaard, se Afholdsforening, „Dot blaa Kors u .............................................. 2467 Københavns (Kbhvns) — Akvarieforening, se Akvarieforen. . . . 2467 — Alderdomshjem, se Gamles By ........... — almindelige Hospital ............................ — Amatør Bokse Union, se Bokse-Union — Amatør Sejlklub, se Sejlklub ................. < — Amt, se i Emnelisten Oversigten: Kommunale Myndigheder — Amts Amtsraad, se Amtsraadet .... Historiske Samfund, se Historisk. — Amts Landboforen., se Landboforen.. . ------ Skyttekorps, se Skyttekorps ------ Sogneraadsf., se Sogneraadsf. . . — 'Amtssygehuse, se Amtssygehuse . i . . — Amtstue, se Amtstue ................. ... — Apoteker-Forening, se Apoteker-Foren. . — Arbejdsanst., se Arbejdsanst. Sundh. . ___ — Arbejdsanvisningskontor, se Arbejdsanv.2471 — Arbejdshjem, sø Arbejdshjem 2474 — Athletik-Forbund, se Athletik-Forbund, Dansk ............................................... : , 2478 — Automobil-Drosker, se Automobildroske- kørsel .................................................. .. 2478 — Badminton Klub, so Badmint ............. \ 2479 — Bedømmelses- <„ ” Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg . — Begravelsesvæsen,se Begravelsesv. • — Belysningsvæsen, se Belysningsvæs. — Bespisningsanstalt, se Bespisning. — Bladudgiverforening, se Foren, af kbhvnske Dagblade .......................... — Bogbinderlaug, se Bogbinderlaug. . . . 2485 2498 2565 2565 2565 2654 2566 2649 2649 2566 2509 2566 2566 2603 2614 2566 2649 2553 2566 2528 2566 2485 2627 2469 2539 2568 2633 2635 2469 2469 2470 2471 og Voldgiftsudvalg, se ) . . 2479 2481 2'482 2483 2514 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401

Københavns [fortsat] — Boghandlerforening, se Boghandlerf. . 2485 — Bogtrykkerforening, se Bogtrykkerf.. . — Bogtrykkerlaug, se Bogtr ...................... — Boldklub, se Boldklub .......................... — Boldspil-Union, se Boldspil-Union . . . — Brandforsikring, se Brandfors ............. — Brandvæsen, se Brandvæsenet ........... — Bueskyttelaug, se Bueskyttelaug .... — Bygningsvæsen, se Bygningsvæsen . . . — Bymuseum, se Bymuseum ..................... — Byret, se Byret ..................................... — Damefrisør- og Parykmager Laug, se Damefrisør ............................................. — Dame-Fægte-Klub, se Dame-Fægte-Klub — Detailhandlerforening, se Detailhdlf. . — Detail-Mejerier, se Detail-Mejerier. . . — Discontokasse, se Discontokasse .... — Drengekor, se Drengekor .................... — Dyrlægeselskab, se Dyrlægeselskab. . . 2500 — Ejendomsmæglerforening, se Ejendoms ­ mæglerforening ..................................... 2501 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste — En gros Mejeriers Foren., se Foren. Kbhvns En gros Mejerier ................. — Erhvervskatteudv., se Erhvervenes . . — Farvehandler foren., se Farvehandlerf. — Firma-Register, se Afd. VI .............. — Fisketorv, se Torvevæsen. ...... — Fjerkræhal, se Torvevæsen .............. — Flæskehal, se Torvevæsen ................. — Fodbolddommerklub, se Fodbolddom ­ merklub ................................................... 2510 — Folkekøkkener, se Folkekøkken .... 2511 — Folkemusikskole, se Folkemusikskole . 2511 — Folkeregister, se Folkeregistrene. . . . 2511 — Fondsbørs, se Fondsbørs. ........... .. 2512 — Forsørgelsesvæsen, se Offentlig Forsorg 2606 — fotogr. Amatør-Klub, seAmatør-K. . . . 2468 — Frihavn, se Frihavnen ...................... t . ------ , Kort over ....................................... ’ . — Fritidshjem, se Fritidshjem ............... — Frivillige Luftforsvar, se Luftforsv. — Fægteklub, se Fægteklub .................... — Gasværker, se Belysningsvæsen .... — Golf Klub, se Golf ................................ — Grundejerforening, se Grundejerforen.. — Grundejeres Renholdnings-Selskab, se Renholdning ........................................... — Grønttorv, se Torvevæsen .................... — Guldsmedeforening, se Guldsmedeforen. — Gymnastikforen., se Gymnastikforen. . — Handelsbank, se Handelsbank .... se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste — Handelsgartnerforen., se Handelsgart . 2536 — Havn, se Havnevæsenet ....................... 2537 — — , Kort over, se Eksport-Vejvise ­ rens Side 266 sidst i dette Bind. — Historie og Topografi, se Selskab for Staden Københavns Historie ................. — Hockeyklub, se Hockeyklub ................. — Hovedbanegaard, se Statsbaner ........... — Huslejerforen., se Huslejerforen ........... — Husmoderforening, se Husmoderf. . . . — Hypotekforening, se Hypotekforen. . . — Højskoleforening, se Højskoleforen. . . — Idræts-Foren., se Idræts-F .............. — Idrætspark, se Idrætspark ................ v — Kaffehandlerforen., se Kaffehandlerf. — Kaserner, se Kaserner ......................... — Kirkegaarde, se Kirkegaarde .............. — Kirurgforening, se Kirurgforen ........... — Kommunalbestyrelse, se Kommunalbe ­ styrelsen ....................... , ................... — kommunale Ingeniørforbund, se Inge ­ niørforbund .......................................... — kommunale Institutioner, se i Emneli ­ sten Oversigten: Kommunale Institu ­ tioner. 2485 2485 2485 2486 2487 2487 2489 2490 2490 2490 2495 2495 2498 2498 2499 2499 2516 2502 2506 2707 2654 2654 2654 2522 3 2522 2588 2523 2482 2532 2533 2618 2654 2534 2534 2535 2628 2540 2640 2543 2543 2544 2545 2545 2545 2550 2550 2552 2553 2554 2547

2556 2556 2557 2557 2507 2557 2516 2522 2631 2630 2501

— Kommunalforen., se Kommunalforen. — Kommunebiblioteker, se Kommunebibl. — Kommunelægeforening, se Kommune ­ lægeforening ........... .............................. — Kommunelærerforening, se Kommune­ lærerforening .................................... • — Kommunelærerforenings Feriekolonier, se Feriekolonier ..................................... — Kommunelærerindeforening, se Kom- munelærerindeforening ....................... — Kommunes Embedsmænd, Foreningen, se Foreningen Kbhvns .......................... — Kommunes Fritidshjem, se Fritidshjem — Kommuneskoler, se Skolevæsen ........... — Kommuneskolers Skoleinspektørfor ­ ening, se Skoleinspektørforening . . , — Kommunes Optagelseshjom f. Drenge, se Emdrupgaard .....................................

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker