kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Foreningen af 1843 understøtter fattige, men skikkelige og uberygtede unge Tjeneste ­ piger med Bidrag til deres Udstyr som Tyende.Bestyrelse: Domprovst Einar Ege, Roskilde;Formand;Forlagsboghdl.V Rich ­ ter, Kasserer; Koininunelærerinde Fru R Brinch. Foreningen af 9. Dec. 1859 til fattige Konfir ­ manders Opklædning. Medlemsbidrag 5 Kr. aarl. eller 50 Kr. een Gang for alle. Ind ­ stillinger afgives til Formanden inden 1. Jan. eller 1. .Juli. Bestyrelse: Fuldm. i Magistratens Legat ­ kontor Axel Andersen, Formand; Kapt. Harald Block, Kasserer; Kontorchef u. Landsskatteretten CarlHelkett, R.DM., Revisor; Frk. Elli Grøn; Fru Louise Block; Fru Overlæge Schiødte; Fru Ingeniør Schultz. . Foreningen af 1860, stiftet 20. Sept., N- Voldg. 92 Kl U Cent. 1144. Foreningen har daglige Lokaler med billig Restauration. Den udgiver et Ugeblad og lader afholde ugentlige Møder med Foredrag foruden selskabelige Sammenkomster med Under ­ holdning af forskellig Art. Indmeldelse sker ved et Medlem ; Kontingent 1,25 Kr. maanedlig. Bogsamlingen er ca. 20,000 Bind. Formand: Direktør Ingeniør HTRime- stad, R. Foreningen af 1865 til Opførelse af billige Arbejderboliger,, ejer Ejendommene Ger- nersg. 50 - 56, Suensonsg. 55-63 og Austra- liensv. 21-27, samt Vester^aardsv. 16-34. Bestyrelse: RaadmandIb Kolbjørn, For ­ mand; fh. Stadsbygmester Arkitekt Axel Møller,R.DM.;RodemesterEFriis, MF. MB.; Ingeniør Axel Kayser; Forret ­ ningsf. for Dansk Tomrerforb.Ingv. Dahl, MF. MB. Foreningen af 10de Oktober 1874 til Konfir ­ mationsudstyr for værdige og trængende Forældres Børn af begge Køn i Kbhvn. Konting. er 1 Kr. Kvartalet ell. 50 Kr. een Gang for alle. Ansøgningsskemaer erholdes paa skriftlig Rekvisition hos Bestyrelses ­ medlemmerne i Begyndelsen af Jan. og Juli. Bestyrelse : Bagerm. Georg Jensen, For ­ mand; Gross. J P Nielsen, Næstformand; Bogholder John Petersen, Kasserer; Ba ­ germ. Johs. Pitzner, jun.; Murerm.Einer Jensen; Direktør E Breiding. Foreningen af 23de April 1882 med Børnehjemmet „Dohns Minde “ Ordrup- højv. 1, Charlottl. $ Ordr. 2532, op ­ drager forældreløse eller ulykkeligt stillede Børn ; Hjemmet er statsanerk. og kan mod ­ tage 45 Piger; (Forstanderinde: Frk. He ­ lene Jensen). Drengene anbringes i Pleje paa Landet. Bestyrelse : Kontorchef R E Colding, R., Formand; Raadmand, Bankbestyrer K Bind sle v; Tømrer Harald C hr i stensen; KommunaldirektørEErichsen; Højeste ­ retssagf. N J Gorrissen; Stiftamtmand K Haugen-Johansen, K. DM.; Eks- peditionssekr. Frk. Inger Parkov; Vice- konsul A Per min, Kasserer; Fru Kristina Sand. Foreningen af 1915, stiftet 13.Okt.1915. Kon ­ tor: Kastrupv. 17 Isl Am. 1729y (10-12). Formand: Dr. med. HP T Øru m. Foreningen af aktive Ølhandlere, Formand: L P Lars en, Roskildev.45A s Valby $ Vb. 3092. Foreningen af Aldersrentenydere, stiftet 1. Febr. 1939. Adr.: Ole Suhrs G. 3 Kl Æ By. 373 y. Formaal: at samle alle Aldersrente ­ nydere og varetage deres Interesser. Formand: Knud Knudsen. Foreningen af Arbejdsgivere, der beskæftiger Handels- og Kontormedhjælpere, Gylden- løvesg. 1 E f C. 3672,10268 & Palæ 4803. Formand : Dir. Harald Hess, Vejle.

Folk — Fore Lyngby-Taarbæk Kommunes: Kirkestr. Lyngby g}* Lyngby 800 (daglig 9 l / 2 -12 og 13-15 unat. Lord., Fred, tillige 18-20). Magleby, Store, Kommunes: Store Magle ­ by gi Dragør 526 (Fred. 5-7). RødovreKommunes: Rodovrev.l33Rødovre pr. Vanl. Rødovre540 (10-2 samt Mand. 5-7). Søllerød Kommunes: SollerødRaadhus pr. Holte $ ★ Holte 1515 (10-3, Fred. 10-6, Lord. 10-1). Taarnby Kommunes: Raadhuset Kastrup gi Kastrup 25 & 175 (11-3, Lord. 11-1). (Folkets Andelskasse (gens.Forsikringsforen.), Vesterbrog. 10 E $ C. 13892. (Folkets Hus, Enghavev. 40 E g) Cent. 2589. Restauratør: OttoBock. folkets Hus, Jagtv. 69 EU g) Cent. 5250. (Folkeuniversitetsforeningen(F.U.F.)stiftetd. 13. April 1898; Kontor: Frue PladsKI(Tirsd. & Fred. 14i/ 2 -15i/ 2 ) gi C. 10828, Lokal 907. Formaal: at tilvejebringe og ordne en viden ­ skabelig Undervisning for enhver, der ikke har Lejlighed til at deltage i Universitetets almindelige Undervisning. Styrelse: Prof, v. Univ. .Jørgen Jørgensen, Formand; Raadmand Ib Kolbjørn, Næstfor ­ mand; Vekselerer Alfr. Horwitz, R., Kasserer ; Fru Nina A n d e r s e n, MF. MB.; Forretningsf. Mikkel Christensen, MB.; Maskinarb. Her man J orgensen ; Viceforret- ningsf. i Dansk Handels-& Kontormedhjæl ­ perforbund Viggo Pedersen; Kontorchef E Spang-Hanssen, R.; Redaktør H P .Sørensen, MB. Sekretær: Cand. mag. C L He nr ichsen. Folkeuniversitetsudvalget (Udvalget for fol ­ kelig Universitetsundervisning), nedsat af ■den akad.Lærerforsaml. underl9.Sept.1898; Kontor: Universitetet, Frue PI. 22 $By2426x (Tirsd. ogFred.141/2-151/2).Formaal: at støtte Bevægelsen for folkelig Universitetsunder ­ visning i Danmark. Formand: Prof. Jør ­ gen Jørgensen; Sekretær: fh. Direktør f. Danmarks geologiskeUndersogelse, Dr. phil. V M ad s en, K.DM.; Assistent :Cand.mag.C L Henrichsen. Fonden af 4. April 1919. Formand:Skibsreder H P Carl. Stockholmsg. 55 El || Cent. 5746. Fonden for Opførelse af Sømandsboliger, se Sømandsforeningen af 1856. Fonden til det farmaceutiskeStudiumsFremme, stiftet 3,Julil873. Formand :Apoteker Mag. scient. Alfred Wøhlk, R. DM.,Østerbrog. 39 3 El f 0 4008. Fondsbørs, Kbhvns., Vedtægter af 14. Juni 1930. Adr. Børsen K. Bestyrelse (som Re ­ præsentant for Staten) : Statens Tilsyns ­ førende med Fondsbørsen Bankinspektør Arne Eken, Formand; (som Repræsen ­ tanter for Grosserer-Societetets Komité) : ■Oross. L P Wulff, R. DM. ; Generalkonsul Bjarne N ielsen, R.; Gross. Joh.GRohde, R.; (som Repræsentanter for Aktieselska ­ berne): Skibsreder HA Hansen, R., DM.; Direktør P Wonsild,R.;(somRepræsentan- Tterfor Fondsbørsmedlemmerne): Vekselerer Axel J ervig, R.; Vekselerer Ludv. Tals by; Vekselerer Jacob Simonsen; Vekselerer O H van Deurs, R. DM.; Vekselerer Carl Otto Henriques, R. ’ Fondsbørsbestyrelsens Ko nt or og Fonds bør se ns Term in sk on tor: Bør ­ sen Kl $ Cent. 1985 (hver Børsdag 10-16, Lørd. 10-14). Kontorchef : Kursnoteringens Leder Kapt. 'EETHjælmhof. Statens Tilsynsførende med Fondsbørsen Bankinspektør Arne E k e n. Fører paa Statens Vegne Tilsyn med Fonds- ibørsen, dels med de paa denne udførte For ­ retninger i Henhold til de ved Fondsbørs ­ loven af 19. Marts 1930 givne Forskrifter, dels med Opfyldelse af de Pligter, der lige ­ ledes ifølge nævnte Love paahviler Fonds ­ børsens Medlemmer og andre Vekselerere. Fondsbørstilsynets Kontor paa Børsen, ■aabent Kl. 12-16, Lerd. 12-14 hver Børsdag Cent. 1985. S

V — 2512

Fondsbørsmedlemmernes Repræsentantskab (Medlem af Kbhvns Fondsbørs) Havneg. 7 23, Axel J ervi g, R., Formand; COHen- riques, R.. Viceformand; Jacob Simon ­ sen; Ludv.Trier; OH van Deurs,R. DM.; Carl Groth; Ludv. Palsby. Se endv»i under Vekselerere I i Afd. VII, Fag-Regi ­ stor. Forbrugsforeningen for Embeds- og Bestil- lingsmænd samt Læger, stiftet 1886. Kon ­ tor: Reventlowsg. 12 e E f ★ C. 15490 (9-17). t , Repræsentantskabets Formand: Lands ­ dommer Kaj M undt, R. Bestyrelsens Formand : Stationsforstander DOHøgsgaard. Forretningsfører: Lektor Dr. phil. J O s ten feid, R. Kasserer: SF VWillemann. Indskud : 4 Kr. (een Gang for alle). Forbundet af danske Uhrgrossister, Skinderg. 38> Kl f ★ C. 3435. Stiftet 1902. Formand : Gross. P Wiskum; juridisk Sekretær: Højesteretssagf. Flemming A 11 e r u p , R. Forenede Danske Motorejere. Stiftet 1909 med det Formaal at varetage de motorkørendes Interesser og herunder i første Række virke for en Forbedring af vort Vejnet og hensigtsmæssige Bestem ­ melserom Færdselsforhold m. v. Selskabet giver sine Medlemmer Raad og Vejledning i juridiske og tekniske Anliggender samt turistmæssige Oplysninger og udgiver et Medlemsblad „MOTOR" (ansvarshavende Redaktør: Eric B oesgaard). Til Selskabet hører der en Forsikrin gsafdeling, som er organiseret som et Aktieselskab, se ne ­ denfor. Selskabets Præsident: Apoteker Paul S cheel, R. DM.,Hørsholm. Direktør: Lektor Sven Rø gi nd. Hovedkontor : V-Boulevard 4 E JJI'A ’ Cent. 5591, Telegram-Adr. „Motorklub*. Post ­ konto 1955. Forenede Danske Motorejeres Forsikrings ­ afdeling, Aktieselskab. Stiftet 1920. Tegner Automobilforsikring samt Passager-, An ­ svars- og Ulykkesforsikringer af enhver Art. Bestyrelse: Apoteker Paul S ch e el,R.DM., Hørsholm (Formand); Maskinfabrikant Mar ­ tin Larsen, R., Silkeborg (Næstformand) ; Købmand Chr. Boas, R., Stubbekøbing; Gross. Johs. Semier, Kbhvn.; Direktør V Thiele, R., Kbhvn; Proprietær Jacob T vedeg aard, R. DM., Langemosegaard pr. Ringsted. Direktør: Lektor Sven Rø gi nd. Hovedkontor: V-Boulevard 4E ®*Cent. 5591. Telegram-Adr.: „Motorklub . Forenede Papirfabrikker, De, Akts., se under Papirfabrikker. Forenede Præliminærkursus, De, Linnésg. 22 22 f) By 82. Bestyrer: Erik Jensen (Kl. 14-15 samt Tirsd. og Torsd. Aften 18V.-19). Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse, Adr. Puggaardsg.llEflBy 7822 (9-11 Fm.), antager sig dels vanskelige, dels forsømte Børn, navnlig i Alderen fra 7 — 13Aar, hjem ­ mehørende i Kbhvn. eller paa Frdbg. og an ­ bringer dem paa Landet hos private Fami ­ lier eller i Opdragelseshjem. Dens Kapital er c. 1,453,000 Kr., dens Driftsregnskab 1938-39 balancerede med 351,910 Kr., hvorhos den ejer et lagttagelseshjem „Ros ­ kilde Hvile* for ca. 65 Børn, et Børnehjem „ Valle Strand* i Strøby Egede pr. Køge for 55 svagelige Børn, et Hjem for indtil 35 svagt begavede eller sent udviklede Drenge „Værebro Drengehjem" pr. Ølstykke,Pige ­ hjemmet „Hjortebjærg Skole" pr. Karleby, Faistersamt Optagelseshjemmet „Reballe- gaard* pr. Søvind St.Jylland for 30 Drenge i Alderen fra 14-20 Aar. Ialt taget sig af ca. 4,779 Børn; for Tiden ca. 300 Børn under Opdragelse. Bestyrelsens Formand: fh. Højesteretsdommer Chr. Ri ise; Kas ­ serer: Direktør i Bikuben Johs. Faurbolt.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker