kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Direktion : fh. Generaldirektør Mich. Ko e- foed, SK. DM. FM., Formand; Overrets ­ sagf. Chr. Hede, R. DM., Kasserer ; Raad- mand AVR Magius, K. DM.; Skoledirek ­ tør Thorkild Jensen; Overretssagf.Holger Hede. Egilsholm. Børnehjælpsdagens Friluftskoloni i Pedersker paa Bornholm Jj Pedersker 18. Oprettet 1905 af Chr. Jensen. 15. Maj-15. Sept.: 120 Drenge over 10 Aar i 2 Hold. Gratis Ophold og Beklædning. Leder: fh. Skoleinsp. Chr. Jensen. Egmont H Petersens Fond, se Petersens. Eibeschiitz ’ s Stiftelse, Trøstens Bolig, opr. 1834, Ny Kongensg. 12 E. Ejendomsmæglerforening, Dansk (Ejendoms ­ mæglernes Landsforening i Danmark), stif ­ tet 18. Febr. 1912, Formand: Ejendoms ­ mægler Chr.Karlsen, Lybækg. 31 [S] ® Am. 7800 (9-12). Ejendomsmæglerforening, Kbhvns, stiftet 27. Okt. 1927. Adr. Dalgas Boulevard 59 [F] $ C. 1140. Bestyrelse: Bjørn S al torp, Formand; Rob. Bjørneborg, Næstformand; Jobs. Kihlberg, Kasserer; Hans Riitzou, Sekretær; Tage Lindsbek, Pressesekretær; Jørgen Juhler; Ole H C Olsen; N Bjerregaard. Ejendomsmæglerkommissionen, nedsat i Henh. til Næringsloven af 28. April 1931. Formand :Prof.Dr.jur. Poul Ander s en, R. Ejendomsskyld. Lov Nr. 352 af 7. Aug. 1922 og Bekendtgørelse af 15. Febr. 1923 samt Lov Nr. 47 af G. Marts 1936, Lov Nr. 102 af 14. April 1937 og Lov Nr. 108 af 31. Marts 1938. Se ogsaa Artiklerne Landsskatteretten og Ligningsdirektorat, Statens. Ved den sidst foretagne almindelige Vur ­ dering (1. Okt. 1936) udgjorde den samlede Vurderingssum for faste Ejendomme i hele Landet 15,664 Mill. Kr. Den samlede Grundværdi var 5,603 Mill. Kr. I disseSummer er ikke indbefattet deEjen- domme, der i Henhold tilLoven er undtagne fra Vurdering, f. Eks. fremmede Magters Gesandtskabshoteller, offentlige Torve, Ga ­ der, Veje og Parkanlæg, Kirker og Kirke- gaarde, Jernbane-, Havne- og Kanalanlæg. For Kbhvns Kommunes Vedkommende androg Vurderingssummen til Ejendoms ­ skyld 3,963 Mill. Kr. (Grundvurdering 1,295 Mill.Kr.); for Frdbg. 690 Mill. Kr. (Grund ­ vurdering 185 Mill. Kr.); for Gjentofte Kommune 523 Mill. Kr. (Grundvurdering 164 Mill. Kr.). Ejendoms- og Grundskyldvurderingen er forkbhvnske og frdbgske Ejendomme, hvis Vurderingssum er mindst 35,000 Kr., angivet i Hus-Registret (Afd. II). Angaaende større Landejendommes Ejen ­ domsskyldvurdering henvises til Provins- Registeret (Afd. IV) u. „Større Gaarde “ . Den samlede Ejendomsskyldvurdering for hver enkelt Købstad findes i den paagæl ­ dende By ’ s Real-Register (i Afd. IV). Skyldkredse i Kbhvns og Frdbg. Kom ­ muner samt Vurderingsformændene. Toldbodens Sk.: den Del af den ældre By (indenfor den tidligere Vold ­ grænse), der ligger Nord for Gothersg., Kong. Nyt. og Nyhavn, samt Chrsthavns Kvarter og Amagerbro Kvarter. Arki- tektKay Schrøder, Holbergsg. 7 E $ By 8032. Børsens Sk.: den Del af den ældre By (in­ denfor den tidligere Voldgrænse), der lig ­ ger Syd for Gothersg., Kong. Nyt. og Nyhavn. Arkitekt VH Hammer, R., N-Voldg. 9 3 E J) Cent. 6212. Voldkvarterernes Sk.: Voldkvartereme. Maskinmester Fr. Ved sø, MB., Stefansg. 14 3 (H) f Tg. 1808 u. Vesterbros Sk.: Udb. Vester Kv. samt Valby, Vigerslev og Kongens Enghave. Landsretssagf. Axel Laursen, GI. Jern- banev. 13 Valby $ Vb. 207. Nørrebros Sk.: den Del af Udb. Klædebo Kv., der ligger Vest for Lyngbyv., Ø-Allé,

V — 2501

Efte — Emma

Hvidovre Vk.: Hvidovre Kommune. Sned ­ ker E M Carlsen, Ulfsborgv. 9 Hvidovre Valby $ Hvidovre 243. Rød ovre V k.: Rødovre, Glostrup og Brønd- byøster-Brøndby vester Kommuner. Gaard- ejer Henning Christiansen, Brøndby ­ vester pr. Glostrup D Brøndbyvester 209. Smørum Herred Vk.: Værløse, Ballerup og Maaløv, Herstedøster og Herstedvester, Ledøje og Smørum, Sengeløse, Taastrup, Vallensbæk, Torslunde og Ishøj. Husmand J S Smørum, Maaløv $ 235. Eksperimenterende danske Radioamatører, Forening, stiftet 15. Aug. 1927. Postadr.: Postboks 79 E. Foreningslokaler: Fugle- vangsv. 14 Hh. 1 tv. E (Mand., Onsd. og Fred. 20 - 22). Eksport-Kreditudvalg, Statens, oprettet il922. Adr. Ministeriet for Handel. Industri og Søfart (Handelsministeriet) f ★ Cent.1197. Formaal: At fremme Eksporten her fra Landet ved Statens Garanti for Veksler, trukket paa udenlandske Købere, ved Ga ­ ranti for Laan til Indkøb af Raastoffer med Eksport for Øje samt ved Deltagelse fra Statens Side i Risikoen ved Udsendelse af Konsignationslagre. Medlemmer: Direktør NJEhrenreich Hansen; R. DM., Formand; Direktør Her ­ man Jørgensen, R.DM.; Direktør E Bii- 1 o'w, R.; Gross. Vilh. P Schrøder; Hoved­ kasserer Hans Jacobsen. Udvalgets Sekretær: Kontorchef E Svein- bjørnsson, R. Elektricitets og SporvejsAkts., Nordsjællands, se Nordsjællands Elektricitets og S. Elektricitetsraadet, Gothersg. 160 1 E D C. 582 & 143b2; (Lov af 11. Maj 1935 om elektr. Stærkstrømsanlæg og Regle ­ ment af 8. Febr. 1930). Alle Stærkstrøms ­ anlæg skal anmeldes for Raadet, der har Overtilsynet saavel med disse Anlæg som med elektr. Installatører. Prof.v.Danm. tekn. Højsk. A K Aube c k, Formand ; Direktør AR Angelo, RDM. ; Kontorchef i Min. f. off. Arb. F H V Bent- Lyngby Vk.: Lyngby-Taarbæk Kommune, Tomrerm. Ingv. Nielsen, Strandv. 723 Klpb. f Bell. 184. Søllerod Vk.: Søllerød Kommune. Murerm. Poul Man niche, Sofiev. 7 Holte j) 178. Amager Vk.: Dragør, Store Magleby og Taarnby Kommuner. - -- -- -- -- Trianglen og Østerbrog. Overretssagf. fh. Raadmand Laur. Jessen, Antoinettev. 7 Valby D Vb. 363 (fC. 3898). Østerbros Sk.: den Del af Udb. Klædebo Kv., der ligger Øst for Lyngbyv., Ø-Allé, Trianglen og Østerbrog., samt Frihavns Kvarteret. Direktør O Oxelberg Lind ­ har d, R., Nygaardsv. 42 [o) £1 Cent. 13580 privat D Hell. 503. Utterslev Sk.: Emdrup, Utterslev og Brønshøj. Arkitekt Henning Hansen. MB. R. DM , Frederikssundsv. 122 C 1 Brh. $ Bella 1708. Husum Sk.: Husum, Vanløse og Damhus ­ søen. Murerm. PH An der s en, Dyblands ­ vangen 20 Brh. $ Bella 419. Sundby Sk.: Sundby-Øster og -Vester, Eksercerpladsen og Overdrevet. Arkitekt HCAndersen, Ø-Søgade 104 4 [o] 06630. Frederiksberg Sk.: Raadmand Aug. M Jørgensen, Nyelandsv.61 s jF] Gh. 346v. Vurderingskred se i Skyldkredsen for Kbhvns Amtsraadskreds samt Vurderings ­ formændene. Ordrup Vk.: Ordrup, Skovshoved, Helle ­ rup og Maglegaards Sogne. Overretssagf. J Dam-Nielsen, Christiansv. 6 Charlottl. $ Ordr. 457 (tillige Formand for Skyldraa- det for Kbhvns Amtsraadskr.). Gj en tofte Vk.: Gjentofte Sogn. Overrets ­ sagf. F Brænning, st. Kannikestr. 15 E D Cent. 4983. GladsaxeVk.: Gladsaxe og Herlev Kom ­ muner. Murerm. J Th. Olsen, Mosehuset, Lyngby Bagsværd 88.

sen, R. DM.; Belysningsdirektør Johs. Børresen,R. DM.; Ingeniør O.Ekman; Direktør GE Ha r tz,R. DM; Forretningsf. Vald. Jensen; Gaardejer Aage John ­ sen, R., Højgaard pr. Jellinge; Borgme ­ ster M Mortensen, Esbjerg; Gaard ­ ejer Kreditforeningsdirektør Karl Peder ­ sen. ML. R. DM., Ørskov pr. Tvingstrup ; Direktør E Rasmussen, Fredericia; Driftsbestyrer OJWestergaard, R., Randers. Elektricitetsværkers Forening, Danske, stif ­ tet 21. Sept. 1923. Formand: Belysningsdi ­ rektør Johs. EBørresen, R. DM.; Adr.: Vognmagerg. 8 E $ ★ Cent. 7290. Elektrikerforbund, Dansk, Hauchsv. 17 13 flCent.7918.Bestyrelse: Vald. Jensen,For ­ mand; Jens S Pedersen, Hovedkasserer. Elektroteknisk Forening, stiftet 15. Nov. 1903, Teglgaardstr. 4 E | C. 467. Formand: Kontorchef Cand. polyt. V Faaborg -An- d e r s e n. Fynsk Sektion, stiftet 15. Januar 1937; Formand: Underbestyrer Cand. polyt. N K Kristensen, Odense. Jydsk Sektion, stiftet 27. Marts 1926; Formand: Ingeniør MCLadegaard, Odder. Elektroteknisk Komité, Dansk, "stiftet 1908. Adr.: Industribygningen, Opg. I, 13. Dansk Afd. af den internationale elektrotekniske Kommission. Prof. AKAubeck, Sekretær. Elers ’ Kollegium, st. Kannikestr. 9 E J) Cent. 8562, oprettet afEtatsraad Jørgen Elers ved Fundats af 29. Novbr. 1691 og indviet 18. Novbr. 1705 til Fribolig for 16 Studenter. I 1837 er indrettet endnu 8 Pladser. Detnuv. Antal er 23, som foruden Fribolig har Brænd ­ selshjælp og et mindre Pengestipendium. Eforus: Prof. Dr. phil. V Ku hr, R. DM. Elersianersamfundet, stiftet 18. Nov. 1905. Formand: Prof. Dr. phil. Niels Nielsen, R.,Egernv. 47 El fj Gh. 9619. Elevforeningen af 10. April 1895 (D.F.V.S. ’ s Skole, nu Fr. Barfods Skole). Formand: Landsretssagf. N Toft, Vesterg. 3 E ® C. 9623. ElevskolensMinde, stiftet 1879, Protektor :Hs. Maj. Kongen. Adr. Sekretær: LOster- Pedersen, Schlegels Allé 8 2 M f V7776. Optager alle, der er udgaaet fra Hærens Elevskole; 350 Medl. Formand : Stabsintendant HATamboe, R. DM. Elias-Kirken, Vesterbros Torv IS; indviet 17. Maj 1908 (Arkitekt: Martin Nyrop). Sognekirke for Elias Sogn. Ejer ogPatronat: DetkbhvnskeKirkefond. Kirkens Bestyrelse: Sognepræsten; den resid. Kapellan; Materialforvalter Korps- officiant J P Jensen, R.. Formand; Bank ­ bogholder AII ør ly c k; Fru Mary Fjeld- søe. Kirkens $ V 7938. Sognepræst: G J Bartholdy. Res. Kapellan: Paul Nedergaard. Organist ogKantor: C JKampmann Ar n i 1 d. Kordegn: J BJohannesen. Kordegnens Kontor: Gasværksv.ll A IS Aabent Søgnedage 9-1 (undt. Torsd.) Fred, tillige 5-7 | V 2702y. Sognet begrænses af Absalonsg., Vester- brog., Værnedamsv., GI. Kongev., Stenosg., Viktoriag.,Istedg., Gasværksv., Halmtorvet og S-Boulevard. - I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Embedslægeforeningen, stiftet ll.April 1915. Formand: AmtslægeH Bendix-Poul- sen, Aalborg. Emdrupgaard, Emdrupv. 132 [ nv ] JJ) Søb. 2713. Kbhvns Kommunes Optagelseshjem for Drenge. Forstander: N Klarskov Jeppe ­ sen. Emdrup Søpark. Anlæg ved Vestsiden af Em ­ drup Sø. Anlagt afKbhvns. Kommune 1930. Omfatter et Areal af 1,0 ha Land. Emma Gad-Fonden, stiftet 12. Okt. 1922, Tietgensg. 30 s 13 | Cent. 10901. Laane- og

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker