kraks vejviser 1940 handelskalender

Lega -Ledertugs, Hedevig Susanne, til Tjene ­ stepiger. som er over 50 Aar og har tjent tro og redeligt i en og samme Familie, i mindst 20 Aar. 3,600 Kr. Port, å 60 Kr. aarlig. [Magist.] - Lega tot fra Ha nd el s s ko len forKv i il ­ de r, kan søges a f unge trængende Kvinder til Uddannelse til enhver Livsstilling,der staar aaben for Kvinder. Kapital 75.000 Kr. Por ­ tioner a 300 Kr. Ansøgning indsendes inden l.Okt.til Landsretssagfører IngeborgHan- sen, ML., Niels Heminingsens G. 8 1KI $ C. 6454 & 8554. , - Legatstiftelsen, s. d. Art. - Lem vi gh Mullers, A C., 27. Nov. 1903. Kapit. 62,500 Kr. Renten uddeles i Por ­ tioner å 100 Kr. aarlig til Grosserere, Hør ­ kræmmere eller disses Medhjælpere (Kon ­ torister, Svende) eller saadannes Enker eller ældre, ugifte Døtre. [Gross.-Soc. ’ s Komité.] - Lemvigh Miille r, A C, og Hustrus, Kr. 61,500. Renten uddeles til Grosserere. Jern- og Hørkræmmerhandlende eller dissesMed- hjælpere eller s »adannes Enker eller ældre ugifte Døtre [Gross.-Soc. Komité] * - Lennholms, Mag. art. Erik Aksel, og Hustrus, til i Kbhvn. boende enlig - og daarligstillede, retskafne over 60 Aar gamle Mænd og Kvinder. 14,466 Kr. [Magist.]. - Lerches, Komtesse Louise, til ugifte Kvinder ogEnker, der har kendt bedreDage. Familien har Fortrinsret. Port. å200Kr.aarl. 37,000 Kr. [Magist.]. - Leth, CA, og Hustrus, til Enker efter Grosserere i Kbhvn. 22,000 Kr. [Gross.-Soc. Komité.] - L e v in s, Joseph & Marie Louise, Minde ­ legat. 124,000 Kr. [Overretssagf. Aage Faurschou.l - Levisons, Professor,F.tilLigbrændings- sagensFremme. Kapital 57,000 Kr. [Magist.] - Levys, Gerson,Legat til Bedste for Skole ­ væsenet. 6 Præmier å 20 Kr. til Elever i Kommuneskoler. 3,000 Kr. [Magist.] - Levys, M M, til Huslejeunderstøttelse for 2 kbhvnske Privatlæreres Enker, som ingen Pension har. 3,100 Kr. Port, å 58 Kr. aarl. [Magist.] - Liisb ergs, Elisa, Legat for Kbhvn. 56,200 Kr. Lodder paa 200 Kr. aarl. til ugifte Kvinder, helst af den bedre Klasse, mindst 40 Aar gamle, hjemmehørende i Kbhvn. og af evangelisk-luthersk Trosbekendelse,navn ­ lig Præste- og Købmandsdøtre. Familien har Fortrinsret. [Magist.] - Lillienschiolds, Grosserer Carl og Hu ­ stru Alma, født Prior. Renten skal uddeles i Portioner å 500 Kr. til værdige" og træn ­ gende kbhvnske Grosserer-Enker eller ugif ­ te og værdige mindst 40 Aar gamle Grosse - rer-Dotre.51,000Kr. (Gross.-Soc. ’ s Komité.) -Linaaes Legat 104 Kr. aarl.for Enker af Brrgerklassen som Understøttelse til Bør ­ nenes Skolegang indtil Barnets 15. Aar. 3.000 Kr. [Magist.] - Linckes, Enkefrue, AR, til afdødeEm ­ bedsmænds ugifte Dotre, der er hjemmehø ­ rende her i Staden, mindst 40 Aar gamle og ernærer sig ved Syning eller andet Haandar- bejde. 1,700 Kr. Port.å 70 Kr.aarl. [Magist.] - Lindes, Jomfruerne Vilhelmine Char ­ lotte og Christine Laurentze, Lodder paa 200 Kr. aarl., til ugifte, uforsørgede In ­ stitutbestyrerinder i Kbhvn., som er fyldt 50 Aar. 14,200 Kr. Poit. å 200 Kr. aarl. [Magist.]. - Lindh bergs, G G, og Hustrus,for fhv. el. nuv. Lærerinder i Kbhvn. el. Asminderød Sogn; Slægtninge indtil 2. Sidelinie For ­ trinsret. c. 65,000 Kr. 6 Port. [Borgerrepræ- sentl] - Linds,Fru Petrine Hendrine Franck. Ka ­ pital 28,000 Kr. 1) for trængende ugifteBor- germænds-Døtre, Port, a 73 Kr. aarl., Fa ­ milien har Fortrinsret; 2) for Embedsmænds ugifte Døtre. Port, å 76 Kr. aarl., Familien har Fortrinsret; 3) for gamle, værdige og trængende Holmens Folk eller deres Enker. Port, a 38 Kr. aarl, [Magist.]

Real-Register for København -Kong Georg den Forst esLegattilUn- derstottelse at' danske Marine-lJnderoffi- cerers og Dæksofficerers eller Dæksofficers- assistentcrs trangende Efterladte, stiftet, 1888. K apital 20,000 Kr.; Portioner å 50 Kr. uddeles liver 24. Dec. Bestyrelsens For ­ mand: Kontreadmiral Th. A Topsøe- Jensen, K.DM., Agavevej 11 Ilell. - K r a c k e s, Etatsr. N C, og Hustrus Guld- b ryl lupslegat. 31,000 Kr. Renten skal ud ­ delesi Portioner ågOO Kr. til tra ngende og værdige Grosserer-Ei ker eller Grosserer- Døtre i Kbhvn. paa mii dst 40 Aar. [Gross.- Soc. Understøttelsesfond.] - K rack es, Etatsr. N C, og Hustrus, for Kvinder, der er over 50 Aar og har været Tjenestepiger i Kbhvn. 14,300 Kr. Port, å 220 Kr. aarl. [Magist.] - K r a g h s, Amalie, for ugifte, aldrende, kon ­ gelige civile Embedsmænds Døtre, 2,000 Kr. Poit. å40 Kr. aarl. [Magist.] -Kraks Legat, se denne Artikel i Real-Re ­ gistret u. Krak. -Krauses, Frk. Frederikke Caroline, tor trængende og værdige over50 Aar gi. Tjene ­ stepiger eller Syersker, ugifte eller Enker, boende i Kbhvn. eller paa Frdbg. 25,000 Kr. Port, å 200 Kr. aarl. [Magist.] - Krebs, Herm. P T, Malermostcr og Hu ­ strus Legat. [Kbhvns. Malerlaug.] - K ref tings, Frøken Frederikke, for Kvin ­ der i Kbhvn., som har ernæret sig ved Sy ­ ning ogopnaaeten Alder af50Aar.28,OOOKr. Port, å 100 Kr. aarl. [Magist.] - Krieger ’ s, Admiral, Johan Vilh.Corn og Hustrus Mindelegat; 5,800 Kr. Aarsrenten uddeles i Port, å 20 Kr. til Enker efter Ma ­ rin eunderofficerer (DæksoiTicerer). [Fore ­ ningen Ørnen, s. d. A.] - Kriger fon dets Legat. 4700 Kr. Aars ­ renten uddeles i Port, å 30 Kr. til de i Alder ældste Medl. af Foren. Ørnen. [Foreningen Ørnen]. - Kristensens, fh. Værtshusholder. Hus ­ ejer, A F, 140 Kr. aarl. til Opdragelse af fattige Borgerbørn i Kbhvn. fra 7-14 Aars Alderen. Kapital 3,200 Kr. [Magist.] - Kruses, Frøken Anna Bothilde. 2,000Kr., Poit. å. 68 Kr. aarl. til en ugift Datter efter en Skibsfører i Kbhvn.[Magist.] -Krtideners. Baronesse, Portioner å 200 Kr. og å 100 Kr. aarlig til Enker og ugifte Kvinder, som tidligere har været i bedre Kaar og nu er hængende, og som har Bevis ­ ligheder for, at de stedse nar ført en kri ­ stelig Vandel, især saadanne, som er syge ­ lige og svagelige. — Desuden understøttes nogle velgørende Stiftelser, og en Seng i Vartov belægges med en fattig syg. Kap. c. 50,000 Kr. [Borgerrepræsent.] * - Kummerlehns, Axel, og Hustrus, for Enker og ugifteK vinder paathrsthvn.10, 000 Kr. Poit. a 100 Kr aarl. [Magist.] -Kursch ’ s, Kolonibestyrer Georg, og Hu ­ stru Emma, f. Rothweilers Legat. I Besty ­ relsen : Forstander f. Det kgl. Døvstum- meinst. og den kgl.Ballets Læseskole O I, B aast r u p, R. og Sag forer Cand. jur. Erik Becker,Norreg. 33 00. -KbhvnsSkiltef abriksLegat [Kbhvns. Malerlaug.] - K ø 11 e s, Frk. Dorthea, Legat. 95,000 Kr . for trængende i Kbhvn. eller paa Frdbg. bo ­ satte. mindst 50 Aar gi., ugifte L'øtre af kgl. eller kommunale Embedsmænd, hvis sidste pensionsgivende Embede har været i Kbhvn. eller paa Frdbg. [Magist.]'. -Kønnemanns, Skibskapt. og Brygger, D C, for trængende, gamle Skippere eller Skipperenker. Familien bar Fortrin. 36, OCX) Kr. Port, k 110 Kr. aarl. [Magist.] - K o n s b e r g s ,Garv er,N, til 6 fattige, Slægt ­ ninge har Fortrin. H verPortion paac.l30Kr. K ap. c. 20,000 Kr. [Borgerrepræsent.] ■Lachmanns, Jacob, Legat for Gross., Gross.-Enkerog Gross.-Hustruer. 2 Portio ­ ner å 400 Kr. [Gross.-Soc. ’ s Komité.]

V — 2579 - Lachmanns, Nicolai. 10,000 Kr. Renten tildeles en trængende og værdig Grosserer, Grosserer-Enke eller Grosserer-Hustru, som maatte være forladt af sin Mand, skilt eller separeretfraham. [Gross -Soc.Komité.] - Lakes, Paryk magerm ester I C W Peter ­ sen, Enkes Legat for en Parykmagermester i Kbhvn. eller en Enke • fter en saadan. Kapital 2,000 Kr. Port. 68Kr.aarl. [Magist.] -Lakjer ’ s, Emil, for trængende i Frdbg. Kommune, særlig til Understøttelse af unge Piger for at sætte dem i Stand til atgennem- gaa en Husholdningsskole. Port, paa indtil- 100 Kr. Kapital 20,300 Kr. Legatbestyrel ­ ses Formand: fh. Kommunaldirektør Wm. H arpet h, R. DM. -Landaus, Assist. Aage, til unge Sangstu ­ derende. 10,600 Kr. [Maeist.] - Landaus, Edward og Hustrus, for gamle Søfolks trængende Enker 10,500 Kr. Port, a 100 Kr. aarl. | Magist.] - Langes,Frk.Fanny,til Enker eller ugifte Døtre af Handlende, Haandværksmestre og Embeds- eller Bc tillingsmænd i Kbhvn., der er mindst 40 Aar gamle. Familien har Fortrinsret. 25,000 Kr. Port, å 100 Kr. aarl. [Magist.] -Langhoffs, Gross. S L, 25,000 Kr.Ren ten anvendesdelstil Fordel forEnker efter Gross, eller Vinlidl. i Kbhvn., dels til Brudeudstvr for Døtre af disse, saaledes at der aarlig til Enker anvendes 600 Kr. i Portioner å 100 Kr. til hver, medens Resten af Renterne ud ­ deles til Brudeudstyr. Den ene Halvdel af Legatportionerne uddeles af Grosserer-Soci ­ etetets Komité, medens den anden uddeles efterVinhandlerlaugetsBestemmelse. [Gros ­ serer-Societetets Komité.] -Lan^kjers, Svenné, Legat til gamle, svagelige, fortjente Lærere. Kapital 26,000 Kr. Port, å, 100 Kr. aarl. [Magist.] -Larsdatters, Kirsten, for værdige træn ­ gende i Vigerslev By. Kapital 600 Kr. [Magist.] - Larsens, Entreprenør,Hans Vendelbo og Hustru A C, fedt Hansen, til gamle og vel ­ tjente Arbejdere i Firmaet Hans & Jørgen Larsen,Kbhvn. Kapital 10,700 Kr. [Magist.] - Larsens,Skibstømrer Holger, til en vær ­ dig og trængende Skibs- eller Baadebygger, 55 Aar gi., boende i Kbhvn. Kapital 3,400 Kr. Port. 130 Kr. aarl. [Magist.] -Larsens, Ostehandler Jens Peder og Hustrus, til ældre Ekspeditricer, der har været beskæftiget med Detajlsalg af Ost eller Smør. 17,000 Kr. [Magist.] - Larssens,K A,ogHustrus,KontorVester- brog.2D KJ $ Cent.5607. H ovedøj emedet er at uddele Rejsestipendier fra 300 til 3,000 Kr.til Polyteknikere, Mekanici og Haandværkere, saaledes at Børn af Forældre fra Fre ­ deriksværk har Fortrinsret, og at give Laan af indtil 4,000 Kr. paa lempelige Vilkaar til Polyteknikere, Mekanici, Haandværkere, eller Købmænd. Ansøgnings-Skemaer ud ­ leveres i Januar. Administ.: Kmjkr. For ­ stander Fr. Gruner, R.DM., Formand; Pantefoged C C Hansen; Landsretssagf. K Søndergaard; Bogholder og Sekretær: Landsretssagf. Poul Hjermind. - Las sens,* Grosserer, HD, for mindst 40 Aar gi. Kvinder i Kbhvn. eller paa Frdbg., hvis Forsørgere har været Grosserere eller Kolonialhandlere i Kbhvn. Portioner paa 200 Kr. aarl. Kapital 58,000 Kr. Uddeles ikke, da Familien indtil videre nyder Legatet. [Magist.] - Lasåens, Justitsr., P, til Brudeudstyr for en trængende Pige i Kbhvn., fortrinsvis for- ældrelø.-e 1 Portion paa 135 Kr. [Magist.] - Lassens, Hosekræmmer, T C, til 2 Enker eller fattige Familiefædre. 2 Por ­ tioner paa 30 Kr. 1,800 Kr. [Magist .] - L a s s e n s, Vilhelm, Kontorchef i Kbhvns Magistrat, til Friboliger i Abel Cathrines Stiftelse. 74,000 Kr. [Magist.] - Lautrups, Biskop, ogHustrus, forEnker efter eller ugifte Dotre af afd. kgi. Embeds ­ mænd. Familien har Fortrinsret. Kapital 2,000 Kr. Port, å 68 Kr. aarl. [Magist.]

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker