kraks vejviser 1940 handelskalender

Kraks Vejviser omfatter

Kort over Kbhvn., Frdbg. og Gjentofte; Færdsels- og Sporvejskort; Kortskitser; Teaterplaner m. m .................................................... Kort over Havn og Frihavn ............................................... ................... Stats- og kommunale Institutioner og Kontorer ; Foreninger og Sel ­ skaber; Legater og Stiftelser; Dagliglivets Retsforhold; Historie, Topografi og Statistik ; Seværdigheder m. m ............................... Inddelinger af Byen (Kvarterer, Roder, Ligningsdistrikter, Politi ­ kredse, Oppeborselsdistrikter, Forsørgelsesdistrikter, Postdi ­ strikter, Kirkesogne m.m.) ................................................................ Gader, Veje og Pladser (Oplysning om Gadenavnets Oprindelse, Gadeskitser, Matrikelnr., den sidste ny Ejendomsskyld og Jordværdi, Ejer, Beboere — Villabyerne) ..................................... Privat-Adresser og Forretnings-Adresser ............................................. Eksport-Firmaer med Oplysninger om danske Erhvervsforhold,Bank - og Pengevæsen, Havne og Skibsfart m. m. (Engelsk Tekst). .. Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen ......................................................................................... Fi ’ maer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER .................................... Kort over Danmark ................................................................................. 33 Kort over de større Købstæder ......................................................... Stats-og kommunale Institutioner i Byerne; Havneforhold; Indbyg ­ gertal; Beskatningsforhold; Foreninger m.m ............................. Forretningsadresser,ordnet byvis (med Henvisninger til Fag-Registret) Privat-Adresser ........................................................................................ Større Gaarde (Arealets Størrelse og Inddeling, Ejendomsskyld, Ejer, Forpagter, Godskontor m. m.) ......................................................... Administrative Inddelinger; Kommunernes Adresse og Beliggenhed indenfor Amter, Retskredse, Politikredse, Herreder .................... Færoerne (Kort, Institutioner, Forretninger, Privatadresser) ............ Grønland (Kort, Landet, Befolkningen og Styrelsen, Kolonidistrik ­ terne) ................................................................................................. Eksport-Firmaer med Oplysninger om danske Erhvervsforhold,Bank- og Pengevæsen, Havne og Skibsfart m.m. (Engelsk Tekst). Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen ......................................................................................... Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER ....................................

1. Bind, Afdeling I 2. Bind, Eksport-Vej viser

2. Bind, Afdeling V 1. Bind, Afdeling II og 2. Bind, Afdeling V

København

1. Bind, Afdeling II 1. Bind, Afdeling III 2. Bind, Eksport-Vejviser 2. Bind (grønne Blade) 2. Bind, Afdeling VI 2. Bind, Afdeling VII

2. Bind, Eksport-Vej viser 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 2. Bind, Afdeling VII 2. Bind, Afdeling VII 2. Bind, Eksport-Vejviser 2. Bind (grønne Blade) 2. Bind, Afdeling VI 2. Bind, Afdeling VII

Provinsen herunder Færøerne

Island Udlandet

Kort over Island ....................................................................................... 2. Bind, Afdeling VIII Stats- og kommunale Institutioner; Fremmede Landes Konsuler; Statistik; Foreninger og Selskaber ............................................. 2. Bind, Afdeling VIII Privat-Adresser ....................................................................................... 2. Bind, Afdeling VIII FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER .................................... 2. Bind, Afdeling VIII

De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Statsform, Kolonier, Hovedstæder ..................................................................................... 2. Bind, Afdeling IX Danmarks Gesandtskaber og Konsuler i Udlandet ............................ 2. Bind, Afdeling IX Fremmede Landes Gesandter og Konsuler i Danmark ........................ | pAfdeling V Danske Foreninger i Udlandet .................... j ......................................... 2. Bind, Afdeling IX Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske 2. Bind, Afdeling IX FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER .................................... 2. Bind, Afdeling IX

fl \

Emneliste findes paa gule Blade foran i 2. Bind

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker