kraks vejviser 1940 handelskalender

Emneliste

Stif — Solid

2434

Side I Side Stævningsmændenes Kontorer i Kbhvn.. 2643 I Sygekassen Fremtidens Rekonvalescent- “ ■ ’ • * * ---- ~ hjem, se Rekonvalescenthjem ................ 2618 Støbemesterforen, f. Kbhvn. og Omegn . 2643 Større Gaarde ................................................. "" -

Sido

Stiftelser og Legater [fortsat] Spannjerske Legater ............................... Stage ........................................................ Stille Stuer, De, Fonden ....................... Sulirs Stiftelse ....................................... Tandlægeforenings Alderdomsfond . . , Thrige ’ s, Thomas B, Fond (Odense). . . . Tietgen-Fondet ....................................... Treschowske Fideikommis .................... Tuborgfondet .......................................... Underretssagforernes Understøttelsesf. Veterinærvidenskabens Fremme, Fond. Victoriastiftelsen.seGustafsforsamlingen 2534 Wilhelmine-Stiftelsen ............................ 2663 2635 2638 2643 2644 2650 1910 2652 2655 2655 2657 2663 Stiftskontor, Sjællands, se Amtmænd . . . Stiftsskriver .......................... . . ................ Stiftsøvrigheden ........................................... Stilladsforretninger, Foren, af kbhvnske, se Arbejdsgiverforeninger ................... Stille Stuer, De, Fonden ............................ Stipendiebestyrelsen, se Universitet. . . . ___ Stipendieforeningen, Studenternes Venner2643 Stjerne-Ligaen ........................................... 2643 Stjernen, Bryggeriet, se Bryggeriet Stjernen 2489 Stolomagerlauget ........................................ 2643 Stolpegaard ................................................ 2643 Storo Heddinge, Firma-Register .............. 2898 — , Forretninger m. m ................................. 1992 Store Nordiske, se Telegraf-Selskab. . . . 2652 Storkøbenhavns Arbejder-Skakklubber, se Skakklubber, Stork ................................ 2629 — Grundejerforbund, se Grundejerforb. . . 2533 — Kioskejerforen., se Kioskejerf .............. — Radioklub, se Radioklub ...................... — Stenografklub, se Stenografklub .... Straa- og Filthattefabrikanter ogAlodevare- grossister, se Foreningen af danske . . Straa- og Filthattefabrikanters Forening se Arbejdsgiverforening ........................ Straffeanstalter, se Oversigten Justitsmini ­ steriet i denne Emneliste Strafferegisteret, se Byret .......................... Strandes, C W, Legatfond, se Legater . . Strandfredningskommissionen ................... Strandvang, Grundejerf. se Gr .................. Strandvej s-GaB værket .................................. Stringendo, se Musikforeningen S ............ Struer, Firma-Register. . .......................... — , Forretninger m. m ......................... Strøbyhus, so Aandssvageanstalterne. . . . Stubbekøbing, Firma-Register ................. — , Forretninger m. m .............. Studontereksamenskommissionen, se Kom ­ missionen til Afholdelse af ....... Studentereksamenskursus, so Kursus . . . Studenterforening, se Sønderjydsk S . . . Studenterforeningen .................................. 2474 2643 2659 2551 2617 2642 2513 2474 2491 2584 2643 2533 2643 2600 2899 1993 2466 2899 1994 2553 2562 2648 _ ___ 2643 se tillige Tilføjelser efterdenneEmneliste Studenterforeningen i Aarhus. . . . Studentergaarden ______________ Studenterhus, Det danske, i Baris . Studenterhytten ............................... Studenterkollegiet i Aarhus ........... Studenter, Konservative, se Konserv .......... 2557 Studenterkredsen ....................................... 2643 Studenter-Lejre, Danske ............................ 2643 Studenternes Afholdsforening, se Afholds- forb., Danm. stud. Ungdoms .............. — Juleindsamling .................................. — Landkoloni for Gamle ....................... — Roklub, se Roklub ............................ — sociale Sekretariat, se Ensomme Gam ­ les Værn ................................................ 2502 — Venner, se Stipendieforeningen .... 2643 Studenterraadet .......................................... Studentersamfundet ..................................... Studentersamfundets Institutioner .... Studenters Idrætsraad, so Idrætsraad. . . Studenter-Sangforeningen .......................... Studenter-Settlement, Kristeligt .............. Studerende Bygningsingeniører ................. Studerendes Folkeforbundsunion, se Aka ­ demisk Forening for Udenrigspolitik . — Internationale Komité, Danske ........... Studiefond, Dansk, se Dansk .................... Studiegaard, se Universitetet .................... Studiekredsforening, se Højskole- og Studiekredsforeningen i Kbhvn ........... StudieoplyBningBkontor, Dansk ................. Studieskolen for Antroposofi,seAntroposofi Studieudveksling, Dansk ............................ Stuekultur, se Selskabet for .................... Stuekulturs Akvarievenner, so Akvariefor- ening, Kbhvns ........................................ giverforening ...................... . Styrmandsforening, Dansk ......................... 1723 2643 2643 2643 1723 2466 2643 2643 2622 2643 2643 2643 2546 2643 2643 2643 2467 2643 2497 2659 2545 2643 2470 2643 2628 o ui 2467 Stukkaturfagets Mesterforen., se Arbejds- 2469 2642 2643

21 45ff Sygekassenævnet, se Sygekassevæsen . . . 2646 1937 Sygekasser, se Sygekassevæsen ................. 2645 2644 L se endvidero Afd.VII, Fag-Reg ........... 3945 2614 Sygekasser i Danm., De samv. Centralforen. 2644 | a f statsanerkendte .................................. 2645 _____________ ______________ 2644 Sygekasser i Kbhvn., De samv .................. Sygekasser, Voldgiftsraadet f. se V. ... 2513 Sygekassevæsen ........................................... 2477 Syge- og Begravelseskassen København . . 2533 Sygeplejeforeninger ..................................... 2535 se tillige Røde Kors ............................. 2542 Sygeplejeraad, Dansk .................................. -545 Sygeplejeraads Rekreationshjem, Dansk . -61-1 Sygeplejer8kersAlderdoinsk.,SeAlderdoin8k.2168 2 jj 2 — kristelige Forening, so Kristelig .... 2560 2481 Sygeplejeselskahot ......................................... 2617 2644 Synagogen, se Mosaiske Troessamfund . . 2599 ___ 2 r __ 7 _____ 3 ................. 4146ff 2647 — p aa i 8 ] an d ____________________ 4181U 2644 gyvende Dngs Adventisternes Konferens. 2647 ---------- Kirke, se Ebenezer ...................... 2500 “ ' Syvstjernen, se Frimurerordenen Storlogen 2627 Syvstjernen ............................................... 2522 - 1 ’ 1 1 Sæbefabrikker, Foreningen af danske, se 2614 Arbejdsgiverforening .............................. 2644 I Sæbe- og Parfumefabrikant-Foren ............. I Sæbe- og I ’ arfnmehandlerforeningen. . . . Sæby, Firma-Register ............................... — , Forretninger m. m ................................ Sædelighedspolitiet, se Politi, Kbhvns. . . 2611 2639 Særlige Bygningssyn, se Bygningsfredning 2490 2644 Særlige Klageret, Den, se Klageret .... 2614 Søartilleriet, se Soværnet .......................... 261 1 Søassurandorer, Foreningen af danske, se 2663 Foreningen af danske Soas ................... 2614 Søborg, Beboere . ... : .......... . — Grundejerforen., so Grundejerf ........... 2589 — og Omegns Handelsforening, se Ilan- 41'62 I delsforeningen f. Søborg ....................... 2474 2647 2647 2901 2002 2553 2649 2513 757 2533 Søe-Lieutenant-Selskabet ............................ 2587 Søetatens Enkebolig .................................. ■ Søfartens Bibliotek. . . ............................. 2631 — Fremme, Foreningen til ....................... 2500 — Ulykkesforsikringsforb., se Ulykkesf. . 2615 Sofartskontoret, se Ministeriet f. Handel, 2899 Industri og Søfart .................................. 19.):> Søfartsmuseet, se Udis og Søfartsmus. . . oooa Søfartsraadet ................................................ 1996 Søfartsteknisk Foroning ............................ 4263 Søforsikring for Varer, Dansk Krigs-, se ' Krigs-Søforsikring for Varer .............. se ogsaa Krigsforsikringen for danske Skibe ..................................................... Sokortarkivet, se under Søværnet ........... Søkvæsthuset ................................................ Søllerød Gas- og Vandværk, se Gas- og Vandværk .............................................. — Kirke, Kommune .................................. 2615 — Beboere (Holte) ........................... . . . 2611 ” 2531 2645 2645 2645 2645 2594 1812 2647 2647 2560 2559 2649 2647 2529 2647 -- XJCVWIO IUV1W, ••••••••* ••.• 713 — PolitikredsfPolitimester etc.),Retskreds (Dommere etc.), se Nordre Birk .... 2605 — Sognefogeder, se Sognefogeder ........... 2635 Sølund Aand8svageanstalt ................... 1975 2645 Sølvsmedefagenes Mesterforening, se Guld- 2645 og Solvsmedcfagencs Mestetforen. . . . 2534 2534 Sølvvarefabrikantforeningen, se Arbejds- 1723 “ giverforening, Dansk ............................ 2474 • 2645 Søløjtnant-Selskabet, se Soe-Lieuten ........ 2647 2645 | Sømandsforeningen ................................... 2648 i uviujmautrøciDAawcv, 5 Sømandsforeningen .. .. ' 2615 Sømandshjem ............................................. 2645 2664 2645 2647 2647 2623 2647 2647 »v ! 2645 2534 se ogsaa Deutsches Seemannsheim . . . Sømandsmission i Danmark ....................... — i fremmedø Havne, Dansk .................... Sømandsmissionen i Kbhvn ....................... Somilitære Kort-Arkiv og Bibliotek, se , Søværnet ................................................. 2645 Sominevæsenet, se Søværnet .................... 2645 Søndagslægevagten, se Lægevagten .... . 2645 Søndagsskoler, 8e Massmannske .............. . 2645 Sønderborg, Firma-Register ....................... 2198 — > Kort, Forretninger m. m. ................. 2469 Sønderjydsk Centralforening .................... — Forening for Kbhvn ............................... 69711 — Forening paa Frdbg. ............................ s — Landsforen., so Slesvig Ligaen D. D. D. . 2515 T- Samfund ......... ............................... 2645 1858 1983 2533 1809 2544 Sprog orening (i Aabenraa) ................. — Statsadvokatur (i Sønderborg). ..'... — Studenterforening ................................... 2645 I — Ungdomsforening, se Attende April . . 2648 2498 2618 2648 2645 2649 2649 2589 2592 2901 2003 2648 2648 2648 2634 2648 2630 1697 2003 2648 2478

Stovringgaard Jomfrukloster, se u. Randers Sudan-MiBsion, Dansk forenet .................... Suhrs Friboliger ....................................... — Stiftelse ................................................ Sukkerfabrikker, De danske ................. . Sukkersygepatienternes Foren., se Forenin ­ gen af Diabetikere .............................. Sundby Asyl, se Asyl ............................... — Grundejerforening, se Grundejerforen. — Ilandelsforening, se Handelsforen. . . . — Hospital, se Hospitaler ......................... — Idrætspark, se Idrætspark ................... — Kirke ..................................................... — Kirkegaard, se KirkegaaræS .............. og Begravelsesvæsenet ......................... — privato Orkester .................................... — Sogns Sygeplejeforening, se Sygepleje. — Torv ........................................................ — Understøttelsesforening, se Understøt ­ telsesforening ....................................... Sundet, se Sejlklubben Sundet ................. Sundhed og Ny Tid, Forening ................. Sundhedsforeninger ................................. Sundhedskommissionen i Kbhvn ............... so endv. Frdbg., Gjentofte, Gladsaxe, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Søllerød ogTaarnby Kommuner. Sundhedsmæssige Undersøgelser, se Statens Vitaminlaboratorium ........................... ! Surveillance, se Ligue Internationale des Sociétés de ........................... i ............. i Svagsyns- og Taleklasser, Kbhvns Kommu ­ nes, se Skolevæsen, Kbhvns .................. ‘ Svalen, se Dyreværreforeningen ................ j Svampekundskabens Fremme ..................... j Svaneke, Firma-Register ............................. 1 — , Forretninger m. m .............................. Swedenborgianere, se Nykirkesamfund . . ' Svendborg, Firma-Register ......................... — , Kort, Forretninger m. m .................... Sverige, Kort over .................................... — , Firmaer med Handelsinteresser, paa Danmark ................................................... 4260 — Gesandtskab og Konsulat, se Gesandt ­ skaber og Konsulater ............................ ; Svenska Forelasningsforeningen .............. 1 — Foreningen af 1876 ............................... — Gillct .................................................... — Gustafsforsamlingen ............................ — Koloniens Mjolkdroppe ....................... — Koloniens Poliklinik, se Poliklinik. — Understodsforeningen ............................ — Kirke, se Gustafskyrken ...................... ' — Sygegymnastikforeningafl903,seSyge- gymnastikforening, Sv .......................... ’ Svæveflyveunion, Dansk ............................ Svømmeforen., so Gymnastik & Sv. . . . , Svømmehallen (i Aarhus) ......................... j Svømmehaller (i Kbhvn. og Frdbg.) ........... Svømme- og Gymnastikforen., Kvindelig . Svømme- og Livredningsforbund ........... Svømme-Union, Kbhvns ............................ Sydjydske Nævningekreds, se u. Kolding . Sydsjællandske Nævningekr.(Slagelse). . . Sydstranden, Grundejerforen., se Grund ­ ejerforeningen Sydstranden ................. Sydøstsjæll. Elektricitets Akts. (Haslev) Sygeforeningen Hygæa, se Hygæa ............ Sygeforsikringsforen. Danmark ................. Sygegymnastikforening, Svensk, af 1903 . Sygehjem, Kbhvns ................. _ ................... — De samv. Menighedsplejers ....... — se ogsaa Diakonisse-Stiftelsen .... Sygehuse, Amtets, se Amtssygehuse . . . — i Provinsen, se Afd. IV under de paa ­ gældende Byer ....................................... 1 Sygohuslæger i Provinsen, Foren, af, se Foreningen af Sygehuslæger................... ! Sundhedsplejen i Danmark, Sclsk. for . . ! Sundhedsplejersker ................................... J Sundhedspolitiet, se Politi, Kbhvns . . . . 1 Sundhedsraad, se Veterinære S ................ ‘ Sundhedsstyrelsen ....................................... ' Sundhedstroppernes Depot, se Lægekorps, Hærens .................................................. 1 Sundhedsvæsenet paa Grønland .............. ........ Sundholm, se Arbejdsanstalten Sundholm 2471 I _ Kirke

. — .. — Sejl-Forening, se Sejl-Forening, Sundby2627 Sysselmænd paa Færoerne

. ............................ Sygekassedirektorat, se Sygekassevæsen. . 2645 — Skoleforening, se Skoleforening Sygekasselægernes Organisation ............. . 1 — c — ■ ’ f — — '■ ------ ' 2645

se tilligeTilføjelser efterdenneEmneliste Sygekassen for Lærere og Lærerinder ved Kbhvns Komm. ’ s Skoler ....................

2474 2643

Bemærk: 2. Bind begyuder med Pagina 2401

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker