kraks vejviser 1940 handelskalender

Fore Foreningen af danske Skotøjsgrossister, stif ­ tet 1. Juli 1918. Adr. st. Kongensg. 110 E f C. 12529. Foreningen af danske Skuespillere, Højbro PI. 6 E f ★ C. 3774. Stiftet i Alaj 1937. For ­ mand : Forfatter Ejnar H o w a 1 1. Foren : ngen af danske Sparekassefunktionæ ­ rer, stiftet 12. Febr 1939. Formand: Spare ­ kassekasserer E Christiansen, Blichersv. 3, Vi bo "g D 32. Foreningen af danske Spiritusfabrikanter. Stiftet 1876. Formand: Direktør Chr. H Olesen, K. DAL p. p. Kontor: Havneg. 29 E f) Cent. 11090. Foreningen af danske Straa- og Filthatte ­ fabrikanter og Modevaregrossister, stiftet 13. Jan. 1899. Formand: Fabrikant Henry Rohde jun.,N-Voldg.32ECent. 1700. Foreningen af danske Søassurandører. En Forening for danske Søforsikringsselskaber og Generalagenter for udenlandske Søfor ­ sikringsselskaber, Tordenskjoldsg. 10 E ^ ★ Cent.5501,Postgirokonto Nr.1922,stiftet 1914. Bestyrelse: Højesteretssagf. J V Møldrup, K.DM., Formand; Direktør Chr. Hvidt, R. DAUp.p., Næst ­ formand ; Direktør Just Abildgaard; Direktør Svend Andersen; Gross. H Arbo-Bahr; Gross. S Burmeister; Kontorchef Carl Christensen; Direktor Louis EGrandjean; Underdirektør Otto Hansen; Direktør Svend FJacobsen; Direktør Peter Leth; Direktør Max Ni el sen, R. DAI; Direktør K K Petersen; Direktør Jac. Tannenberg; Direktør O Thielst; Direktør S Valentin Sørensen; Direktør Ingolf Witzke. Sekretær: Direktør M Steenholt. Foreningen af danske Te-lmportører, stiftet 9. Marts 1936. Bestyrelse: Gross. H R Mel ­ chior, Formand; Gross. Chr. P Iversen; Gross. Henri Odewah n; Gross. Victor B Strand. Foreningen af Danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter, stiftet 23. Marts 1905. Adr. Kronprinsensv. 11 E g} Gh.4575. Formand: Redaktør H Schøning. Kasserer : Redaktør Carl Nielsen, R.FM. Foreningen af danske Æg-Eksportører. Stiftet 1906. Formand: Direktør JHSchur- mann. Christiansg. 9E|C. 1333. Foreningen af den udenlandske Presses Re ­ præsentanter i Danmark, Sekretariat: Re ­ daktor F Pakaci, R, Strandv. 4 L 2 É |p Ry. 446 lu & C. 14024. ' Foreningen af Diabetikere (Sukkersygepa ­ tienter), stiftet 28. Juni 1934. Formaal : At varetage Sukkersygepatienters Interesse. Formand: Kommunelæge Dr. med. Erik Garde. Adresse: V-Boulevard 40 3 E $ ★ C.14600. Foreningen af Dommerfuldmægtige i Danmark, stiftet 27. Aug. 1939. Formand: Dommer- fuldm. E Lunøe, Nørresundby. Foreningen af Eddikebryggere i Danmark, stiftet 11. April 1896. Formand og Kasserer: Direktør Knud Strandberg, Jagtv. 115 Kl g? C. 9646. Foreningen af Embedsmænd I danske Pengeinstituter. Stiftet 1898. Formand: Bankbogholder Niels Lassen; Kasserer o o- Sekretær: Bankkasserer Gerrun Han ­ sen, Hovedvangen 75 Brh. gi Bella 1833. Foreningen af Embeds- og Bestiilingsmænd underGjentofteKommune. Formand: Arl itekt J C Juli 1, Ole Bruuns V. 7 Charlottl. g) Or. 4217. Foreningen af Fabrikanter og Grossister i Elektricitets-Branchen, Nybrog.28'E®Cent 14421 & 15921, stiftet 17. Maj 1907. For ­ mand: Ingeniør O Ekman; Sekretær: Hej esteretssagf. Alb. V J 0 r g e n s e n, R. 11 8

Beal-Register for København Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn, V-Voldg. Ill 2 E f Cent. 12407 & 12421. Foreningen af Arbejdsledere i Danmark, stif ­

V — 2513 Foreningen af danske Import-Agenter i Ko ­ lonialvare-Branchen, Amalieg. 35 E fJCent. 4174. Stiftet 10 Jan. 1931. Formand: Gross. Vilhelm Albertsen. Foreningen af Danske Import- & Forsendel ­ sesforretninger, Bredg 25 E E ® ★ C. 7417. Stiftet 1932. Formand: Direktør Hans Poulsen. Foreningen af danske Importører af Smede ­ jernsrør og tilhørende Fittings, stiftet 12. Juni 1930. Adr. Børsen E f C. 9172 &9173. Formand: Gross. O V Jo han s en. Foreningen af danske Importører i Choko ­ lade- og Konfekture-Branchen, stiftet 15. Oktbr. 1920. Adresse: Børsen E. Bestyrelse: Gross. Alfr. C Schrøder, Formand; Gross. FVSalo monsen, Næst ­ formand; Direktør J v. Irgens-Bergh, Kasserer; Gross. Thorvalds Pedersen; Gross. Carsten Warburg. Foreningen af danske Isenkramgrossister, stiftet 3. April 1924. Adr.Børsen E Jp Cent. 9172. Formand:Gross.Kai S c h j ør r i n g, R. Foreningen af danske Jernstøberier, stiftet 28. Nov. 1919. Kontor: N-Voldg. 30-32 E j) ★ Cent. 2278. Formand: Fabrikejer Svend Heineke, Kerteminde. Foreningen af danske Kaffebrænderier, stif ­ tet 11. April 1917, Adr. Torveg. 14, Ran ­ ders $ 781. Bestyrelse: Konsul Jens Eistrup, R., Randers, Formand ; Konsul G Christgau, Odense; Konsul JP Jeppesen. R., Ny ­ købing F.; Direktor Walther Rasmus ­ sen, Kbhvn. Foreningen af danske Kartoffeleksportører, Torden sk joldsg. 21 E JJ Cent. 1026. Stiftet 1919 Formand: Gross. W R asmu s sen. Foren ’ ngenaf danske Kjolefabrikanter, Nør- rcg. 15 E J) C. 13707. Stiftet 11. Sept. 19 ,9. Formand: Generalkonsul Erik Herman ­ se n. Foreningen af danske Klædegrossister, stiftet 4. Febr. 1929. Adr. Ny Østerg. 15 E $ ★ C. 297. Bestyrelse: Direktør Johan Høy- bye, Kbhvn., Formand; Gross. Rudolf V o r b e c k , Aarhus,Næstformand ;Direktør A AI Ro sentof t, Kbhvn., Kasserer; Di ­ rektør J Falb e-H a n s e n, Randers ; Gross. Poul K Ni oisen, Kbhvn. Foreningen af danske Købstæders Lignings ­ kommissioner, stiftet 21. Aug. 1911. For ­ mand: Bestyrer Oluf Pedersen, Næstved f 462. Foreningen af danskeKølemaskinfabrikanter, stiftet 27. Jan. 1933. Formand: Generalkon ­ sul Ingeniør A B C Hans en, R. DAL, Ve ­ sterbrog. 1 E U Cent. 6806. Foreningen af danske Landbrugsblade, Ham- merichsg. 2 E $ C. 14440. Stiftet 1905. Formand: Redaktør Niels Jørgensen. Foreningen af danske Landbrugskandidater, Rolighedsv. 26 E $ N 1306v, stiftet 18. Dec.1896.Formand: Bibliotekar Aksel AI i 1 1 h e r s ; Sekretær : Redaktør L O P e- d er sen. Foreningen af danske Landbrugsmaskinfa- brikanter, stiftet 1919. Formand: Fabrikejer Cand.polyt. Alilton Nordsten, Hillerød f 1002. Foreningen af danske Manufaktur-Grossister, Kontor: Købmagerg. 64 E ® -AU. 7533. Bestyrelse: Paul Lassen, R., Formand; Willie Levy s o hn, Næstformand; Alogens Gammeltoft Schougaard, Kas ­ serer; Paul Bjørn; . Andre Fil ten borg, R.; Hans Hol ten; Holger La age - Petersen, K.DAL;

tet 26. Oktober 1908, har til Formaal at samle alleArbcjds- ledere i Danmark til fælles Samarbejde og Varetagelse af deres Interesser. Fore ­ ningen yder sine Medlemmer

gratis juridisk Bistand i Sager, der angaar deres Stilling som Arbejdsledere, Understøt ­ telse underArbejdsløshed (Kassen erstats- anoikendt) samt Understøttelse til Enker. Hovedkontor: Vesterbrog. 37 2 E $ Cent. 14112, Forretningsfører: CM Madsen. Foreningen af Byraadssekretærer, stiftet 6. Juni 1920. Har til Formaal ved gensidig Bistand i de forskellige Forhold, der ved ­ rører Medlemmernes personlige Arbejde i Kommunernes Tjeneste, at virke til Gavn for de Kommuner, hver især betjener. For ­ mand: Byraadssekretær Vilh. André Han ­ sen, Vejle f 1282. Foreningen af Chokolade- og Sukkervare Grossister i Provinsen, stiftet 27. Juni 1936. Formand: Gross. J Stampe Danielsen, Raadhusg., Horsens JJ) 406; Næstformand: Gross. II Jacobsen, Aarhus; Kasserer: Gross. W Slottboe, Slagelse. Foreningen af Danmarks Importører og Grossister i Melbranchen, stiftet 13. Juni 1917. Formand: Gross. Hubert Jus tes en, Vesterg. 18 E $ C. 6035. Foreningen af danske Andelsslagteriers Kon ­ torpersonale. Stiftet 10.Dec.1911, Formand: Bogholder Rud. Rasmussen, Nykøbing F. Foreningen af danske Brystsygelæger, stif ­ tet 18. Okt. 1916. Formand: Overlæge Dr. med. Th. Begtrup-Hansen, R., Silke ­ borg Sanatorium $ S. 53. Foreningen af danske Fodspecialister, stiftet 26. Sept. 1932. Formaal: At samle Fagets Udøvere og sikre sig, at disse til enhver Tid har Fagets Udøvelse som virkeligt Erhverv. Formand: Berthe Jorgensen, Jægersborg Alle 66 Charlottl. $ Ordr. 4673. Foreningen af danske Forretningsrejsende af 3. Marts 1901,Fredh. Kan. 6 E f By 3538. Formand: H Gunst. Foreningen af danske Forretningsrejsende i Udlandet, stiftet 18. Dec. 1932. Formand: Gross. Peter Gay, Parkv. 5 Holte $ Fre- deriksdal 6753. Foreningen af danske Fysiurger, (stiftet 2. Sep. 1908 under Navn af Alekanoterapeu- tisk-Forening), Adr. : Lemchesv. 4 Hell. He. 400. Formand: Overlæge Kaj Jes ­ persen. Foreningen af danske Grossister i Sportsartik ­ ler, stiftet 2. Febr. 1939. Formaal: At vare ­ tage Branchens og det udøvende Sportspub ­ likumsinteresser,bl. a. ved i Samarbejde med Landets Sportsforhandlere at skabe sundere Forhold ved at modarbejde den illegitime Handel. Bestyrelse: Gross. AI Th. AI artens. For ­ mand ; Direktør Jobs. Buse h li olm; Gross. Th .Fischer; Direktør Hartmann Olsen. Kontor: Bredg 25 EF E f C. 3450 &3714. Foreningen af danske Handelsmøller, stiftet 18. Sept. 1922. Bestyrelse: Direktør C J Berring, Kbhvn., Formand; Aløller H Petersen, Odense, Næstformand ; Direk ­ tør, Konsul K Blicher. Aarhus; Direk ­ tor H P Hansen, Nakskov; Alølleejer Joh. Laursen, Rindsholm. Kontor; Handelsmollernes Fælleskontor, Ingeniørhuset V-Farimagsg. 31 4 E D C. 1678. Direktør: Ingeniør Cand. polyt. A Ran- 1 ov, priv. $ Ev. 4748. Foreningen af danske Handelsrejsende, se Handelsrejsende, Foren, af d., stiftet 1866. Foreningen af danske Havebrugskandidater, stiftet 28. Jan. 1915;. ca. 200 Aledl. For ­ mand: Johannes Tholle. Lauritz Søren ­ sens V. 2 ® J) Gh. 2261. Aledlemmerne faar gratis Tidsskriftet H. B. K. II 8

Johan AI o re s c o ; N AntonN ielsen; Jørgen Palsbøll; A AI Rosentoft; JF Schibler,R-; Axel Tafdrup. Kontorchef: Cand. jur. Helmuth Bruzélius.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker