kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Ebeltoft, Købmændenes Arbejdsgiverfor ­ ening i, Direktør SBLundberg$ll. Elektro-Installatørforeningen for Kbhvn., Elektro-Installatør Carl Adamsen, R., N-Voldg. 30 Cent. 2278. Elektro-Installatørforeningen for Provin ­ serne, Ingeniør H Kryger, Svendborg $ 118 & 124. Kontor: N-Voldg. 30 Kl $ ★ Cent. 2278. Elektropletfabrikantforeningen, Fabrikant Georg Lendaa, N-Voldg. 30 EJ ® ★ Cent. 2278. Entreprenørforeningen, Ingenior T K Thomsen, R., V-Farimagsg. 31 3 E $ ★ Cent. 9858 & 12063. Esbjerg, Købmandsstandens Arbejdsgiver ­ forening i, Direktør Konsul J S Brinck $ 12 & 2412. Faaborg, Købmændenes Arbejdsgiverfor ­ ening i, Direktør O Waage-Jensen $ 394 & 448. Farve- og Lakfabrikanter, Foreningen af danske. Direktor K S a do lin, R., N-Voldg. 32 E $ ★ Cent. 1700. Fiskeexportorer- og Fiskeauktionsmestre i Esbjerg, Arbejdsgiverforeningen for, J J Petersen $ 340, Stats $ 42. Fiskehandlernes Arbejdsgiverorganisation, Holger Lykkeberg, Kvægtorvsgade 12 E $ C. 7435 & 7455 Fiske-Konscrvesindustri, Foreningen for Danmarks, Direktor Orla Davidsen, Lindenovsg. 15 [ø] $ C. 1603. Fodtøjsreparation, Mesterforeningen for mekanisk. H J Hansen, Blegdamsv.84 El 0 3890. Forniklings-, Forchromnings-og Galvanisor- branchens Arbejdsgiverforening, Th. Nielsen, Aarhus, $ 1938. Kontor: N.- Voldg. 30 Kl ★ C. 2278. Fredericia, Foreningen af Arbejdsgivere i, Ingeniør H K Hemmingsen $ 515 & 516. Frederikshavns Havn, Foreningen af Ar ­ bejdsgivere ved, Konsul Marius Jen ­ sen $ 64,66 & 664. Frederikssund, Foreningen af Arbejdsgi ­ vere i, Købmand Axel B L a n g e, ML. K. DM. $ 84 & 184. Fugefri Gulve, Foren, af Fabrikanter af, Di ­ rektør Harald Drescher, V esterf ælledv. 66 13 $ C. 6154. Gas-og Vandmesterforening, Aarhus, Gas- og Vandmester HV Jensen $ 6931. Kontor: N-Voldg. 30 Kig* Cent. 2278. Gas- og Vandmesterforening, Odense, In ­ geniør H Friis $ 341. Kontor: N-Voldg. 30 Kl $ ★ Cent. 2278. Glarmesterlauget i Danmark, Oldermand G Worm, Peder SkramsG.5E$Cent,6510. 1. Afd. Kbhvn. Oldermand: G Worm. 2. Afd. Jylland. Oldermand : H P Hou- gaard, Randers. 3. Afd. Østifterne. Oldermand: M V Pe ­ der se n, Odense. , Graasten, Havne- og Købmandsorganisatio ­ nen i, Direktør E K o c h $ 210. Grenaa og Grenaa Havn, Handelsstandens Arbejdsgiverorganisation for, Direktør J Hammelev $25 &468. Grusgrave og Skærvefabrikker, Forenin ­ gen af, G Kahler, Korsør $ 100, Kontor: N-Voldg. 32 Kl $ ★ C. 1700. Guldlistefabrikanter og Barokforgyldere i Danmark, Foreningen af, Fabrikant O H Olsen, Kandestoberv. 2 $ Cent. ’ 3493 & 3494. Guldstnedemesterforening, Dansk, Older ­ mand Evald Nielsen,R.,N-Voldg. 30 Kl $ ★ Cent. 2278. i Gummigulv- og Maatte-Firmaernes Fore ­ ning, Forretningsf. A E Henriksen, V-Boulevard 42 E $ C. 13517. 1 Gørtlerlauget i Provinserne, Oldermand Broncestober G Erstad-Pedersen, Aar ­ hus $ 1558. Kontor: N-Voldg. 30 E $ ★ Cent. 2278. Haderslev Havn, Foreningen af Arbejdsgi ­ vere ved, Direktør Herm. Oggesen $ 11 &12.

Arbe

V — 2472

Biografteater-Foreningen for Kbhvn. og Omegn, Direktør Ed. Schnedler-Soren- sen, R., Nygade 3 Kl $ C. 6073. Bladudgivere i Provinserne, Org. af. Re ­ daktør Chr. Brixtofte, Odense $1673. Blikkenslager-Gas-Vand- og Sanitetslaug, Kbhvns, Frcderiksborgg. 20 Kl $ Cent. 11 4181 & 4281. Oldermand: L A Larsen,R.; Viceoldermænd: O Frølich Nilsson og Henrik Petersen; Laugssekretær; K Poggensee. Blikkenslager- og Kobbersmedemestre i Jyll., Centralforen, f., Johannes Nissen, Horsens $ 263. Blikkenslager- og Kobbersmedemestre i Østifterne, Centralforeningen for, Vilhelm Eriksen, Odense $ 657. ’ -s. Blikvarefabrikantforeningen, Direktør Otto Meyer,R., N-Voldg. 30 KI$*Cent,2278. Bogbinderlauget, Oldermand Johs. P et er ­ sen,R.,Ny Kongensg. 16A Kl $Cent. 1687 Arbejdsanvisningen $ By 6480. Bogbindermestre i Provinserne, Centralfor ­ eningen af, Knud Rosenberg Nielsen, Odense $ 303. Bogense, Handelsstandens Arbejdsgiver ­ forening i, Direktør Axel Schmidt $ 3 &42. Bogtrykkerforening, Kbhvns, Olaf Strand- berg, R., Ny Kongensg. 16 A Kl ® ★ Cent. 13975. Bogtrykkerforening, Dansk Provins-, Kr. Rosendahl, R. DM., Esbjerg $ 2201. Bornholms Havne- og Købmandsforening, * Konsul Max Pies ner, Hasle $ 75. Brolæggerlauget i Kbhvn., Frdbg., Nordre Birk og Amager, OldermandChr. E Cor ­ nelius, R., Rosbæksv. 17 [ø] $ Ryv. 75. Bryggeriforeningen,Direktør Fr. Sander, R. DM., Frederiksbergg. Il 2 Kl $ Cent. 6291 & 6241. Bygningshaandværkere i GI. Roskilde Amt, Mesterforen, for, Murerm. L P Rasmus- s en , Tune pr. Roskilde $ Tune 26. Bygningsstøbegods, Foreningen for Leve ­ randører af, Ingeniør J F a 1 c k, N-Voldg. 30 E $ ★ Cent. 2278. Bødkerlauget, Olderman d Karl G un t e 1, R., Nansensg. 57 Kl $ Cent 7323. Bødkermestre i Provinserne,Centralforenin ­ gen af, Claus Helby, Esbjerg ® 792. Børsteindustri, Foreningen af Fabrikanter i dansk, Direktør A Kjolen, Dortheav. 61 Hl $ Cent. 13339. Cementfabrikker, Foreningen af danske. Ingeniør Harry Schrøder, N-Voldg. 32 E $ ★ Cent. 1700. Cementvareindustriens Arbej dsgiverfor- ening, Anders Bach, Vejle $ 386. Chocolade- og Sukkervarefabrikanter, For ­ eningen af danske, Direktør Joh. Jensen, R., N-Voldg. 32 E $ ★ Cent. 1700. Cigaretfabrikantforeningen af 1914. For ­ mand: Fabrikant Frode O bel, R., Aal ­ borg; Foreningens Direktør: AageLRyt- ter. Kontor: V-Voldg. Ill E $ Cent. 11610 & 14872. Cigarindustrien i Danmark, Sammenslutnin ­ gen af Arbejdsgivere indenfor, Formand: Direktør Konsul K E M Marcussen, R.,p. p., Aalborg$ 28, Stats $21; Kontor: V-Voldg. Ill E $ Cent. 11610 & 14872. Sammenslutningens Direktør: Aage L Rytter . Damekonfektionsfabrikanter, Foreningen af danske, Direktør Joh. Moresco, V-Voldg. Ill E $ Palæ 4319. Dampskibsrederiforening, Dansk, Direktør J A Kørbing, K.DM., Amalieg. 33 E $ ★ Cent. 14088. Dampvaskeriejerforeningen for Danmark. Direktør E Olsen, N-Voldg. 32 E $ ★ C. 1700. Drejerlauget i Kbhvn., Oldermand Georg Sørensen, Ryesg. 41 [øj $ N 3041. Drejermestrenes Centralforening i Dan ­ mark. I E Langermann, Vingaardstr. 5 E $ Cent. 7174.

Arbejdsgiverforening, Dansk, V-Voldg. 113 E $ ★ Cent. 6301, Postgirokonto Nr. 899, stiftet 19. Maj 1896, har til Formaal at varetage Arbejdsgivernes Fællesinter ­ esser. Under Foreningen horer f. T. 243 Foreninger af Arbejdsgivere, foruden 243 Enkeltvirksomheder. Medlemsbladet „Ar ­ bejdsgiveren 14 udgaar hveranden Fredag. Hovedbestyrelsen bestaar f. T. af 57 Medl. Forretningsudvalg: Oldermand Esper Ei sing, R. DM., Formand ; Direktor Hans L Larsen, R.DM. og Ingeniør T KTh om ­ sen ,R.,N æstf ormænd ; Murer m .HAagaard, Næstved; Direktør Cand. polyt. E Boeck- H an sen, MF. R., Mariager;Direktør Cand. polyt. Ad. Hou møller; Direktør Joh. Jen ­ sen, R.; Direktør L Laursen, R.DM., Stenstrup ; Direktor Konsul KE M Mar ­ cus sen, R. p. p., Aalborg; Oldermand Poul Persson; Konsul M Piesner, Hasle; Købmand Hakon Schmidt, R., Middelfart; Gross. Hans H Sthyr, K. DM. p. p. ; Bogtrykker Olaf Strand b er g, R.; Tomrerm. Sofus Sørensen, R., Hor ­ sens. Arbejdsgiverorganisationer som hører under Dansk Arbejdsgiverfore ­ ning samt Formændene ogKontorernesAdr. 1) S am mens lu tninger af Foreninger og Enkeltvirksomheder. Beklædningsindustriens Sammenslutning, Direktør A KG rend a hl,R.,V-Voldg.lll 3 E $ ★ Cent. 3945. Havne- og Købmandsorganisationer i Dan ­ mark, Sammenslutn. af, Købmand Hakon ( Schmidt, R., Middelfart, V-Voldg. Ill 2 E $ Cent. 12407 & 12421. Industrifageue, Direktør L Laursen, R. DM.,-Stenstrup, N-Voldg. 32 Kl $ ★ Cent. 1700. Jern- og Metalindustrien i Danmark, Sam ­ menslutningen af Arbejdsgivere indenfor, stiftet 22. Sept. 1902. Formand: Direktør Hans LLarsen, R. DM.. N-Voldg. 32 E $ ★ Cent. 2278 (9 - 17). Direktør : M A Wc s t h, R. p . p. Keramiske Industri, Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor den, Direktør Poul Simonsen, R. DM. p.p., N-Voldg. 32 B j) ★ Cent. 1700. Snedkermestre, Fællesforeningen af Dan ­ marks, Snedkerm. O C Stroyer, Odense. Kontor Grønneg. 41 E $ C. 3601. Vognmænd i Kbhvn. og Omegn, Centralor ­ ganisationen af, PGissemann, Havneg. 17 3 E g Cent. 5876 & 14876. 2) F or enin ger. Aabenraa Havn, Foreningen af Arbejdsgi ­ vere ved, Direktør F N Ha ve $ 21 & 22. Aalborg og Nørresundby Havne, Forenin ­ gen af Arbejdsgivere ved, Direktør P Ørum-Pedersen, Aalborg ® 4055 & 6820. Aarhus, Foreningen af Arbej dsgivere i,Kon- sul M P D r e s c h e r, R. DM. $ 7900. Aarhus Havn, Foreningen af Arbejdsgivere ved, Konsul MP Drescher, R. DM. 7900. Assens Havn, Foreningen af Arbejdsgivere ved, Købmand Thorvald S B Plum, R. $39 &50. Automobil droskeejerforeningen, Droske- Centralen Taxa. Direktør Jens Paulsen, R., Rosenorns Allé 10 13 $ ★ C. 9001. Auto- og Motorcykle-Branchens Arbejds ­ giverforening, Direktør Eric Pugh, N- Voldg. 30 E$ ★ Cent. 2278. Baadebyggere for Kbhvn. og Omegn, For ­ eningen af. Baadebygger Jakob Jen ­ sen, N-Voldg. 30 Kl $ ★ Cent. 2278. Bagerlaug, Kbhvns, Oldermand N Chr. Jonsson, R., N-Farimagsg.7 Kl $ Cent. 9213. Billedskærerlauget, Oldermand Gustav Weinreich, Holger Danskes V. 40 E ® Cent. 350 & 15857. Billedskærerforening, DanskProvins-,Laur. Jørgensen, Odense $4749. J

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker