kraks vejviser 1940 handelskalender

Lega -Bings, JH og Hustrus for Fabrikant eller Industridrivende eller fh. Fabrikant eller Industridrivende i Kbhvn. eller Enke efter en saadan. Port, paa 300 Kr. Kapital 10,000 Kr. [Borgerrepræsent.] - Bjerres, Brændevinsbr. Søren Andersen for Enker efter Borgere her i Staden. 4,000 Kr. Renten uddeles i 2 Portioner [Borger - repræsent.l - Blauenfeldts,PostkontrollorJacobEdv., og Hustrus til værdige, uformuende Enker efter Postmestre og Postkontrolorer og lige ­ stillede Tjenestemænd i Postetaten, efter disse uformuende og værdigeEnker efterPost- assistenter og ligestillede i Postetaten. De paagældende skal være bosiddende i Kbhvns eller Frdbg. K ommune og være fyldt 60Aar. 99,000 J

V — 2571 mune til Uddannelse til Haandværk, Han ­ delskundskab eller mere subsidiært et Stu ­ dium. 2 Port, paa mindst 200 Kr. 16,000 Kr. [Frdbg. Kommunalhst.]. - Bensens, Baadebygger. Portioner paa 80 Kr. aarlig til trængende i Frelsers Sogn, Mænd eller Enker, der er i en Alder af over 50 Aar, og som har haft stadig Bopæl i Sog ­ net i 10 Aar. 127,600 Kr. [Magist.] - Bentleys, Frøknerne Louise og Julie, Legat for ugifte Døtre af afdøde juridiske Embedsmænd, som har haft Embede i Rang ­ forordningens 2., 3. eller 4. Klasse, samt ugifte Døtre af Professorer ved Kbhvns Universitet. Legatnyderne skal være fyldte 40 Aar. Kapital 27,000 Kr. Portioner a 200 Kr. aarlig, der oppebæres af Legatarer, ind ­ satte ved Testament. [Borgerrepræsent.] -Bentzens, Konferensr. Georg, for Børn af kgl. Embedsmænd. Port, a 200 Kr. aarl. Familien har Fortrinsret. 31,000 Kr. [Ma ­ gist.] -Benzons, Andersen, for Kvinder, der har dansk Indfødsret,er over 20 Aar og som har taget eller forbereder sig til at tage Ek ­ samen som Læge, Lærerinder, Pharmaceut el. anden Eksamen, hvortil Adgansr er aaben for Kvinder; eller for Kvinder, der er eller bliver uddannede ved en Handelsskole. Port, a 100 Kr. Familien har Fortrinsret. Kapital 16,000 Kr. [Magist.] - Benzons, Casper,Familielegat. Kapital c. 355,000 Kr. [Magist.] -Benzons, Otto, Forfatterlegat, stiftet 4 Februar 1907; een Portion paa 1000 Kr. ud ­ deles hver 4. Febr. Ansøgn. indgives ikke. Bestyrelse: Prof. Dr. phil. Vilh. Ander ­ sen, K.DM.; Apoteker Niels Benzo n, R.; Overretssagf.Ove Frederiksen, R.;Udde ­ lingen af Legatet, som først blev foretaget af Georg Brandes, foretages fra 1936 af Forfatteren Chr. Rime stad. -Benzon-Lous ’ s, Caroline, Legat. Fa ­ milielegat. Kapital c. 94,000 Kr. [Magist.] -Bergs, Garverm., c. 12,000 Kr. 1) til 2 studerende ved Kbhvns Universitet, der er Sønner af Haandværkere i Kbhvn. Port, a 100 Kr. og 2) til 2 unge Haandværkere i Kbhvn., der er Udlændinge. Port, å 125 Kr. [Magist.] -Bergs, Henriette Florentine, til Skole ­ penge til en flittig og begavet, trængende Gymnasiast, Son af hæderlige Forældre i Kbhvn. Kapital 4,200 Kr. [Magist.] -Bergs, Sofie Augusta, f. Faber, for vær ­ dige og trængende ugifte Kvinder eller En ­ ker i Fidbg. Kommune. Port.a 200 Kr. 64,000 Kr. [Frdbg. Kommunalbest.]. -Berghs, Carl. Renten uddeles aarligt i een Portion til kbhvnske Grosserere, dis ­ ses Enker eller efterlevende Børn. 10,000 Kr. [Grosserer-Societetets Komité]. -Berghs, Frøken Anna, Legat til en ugift 50 Aar gi. Kvinde af den dannede Klasse, hvisKaar ikke svarer til hendes Opdragelse 6,200 Kr. [Magist.] -Berntlis, Theodor August, og Hustru Emma, f. Riegels, for værdige og trængende Mænd og Kvinder i Frdbg. Kommune 4 lige store Port. 12,400 Kr. [Frdbg. Kommunal ­ best.]. - Berthelsens, Hdlsrejsende Wilhelm, for Hdlsrejsende,bosatte i Kbhvn. ell. Frdbg. Port, a 350 Kr. aarl. 20,500 Kr. [Magist.] -Beyers, Annestine, Legat udbetales f.T. til en Elev ved Femmers K vindeseminarium. Kapital 3000 Kr. [Magist.] -Bielkeske Legater,Formue c. 400,000 Kr. Leg. A) bestaar af 25 Lodder å 400 Kr. aarl. for ældre, ugifte Døtre af afdøde kgl. Embedsmænd, navnlig Søofficerer. Leg. B) 18 Lodder å 200 Kr. aarl. for ældre, ufor ­ muende Piger af den tj enende Klasse. Leg. C.) 5 Lodder å 600 Kr. (for eet eller flere Aar) for unge Kunstnere, navnlig Malere eller andre bildende Kunstnere. Besty ­ rere: fh.OverregistratorH B Krenchel,K. DM.; Ingeniør HK Holm.

Heal-Register for København ikke svarer til hendes Opdragelse. — Kø ­ benhavns Skipperforening uddeler hvert Aars 16. Marts 240 Kr. til Understøttelse for to ungeSomænd, der har udvist Flid og Dyg ­ tighed i deres Kald, for dermed at sætte dem iStand til at tage Styrmandseksamen. - Andersens, Komponist Sophus, 235 Kr. aarl. for en yngre, lovende Musiker; 5000 Kr. [Magist.] -Andresens, Kulmaaler Jens, for fhv. Toldassist. og deres Enker; Port, a 200 Kr. aarl. 30,000 Kr. [Magist.] - Andrups,Enkefru, for Borgermænds En ­ ker og ugifte Døtre; 81,000 Kr. Port, a 430 Kr. aarl. [Magist.] - An dræ ’ s Etatsraad Poul, Legat, stiftet 1 , velgørende og filantropiske Øjemed. Kapita 1 ca. 85,000 Kr. Bestyrelse: Overretssagf. P N Salling, Graabrodret. 16 OS; Højeste ­ retssagf. Carl H e is e , Ny Vesterg. 1 K. - Andræ ’ s, Gehkonferensraadinde, Minde ­ legat til Fr. af Kvinders okonomiske Selv ­ stændighed,skænket af fh. Amtsforv.Kmjkr. Poul Andræ og Overretsass. Victor Andræ; 52,000 Kr. [DanskKvindesamf. ’ s Fællessty ­ relse]. - Andræ ’ s, Overretsass. Victor, til Fremme af Kvinders økonomiske Selvstændighed. 200,000 Kr. [Dansk Kvindesamf. ’ s Fælles ­ styrelse]. - Arenfeldts, Otto Baron Kragh-Juell- Wind-, for Enker eller Børn af afdøde Typo ­ grafer ; 5000 Kr. [Magist.] - Arentofts,Christian og Hustrus tiI„En- somme Gamles Værn “ ; 15,000 Kr. [Magist.] -Arntzens, Brdr., for værdige, træn ­ gende af Handelsstanden i Kbhvn. For ­ trinsret for Descendenter af Legatstifterens Forældre. 42,000 Kr. [Magist.] -Arveprinsesse Carolines, for ældre eller svagelige Sygeplejersker, der har vir ­ ket som saadanne i mindst 5 Aar. Kapital ca. 100,000 Kr.,hvoraf Renten uddeles i Port, å 100 Kr. aarlig,dels som livsvarige, dels som midlertidige Understøttelser. Bestyrelse: Kmh. Etatsr. Gotthold Krag,K.DM.. For ­ mand; Overretssagf. Valdemar Koefoed, R., Sekretær og Kasserer; Læge AageE K i ær, R. ; Prof Dr. med. M le M a i r e. K. DM.; Kmh. Kabinetssekr. C PMHan-, sen,K. DM. - Askengreens, Jomfru C L,c. 10,000 Kr., iPortionerpaa70Kr. aarlig til Enker eller ugifte Døtre af Haandværkssvende. [Ma ­ gist.] -Baches, Frøknerne, til 2 ældre, hæderlige Kvinder af den dannede Stand, der har er ­ næret sig selv, fortrinsvis som Lærerinder i Kbhvn. eller paa Frdbg. Kapital 13,000 Kr. [Magist.] -Balfours, Enkefru Thora Elise Marie, til fattige i Kbhvn. Port, paa 80 Kr. aarlig. 4,200 Kr. [Magist.] -Bangs, Overretsprok. B G og Hustrus, Port.*100Kr. for en værdig kristelig Student under 25 Aar; 2,800 Kr. [Magist.] - Bastians, Frk. Andrea,for ugifte Kvin ­ der, fødte og bosiddende i Kbhvn.; 4,400 Kr. [Magist.J -Beckers, Frøken G L, c. 24,000 Kr., til ældre Piger af den bedre Borgerstand. Port, å, 50 og 60 Kr. aarl. [Magist.] -Beckers, Tobaksfabrikant A, 135 Kr. aarl. til Tobakspindermestre eller Enker efter saadanne i Kbhvn. Kapital 3,500 Kr. [Magist.] . - Behrens, I W og Hustru Jette, f. Wulff, for værdige Enker efter en-gros Handlende og noteringsberettigede Vekselmæglere og Vekselerere i Kbhvn., som har Born at for ­ sørge, og hvis Kaar er bievne væsentlig for ­ ringede ved Familiefaderens Død. 32,000 Kr. [Grosserer-Societetets Komité]. ■ Bendix ’ , Frederikke, f. Weil, forubemid- lede unge Mænd og Kvinder i Frdbg. Kom ­

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker