kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Magna Knutzens Gave, Riva, Rekreationshjem i Humlebæk, hvortil er knyttet Magna Knut ­ zens Legat; opr. af Toldkontrolør J M Knutzens Enke, Thalia Knutzen, f. Barfred, og skænket til „IJen danske Toldetats For. ening u . (Se denne Art.). Legatets Formue, c. 150,000 Kr., der vil blive noget forøget, er til Fordel for Toldkontrolørenker samt for afdøde Toldkontrolørers ugifte Døtre, som er fyldt 50 Aar. Malende Kunstneres Sammenslutning(M.K.S.), V-Boulevard 36 E j) C. 6625, stiftet 15. April 1909. Formand: Kunstmaler Harald Hansen. Malerforbundet og Malernes Arbejdsløsheds ­ kasse, Remersg. 24 33 $ Cent. 10385, seu. Fagforbund ogu. Arbejdsløshedskasser. Malerisamlingen paa Nivaagaard, Nivaa Station, oprettet 1908 af Godsejer Johannes Hage (død 1923) som selvejende Stiftelse. Samlingen er aaben fra 15.Maj til 15 Sept. Kl.1-4, Søn- og Helligd. samtOnsd.ogFred. Adgang gratis. Den indeholder ældre dansk, hollandsk, flamsk, italiensk, fransk og tysk Malerkunst. Bestyr< isens Formand: Fru Dagmar B r u n, f. Hage. Malerisamlingen (fransk Kunst fra 19. Aar- hundrede) paa Ordrupgaard, indviet 18. Sept. 1918. Kan beses (gratis Adgang) ved personlig Henvendelse til Ejeren, Etatsraadinde Henny Wilhelm Hansen, Ordr. 1183. Malernes Understøttelsesfond, Slotsg. 36 [S f N 3604 x. Kontingent 6 Kr. aarlig ; ejer Slotsg.36 Kl (Malerstiftelsen, 23 Fribo ­ liger) og Ejendommene.Vølundsg. 1, 3 og 5 Kisamt N annasg.l4KI; desuden ydes derPen- gehjadp til trængende Medl. og deres Enker. Formand: Jobs. Stef ensen; Na*stform.: Soph. Christiansen; Kasserer: W Eli lers; Tilsynsmand: II P Rasmussen. Malersammensiutningen af 1927. Formand: Karen Luc k Tus holt, Istedg. 80 Ei&Eva 2208. Manufaktur-Grossister, Foreningen af dan ­ ske, Kontor Kobmagerg. 64 33 $ ★ C.7539. Bestyrelse: Paul Lassen, R.,Formand; Willie Levysoh n, Næstformand; Mogens Gammeltoft Schougaard, Kas ­ serer; Paul Bjørn; André Filtenborg,R.; Haus H olten; Holger Laage-Petersen, K. DM.; Johan Moresco; N Anton Nielsen; Jørgen Palsbø 11; A M Rosentoft; J F Sch i bl er, R.; Axel T af d r up. Kontorchef: Cand. jur. Helmuth Bruzélius. Manufakturhandler-Foreningen i Kbhvn. er stiftet d. 6. Februar 1862 af Medlemmer i det ophævede Silke- Ulden- og Lær- redskræmmer-Laug, der fik Privilegier d. 7. Juli 1688. Formand: Anker Holm; 1. Viceformand : Hans S 0 - r e n s e n ; 2.Viceformand: Ivar Wanting; Kasserer Poul E »Jensen. Foreningen har Lokaler V-Boulevard 25 E £ Cent. 895 & By 995. Postkonto 2297. F01 enir.gens Stiftelse, der omfatter 61 Lej ­ ligheder, hvoraf (0 Friboliger, er opført 1910 og ligger i Bragesg. 26 O D Tg- 799. Manufakturhandlerforeningens Alderdoms ­ forsørgelses- og Enkepensionskasse i Kbhvn. ejer ca. 150,000 K r. og administreres af Ma ­ nufakturhandler-Foreningen i Kbhvn. Manufaktur-Medhjælper-Foreningen i Dan ­ mark, stiftet 1. April 1919. Adr. Dovreg.2 O f Am.4O74y. Formand: A Rev er ony. Margarinefabrikantforeningen, stiftet 9. Aug. 1898, Adr.Otto Monsteds G. 7 ® £Cent 542. Formand: Direktør Erik Reinhard.

Lære — Marg

Sekretæi er: Fuldm. i Hdlsmin. Ejnar Kry ­ ger og fg. Fuldm. i Socialmin. Henry Borresclimidt. Kontor: Christiansg. 12 K) $ C. 9631. Lærlingeudvalg. Fællesudv. f. Butiks ­ lærlinge. Formand: Gross. A Moes- gaard, st. Kongensg. 73 K & C. 207; Oid- fører: Sekretær Henry G ran, V-Boulevard 43® IC. 8143. Det faglige Udvalg for Kontorlær ­ linge. Formand: Gross. Aage Kunst, R.DM., 1. Strandstr. 20 K £ C. 12388; Ord ­ fører: Viceforretningsf. Viggo Pedersen, V-Boulevard 43® C. 8143. DetfagligeUdvalgf.Hdlslærlinge. Formand: Konsul J Eistr up,R.. Randers; Ordfører: Forretningsf. Carl Jensen, GI. Kongev. IE EJ f C. 12339. Lønningsraadet (Lov Nr. 1'8 af 31. Marts 1931 § 48), Kontor: Christiansborg E3 S Cent. 9914. Formaalet med Raadets prettelse er at fremskaffe størst mulig Ensartethed i Statens Lønnings- og Tjene ­ stemandsforhold ved at skabe et for alle Styrelsesgrene fælles Organ, der har For ­ bindelse saavel med Rigsdagensom med Ad ­ ministrationen og Tjenestemandsorganisa ­ tionerne. Raadet er sammensat saaledes: Raadsformand : Departementschef KH Ko- foed, KFM.; Næsti ormand: Departe ­ mentschef Andreas Møller, K . DM. ; Medlemmer, udn. af Finansministeren: Departementschef Johs.D a 1 h o f f,K.DM. FM.; Ih. Forretningsf. Charles Peter ­ sen, ML.; valgte af Rigsdagen: Sogne- raadsformand N P N ie Ise n, MF.; Lærei S P Larsen. MF.; fh. Gaardejer J Vei- strup,ML.;lh.LærerAVesterager.MF.R. Raadets Sekretær: Ekspeditmnssekr. i Finammin. Cand. jur.E Uhik Andersen. M aaling, Den offentlige. Reglement og Takst af 5. Aug. 1929, ud ­ færdiget af Ministeriet for Handel og Indu ­ stri. Kbhvn. er med Hensyn til den off.Maaling delt i 2 Distrikter, nemlig: a. Staden Kbhvns Grund udenfor Frihavnen. Forstander: P B o e s e n. Fuldmægtig: Ad. Andersen. Kontor: Tordenskjoldsg.21 33® Cent. 344 & By 6268. b. Kbhvns Frihavn. Forstander: H Dornonville de la C our, kst. Fuldmægtig: Henning Hansen, kst. Kontor: Det off. Vejerkontor, Frihavnen, E) f Cent. 8314. Maalingen kontrolleres af Folk, der har afgivet Løfteeiklæring, ogForstanderne staar med Hensyn til dercsEmbedsførelse under Magistratens Tilsyn. Til Maalingen maa kun benyttes juste ­ rede Maalekar, og ethvert Maalekar, der benyttes, skal af Justervæsenet være for ­ synet med Aarstallet for vedkommende eller det foregaaende Aar. Transporten af Maalekarrene paahviler Rekvirenten;naar den besørges afForstan- deren, erlægges derfor særskilt Betaling. Hvis det forlanges, kan Rekvirentens Maalekar benyttes, naar de af Forstande ­ ren anerkendes at være i reglements ­ mæssig Stand. Højere Betaling end den takstmæssige er ikke tilladt, ligesom M aalerne heller ikke maa modtage Dusører eller Drikkepenge. Maal og Vægt, se 11. Art. Mønt, Maal og Vægt. Magdalenehjemmet, se Skovtoftehjemmene. Magleby, Store, Kommune. Sogneraadets Adresse: Store Magleby $ Dragør 526(10-12,14-16 samt Fred 17-19). Sogneraadsformand: DB Dirchsen, Store Magleby jji Dragør 463. Indbyggertal: 1299(5. Nov. 1935). Skatteprocent: 5,75; Ligningsprocent: 5,00 (1939-40). Maglegaard8 Sogn, se Messiaskirken.

Sekretariat og Arkiv, Amager- fælledv. 49 [s] $ Am. 818 (J Skibelund Eeg). Kbhvns-K redsen. Formand: Kom ­ munelærer Kjeld Kjeldsen, Vikkevangen 16 Brh.f Bella 1(68. Frdbgs-Kredsen. Formand: Over ­ lærer HJJørgensen, Sigelcktsv. 800 Gh. 6760. Kbhvns Omegn, 3. DKreds(Helle- jup-Gjentofte). Formand: Kommunelærer E Asmussen, Frolichsv.47 Chailottl. $ Or dr. 163. K b hvn s O m e g n. 3. C K r e d s (Ama ­ ger udenf. Kbhvns Kommune). Formand: Førstelærer Vilh. Lund, St. Magleby, $ Dragør 91. Kbhvns Om egn, 3. A Kreds (de andre Omegnskommunerj.Formand:Vicesko1eirsp. O L B Cramer, Wergelancs Allé 13 Soborg j. Sob. 1448. Vikaranvisningsbureau. Hoved ­ kontor: Kommunelærer Kjeld Kjeldsen, Vikkevangen 16 Brh. $ Bella 1068. Laaneafdelingen: Skoleinsp. J Skibe ­ lund Eeg, Amagerlælledv.49 Isl $ Am. 818. Lærerforening, Gymnasieskolernes. Stiftet 1890. Formand : Rektor E Torsting, Or ­ drup Gymnasium. Charlottl. $ Ordr. 178. Lærerforenings, Danmarks, Understøttelses ­ kasse. Formand: pens. Viceinspektor B Christiansen, R.,Vængehus, KøgefilbG. Lærerhøjskole, Statens, Odenseg. 14 [øj, op ­ rettet 1856, til Videreuddannelse af Lærere og Lærerinder, bestaar af 2 Hovedafd.: Det etaarige Lærerkursus og de korte Lærer ­ kursus. Under det etaarige Kursus er der en særligAfdeling for Skolekøkkengerninu. Forstander: Cand.mag.G J A rvi n,MFK. 0 93 (tr. Tirsd., Torsd. < g Lord. lO 1 ^ - V2 off Mand, og Fred. 16 - 17); Inspektør: Frøkt n Martha J acobsen g) O 3636. Lærerindernes Forsørgelsesforening ogHvi- lebjem, opr. 19. Junil867,har til Formaal at giveKvinder, hvisHovedgerning er eller har været Undervisning, Lejlighed til, dels at sikre sig en Livrente i deres ældre Aar, dels at aabne sig Adgang til Sygehjælp og Le ­ gater. Bestyrelse: Skolebest. Fru Kirsten Eg ­ holm; Frøken Ada Høst; Skolebest. Cand.mag.Frøken Marie Kaspersen; Fiu Ellen Nielsen; Teaterchef C Heger- mann-Lindencrone,R. DM.,Formand ; Rektor F Bøgh, R., Næstformand ; fh. Lek ­ tor V Thy g es en, R.. Kasserer. Lærerindernes Missionsforbund (L. M. F.) stiftet 1902. Kontor: Chr. Wærums G.25 1 Aarhus. Lærerinders Understøttelse, Forening til,Ny ­ brogade 22 s K (10 -12), har til For ­ maal at skaffe værdige og trængende Kvinder,hvisHovedgerning i Livet har væ ­ ret Undervisning, en Understøttelse, naar Alder og Svagelighed forbyder dem at fort ­ sætte deres Virksomhed. Stiftet 1867. Hovedbestyrelse: Teaterchef C Heger- m a nn-Lindencrone, R. DM., Formand ; Fru Generalinde Ellen Bache; Undervis- ningsinsp.OBj ør n eb oe,R.DM.;fh.Skoledi ­ rektør A Fo s sing, R.DM.; Overretssagf. M ogens Heering, fh. Hovedkasserer;Rek- tor Frk. Laura Jensen, Sorø; fh. Overbe ­ styrerinde Frøken M Steinthal, IM. Lærerstandens Pensionistforbund, stiftet 18. Okt. 1920. Formand: ps. Lærer H P Ilaar, Herstedøster pr. Glostrup. Lærlingehjemmets Minde, Forening, stiftet 11. Nov. 1902. Ejer Ejend. Bartholinsg. 9. hvor er indrettet 3 Friboliger for ældre Medl. Formand: Malerm. Erik H ansen, Frede- rikssundsv. 47 1 E nv | fi Tg. 4446 x. Lærlinge-Plejehjem: *)N-Sogade 11 Kl $ By 7626, taget i Brug 17.Nov.1882. Forstander : S Christensen; 2 ) Rantzausg. 60 [Hi fl N 1545, taget i Brug 6. Nov. 1904. Forstander: P Frohn.

opr - 1 Hcilh -1. § 20 i Lov Nr. liJ 37 om Lærlingeforholdet. 1 ormand : Retspra sident O Haack, K.DM.;

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker