kraks vejviser 1940 handelskalender

Lega skal have aflagt Svendeprøve, være bo ­ satte i Kbhvn., have Indfødsret og ikke være over 35 Aar. 76,000 Kr. [Magist.] -Druckers, Gross. H J , og Hustru Sophie Druckers f. Henriques ’ Legat, for 4 ældre, ugifte, trængende Døtre af Grosserere heri Staden. 6,000 Kr. [Gross.-Soc. ’ s Komité.] - E eg holm, Gross. Edvard og Hustru, til ugifte Kvinder og Enker, mindst 40 Aar gi. Lodder paa 200 Kr. aarlig. Kapital 61,000 Kr Familien har Fortrinsret. [Magist.] -Efterslægtssamfundets Legat. Kapital ca. 20,000 Kr. Formand: Oberst- løjtn. Chr. B ok ken h euser. R.DM. Kastellet Fortunstok 12 [ø] 0.16019. -Ehrenreich, Pastor Carl Ludvig, og Hustru Marie f. Stolpes, til ældre Kvinder i Kbhvn., saaledes at beslægtede af Stif ­ terne, forsaavidt de opfylder ovennævnte Betingelser, fortrinsvis kommer i Betragt ­ ning. Portioner å 100 og 200 Kr. Kap. ca. 100,000 Kr. [Borgerrepræsent.] - Eibeschiitz ’ s Justitsr., SA, Legat giver rentefri Laan, paa 400-4,000 Kr., med Til ­ bagebetaling i 6 Aar, til Enker og ugifte Kvinder af den mosaiske Trotil*Start eller Fortsættelse af Næringsvej. [Præmie ­ selskabet, s. d. A.] -Eigaards, C J, og Hustrus Legat for Borgere her i Staden eller deres Enker, der har fyldt det 60. Aar. 25,600 Kr. Port, å 100 Kr. aarl. [Magist.] - Ej strups, Malerm. C L, Legat. [Kbhvns Malerlaug]. -Eksportforenings, Dansk, for at paa ­ skønne og støtte Bestræbelser fra Instituti ­ oners eller PrivatesSidetil Fremme af dansk Eksport. Bestyrelse: Generalkonsul Inge ­ niør A B 0 Hansen, R.DM., Formand; Gross. Ernst Meyer, K. DM.; Ingeniør Ove Meyer, R.; Generalkonsul Gross. Bjarne Nielsen, R. - Elias sen s, Brolægningsentreprenør, Jens, for ældre, værdige cg trængende Haandvær ­ kere eller Arbejdere eller deres Enk< r. Port, å. 200 Kr. med Halvdelen til P< rsoner, boende i Kbhvn., og Halvdelen Frdbg. 244,000 Kr. [Frdbg. Kommunalhest.] -Eliassens, Marie, for velgørende og al ­ mennyttige Institutioner i Kbhvn. eller paa Frdbg. Halvdelen af Renterne tilkommer Blinde- og Døvstummeinst. 52,800 Kr. [Frdbg. Kommunalfest.]. -Enkens Legat, c. 10,000 Kr., hvis Rente tilfalder for Livstid til lige Deling 4 trængende, ugifte, faderløse Piger, hvis Opdragelse er tilendebragt, og hvis Fædre har været Embedsmænd i Kbhvn. i saadanne Embeder som Kontorchefer, Præ ­ ster, Raadmænd, Læger, Prokuratorer o. lign., der efter de almindelige Begreber staar paa samme Dannelsestrin som disse. [Bor ­ gerrepræsent.] -Esmanns, Fru Ingeborg, Legat 232 Kr. aail. for en trængende, svagelig Dame over 50 A ar. 7000 Kr. Familien har Fortrinsret. [Magist.] -Ette, Murerm., Jacob Heinrich, og Hu ­ strus, 11,400 Kr. Renten uddeles halvaarlig af Præsten ved Vor Frelsers K. til Konfir ­ mander, 4 Drenge og 4 Piger, som er Børn af trængende Borgere paaChrsthvn. [Magist.] - Fa b er s, Justitsr. Apoteker, L, kbhvnske Legat for gamle, affældigeellervanføre Per ­ soner eller Enker og Faderløse i Kbhvn. Le ­ gatets Kapital er ca. 80,000 Kr. Portioner å 100 og 200 Kr. aarl. [Borgerrepræsent.] - Fabricius ’ Sukkerraffinadør Hans Dit ­ lev, til Enker efter ellerDøtre af afdøde Gros ­ serere. 6,000 Kr. [Gross.-Soc. Komité]. - Faith s til Understøttelse for ældre, ugif ­ te Døtre af Embedsmænd eller Mænd af dermed ligestillede Samfundsklasser i Kbhvn. Port å 100 Kr. aarl. Familien har Fortrinsret. 294,000 Kr. [Magist.] - Falch ’ s, Marie, født Balsløw, for ugifte Kvinder, der er mindst 40 Aar gamle og bo ­ siddende i Kbhvn., 40,000 Kr. Port, å 100 Kr. aarl. [Magist.]

Real-Register for København Aar og maa ikke oppebære Aldersren te eller anden offentlig Understøttede. Portioner å 200 Kr. bortgives for 1 Aar. 175,000 Kr. [Fi dbg. Kommunalbestyrelse]. - Clementsens, Overlæge, Lauritz, og Hustru Ane Kirstine Marie, født Schmidts, Legater. Til Skoieløn for og Skedema ­ teriel til 2 Born udbetales aarlig 240 Kr. til Efterslægtsselskabets Skole. Resten af Renterne uddeles til værdige og træn ­ gende, ugifte Fruentimmer eller Enker, med Fortrinsret for her i Staden boende Enker eller ugifte Døtre af kbhvnske Læ ­ ger eller Stats- eller kommunale Embeds- mænd ; Port, a 100 Kr. Kap. ca. 60,000 Kr. [Borgerrepræsent.] - Cohen, Varemægler, Just E, og Hustrus Legat for trængende gamle Arbejdere, Ar ­ bejdersker eller Tjenestepiger. Blandt lige trængende skal Tjenestepiger, der har tjent hos Legatst ilterne eller ( n af dem. haveFor- trinsret til Rentt-nydelse. Poitioner a 200 Kr. aarlig. Kapital 26,000 Kr. [Borger ­ repræsent.]. - Cohen, Martin, og Hustru. Clara Frede ­ rikke, født W olff ’ s, tilF.nker efter eller efter ­ ladte ugifte Døtre. mindst 50 Aar gamle af notet ingsberettigede Veksellerere, Veksel ­ mø glere og kbhvnske Grosserere. Legat ­ stifterens Born og Børnebørn har betingel ­ sesvis Fortrinsret. 28,000 Kr. [Gross. Soc. Kom.] -Collstrops, Gross. A, Rejselegat, op­ rettet 1938. Kapital Kr. 75.000. Af Le ­ gatet, der er stiftet paa 100 Aarsdagen for det nu ærende Akts. R Collstrops Opret ­ telse til Minde om Grundlæggeren A Coll ­ strop, uddeles aarligt passende Portioner til Tjenestemænd, der er ansat i De danske Statsbaner, Danske Privatbaner, Dan>ke Telefonselskaber ellerDanskeEh ktricitets- værker, til Anvendelse til Studierejser til Dygtiggørelse i deres Tjeneste. [Ministeriet for offentlige Arbejder]. -Collstrops, O verlæge, Viggo, og Hustrus Familielegat. 1 Port, å 400 Kr., 4 Port, å 300 Kr. aarl., der udbetales halvaarsvis hver 1. Jan. og 1. Juli. Bestyrelse: Bankkasserer Otto Vilh. Wolff.; Overretssagf. Frants Dragsted. -Conradts Legat. Stadshauptmand J Conradts og Hustrus Legat for Enker og eventuelt Døtre efter Officerer af Kbhvns Borgervæbning. 72,900 Kr. Portioner å 200- 400 Kr. [Justitsmin.] - Cornelius ’ , Chr. Jacob, og Hustrus Le ­ gat for ' trængende kbhvnske Brolæggere (Mestre saavel som Svende) eller åaadanoes trængende efterladte. Port, fra 100-600 Kr. aarl. 29,600 Kr. [ M agist.] - Creutzberg, Frederik, og Hustrus Legat for Grossereres og Købmænds Enker og ugifte Døtre. Stiftet 22. Maj 1935. Kapital ca. 650 000 Kr. Halvdelen af Renteindtægten skal i Por ­ tioner paa sædvanligvis 500 Kr. uddeles til trængende Enker efter eller ugifte Døtre af Grosserere i København.og den andenHalv- del til trængende Enker efter eller ugifte Døtre af Provinskøbmænd, der ved deresDod var og mindst i 2 Aar har været Medlem af Handelsstandsforening, som er Medlem af en af Centralforeningerne under Provins- Handelskammeret. Bestyrelse: Overretssagf. Axel Hule- gaard, R.; Overretssagf. Asger Møller. Kontor: Gammeltorv 14 El Cent. 3204. - D a h 1 s, Brødrene, forEnker el. ugifte Døtre efter Gross, i Kbhvn. 10,000 Kr.; 2Port.å 200 Kr. aarlig. [Grosserer-Soc. Komité.] -Dahis, Marskandiser, Carl Christian, for Enker efter Underofficerer eller de med dem i Klasse staaende Personer af Hæren. 3,800 Kr. Renterne uddeles i 6 Portioner af Finansministeriet. -Danielson, Handskefabr., W T, og Hustrus Legater. 1) til det kgl. Opfostrings ­ hus, til en af sammes dygtigste og flittigste

V — 2573 Elever til videre Uddannelse; 4,000 Kr. 2) til trængende gi. Handskemagersvende og Handskemagerarbejdere i Kbhvn. samt deres Enker i trange Kaar. 3,000 Kr. Port, å 100 Kr. aarl. [Magist.] -Davidsen s, Thora, Mary og Sara,Legat til 1) ubemidlede Enker, fraskilte, frasepa ­ rerede og forladte Hustruer samt ugifte Kvinder, som har kendt bedre Kaar og som har Forsørgelsesret i Kbhvn.; 2) til mosaisk Trossamfund; 3) til den gensidige Hjælpe ­ forening for kvindelige Haandarbejdere; 4) til Kvindernes Handels- og Kontoristfor ­ ening; 5) til Industriforeningen. 120,000 Kr. [Magist.] -Davidsens, Partikulier og Husej er J, til Huslejehjælp for trængende og værdige Per ­ soner, der er hjemmehørende i Kbhvn, og har boet i Kommunen i mindst 10 Aar. Port, å 200 Kr. aarl. 30,000 Kr. [Magist.] - De danske Stats baners Jubilæums ­ fond af 1. Sept. 1917. [Generaldir. for de danske Statsb.] -Deichmanns, Kancellir. Jacob.ogHustrus, oprettet 1878. Kapital Kr. 750,000. Kontor hos Landsretssagf. Carl Ejlers, Amagert. 31 Kl. - D e m a s ’ , Kammerfru, for ældre eller fader ­ løse, ugifte Kvinder, bosiddende i Kbhvn. eller Lyngby. 2000 Kr. Port, å 33 Kr. aarl. [Magist.] - Dengsoe ’ s, Ane Cathrine; Halvdelen ai den aarlige Rente uddeles til 10 af de mest fattige, svagelige Lemmer i Alra. Hosp. Den anden Halvdel til gamle Personer, der er eller har været Viktualiehandlere i Kbhvn. eller til Enker efter saadanne. Portionerpaa 40 Kr. 10,000 Kr. [Borgerrepræsent.] -Deres kgl. Højheder Prins Valde ­ mar og Prinsesse Maries Legat for værdige og trængende Maskinmestre.2,000 Kr. [Maskinmestrenes Forening.] -Det til Minde om 1. August 1829, stiftede Legat forEnker og ugifte Perso ­ ner af Kvindekønnet i den borgerlige Stand, uddeler livs varige Understøttelser å 70 Kr. aarlig. Kapital 144,400 Kr. Bestyrelse: Kabinetssekretær Kmh. G Bardenfleth, R. DM.; Kabinetssekretær Kmh. C P M Hansen, K. DM. Adr. Ordenskapitlet; Amalienborg El. Sekretær: Bogholder Chr. T o n bo e, R. -Dich, Malermester Fred., og Hustru, Ca- thinka Dichs Legat. [Kbhvns Malerlaug] - D i e ch m an n s, Fru C M, til Understøttelse for Døtre af afdøde værdige Embedsmænd. Betingelser: Faderen skal have været Em ­ bedsmand ; dersom Moderen er i Live, skal hun leve i trange Kaar; paar Moderen lever som Enke, skal vedkommende Døtre have opnaaet en Alder af 6 Aar; flere end 2 Døtre afen Embedsmand kan ikke nyde Legatet; Familien er nærmest berettiget. 10 Por ­ tioner å 80 Kr. aarl. [Magist.] - Dons ’ , Justitsr. Henrik Klitzing, og Hu ­ stru, for uforskyldt og værdige Trængende. I Portioner paa 100 Kr. aarl. til Enker efter og ugifte Døtre af Em beds-eller Bestillings- mænd eller af Landmænd udenfor Bonde ­ standen. Alder 50 Aar. 113,000 Kr.[Magist. - Do ns ’ , S P, ogHustrus, for fattige Skræd ­ derenker. 1 Portion paa ca. 20 Kr. aarlig. [Magist.] - D o ns ’ , Sukkerraffinadør, D V, ogHustrus Legat til Brændsel. Af Kapitalrenten efter Fradrag af 50 Kr. tilfalder Halvdelen Gros ­ serer-Societetets Komité til Uddeling blandt Enker og Mænd af Grossererstanden. Fami ­ lienhar Fortrinet. Uddeles i Decbr. [Gros ­ serer-Societetets Komité.] - Drachm anns, Holger, Forfatterlegat, stiftet paa Grundlag af en Indsamling efter Forfatterens Død; Formand: Departe ­ mentschef F G r aae, K. DM. - Driefers, Justitsr. Raadmand, og Hu- strusLegat.PortA4(0Kr.tilubemidlede,dvg- tige Haandværkere, der som Mestre ønsker at danne sig en selvstændig Virksomhed. De

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker