kraks vejviser 1940 handelskalender

V — 2580

Real-Register for København - Meyers, Har. og Hustru, Alexandra, f. Wolffs, for ugifte, ubemidlede, i Kbhvn. hjemmehør. Kvinder, der er fyldt 50 Aar. Slægtninge af nævnte Ægtefæller har un ­ der lige Vilkaar Fortrinsret til Legatet. Af Legatnyderskerne skal 10 hore til Fol ­ kekirken, 10 til det mosaiske Trossamfund. I hvert Aars Juni og Dec. Termin uddeles 20 Portioner å 160 Kr. Legatet nydes paa Livstid, saafremt Betingelserne herfor ved ­ varende er til Stede. Bestyrelse: Prof. Dr. med. Erik Warburg og Overretssagf. Edmund Warburg. - M eye rs, Ida, Charlotte ogLaura, for en vær ­ dig, trængende, ugift Datter af en kbhvnsk Grosserer; 2,000 Kr. [Gross.-Soc. Komité.] - Meyers, Gross., Jacob Nathan. Renten uddeles til 10 værdige og trængende Gros ­ serere, Grosserer-Enker eller ugifte Døtre af Grosserere, der er over 40 Aar. 26,000 Kr. [Gross.-Soc. Komité.] - Meyers, fh. Garverm., Michael, og Hu ­ strus, til Huslejehiælp for Familier af den evangelisk-lutherske Trosbekendelse, hvis Forsørgere er mindst 50 Aar. Slægtninge af Testatorerne i lige Linie eller 1. Sidelinie har Fortrinsret til • Legatet : derefter Haandværkere iKbhvn., fomemlig Garvere, Sadelmagere og Skomagere, og særlig Per ­ soner, der i mindst 5 Aar har staaet i Testa ­ torernes eller nogen af sammes Sønners Tje ­ neste eller saadannes Enker og EfterKom- mere i 1. Led. Kapital c. 80,000 Kr. Porti ­ onerne høj st 100 Kr. aarl. [Borgerrepræsent.] - Meyers,fh. Garverm., Mich., og Hu ­ strus, for ved Ulykkestilfælde tilskade ­ komne eller døde og saadannes Enker og Børn. Kontor Bredg. 30 32, Landsretssagf. J A Melchior, hvortil Ansøgninger skal indsendes. - Meyers, Manufakturhdl., Moritz og Hu ­ stru. Kapital 5,000 Kr. Port, å 92 Kr. aarl.til værdige og trængende i Kbhvn. boende Ar- bejdsmænd eller Kvinder af Arbejderklas ­ sen. [Magist.]. - Meyers, Manufakturhdl., Moritz og Hu ­ stru Betzy Meyers Legat. Kapital 20,800 Kr. Renten uddeles i4Portioner til værdige og trængende Gross.-Enker og ugifte Gross.- Døtre, der er mindst 35 Aar gamle. [Gross.- Soc. Komité]. -Meyers, fh. Bogbindene., Niels Lauri, for Bogbindermestre, der er eller hår været bosatte og drevet deres Profession iKbhvn. eller iFrdbg. Kommune, saavelsom for En ­ ker efter saadanne. Portioner paa 200 Kr. og 100 Kr. c. 60,000 Kr. [Borgerrepræsent.] -Meyers, Grosserer S N,tilUddannelse af unge danske Ilandelsmænd.Renten skal an ­ vendes til Uddannelse som Handelsmænd af ubemidlede unge Mennesker, saavel i teo ­ retisk som i praktisk Henseende, derunder ogsaa til .Uddannelse i Udlandet, navnlig i Amerika og England. 234,300 Kr. [Gross.- Soc. Komité.] -Meyers, Thea og Louis af 9. Marts 1916. 10,000 Kr. 1 Portion å 400 Kr. aarlig til en værdig og trængende kbhvnsk. Grosserer eller Urtekræmmer, Kontorist eller Hdls- betjent eller til en Enke eller Datter efter de nævnte Mænd. Udbetales 9. Marts [Gross.-Soc. Komité.] - Michaelsen, JCE og Hustru Helene, f. Heymans, med Tillægslcgat ved Ernst. Michaelsen. 56,300 Kr. Renten uddeles aar ­ lig 22. Aug. til Enker efter kbhvnsk. Gross. [Gross.-Soc. Komité.] -Mie helsen s. Mine, for Døtre eller Enker efter Borgere eller Embedsmænd, forsaavidt de er over 50 Aar og ugifte. 19,000 Kr. Port, å 50 og 60 Kr. aarl. [Magist.] -Middelboes, Karen Margrethe, for Kon ­ firmandinder i St. Jakobs Kirke. 2,000 Kr. Sognepræsten ved St. Jakobs Kirke uddeler den aarl. Rente. [Magist.] -Mitchells, MR, tor Lærerinder. Porti ­ onerne 100 Kr. aarl. Bestyrelsen bestaar af en Sognepræst, der vælges af Magistra ­ ten, Skoledirektøren og et Medlem af Bor ­ gerrepræsentanternes Lega >Ud valg.

Lega

- le Maire, Gross. E, og Hustrus,for Mænd og Kvinder i Kbhvn., fortrinsvis saadanne, som hører eller har hørt til Handels- eller Embedsstanden, Port, å 1,000 Kr. aarlig. Kap. c. 420,000 Kr. [Borgerrepræsent.] - Malerlaugets Svendelegat; for Ma ­ lersvende, der har fyldt det 55de Aar og indtil den Tid arbejdet uafbrudt mindst 10 Aar i Kbhvn. eller Frdbg. Fortrinsberet ­ tigede er de Svende, der har nydt Under ­ støttelse i det ophævede Alderdomsforsør ­ gelsesfond, og dernæst de, for hvem der er gjort Indbetaling til Fondet. [Kbhvns Malerlaug.] - Mandix ’ ske Familielegat, c. 3,700 Kr. Klagist.] - Mannheimer, IH, og Ida Mannheimers, født Fischels Legat. Renten skal anvendes i almindelig filantropisk Øjemed eller til Af ­ hjælp af Nød og Trang. 150,000 Kr. [Bor ­ gerrepræsent.] - Marie Charlottes Legat til Minde om Vare- og Vekselmægler, Formand f. Mægler ­ korporationen, VGSchmidt. 14,300Kr. Ren ­ ten uddeles til Gross, eller Mæglere eller Enker efter saadanne. For Tiden 4 Portio ­ ner ål 50 Kr. aarlig. [Grosserer-Societetets Komité]. - Ma r k es, Kommunelærer Carl, Legat, for trængende Elever ved Blaagaards Semi ­ narium. Kapital 10,000 Kr. [Magist.]. -Mathiesen, Malermester C F og Hustru Fru Anna Mathiesens Mindelegat. | Kbhvns Malerlaug]. - Mathiesen, Murermester og Older ­ mand Niels Mathiesens og Hustrus Legat. Portioner paa 100 Kr. aarlig, hvoraf Halv ­ delen uddeles til trængende Murermestre eller deres Enker, den anden Halvdel til trængende Haandværkssvende oer dissesEn- ker i Kbhvn. Kapital 29,800 Kr. [Magist.] - Maxens, H, og Hustrus Legat for vær ­ dige og trængende Mineralvandsarbejdere eller Enker efter saadanne. Kapital c. 30,000 Kr. Portioner å 100 Kr. [Borger ­ repræsent.] - Mehls, B M, til Mænd, helst af Haand- værksstanden, og ugifte Kvinder samt En ­ ker over 50 Aar. Lodder paa 100 Kr. aarlig. c. 236,000 Kr. [Magist.] - Meilings, Malermester, J A. [Kbhvns. Malerlaug]. -Meinerts, Raadmand,N J og Hustrus Mindelegat, forskellige til i Fundatsen nævnte velgørende Foreningei og Institu ­ tioner. Kapital 40,000 Kr. [Magist.] - Melchior, Moritz G,og Hustrus, giver Laan paa 4 å 6,000 Kr. til 4 pCt. og Til ­ bagebetaling i 6 Aar til handelsdrivende Borgere eller andre, der ønsker at nedsætte sig som saadan. [Præmieselskabet, se d. A.] - Melchiors, Moritz G, og Hustrus, for 2 Grosserer-Enker. 37,000 Kr. [Grosserer-Soc. Komité.] - Men sin g s, Rentier Heinrich og Hustru Eleonora Marie, f. Troest ’ s til Fordel for ,.Welanderhjemmet “ og en af Kbhvns Ma ­ gist. valgt Institution til Helbredelse eller Pleje af fattige tuberkuløse Børn. 40,000 Kr. [Magist.]. - Meyers, Amsel Jacob, og Hustru Louise f. Scheels Legat. 144,200 Kr. [Magist.] A. Legatet for trængende i Kbhvn. boende Mænd over 60 Aar og Kvinder over 50 Aar. Lodder paa 100 Kr. aarl. B. Legatet til Brudeudstyr. AnsegéYin- derne sKal være bosiddende i Kbhvn., og deres Fader skal drive eller have drevet borgerligVirksomhed eller have været Em ­ bedsmand, Sagfører, Læge eller lign. Le ­ gatet er ledigt hvert Aars 15. Nov. — 14. Dec. 2 Lodder å 1,000 Kr. - Meyers .Charles, forHaandværksmestre, i Kbhvn., deres Enker og Døtre, Kap. 3,600 Kr. [Magist.] - Meyers, Frøken Dagmar, Julehjælp for ugifte Kvinder og Enker i Khh vn - Kapital 18,700 Kr. [Magist.]

Legater (Fortsættelse) - Linds, Vare- og Vekselmægler, Jacob Ju ­ lius, tilEnker efter eller ugifte, mindst40 Aar gamle, Døtre af afdøde Embedsmænd eller af afdøde Mænd, der har haft Borgerskab i Kbhvn. Familien har Fortrinsret. Legat ­ portionerne fra 200 til 400 Kr. aarl. 73,000 Kr. [Magist.] - Linds, Julie, for ugifte Døtre af Borgere, Isenkræmmeres Døtre har Fortrinsret. 3 Port, a 140 Kr. aarl. Kap. c. 12,000 Kr. [Borgerrepræsent.] -Linds, Boghdl., Th., og Hustrus. 181,000 Kr.,hvoraf Renten uddeles med til kbhvn- ske fattige Børns Bespisning, og 3 / 4 i Port, paa 400 Kr. aarl. til Kvinder af den arbej ­ dende Klasse i Kbhvn. [Magist.] -Lorentzens og Hustrus til 1) Enker ef ­ ter eller ugifte Døtre (paa mindst 50 Aar) af Toldassist., Skibskapt. eller Toldfuldm. Birke- eller Amtsfuldm. 2) Skolehjælp; 3) nogle velgørende Institutioner. Kapital: c. 100,000 Kr. [Borgerrepræsent.] - Lublins, Malerm.,L.[KbhvnsMalerlaug]- - Ludvigsens,Fabrikant Edvard Harald, og Hustru Augusta, f. Vogts Legat. Stiftet 1928. Administrator: Overretssagf. Gottlieb J acobsen, Nørreg.13 Kl $ Cent. 6040. - Lugges for 4 gamle Enker og ungePiger. Familien har Fortrinsret, Port, å 80 og 90 Kr. aarl. 10,000 Kr. [Magist.] - Lundes, Enkefru, Johanne Christine, og fhv. Tobaksfabr. Axel Møller Lundes Legat forHaandværksmestre og deres Enker, samt til underordnede civile Bestillingsmænd og deres Enker i Kbhvn. 140,000 Kr. Portioner paa 100 Kr. aarl. [Magist.] - Lunds, Armgardt Kildal-, f. Porths, for ugifte Kvinder over 40 Aar. Port, å 100 Kr. aarlig. 34,000 Kr. f Magist.] -Lunds, Hans, 90 Kr. aarl., for aldrende eller svage Musiklærere i Kbhvn. Den, hvem Legatet tildeles, skal have haft sit væsent ­ ligste Erhverv ved Undervisning i Musik, hvorimod de, der alene eller hovedsagelig- har undervist i Sang, ikke kommer i Be ­ tragtning. 2,400 Kr. [Magist.] - Lunds,Kommerceraadinde,MarieSophie, for 2 trængende Enker, helst af borgerlig Stand,og som bar smaaBørn. 2,000Kr. Port, å 34 Kr. aarl. [Magist.] -Lund s,Købm and , RasmusMich elsen,Lod ­ der paa 100 Kr. aarlig til ubemidlede ugifte, 40 Aar gi. Døtre af næringsdrivende Borgere eller civile eller militære Embeds- eller Be ­ stillingsmænd. Kapital 33,400 Kr. [Magist.' - Lunds, Købmand,Rasmus Michelsen, og Hustrus, til veldædige Institutioner m. m. 321,000 Kr. [Magist.] -Lunds, Silke-, Ulden-ogLærredskræmmer Jens Hansen, for Enker og Enkemænd eller andre saavel gifte som ugifte, ældre og svage i Kbhvn. boende Personer af begge Køn. Port, å 200 og 100 Kr. aarlig. Familien har Fortrinsret. 146,000 Kr. [Kommunalb.] - Lund Nielsens, Jensog Anna,forværdige og trængende ugi fteK vinder, Enker samt fra ­ skilte Kvinder, der er fyldt 50 Aar og har Bopæl i Frdbg. Kommune. Port, å 200 og 100 Kr. 40,600 Kr. [Frdbg. Kommunalbest.] - Lystrups, fh.Manufakturhdl.,P AS og Hustrus, Lodder paa 100 Kr. aarlig til vær ­ dige og trængende, 50 Aar gi. Kvinder i Kbhvn., Kapital 10,000 Kr. Port, a 100 Kr. aarl. [Magist.] - Mackeprangs, FrøkenLeocadie, foren Præsteenke, en anden Embedsmands Enke og en Præstedatter, fyldt 40 Aar, boende i Kbhvn. eller Omegn. 8,600 Kr. Port, å 100 Kr. aarl. [Magist.] Æt g zen a sGave. tZenS Begat ’ SG Magna - Lunds, Malerm.,Michael Jensen ogHu- struAnnaMarieLunds [KbhvnsMalerlaug' .. - Lunds, P B, for ugifte Døtre over 30 Aar af afdøde Embedsmænd eller Borgere. 2,000 Kr. Legatrenten tildeles kun een Person, og Testators eller hans Hustrus Slægtninge er fortrinsberettigede. [Borgerrepræsent.]

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker