kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Nationalbank, Danmarks, Holm. Kan. E D C. 1411 (Ekspedition 10-15, Lord. 10-13). Oprettet 1818 under Navn af „National ­ banken iKjøbenhavn ‘ ‘ og omorganiseret ved Lov Nr. 116 af 7. April 1936 under Navn af „Danmarks Nationalbank 14 , hvilken Lov traadte i Kraft 28. Maj s A. Dens Bestemmelse er i Henh. til Lovens § 1 og i Henh. til de ifølge Loven udfærdigede Forskrifter at opretholde et sikkert Penge ­ væsen her i Landet samt at lette og regulere Pengeomsætning og Kieditgivning. Bankens Grundfond udgør 50 Mill. Kr. Nuv. Bygning kitekt J D Herhi iBrugl4.Maj 1917, Arkitekt Martin Borch. Kgl. Bankkommissær: Handelsminister Johs. Kjærbø 1, MF. Repræsentantskabet bestaar af 25 Med ­ lemmer : 8 Medl. valgte af Rigsdagen blandt dets Medlemmer, 2 Medl. valgte af Mini ­ steren for Handel, Industri og Søfart og 15 Medl. valgte af Repræsentantskabet. Bestyrelse: Direktør Aug. Holm. K. DM., Formand; Departementschef i Hdls- min. II Jespersen. R.DM., Næstfor ­ mand; Overpræsident Kmh. J Biilow, K.DM. FM.: Borgmester H Fink, R.DM., Aabenraa; Sparekassedirektør.) Jensen- Kle js,K. DM., Klejs pr. Gramrode; Prof. Dr. polit. Axel Niels en, R. DM.; Formand for Dansk Arbeidsmandsforbund Axel 01- sen. Direktion : C V Bramsnæ.?; Ove Jep ­ sen; II Haugen-Johansen. Vicedirektør: Svend Nielsen. Underdirektør: P Z v. d. IIude. Hovedkasserer: H A Lund, R. Hovedbogholder: L V F asti ng, R. Kontorchefer: for Byttekontoret: Kay Olrik; for Clearingkontoret: P Donsf for Depositolaget: G W Bruhn, R.; for Dis- conto ogLaanefaget: Ivar Andersen ; for Fondskontoiet: P Lorentzen; for Kor ­ respondance- ogValutafaget : Martin Ham ­ me ri c h ; forRevisionen: CHC v. d. Recke; for Seddelfaget : K S v e n d s e n ; for Sekre ­ tariatet: S Hartogsohn; Underkasserer: O H Clementsen,R.; Økonomiinspektør: Max Klein,R. Revisorer: Statsaut. Revisorer C Jesper ­ sen, R. ogE H Vilmar. Filialer: Aarhus, Aalborg, NykoTfing F., Kolding og Odense. Nationalfonden for Konservatismen i Dan ­ mark, stiftet 7. Dec. 1903. Formaal: Støtte til nationale og konservative Formaal. Formand: Læge F L Mø 11 e r, Petersborgv. 4 2 [ø] $ 0 1165. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæm ­ pelse, Kontor: st. Strandstr. 21 2 E (9-4, Lord. 9-2) ® ★ Cent. 1933, stiftet. 16. Jan. 1901. Protektor • Hs. Majestæt Kongen. Formand: fh. Finansminister HP Han ­ sen, MF. indviet 9. Maj 1870, Ar- oldt, med Tilbygning, taget

V — 2602

Mønt — Nati

Vægt. 1 Pound (Avoir du poids), Handelsvægt, = 0,45359 kg 1 Stone (14 Ibs) = 6,350 kg 1 Quarter (28 Ibs) — 12,70 kg 1 Hundredweight (cwt) (112 lbs) = 50,80 kg 1 Ton (20 cwt) = 1016 kg Anvendelse af det metriske System er til ­ ladt. Nordamerikas forenede Stater har i det væsentlige samme Maal og Vægt som England. Det metriske Systems Anvendelse er tilladt. Rusland. Det metriske System er besluttet indført med en Overgangstid fra 1. Okt. 1923 til 1. Jan. 1927. Af Enheder i det gamle System skal an ­ føres : 1 Saschén a 7 Fod = 2,134 m 1 Werst = 500 Saschén = 1,067 km 1 Desjatina = 2400 Kv. Saschén = 1,0925 ha 1 Tschetwert å 8 Tschetwerik — 2,099 hl 1 Wedro å 10 Kruschka — 12,299 1 1 Pund eller Funt = 0,41 kg 1 Pud = 40 Pund = 16,38 kg 1 Berkowitz = 10 Pd. — 163,8 kg Møntsamlerforeningen, se Numismatisk Fore ­ ning. Mørks Minde, Krigsraad, en Stiftelse, 1. Kan- nikestr. 4 E Cent. 12554, giver Husly, som Regel mod Indskud, til Enker og ugifte Kvinder af den bedre Klasse, hvis Kaar i Forhold til deres Stilling er ringe. Oprettet af Frøken Emilie Mørk. Traadt i Virksomhed i 1865; udvidet 1877. Bestyrelse: Departementschef i »lustitsmin. AageSv ends en,K.DM.,F ormand;Overrets- sagf.fh.RaadmandL Jessen; Forretningsf. C Christiansen, MB. Udvalg: Sognepræsten; Ingeniør P Dam ; Skrædderm. J J Dine sen. Sognepræst: L B Hagelskjær Laurid ­ sen. Hjælpepræst: Johs. Miiller. Kordegn: N V Kong sh avn. Organist : Frøken Vita Hal gr een. Kordegnens Kontor: Prags Boulevard 2 [s] D Am. 6150 y. (9-1 (undt. Torsd.) Fred, tillige 5-7). Sognet begrænses af Amagerbrog., PragB Boulevard, Vermlandsg., Holmbladsgade, Meklenborgg., en Linie (syd for Bøhmensg.) til Amagerbrog. over for Brigadev., Briga- dev., Sundholmsv., Amagerfælledv. og Hol ­ lænderdybet — I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver en ­ kelt Gade horer. National, Forsikringsaktieselskabet, Hoved ­ kontor: N-Voldg. SKbhvn. E ® ★ Cent. 7565. Selskabet er stiftet den 9. Maj 1905 og har en Aktiekapital af 2 Millioner Kroner, I fuldt indbetalt. Dets Formaal er at tegne Forsikringer af enhver Art, saavel direkte som Genforsikringer i alle Brancher. Sel ­ skabet har Agenturer overalt i Ind-og Ud ­ landet. Den samlede Præmieindtægt i 1938: 8.382.088 Kr. 78 Øie. Direktion: Fr. Loppenthien, R. p.p., adm.Direktor: Overretssagf. Holger Hede, jur. Direktør. Bestyrelsens Formand: Overretssagf.Chr. H e d e , R. DM. p. p. Suppl. Oplysninger, se I Afd. VI, Firma-Register. '■

Kubik- og Rummaal samt Vægtmaal skulde benævnes efter det samme System og sættes i uløselig Forbindelse med Me ­ teren. For at finde Meterens Størrelse blev der foretaget en Gradmaaling fra Barcelona til Dunkerque, men uagtet det fundne Maal senere viste sig at være urigtig beregnet, fastholdt man det allige ­ vel, og Meteren er saaledes Naturmaal. Længdemaal. 1 Millimeter (mm) = t/iooo Linier. 1 Centimeter (cm) = i/ioo Linier. 1 Decimeter (dm) = */io Tommer. 1 Meter (m) = 3,19 Fod. 1 Dekameter (dam) =. 10 m = 15,93 Alen. 1 Hektometer (hm)= 100 m =53,10 Favne. 1 Kilometer (km) = 1000 m = 0,13 Mil. 1 Myriameter (mrm) = 10000 m = 1,33 Mil. Flademaal. Her og senere anføres kun ■de mest benyttede Maal. 1 Kvadratmeter (m 2 ) = 10,15 Kv. Fod. 1 Ar (a) = 100 m 2 = 0,02 Td. Land. 1 Hektar (ha) = 100 a = 1,81 Td. Land. 1 Kvadratkilometer (km 2 ) = 0,02 Kv. Mil. Kubikmaal. 1 Kubikmeter (m 3 ) = 32,35 Kub. Fod = 1035,07Potter. lKubikmeter stablet Brænde („Rummeter 44 ) = 0,45 Favne Brænde. Rummaal. Enheden er Literen. 1 Liter (1) — 1 Kubikdecimeter = 55,89 Kub. Tommer = 1,035 Potter. 1 Hektoliter (hl) = 0,72 Korntønde = 0,76 Øltønde — 0,59 Kultonde = 0,54 Kul ­ tønde med Top. Vægt. Enheden er Kilogrammet. 1 Kilogram (kg) = 1000 Gram == Væg ­ ten af 1 Liter destilleret Vand ved en Temperatur af 4° C. = 2 Pund. 1 Gram (g) = 0,002 Pund eller 2 Ort. 5 g = 1 Kvint. ikke noget in m in = 0,46 = 4,59 = 3,82 terne var enige derom. Fra 1. April 1912 indførtes det metriske System i alle Forhold, og fra 1. April 1916 er Anvendelsen af Maale- og Vejeredskaber af de ældre Syste ­ mer ulovlig. England, nogle af de vigtigste Maal- og Vægtforhold. ~~~~~~~~~ “ Længdemaal. 1 Inch = 25,40 mm 1 Foot (12 Inches) = 0,3048 m 1 Yard (3 Feet) = 0,91 m 1 Fathom (6 Feet) — 1,83 m 1 Pole (5 ! /2 Yards) = 5,03m 1 Chain (22 Yards) — 20,12 m 1 Furlong (220 Yards) = 201,17 m 1 Cable-Length (120 Fathoms) = 219,46 m I 1 Mile = 1,6093 km Flademaal. 1 Square Inch = 6,45 cm 2 1 Square Foot (144 Square Inches) = 9,29 dm 2 1 Square Yard (9 Square Feet) = 0,836 m 2 1 Acre = 0,4047 ha 1 Square Mile = 259,00 ha Kubikmaal. 1 Cubic Inch = 16,39 cm 3 1 Cubic Foot = 0,0283 m 3 1 Cubic Yard = 0,7646 m 3 1 Cord eller Line (Brænde) = 128 Cub. Feet = 3,625 m 3 Hulmaal.

I vr Det metriske System er indført i alle euro- IN ansensgadesSkoleforening, stiftet 1. Sept, pæiske Lande med Undtagelse afEngland, 19*21. hvor det dog er tilladt at anvende. I Dan- Formand: Inspektor R Gunner sen, Ar ­ mark indførtes iflg. Lov af 4. Maj 1907 (jfr. tilleriv. 62* [s] $ Am. 8913. Bkg. 28. Juli 1909) metrisk Maal og Vægt Nathanaels Kirke i Holmbladsg. (S], indv. 19. ved al Beregning af Told og andre off. Af- Marts 1899. (Arkitekt: Thorvald Jørgensen), gifter fral. April 1910. Fra sammeTidspunkt Ejer: Det kbhvnske Kirkefond. Overtilsyn : tillodes i Handel og Vandel Anvendelse at Overpræsidenten og Biskoppen. Økonomi- metr. Maale-og Vejeredskaber, naar Par- ---------

Centralbestyrelsens Forretningsudvalg : Prof. Dr. med. Knud Faber, SK. DM. FM., Formand; Prof. Dr. med. Sophus Bang, K. DM., Næstformand; Amtsraadsmedl. Gaardejer Chr. B erthelsen, Vanløse pr. Nyrup; Overpræsident Kmh. J Biilow, K. DM. FM.; Dr. IngeniørRudolf Chri ­ stianit, MF. K. DM.; fh. Finansminister HPHansen, MF.; Gross. Ernst Meyer, K.DM.; Prof. Dr. med. Eggert Møller; Kirkegaardsinsp. N M Nielsen; Over ­ læge Dr. med. GE Per min, R. DM. ; fh. Kommunaldir. N Westergaard. Forretningskyndig Direktør: Cand.jur.I Hoick Sch aldemose, R. Lægekyndig Direktør: Dr.med. N Sjør- sle v, R. Kontorchef og Hovedkasserer : Cand. polit. E Gelardi. Foreningen driver følgende Tuberkulose ­ sanatorier, paa hvilke Betalingen for ube ­ midlede Patienter er 1 Kr. pr. Dag, for an ­ dre 4 Kr. Tuberkulosesanatoriet ved Silkeborg

1 Gallon å 8 Pints == 4,546 1 1 Peck å 2 Gallons = 9,0921 1 Bushel å 8 Gallons = 36,37 1 1 Quarter a 8 Bushels = 2,909 hl

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker