kraks vejviser 1940 handelskalender

Mini — Møns

Emneliste

2425

Side Ministeriet for offentlige Arbejder [fortsat] Statshavnene, se i Afd. I V, Real-Regi- strene for Helsingør, Esbjerg, Frede ­ rikshavn, Hirtshals og Skagen. . . 1697ff Statsradiofonien ..................................... 2641 Statstilsynet med de koncessionerede Telefonselskaber ............................. 2642 Tilsynet med Privatbaner .............. 2653 Vandbygningsvæsenet ..................... 2661 Vejvæsenet ..................................... 2662 Ministrenes Navne, se Statsraadet . ... 2641 Mission, Den frie ................................ 2596 Missionsarbejde, L P Larsens, se Larsens. 2570 Missionsarbejdet i Kbhvn., se Skovtofte- hjemraene ........................................ 2632 Missionsforbund, Lærerindernes, se Læ ­ rerindernes Missionsforb ....................... 2590 Missionshuse o. 1. Bethesda ................................................. 2483 Grundtvigs Hus ..................................... 2533 Karmel ................................................... 2550 Sømandshjemmet Bethel ....................... 2648 Missionsvirksomhed, se i Emnelisten Foreninger: C, 12. Mitchells M R, Legat, se Legater ............ 2580 Mitweida Ingenieurverein, so Internatio ­ naler Mitweida Ingenieurver ................ 2547 Mobiliseringskontoret, se Krigsmin. . . . 2560 Modehandlerforening, Danmarks ............... 2596 Modelsamling, Dansk Fiskeriforenings, se Fiskeriforening, Dansk ........................ 2509 Moders Dag ................................................ 2596 Modelsnedkermcstre, Foren, af, se Arbejds ­ giverforening ........................................ 2473 Modersmaalet, se Samfundet M ................. 2624 Modevaregrossisternes Foren., se Foreningen af danBko Straa- og Filthattefabr. og Modevaregrossister ............................... 2513 Modisternes Forening ................................ 2596 Moltkes Pigeskole, se Bay, E, og Moltkes, Th.,. Skoler ............................................. 2479 Moltkes Sygehjem, se Diakonisse-Stiftelsen 2498 Monaco ’ s Konsulat, se Gesandtskaber. . '. 2530 Montan-Ordenen ........................................ 2596 Montessori-Selskab, l)et danske .............. 2596 Monumenter ....................................... 2596 Morbærbuskdyrkning, se Silkeavl og M. . 2629 Mormonmenigheden, se Jesu Kristi Kirke 2549 Mosaikfabr. i Danmark Foreningen af, se Arbejdsgiverforening ....................... 2473 Mosaiske Troessamfund ............................ 2599 — Kirkegaarde, se Kirkegaarde .............. 2552 — Præmieselskab, se Præmieselskab. . . . 2615 — Sygeplejeselsk., se Sygeplejeselskab . . 2647 Mosevang Optagelseshjem .......................... 2599 Motion, Gymnastikforen, se GymnaBtikf. . 2534 Mot?.rbaadsforeningen .................................. 2599 .Motorbaadsklub, Kbhvns ............................ 2599 Motorbaads Union, Dansk ............................ 2600 Motorbranchens Fællesraad ....................... 2600 Motorcykle-Forhandler Foreningen .... 2600 Motorcykle-Kørelærer-Foren., so Foreningen af Motorcykle-Kørelærere .................... 2514 Motorejere, Forenede danske, se Forenede. . 2512 Motor Klub, Dansk ....................................... 2600 Motor-Klub, Kbhvns .................................... 2600 Motorklub, Lægers og Dyrlægers, so Læ ­ gers og Dyrlægers ................................ 2589 Motorklubben for Kbhvn. og Omegn . . . 2600 Motorkeretojsforsikring, Dansk Forening for international, se Dansk ................. 2496 Motorordonnansforeningen ....................... 2600 Motororganisationernes Fælles-Repr. . . . 2600 Motorsagkyndige i Danmark .................... 2600 Motor Sportsraad, Dansk .......................... 2600 Motor-Union, Danmarks ............................. 2600 Motor-Union, Jydsk, se u. Randers .... 1935 Motor-Union, Sjællands ............................ 2600 Munderingsdepotet, se Materielintendan-j turen .................... - ................................ 2592 Mundts Stiftelse ...................................... [. 2600 Murer- og Stenhuggerlaug, Kbhvns .... 2600 Murermestre i Danmark, Centralforen, af 2473 Murersvendeforeningens Stiftelse ..... 2600 Murer-ogStenhuggerlaug, Kbhvns ............... .2473 Museer og Udstillinger Afstøbningssamling, Den kgl ................... 2467 Akademi, Det kgl., Udstillingskomiteen 2467 Akvarium, Danmarks .............................. 2467 Amagermuseet .......................................... 2468 Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for. . 2479 Bakkehuset ..................................... Botanisk Have og Laboratorium ............. 2486 Brandmuseet ............................................. 2487 Bymuseum, Kbhvns ................................ 2490 Byplanlaboratorium, Dansk .................... 2490 Bemærk: 2, Bind begynder med Pagina 2401.

Side

Sido Ministeriet for Handel, Industri ogSøfart[fortsat] Mæglerkommissionen ................ 2600 Mønstringskontoret .................................. 2601 Navigationsdirektør .................................. 2604 Navigationseksamenskommissionen . . . 2604 Overskibssynet ........................................ 2608 Patent- og Varemærkevæsenet .............. 2609 Priskontrolraadet ....................................... 2614 Prisnoteringskomitéen .............................. 2614 Revisorkommissionen .............................. 2618 Skadesforsikringsnævnet ...................... 2629 Skibsregistreringskontoret ....................... 2630 Sparekassetilsynet ................................... 2636 Standardiseringsraad ............................... 2638 Statens Kontrol med Guld- ogSølvarb. . 2638 Statens Skibstilsyn .................................. 2639 Statens tekniske Lærerkursus .............. 2639 Statens Tilsyn med den tekn. Undervisn. 2639 Statens Tilsynsførende medFondsborsen, se Fondsbors. .......................................... 2512 Statsforliyringskontorerne ....................... 2641 Statsprøveanstalten ............................... 2641 Translatøreksamenskomm ....................... 2655 Translatører, se Afd. VII, Fag-Reg.. . . 3987 Udvalget ang. Spiritus- og Gærordn. . . . 2656 Valutacentralen ........................................ 2661 Varemærker og Mønstre, se Patent- og Varemærkevæsenet ................................ 2609 Ministeriet for Landbrug og Fiskeri . . 2595 Aalegaards-Overnævnet .......................... 2465 Baconkontrollen ...................................... 2478 Brødkornskontoret .................................. 2489 Biologisk Station ..................................... 2484 Centralkontoret for Indkøb af Foderkorn og Foderstoffer ..................................... 2493 Domænekontoret ...................................... 2595 Dyrehaven ................................................. 2500 Erhvervsdirektoratet ............................ 2595 Fiskeribank, Kongeriget Danmarks . . . 2509 Fiskeriraadet ........................................... 2509 Fiskeridirektoratet .................................. 2595 Fiskerivæsenet ............................................ 2510 Forsøgslaboratorium .................................. 2518 Forsogsmejeri, Statens ............................ 1820 Havundersøgelser, Kommiss. for ........... 2538 Jagtraadet ................................................. 2548 Jordlovsudvalg, Statens .......................... 2549 Landbrugsministeriets Konsulent i Vand­ løbssager .................................................. 2568 Landbrugsministeriets Tilsyn med Plan ­ teavl og Konsulentvirksomhed ........... 2568 Landbrugsministeriets Tilsyn med smit ­ somme Plantesygdomme ....................... 2568 Landbrugsmuseum, Dansk .................... 2568 Matrikulsvæsenet .................................. 2595 Planteavls-Laboratorium, Statens .... 2610 Planteavlsudvalg, Statens ...................... 2610 Reservatraadet ............................................ 2614 Sandflugtens Dæmpning ....................... 2625 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Serumlaboratorium ................................... 2628 Skovreguleringen ................................... 2632 Skovvæsenet ........................................... 2632 Statens Fjerkræudvalg ........................ 2638 StatenB forstlige Forsøgsvæsen ............ 2638 Statens Forsøgsstation Virumgaard. . . 2638 Statens Husdyrbrugsudvalg ............... 2638 Statens Kornkontor ............................. 2638 Statens Materialprøvoraad .................. 2638 Statens Mejeriudvalg ........................... 2638 Statens plantepatologiske Forsøg .... 2639 Statens Redskabsudvalg ....................... 2639 Statens Ægudvalg .................. '. 2639 Statsfrøkonti olien ................................... 2641 Statskontrollen med Smør og Æg m. m. 2641 Statskødkontrollen, se Veterinærdir. . . 2663 Tilsynet med de private Skove ............ 2652 Veterinærdirektoratet ............................. 2663 Veterinære Sundhedsraad, Det .............. 2663 Veterinær- og Landbohøjskolen ........... 2663 Ministeriet for offentlige Arbejder . . . 2595 Amtsvejinspektører, se i Afd. IV Real- Registret for de paagældende Byer . 1697ff Bestemmelser og Takster for PoBt- ogTe- legrafvæsenet samt Jernbane-og Told- Elektricitetsraadet .................................. 2501 Jernbaneraadet ........................................ 2548 Kommissarius ved Jernbaneanlæg. . . . 2553 Kbhvns Lufthavn ................................... 2566 Luftfartsraadet. • .................... 2588 Luftfartsvæsenet, Direktøren for .... 2588 Post- og Telegrafvæsenet ......................... 2612 Prøvningsudvalget ..................................... 2616 Statens Luftfartstilsyn ............................ 2638 Statsbaner, De danske .......................... 2639

2479 somheder, Foren, af, se Arbejdsgiverf. 2473 Møllerforening, Dansk ................................ 2601 Møltrup Optagelseshjem ............................. 2601 Mønboforeningen ........................................ 2601 , Mønsteds, Otto, Fond ............................... 2601 Museer og Udstillinger [fortsat] Carlsberg Musæum .................................. 2493 Christiansborg, Ruinerne under ........... 2494 Efteraarsudstilling, Kunstnernes .... 2500 Fiskeriforeningens Modelsamling .... 2509 Folkeinuseet, se Nationalmuseet ........... 2603 Frederiksborgmuseet (Nationalhist. M.) 1820 Frie Udstilling ............................... 2521 Gammel Estrup, Jyllands Herregaards- museum ................................................ 2528 Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg 1812 Hegelske Samling ................................... 2538 Hirschsprungs Samling . . . .' .............. 2539 Jægerspris Slot. . ._ ............................... 2550 Kunstindustrimuseum, Det danske . . . 2561 Kunstkammeret (historisk) .................... 2561 Landbrugsmuseum, Dansk .................... 2568 Malerisamlingen paa Nivaagaard .... 2590 Malerisamlingen paa Ordrupgaard. . . . 2590 Mineralogisk-geologisk Museum ............ 2594 Museer i Provinsbyerne, se Real-Reg. for de paagældende Byer i Afd. IV . . . 1697ff Museer paa Island .................................... 4180 Museet paa Færøerne .............................. 4146 Musikhistorisk Museum ......................... 2600 Nationalhistorisk Museum, se u.Hillerod 1820 Nationalmuseet ..................................... 2603 Nyboders Mindestuer ............................ 2605 Ny Carlsberg Glyptotek ....................... 2605 Olaf Poulsens Minde (Fredensborg). . . 1778 Polytekn. Læreanstalts Samlinger . . . 2612 Post- og Telegrafmuseum, Dansk .... 2612 Rasmussen, Knud, Museet (Hundested). 1848 Rosenborg .............................................. 2622 Statens kunsthist. Fotografisamling. . . 2638 Statens Museum for Kunst ................. 2638 Statens pædag. Studiesaml. (Skolemus.) 2639 Teaterhistorisk Museum. . .................... 2650 Tegner, Rudolph, Museet ....................... 2651 Thorvaldsen Samlingen paa Nysø .... 2652 Thorvaldsens Museum .......................... 2652 Toldmuseet .............................................. 2653 Tøjhusmuseet (Vaabensamlingen) .... 2656 Zoologisk Have ............................ . . . 2664 Zoologiske Museum, Universitetets . . . 2665 Musikdramatiske Skole ............................... 2600 Musiker-Børs, Kbhvns Orkesterforen. ’ s. . . 2600 Musiker-Forbund, Dansk ............................ 2600 Musikerforeningen i Kbhvn ........................ 2600 Musiker- og Orkesterforening, Kbhvns . . 2600 Musikforeninger, se i Emnelisten For ­ eninger: C, 21. Musikforlæggerraad Dansk ......................... 2600 Musikhandlerforeningen ............................ 2600 — ’ s Hjælpekasse ........................................ 2600 Musikhistorisk Museum ............................. 2600 Musikinstrumenter, Brancheforen, for Im­ port af, se Brancheforen ....................... 2487 Musikkonservatorium, Det jydske, se u. Aarhus ..................................................... 1722 Musikkonservatorium, Det kgl. danske . . 2600 Musikkonservatorium, Det fynske ........... 1910 Musiklæreres og-lærerinders Pensions- og Understøttelsesforening, se Pensions. . 2610 Musikpædagogisk Forening ....................... 2600 Musikraadet, se Dansk Tonekunstner For ­ ening, Musikraadet ............................... 2497 Musik, Udg. af dansk, se Samfundet til 2625 Musiktilsyn, Hærens, se Hærens .............. 2544 Mæglerforeningen, Provins- ....................... 2600 Mæglerkommissionen .................................. 2600 Mæglerkorporationen m. m ......................... 2600 Mæglingsraadet for kommunal Lægehjælp 2600 Mælkenoterings-Udvalg, Detkbhvnske. . . 2600 Mælkeproducenter, Leverandørforen, af. . 2600 Mælkeriindustriarbejdernes Forb .............. 2600 Mælkeudvalg ................................................ 2600 Mændenes Hjem, se Hjemløse Mænd . . . 2539 Møbelfabrikers Handelsforen., D. d ......... 2600 Møbelhandlerforeningens Stiftelser .... 2600 Møbelindustriforeningen ............................ 2600 Møbeltransportforening, Dansk ................. 2600 Mødrehjemmet ............................................. 2600 — se ogBaa Frelsens Hær ...................... 2521 — og Kvindehjemmot ............................... 2565 — og Spædbørnshjemmet, se „Bethesda u . 2483 Mødrehjælpen .............................................. 2601 — (i Aarhus) ............................................ 1722 se ogsaa Foreningen til Støtte for Mødre og Børn ....................................... 2517 Mødres og Børns Bespisning ..................... 2601 Møllebyggerier og dermed beslægtede Virk ­

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker