kraks vejviser 1940 handelskalender

Diak — Duev

Real-Register for København

V — 2499

Akts. Lægernes Hus. Lokaler for Den aim. danske Lægeforening, Det kbhvnske medi ­ cinske Selskab og Kbhvns Lægeforening. Bestyrelse: Stabslæge El Brun-Peder- sen, R. ; Ørelæge Carl El a il and, R.; Hofmedicus Dr. med. V A Fenger, R.; Kommunelæge Dr.med. Ejnar Syl vest, EIB.; Prof. Dr. med. Eggert Møller; Overlæge JohsHssing,R.; Overlæge Axel Jiirgens. Dosseringens Vuggestueog Daghjem, Evaldsg. 1 El D N 4026. Oprettet 31. Maj 1938. For ­ standerinde: Frøken Ina Jensen. Dragon Regiments Forening, Kbhvns 3., stiftet 16. Julil932.Adr.Rosbæksv. 9 (ø) flRyv.4935. Ærespræsident : Ils. El aj. Kongen. For ­ mand: Politiassist. A R Weber-Ander- sen. Dragon Regiments Forening, Kbhvns 4., stiftet 23. Aug. 1923. Formand: Politibetj. K R Hansen, Trondhjemsg. 11 10] D 0 1456 v. . Dragør havde i Middelalderen ikke ringe Be ­ tydning paa Grund af Sildefiskeriet i Sundet, og saavel Kbhvns Borgere som Hansestæ- derne havde Fiskeriboder derude, især i 1300 og 1400 Tallet. Kirken er opf. 1882 (Arki ­ tekt Wessel). Anneks til St. Magleby. Dragør Borgerforening, Adr. Strandg. 14 Dragør $ Dragør 136. Stiftet* 1906. For- mand:Richard Andersen j) Dragør 56. Dragør borgerlige Skyttelag, stiftet 1926. Formand: Gross. Ove C Bjerregaard, Trommesalen 3 Ivl |)C. 10127 & 5816; Som ­ mer: ØresundsAllé 48 Dragør f) Dragør 527. Dragør Kommune. Kommunalbestyrelsens Kontor: Dragør Dragør 82 (10-12, 2-5, Lørdag 10-12). Formand:Fuldm. Cand.jur. Holger Grei ­ sen, Dragør $ Dragør 335. Kasserer og Sekretær: Frk. Mathilde Greisen $ Dragør 71. Indbyggertal : 2060 (5. Nov. 1935). Skatteprocent : 6,58; Ligningsprocent: 6,5 (1939-40). Drama-Ret, Fællesorganisation for dramatiske Rettigheder i Danmark, Tietgensg. 30 IE . C. 10901, statsautoriseret Eneformidler af dramatiske Rettigheder med Eneret for Danmark ifølge Undervisningsministeriets Dramatikeres Forbund, Danske,stiftet9.Marts 1906, Bureau Tietgensg. 30 s É |)Cent.l0901, faglige og økonomiske Interesser. Formand : Otto Rung,R.; Direktør: AndersRoose. Drengekor, Kbhvns, stiftet 1924. Diligent: Sanginsp. Organist Elag. art. Mogens Wol- dike, R.; Kontor: Hindeg. 4 Kl $ Palæ 2926 Dronning Alexandrines Marine-Fond, stifteti Oktober 1917. Adr.: Marineministeriet, København Kl. Chef f. Soværnskomman- doenViceadmiralH Rechn i tze r,SK.DM., Formand. Dronning Caroline Amalies Asylskoles Minde, stiftet 11. April 1881 af fh. Elever iEnke- dronningens Asylskole, yder Laan til Medl. samt giver Konfirmationshjælp til deres Børn. Formand: Snedkerm. ACGebuhr, Folkvarsv. 10 s E D Gh. 5636y; Kasserer: Viktor Kirk, Boyesg.7E. Under samme Bestyrelse hører ogsaa Selsk. Dronn. Caroline Amalies Minde, stiftet 20. Jan. 1889, der yder Konfirmationshjælp til fattige Konfirmander. Dronningens Centralkomité af 1914, se Cen ­ tralkomité. Dronninggaard var oprindelig Landsted for Dronning Sofie Amalie. Omkringl780ejedes Gaarden af Etatsr. F de Coninck, som opførte Hovedbygningen (Næsseslottet) og indret ­ tede Parken. Erhvervet af Kbhvns Kom ­ mune 1934 og indrettet som Rekonvalescent- hi em for mandlige Patienter. Druide Orden, Den forenede gamle, (F.G. D. O.), Ordenslokaler: Strandg. 8 El ® Am. 3837. Bevilling af 13. Dec. 1938. Formand : Otto R u n g, R.

g a ard; Biskop Dr. theol. H Fugl ­ sang Damgaa rd, R.DEI.; Pastor SH au ­ ge, Andenpræst; Præsident f. So- ogHdis ­ retten L N Hvidt, K. DM.; Provst C J li s ager, Helsingør; Inspektrice Frk. K Jes pers en; Præst Dr.theol.L J Ko ch; R. DM., Forstander (tr. Søgnedage 1-2, undt. Onsd. og Lord.); Dr. phil. Niels Møller, Tonder; Søster Kristine Barden- fletli, Forstanderinde (tr.SognedagelOVa- 12*/2); Vekselerer Harald Schrøder, R.; Højskoleforst. H Thorlo, Haslev; Direk ­ tor i Bikuben Cand. polit. Jens Tofte- gaard, R., Kasserer, Driftsbestyrer B Kra ­ rup Øllgaard, R. Angaaende Diakonissestiftelsens Kirke, Emmaus-Kirken, s. d. Art. Dickens-Klubben (The Dickens Fellowship, Danmark Branch), stiftet 6. Sept. 1927, Medlemsantal: 320. Præsident: Skuespiller Svend A g ger holm, Peter Rordams V. 24 ® $ Ta. 4490. Direktoratet for Ulykkesforsikringen, Kong. Nyt. 3 El D ★ Cent.9258 A9263 (12-4), der har afløst det ved Lov Nr. 4 af 7. Jan. 1898 oprettede Arbejderforsikrings-Raad, er op ­ rettet ved Lov Nr. 183 af- 20. Maj 1933 om Forsikring mod Følger af Ulykkestilfælde og har til Opgave at ordne de ifølge denne Lov opstaaende Forhold.Endvidere erAfgø- relsen af Sager vedr. Invaliderentem.v. til tilskadekomne militære værnepligtige ved Lov Nr. 94 af 27. Marts 1934 henlagt under Direktoratet. Til Direktoratet skal anmeldes ethvert Ulykkestilfælde — og visse Bedriftssyg ­ domme, jfr. Ulykkesforsikringslovens § 1, Stk. 3 — , der kan antages at ville medføre Krav i H. t. Loven. Direktoratets Afgørelser kan efter de i Loven fastsatte Regler indankes for Social ­ ministeriet og Ulykkesforsikrings-Raadet (se dette). Direktør for Ulykkesforsikringen: Cand. polit. A A B i r k m o s e, R. DM. Kontorchef : Cand.polit. E Wegener, R. Ekspeditionssekretærer: Cand.polit.Fritze Wilkens; Cand.polit-.IIansO E Kiørboe. Kasserer: Emil G Bjørling. Fuldmægtige : Cand.polit.H Hammerich; Cand. polit. Ellen Pip er; Cand. polit. E j Stampe Frølich; Cand. polit. & Dr. phil. Joseph David sohn. Læger : Overlæge Dr.med.AageK o ck,R.; Overlæge Dr. med. K Malling; Overlæge Karl Eriksen; Læge J Moesgaard; Læge Hjørdis Jørgensen; Læge Bj.Kri ­ stensen; Læge E Hart Hansen; Læge S Franck; Overlæge Dr. med. Otto VCE Petersen, K. DM.; Prof. Dr. med. Skuli Gu dj onsso n, R, Aarhus; Overlæge Dr. med. P Bonnevi e. Discontokasse, Kbhvns, Bank-Akts., Kong. Nyt. 8 Kl D ★ C. 3615, Stats f 226, Telegramadresse ,.Kodis “ ; tidl. Bruhn & Baastrup, A/S, stiftet 1918. Bestyrelse: Overretssagf. Poul Terp, R. DE1., Formand; Direktør Vilhelm A Ba n g; Hojesteretssagf. N J Gorrissen; General ­ konsul Bjarne Nielsen,R.; Direktor N K Poulsen. Direktion : C B r u h n. Dispachøreksamenskommissionen (Nærings ­ loven af 28. April 1931, §§ 78,80). Formand: Prof. Dr. jur. K S i n d b alle, K. DM. Distriktsbladenes Sammenslutning, stiftet 5. Juni 1936. Formand:Redaktør Ivar Svend ­ sen, Haabets Allé 1 Brh. ffi Bella 303& Bella 3003. Divisioner. -Sjællandske Division, Kontor: Ka ­ stellet El D ★ Cent. 16019. Chef: ........................ ............................... Stabschef: Oberstlojtn. C A Grønning, R. DM. Souschef: Kapt. L P II G Kirstein,R. Adjutant: Kaptajnlojtn. A H Klokhøj. - JydskeDivision,se Real-Registret for Viborg i Afd. IV. S. 2028.

Domhuset, Nytorv, opiørtes 1805-15 efter Tegning af C F Hansen og benyttedes fra 1815 — 1903 som Raad- og Domhus (jfr. Ar ­ tiklen Raadhuset). Angaaende de i Dom ­ huset værende Institutioner henvises til Ar ­ tiklen Byret, Kbhvns. Dominia,Akts., se u. Bygge-ogBoligforeninger Domkirken (Vor Frue Kirke), Nørreg. KJ. Absalon traf Forberedelse til Kirkens. Opførelse. Den indviedes under hans Eftermand Bisp Peder Sunesen ca. 1200. Ofte ødelagt ved Fjendevold og Ilds- vaade, genopførtes den 1320, stor og an ­ selig i gotisk Stil ; nylig er der ved Gravning bag Koret fundet betydelige Rester af denne Kirkes Koromgang. I Slutningen af 1400 Tallet opførtes et Taarn, som i 1514 blev prydet med et højt Spir. Den smukke Kirke bevarede idet væsentlige sin Skikkelse,indtil den fuldstæn ­ dig blev ødelagt ved Ildebranden Torsdag 21. Okt. 1728. Chr. VI lagde 11. Sept. 1731 Grundstenen til den nye Kirke, hvortil Ra ­ mus havde givet Tegning, og 30. April 1738 indviedes den. Taarnet, for hvilket Laurids Thurah var Arkitekt, fuldendtes 1744; det havde med Spir en Højde af 384 Fod, der dog formindskedes med 12 Fod i 1755. Kir ­ ken var overordentlig pragtfuld og impone ­ rende. Ved Bombardementet i 1807 sank den i Grus og rejste sig ikke mere i sin gamle,ær ­ værdige Skikkelse; den genopførtes 1811-29 ved C F Hansen, og indviedes 7. Juni 1829; i 1839 opstilledes Thorvaldsens berømte Værker. Gudstjeneste hver Son-og HelligdagKl. 10,2og5; Altergang tillige hver Fred. K1.10. ‘ Liturgisk Morgenandagt hver Søgnedag K1.8 ’ /2 - 8 3 / 4 . Adgang til stille Andagt (kun for Andagtsøgende) hver Søgnedag Kl. 8 -11. Kirken forevises alle Hverdage mod en Entré af 50 Øre (i Tiden 1. Maj til 30. Sept. 11-3, fra 1. Okt. til 30. Apr. 11-12). Adgangskort faas i Forhallen. Overtilsyn: Kbhvns Biskop og Overpræ ­ sidenten. KirkensBestyrelse : EIenighedsraadet(For- mand: Stiftsprovsten). Kirkeværge: Ingeniør Cand. polyt. Johs. M øl lmann, R. Kirkens Kasserer: Overretssagf. Hj. Co rtsen, Studiestr. 7 DS $ Cent. 3264. Sognepræst: Stiftsprovst Dr. theol. P C Brodersen, R. 1. res.Kapellan: Chr.MHenriksen,R. 2. res. Kapellan : A El N Bliddai. Kaldskapellan: Holger J Rafn. Kordegn: Valdemar Andersen, R. Organist og Kantor: NORaasted, R. 1. Graver': Gerh. Bang. 2. Grav er : Einar Ottosen. 3. Graver: A Ibskov. . Kordegnens Kontor: N-Voldg. 68 2 Kl f} By 4128. Aab. : Søgnedage (undt. Torsd.) 9-1, Fred, tillige 5-7. Sognet begrænses af Gammel Torv, Skin- derg., 1. Kannikestr.,st. Kannikestr., Fiol- str.,N-Voldg., Ahlefeldtsg., N.-Farimagsg., Schacksg., Nansensg., Turesensg., N-Sø ­ gade, St. Jørgens Sø, GI. Kongev., Tromme ­ salen, Vesterbrog., Raadhuspl. og Frederiks- bergg. - I Gade Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Dommerforening, Den danske, stiftet i Nov. 1917 (tidl. Underdommerforeningen, stiftet 7. Sept. 1900). Formand : Dommer E O lrk; R. DEL, Helsingør $ 922. Dommerkontorer i de Kbhvn. omgv. Rets ­ kredse, se u. Frdbg. Birk, Nordre Birk og Søndre Birk. Domsmænd, Kbhvns Byrets Domsmandsliste og Østre Landsrets Domsmandsliste for Staden Kbhvn. tilv< jebringes af Aarsliste- udvalget for den kbhvnske Nævningekreds (se Nævningekredse). Domus medica, Amalieg. 5 K! $ C. 3452,3652& 10796, ftiftet 24. Marts 1923, ejes af

Duevennen, stiftet 14. Jan. 1884, omfatter kun Sirduer. Formand: Urmager A Len ­ zing, Stationsv. 14 Vedbæk | Vdb. 61.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker