kraks vejviser 1940 handelskalender

Hand — Havn FM., udn. af Min. f. Handel, Industri og Sø ­ fart; Direktør Halfdan Hendriksen, ML., Ingeniør E Rager, MF., Diiektør J P Stensballe, ML.K. DM.og Borgmester S Munk, valgt af Rigsdagen; Overborgme ­ ster Viggo Christensen, FM. og Borgme ­ ster Arne S u n d b o, valg-te af Kbhvns Magi- strat;SektretærRobertNielsen,MB.ogFor- retningsf.A Fløtkjær, ML. MB.,valgte af. Kbhvns Borgerrepræsentanter; DirektorTh. Adler S v an h olm,R.DM. ogGross.Rudolph Schmidt, R.DM. valgte af Grosserer-So- cietetetsKomité ;Generalkonsul Johan Han ­ se n, K. DM. FM., Næstformand, og Direk ­ tør J A Kørbing, K. DM., valgte af Skibs ­ fartens H ovedorganisationer ; Direktør Aug.. Holm,K.DM.og fh.Afdelingschef v.Statsb.. O M u n c k, K. DM., valgte af Industriens Hovedorganisationer. HavnebestyrelsensMøder, der er offentlige^ afholdes — som Regel den sidste Fredag i hver Maaned — i Havnebestyrelsens Mede ­ sal i Administrationsbygningen Nordre Toldbod 7 (under Ombygningen midlertidig i Dansk Dampskibsrederiforenings Mode­ sal, Amalieg. 33 E. Havnebestyrelsens Sekretariater paa Raadhuset. Havnebesty ­ relsens Sekretær: Kontorchef GWKre- ner, R. I Spidsen forHavnensDrift sttlar en Hav ­ ned irektør, der leder denne i Overens ­ stemmelse med ovennævnte Lov og dea£ Havnebestyrelsen trufne Bestemmelser. Havnevæsenets Kontorer er paa N ordre Toldbod 7(Ekspeditionstid 9-4V2, Lord 9-1, Kassererkont. 10-3, Lord. 10-12). Midler ­ tidig Adr. til ca. 1. April 1940 Amalieg. 14 2 E, Kasserer- og Bogholderkontorer midler ­ tidig Toldbodv. 15 E Havnekaptajnen og Havnefogden paa Toldboden har dog i Om ­ bygningsperioden vedblivende Kontorer Nor ­ dre Toldbod 7 E. Under Havnebestyrelsen er henlagt samt ­ lige. Havneanlæg indenfor Kbhvns Havns Grænser — Orlogs-Havnen fraregnet — og de til Passage for Skibe indrettede Broer samt Sluseanlæget i Kalveboderne. Havnen er delt i 5 Distrikter, og ved hvert af disse er der ansat en Havnefoged for at. paase Ordenens Overholdelse i Havnen og ved Bolværkerne. De 5 Distrikter er: Toldbodens Distr. (Kontor Nordre Told ­ bod 7 E D Cent. 4340); Gammelstrands Distr. (Kontor Tordenskjoldsg. 32 E $ Cent. 2063); Kalvebods Distr. (Kontor Snorresg. 1 [S] $ Cent. 9153); Teglholms Distr. (Kontor Sydhavnsg. 2 E | Cent. 2321) og Nord Distr., hvorunder Fri ­ havnen (Kontor N-Frihavnsg. 106 [0] ffi. Cent. 1545). Knippelsbro og Langebro aabnes for Pas ­ sage fra Kl. 5 til Kl. 20 (i Tiden 1. Nov. — 28.-29. Febr. dog fra Kl. 6 til Kl. 20), herfra undt.. Tidsintervallerne fra Kl. 6,40 til Kl. 7, Kl. 7,40 til Kl. 8 og Kl. 8,40 til Kl. 9. Paa Son- og Helligdage aabnes disse Broer dog kun fra Kl. 7 til Kl. 10 og fra Kl. 17 til K1.18. Paa Grundlovsdagen aabnes Broerne fra Kl. 5 til Kl. 12 samt fra Kl. 17 til Kl. 18. Udenfor de nævnte Tider kan, naar Forhol ­ dene tilsteder det,Broerne sa avel Søn-ogHel- ligdage som Grundlovsdagen aabnes efter Begæring til de respektive Brofogder. Havnedirektør:Ge> eralkonsulKommandør- kapt.W Laub, R. DM. FM. Havnekaptajn: H T h øger sen. Havnebygmester: Mogens Bl ach, R. Afdelingsingeniører:K S Gnudtzmann; O A Born ; J G Rod e. Havneingeniører: ARogberg;ITCar- stensen; Ch. Scheel. Kontorchef: Carl Winsløw,R. Kasserer: N Pedersen. Bogholder: A Søe. Sekretær: BBergsøe. Assistenter: B Pagel; E Jacobsen. X ★ C. 4340. Omstilling til alle Havnevæsenets Kontorer paa. Nordre Toldbod. Under Ombygningen har:

V — 2537 Sognepræst: Fritz Lerche.

Real-Register for København latør VK n i p p e 1; 0 verregistrator HL age, R.; Handelsskolelærer C Vesterholt, Aalborg; Hovedkasserer: Bogholder V J ørgen sen. Handelsstandens Boldklub, se Boldklub. Handelsstandens Inspektør-Kontor i Kbhvns Frihavn, Reguleringskontor for „Forenin ­ gen af Korn- og Foderstofhandlere paa Kbhvns Børs' 4 og „Danske Korn- og Foder ­ stof-Importørers Fællesorganisation 44 . Adr. Hovedkontorbygning 2. i Frihavnen, For- bindelsesv. 12 É f Cent. 8377. Handelsvidenskabelig Reklameklub, stiftet 4. Sept. 1934. Formand : Reklamechef F Vel- sclio w-Rasmussen, Kildegaardsv. 25 Hell, f Hell. 6258. Handelsvidenskabelig Studieklub, stiftet 21. Sept. 1920. Bestyrelse: Hovedbogholder Victor Hoick, Carolinev. 6 Hell, Hell. 2552, Formand; Prokurist L M athe, Næst ­ formand; Konsulent I Dokken, Kasserer; Bogholder A Tarup. Sekretær; Lektor statsaut. Revisor Palle Hansen; Revisor H Hjerne Jeppesen; Docent Dr. phil. Z D Lan do; Kontorchef E Therkel sen. Udgiver „Handelsvidenskabeligt Tids ­ skrift", der redigeres af Formanden. Handelsvidenskabelige Læreanstalt, Den, se Handelshøjskolen. Handskemagerforeningens Stiftelse, H C Ør ­ steds V. 60,62 E . Hans Egedes Kirke, Vardeg. 14 [ø]. Grund ­ stenen nedlagdes 16. Juni 1929. Indvielse fandt Sted 1. Juni 1930. (Arkitekter: Witt- maack & Hvalsøe). Sognepræst: Johs. Lund-Jacob sen. Kaldskapellan: FinnHasselager. Kordegn: Th. H j altason. Organist: KJL Isaksen. Kordegnens Kontor: Menighedshuset, Vardeg. 14 [ø] $ 0 6446. Sognet begrænses af Viborgg., Løgstorg.. Middelfartg., Østbaneg., Kalkbrænderihav ­ nens S^dkaj, Frihavnsgitteret, Aarhusg., Østbaneg., Jens Munks G. og Strandboule ­ varden. I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Hansen ’ s, Chr., Laboratorium, Akts., St.Annæ PI. 3 K f C. 2888, Postkonto 3348, Tele- gramadr. „Hansenslab “ . Grundlagt 1874. Aktiekapital: 900,000 Kr. Bestyrelse : fh. Stiftamtmand Krnli. C E A Am men torp, SK. DM. FM.; Godsejer Hofjgrn. Einar Hansen, Mullerup pr. Gudme; Direktør Cand. jur. Herbert J ericho w, R. Direktion: Cand.polyt. Johs. Hansen, R. Hanssens, H P, Mindefond, stiftet 21. Febr. 1937. Formand: fh. Udenrigsminister Dr. phil. & theol. L Moltesen, K., 1. Fredensv. 8 Charlottl. $1 Ordr. 775; ’ Hovedkasserer: Generalkonsul Ernst Carlsen, K. DM. FM., Raadhuspl. 16 E ★ C. 445. Hans Tavsens Fond, traadt i Virksomhed 1. Marts 1926. Adr. Vesterbrog. 65 3 E $ Eva 1885. Formaal: At støtte Præstebørns-Uddan ­ nelse ogtheologiske Studenter, Præstehjem, som paa Grund af Sygdom eller andet er van ­ skeligt stillede, samt Præsters fortsatte Ud ­ dannelse. Bestyrelse: Prof. Dr. theol. Fr. Torm, K. DM.,Formand; Hdlsgartner J C A Carl- sen-Skiødt, K. DM., Odense; Biskop Dr. theol. H Fugl sang Damgaard, R. DM.; Apoteker J A Lassen, R., Svendborg; fh. Overbestyrerinde Frøken MS te in th al,FM.; Dampmøller N Troen ­ seg a a rd, R.; Biskop Dr. phil. C I S c har ling, R., Ribe; Prof. Dr. jur. Henry Ussing. Sekretær: Pastor A S J Kr ogsøe. Hans Tavsens Kirke , Hj. a.f Snorresg. og Halfdansg. [S] J) Am. 816x ; indviet 10. Okt. 1915. Kirkens Hovedskib indviet 30. Nov. 1924, Taarnet opførtes 1936. Arkitekter: Fr. Appel ogKr.Gording.Sognekirkefor Islands Br ygges Sogn.

Res. Kapellan: Kai Sinding-Je n sen. Organist og Kantor : Valdemar Hansen. Kordegn : N L a r s e n. Kordegnens Kontor: Artilleriv. 44 s [S] g) Am. 1947v. Aab. : Søgnedage (undt. Torsd.) 9-1; Fred, tillige 5-7. Kirkens Værge: Sekretær Peder Aa- gaard. Kirkens Kasserer: Pakmester M Hen ­ riksen. Sognet begrænses af Amager Boulevard, Artilleriv. og Havnen. - I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Hans Tavsens Park. Anlæg mellem HansTav- sens Gade og Assistens Kirkegaard. Anlagt af Kbhvns Kommune 1908. Omfatter et Areal af 2,87 ha Land. Harboeske Enkefruekloster, Stormg. 14 E er stiftet 23. Novbr. 1735 af Gehejmeraadinde Christine Harboe, født Baronesse Fuiren, til Bolig for 13 Fruer af de 5 første Rang ­ klasser. Bestyrelse: Magistraten. Klosterskriver: Overretssagf. E Rode, R., V-Boulevard 29 1 E. Hareskov Kuranstalt, Bagsværd gi-A-Bagsværd 348, se Fap-Registret under Sanatorier. Harley-Davidson Klubben, stiftet 12. J uni 1930. Formand: Tømrerm.Vilhelm Lindemann, Hvidovrev. 36 Valby g) Rødovre 225, H. A.-Sammenslutningen, stiftet 11. Juni 1936. Formand: Fabrikant Dr. rer. pol. Svend H ei n e k e, H A., Kerteminde gi 30. Hassagers Kollegium, Frdbg. Bredeg. 13 LE) gi Gh. 849y. Professorbolig og Bolig for 10 Studenter, stiftet af Pastorinde D Hassager ved Testa ­ ment af 2. Nov. 1888 og indviet 25. Sept. 1900. Studenterne har desuden hver et min ­ dre Pengestipendium samt Brændselshjælp. Eforus : Prof. Dr. phil. Carsten H øe'g. Hattemagerlauget, Nørrebrog. 163 LED g) Tg. 1345. Oldermand C F Jen sen. Hatte- og Buntmagerforeningen i Danmark. Stiftet 15. Febr. 1866. Formand Carl Jentzsch, Horsens g 678. Havearkitektforening, Dansk, stiftet 5. Febr. 1932. Formand: Havearkitekt E Er s ta d- Jørgensen, HattensensAllé9CE glGh.815. Haveforeningen for Gjentofte Kommune, stif ­ tet 25. Febr. 1921. Formand: Gross. Chr. Gottschalck, R., Henningsens Allé 68 Hell, g) Hell. 1568. Haveselskab, Det jydske, se Real-Register for Aarhus i Afd. IV., S. 1722. Haveselskab, Det kgl. danske, Frdbg. Runddel 1 LE) g Gh. 889, stiftet 23. Sept. 1830. Formand: Stiftamtmand Kr. Hau- g en - J o h a n s en,»K. DM. Haveselskab,Østifternes, stiftet 1888, omfatter 11 Amtsforeninger, hvis Formænd i For ­ bindelse med en af dem valgt Formand dan ­ ner Bestyrelsen. Medlemsantal: 18,077.For- m'and: Prof. v. Landbohøjsk. A Peder ­ sen. R. ; Sekretær og Kasserer : Havebrugs- kand., Konsulent Povl Brun Møller, Hostrups Have 17 s E g N 8358 Haveselskaber, De samvirkende danske, op ­ rettet 2. Marts 1900. Omfatter Det kgl. danskeHaveselsk., Det jydskeHaveselsk. og Østifternes Haveselskab. Sekretær og Kas ­ serer: Docent Hother Palu d an, Helse ­ bakken 15 Hell, gi Gjent. 1082. Havnefogedforening, Dansk, stiftet 1916. Formand: Havnemester Jobs. E Chri ­ stensen, Haderslev. Havnevæsenet i Kbhvn. Kbhvns Handels ­ havn er en selvejende Institution, der ledes af en Havnebestyrelse (Lov Nr. 109 af 29. April 1913, traadt i Kraft l.Jan. 1914, æn ­ dret ved Lov Nr.78 af 29. Marts 1924; Ved ­ tægt for Havnens Bestyrelse af 30. Marts 1914). Ha vnebestyrelsen bestaar af O v erpræ- sidenten i Kbhvn. som Formand og 16 Medlemmer, nemlig: kgl. Kommissarris H Wahl, R. DM., udn. af Min. f. off. Arb.; Departementschef J Dalhoff, K. DM.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker