kraks vejviser 1940 handelskalender

Fore — Fors foreliggende Arbejdsstrid efter Forligs- mændenes Skøn er af vidtrækkende sam- fundsma ssig Betydning, kan de beslutte, at Mæglingen i Striden udføres af alle tre Forligsmænd i Forening. Forligsmænd: Direktør Erik Dreyer, R. DM., Formand; Direktør Poul Sørensen; Rigsadvokat F Pihl, R. DM. Sekretærer: Fuldm. Cand. polit. Helge Larsen; Kontorchef Cand. jur. K Friis Jespersen, R.; Fuldm. Cand. polit. P Stochholm. Forligskommissioner. Kbhvns Forligskommission (for Sta- denKbhvn.), Domhuset IS. Kontor aab.11-2. Møde Torsd. Kl. 10 Fm. i Byrettens For ­ samlingssal fil By 4945. Gamle Kbhvns Amts Forligskom ­ mission (for Frederiksberg Birk, Nordre Birk og Sondre Birk med Amager Birk), Blegdamsv.6Hl. Kontor aab.1-4 Lørd. 2 — 4 fil N 2665 y. So-og Handelsrettens Forligskom ­ mission, Bredg. 59 IS. Kontor aab. 10-3. ® Cent. 200, Lokal 16. Møde Tirsd.Kl. 9*/, Fm. Forlæggerraadet er en Fraktion indenfor den danske Boghandlerforening, bestaaende af de større Forlæggere ; Forman dåer Den dan ­ ske Boghandlerforenings Formand. Forlags- boghdl. Halfdan Jespersen, R. DM. Formandsforening, Dansk, stiftet 24. Sept. 1899. Formand: J J Streyffert, Kapelv. 46 1 [N] fi N 4320. Forplejningskorpset, Kontor Fredh.Kan. 30, Kbhvn. Kl fi ★ Cent. 16023. Chef: Generalintendant Kmjkr. N F H Sylow, K. DM. Stabschef: Stabsintendant II ATamboe, R. DM. -Forplejningskorpsets Skole (Ho ­ vedvagten Kastellet [øl fi ★ Cent. 16019 Lokal 293 & 294). Chef: Overintendant S A Helgesen. Forsikringen af danske Fiskefartøjer, gensi- dig Fon. ning, stiftet 1889. Hovedkontor : Holbergsg. 6 Kl fi C. 660. Foreningen har Agentur i de fleste danske Fiskerihavne. Bestj relsensFormand : fli. Landstingsmand M C lensen, DM. R. Forretningsfører : O B j o rn - H a n s e 11. (Se iovrigt Afd. VI, Firma-Register). Forsikringsaktieselskabet „National 11 , se National, Forsikringsaktieselskabet. Forsikrings-Akts. Nord og Syd, se Nord og Syd. Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af 1864, Stormg. 2-6 Kl, se Nye Danske. Forsikringsforeningen i Kbhvn., stift. 30. Nov. 1883, varetager fælles Interesser in ­ denfor den danske Assurandørstand ; omfat ­ ter 4 Underafdelinger. .Ca. 800 Medl. Kontingent : 20 Kr. aarlig. Bestyrelse: Direktør HW Sprechler,R., F ormand ; Direktør Knud Christensen, R., Na'stformand; Direktør AHTorp- Pedersen, R.; Gross. Aksel Malling; Underdiiektor J O Sagild; Direktør Chr. Høyrup, R.; Direkiør E Henning Han ­ sen; Direktør F N Hartmann, R.; Direk ­ tør HV Bundesen; Underdirektør. Carl Jensen; Sekretær C Heiede; Direktør PeterLeth; Underdiiektør Otto Hansen; Prokurist Chr. Pedersen; Ekspeditions- sekr. A Fo nnesbech-Frandsen; Assist. Erik Johansen. Sekretær: Direktør M S tee n holt, Tor- denskjoldsg. 10 E fi 'k Cent. 5501, Postgirokonto Nr. 1922. Forsikringsforeningens Bibliotek (tidl.Forsik- ringsbibl.),Tordenskjoldsg.l0 4 E fiBy 4065. (Udlaan: Mand, og Torsd. 16-21, Tirsd. og Fred. 12-17, Onsd. og Lord. 12-15), stiftet 1. Juni 1915. Formand: Direktør B Drachmann, R.; Bibliotekar: Frk. Lisbet Graae. Forsikringsforeningens Understøttelsessel ­ skab, Frederiksg. 17 3 E fi C. 13840. For ­ mand: Gross. Max Lester.

Real-Begister for København kgl. Hof-Bogbinderm. Oldermand Johs. P etersen.R.; Malerm. Knud S tensier- Thomsen; Tomrerm. Th. P Stil Huge. Repræsentantskabets Formand: Malerm. Oldermand Claus J Olsen, R.DM. Kontorchef: K R Friis - Petersen, R. ; Kasserer: P Knudsen. Foreningen til Opførelse af smaa Kirker i Kbhvn., stiftet 1880, Kontor og Gaveud ­ salg Gothersg. 115 A 1 Kl fi By 2202v (2-4). Formand : Frøken Marie Mu nck, Dronnin- gensg. 55* Kl fi Am. 2113. Foreningen til Oprettelse af Rekonvalescent ­ hjem for Kvinder af den arbejdende og tje ­ nende Klasse, stiftet 1887. Foreningens Adresse: IngeniørO Storch, Ribeg. 3@|IØ 7172, Postgirokonto 1122. Rekonvalescenthjem: „Hareskuvhvile “ , Værløse fi Lille Værløse 52, Bestyrerinde: Diakonisse Mette Christoffersen. Foreningen til Støtte for Modre og Børn (tid ­ lige) e Mødrehjælpen). Soitedamsuoss. 67 [øl fi ★ C. 15885. Formaal: At yde Hjælp til frugtsommelige Kvinder, ulykkeligt stillede Mødte med Børn og enligtstillede Mødre med Born paa den Maade og i det Omfang, som Forholdene kræver det,og hvor offentlig Hjælp ikke kan erholdes. Omfang og Form fo ’ - Samarbejde med de offentlige M ødre- hjælpsinstitutioner bestemmes af B< styrel ­ sen. Formand: Prof. Dr. med. Overaecou- cheur E Hauch, K. DM ; Næstformand: Socialdirektør N P Nielsen, R. DM. Foreningen til trængende Skolebørns Beklæd ­ ning, stiftet 7. April 1884. Kasserer: Cand. polyt. O Storch, Ribeg. 3'0] f 07172, Post ­ konto 1257. Foreningen til Udgivelse af Danmarks Adels- Aarbog, stiftet 8. Febr.1901 , Amalieg. 33 2 E . Formand: Overretssagf. Direktør Greve C Ahlefeldt-Laurvig, R. Foreningen til unge Handelsmænds Uddan ­ nelse, se Handelsmænds Udd nnelse. Foreningen til unge Kvinders Oprejsning, stif ­ tet S.Maj 1877, har til Forma al at søge at op ­ rejse unge Kvinder i Kbhvn. (og nærmeste Omegnj, som er over 18 Aar, ikke er under Børneværns forsorg og som er kommen ind paa Løsagtighed. Formand: OverlægeDr.med. Harald Boas, R.; Kasserer: Gross. Generalkonsul Bjarne Niel sen,R.; Forstander: FruT Effersøe, Politigaai den DØ fi ★ Cent. 1448, Lokal 8 (2V2' J'A)- . Foreningen til Varetagelse af danske For ­ dringshaveres Interesser i Rusland, stiftet 6. Juli 1922. Adr. St.Annæ P1.26 2 E fi Cent. 890. Stats fi 1. Formand: Diiek- tør H P H j e r 1 H a n s e n, R DM. Foreningen til Værn for enlig stillede Kvinder, stiftet 20. Nov. 1879, „Frk. Bar ners Hjem for unge Piger*, Helgolandsg.- 8 IS fi V 2534y, modtager ungePiger,derskaluddannesigpaa forskellig Maade, og andre, der for en kor- tereTid maa opholdesig i Hovedstaden.For ­ mand : Frøken Signe F r i i s. Bestyrerinde: Frøken K Boj e (tr. 11-12). Foreningen Vester Voldgades Skole, stiftet 18. Aug. 1921. Administrerer Viceins'pektrice Anna Hoffmanns Mindelegat. Formand: Gross. Oskar A Dahl,St.MarkusP1.10ISfi Cent. 1118; Kasserer: Sekretær Georg Jersbek, Englandsv. 40 SI fi Su. 285. Foreningen Vester Voldgades Skoles Under ­ støttelsesfond, opr ttet 1924. Formand: Blikkenslager K Zangenberg, Gartnerg. 9BHh. 3 fSl fiN4135x. Foreningen Ørnen (tidl. Dæksofficers for ­ eningen), stiftet 1883, har til Formaal bl. a. at give Énker efter Underofficerer og ligest, og Dæksofficerer og ligest, af Marinen Understøttelse, Kontingent 18 Kr. aarl Kontor: Baggesensg. 6 1 |N]fiN7827. Foreningens Formue var 1. Jan. 1938: ca. 474.000 Kr. Medlemsantal ca. 450. Formand: Kasserer v. Havnev. N Peder ­ sen § Damsø 894 y. forenings-Registeret, Lakseg. 19 K fi C. 4280 (10-3). Overregistrator: H S Lage, R. $ C. 14314.

V — 2517 I Forenings-Registeret optages her i Lan ­ det hjemmehørende Foreninger og Sam ­ menslutninger med lovligt Øjemed, for- saavidt de ikke kan optages i andre af Sta ­ tens oprettede Registre. Ved Optagelsen opnaas Eneret til Benyttelse af Forenin ­ gens Navn, Kendetegn og saadanne Beteg ­ nelser, hvorunder Foreningen drives eller densAfdelinger kendes. I Registeret kan op ­ tages Oplysningom Bestyrelse,Direktion og Prokurister og om hvorledes Foreningen un ­ derskriftsmæssig forpligtes. Anmeldelses ­ skema faas gratis paa Registerets Kontor. Forfatterforening, Dansk, Gothersg. 105° E fi By 8606 & By 4623, stiftet 19. Maj 1894 med det Formaal at varetage danske Forfatteres praktiske Interesser i Ind- og Udland og tilvejebringe et Understøttelses ­ fond. Mcdlemsantal ca.370. Aarskonting.15 Kr. Bestyrelse: Harry Søiberg, fung. Formand; Museumsdirektør Otto Andrup, R. DM.; Folketingsmand Julius Bornholt; Astrid Ehrencron Kidde; ThitJen- sen; Vie-go F Mø 1 ler ; Ingeborg Olrik; Harald Tan d ru p. Økonomisk Konsulent: Overretssagf. Chr. F Brorson. R. Kontorchef : Thomas Vo 11 q u a r t z. Forhyringsraadet, Handelsministeriet. Slots- holmsg. 10K) fil ★ C. 1197. Oprettet i Henh. til 85 i Lov af 31. Marts 1937 om Forhyring og Mønstring. Formand: Kontorchef i ITdls- min. Ove Niels en, R.; Sekretær: Fuldm. i Hdlsmin. E Ly sgaard. Forligsinstitutionen, Kontor : Kong. Nyt. 5 Kl Palæ 7765. 1 Henhold til Lov af 18. Jan. 1934 udnævner Socialministeren efter Indstilling af den faste Voldgiftsret (se d. A.) tre Forligsmænd, der har til Op ­ gave at medvirke til Bilæggelse af Stri ­ digheder mellem Arbejdsgivere og Ar ­ bejdere. Udnævnelserne gælder for 3 Aar. Forligsmændene vælger af deres Midte for et Aar ad Gangen en Formand, der er For ­ ligsinstitutionens administrative Leder. Forsaavidt en opstaaet Strid af Forligs ­ mændene tillægges samfundsmæssig Be ­ tydning, kan Mægling optages af en af Forligsmændene. Denne kan før eller under en Arbejdsstandsning, forsaavidt Forhand ­ lingerne mellem Parterne er afsluttet uden Resultat, indkalde de stridende Parter til Forhandling, hvilken Opfordring det er Parternes Pligt at efterkomme. Paa et hvilket som helst Tidspunkt før eller under Forligsforhandlingerne kan Forligsmanden som Betingelse for Mæglingen stille Krav til Parterne om, at Arbejdsstandsningen ikke iværksættes, før Forhandlingerne af Forligsmanden er erklæret for afsluttede. Kravet kan dog højst omfatte et Tidsrum af en Uge og kan under samme Arbejdsstrid kun stilles een Gang. Forligsmanden skal, naar Mægling er.optaget, søge atbringeFor- handlingerne til en fredelig Afslutning og kan gøre II enst il li n g til Parterne om Indrøm - melser.Naarhan finderdet formaalstjenligt, kan han fremsætte et Mæglingsforslag, som dog ikke uden hans Samtykke maa offentliggøres, saalænge ikke begge Par ­ ters Svar paa Mæglingsforslaget foreligger. Et Mæglingsforslag kan forkastes med sim ­ pel Majoritet, forsaavidt mindst 75 pCt. af de stemmeberettigede Medlemmer ha del ­ taget i Afstemningen, medens der ved lavere Stemmedeltagelse til Forkastelse kræves en noget større Del af Stemmeantallet end Halvdelen, varierende efter Størrelsen af Deltagelsen i Afstemningen. Naar der fore ­ ligger en K onfliktsituation, omfattende flere Éag, og Forligsmanden skønner, at denne kun kan løses under eet, kan han bestemme, at de af ham til Konfliktsituationens sam ­ lede Løsning stillede Mæglingsforslag del ­ vis eller fuldt ud skal betragtes som en Hel ­ hed, saaledes at Stemmetallene for de for ­ skellige Mæglingsforslag sammenlægges ; de stillede Forslag skal da betragtes som vedtag) t, hvis der som Helhed fon ligger et Flertal for Vedtagelsen. Forsaavidt en

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker