kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København 13 ® | By 7346. Formand: Prof. Dr. med. Knud O M olier, Juliane Maries V. 20 2 p J) N 6226. Medicinsk Selskab, Fyensk, (Medicinsk Sel ­ skab for Fyens Stift), stiftet 1919. Formand: Overlæge Dr. med. Kn. Schroeder, R., Odense f 2015. Medicinsk Selskab i Kbhvn., stiftet 11. Okt. 1772,Amalieg.5E f Palæ 5532 & Cent.4084. Møde hver Tirsd. Kl. 20 i Tiden Oktbr - April. Præsident: Dr. med. E Sylvest. MB.; Vicepræsident: Prof. Dr. med. llj. Helweg; Sekretær: Hofmedicus V A Fenger, R.; Kasserer: Dr.med. A Nør ­ gaard, R.; Inspektør: LægeNielsBay . Medicinsk Selskab, Jydsk, stiftet 1913. For ­ mand : Prof. Overlæge Dr. med. Cai II ol- ten, Aarhus $ 5555. Medicinsk-historisk Selskab, Dansk, stiftet 1917. Formand: Kredslæge Dr. med. Axel Hansen, Kolding; Sekretær: Dr. med. Kaj Roholm,Rigshospitalet El. g No. 2070 Mejeridrift. Det første Andelsmejeri opr. 1882 i Landsbyen Hjedding ved Varde, og i de følgende Aar opstod nogle faa andre, men fra 1887 blevTilgangen meget stor. Der findes nu ca. 1740 Mejerier; deraf 1402 An ­ delsmejerier. Af Institutioner vedrørende Mejeridrif ­ ten anføres: De danske Mej eriforeningersFæl- lesorganisation, der er Landsorganisa ­ tion for alle Mejeriforeninger, opr. i 1899 og omordnet i 1912. Formand : Proprietær S O vergaard,R.DM., Højbygaard pr. Orm ­ slev. Sekretariat: st. Torv 7, Aarhus j} 8601. Sekretær: Kontorchef Landbrugskand. L P Frederiksen, R. De samvirkende jydske Mejeri ­ foreninger, opr. 1895. Formand: Gaard- ejer Henrik Jensen,ML. R., Grynderup- gaard, Rørbæk D 9. De østlige Øers Mejeriforeninger, opr. 1901, Kontor : Vesterbrog. 57 E $ Cent. 12325.Forman d :Proprietær Kr.S c h n ack,R., Klostergaarden pr. Roskilde D Glim 27. Fyns Mej eriforening, opr. 1894, Kon ­ tor: Vindeg. 72, Odense ® 4209. Formand: Gaardejer R Nielsen, R., Slæbækgaard Kirkeby g) Stenstrup 161. Mejeristaltistik, st. Torv 7, Aarhus $ 8601. Kontorchef: Landbrugskand. L P Fred eri ksen, R. Dansk Mejeristforening, opr. 1887, Kontor: Johannev. 10, Odense $ 4025. Er en Sammenslutning af Mejeribesty ­ rere, der virker for Mejeridriften i Alminde ­ lighed. Formand: Mejeribestyrer Chr. J ør- gensen,Udby pr. Holbæk j) Udbyl4; Se ­ kretær og Kasserer: Redaktør Fr. Schak. De danske Bymejeriers Fællesor ­ ganisation, opr. 1910. Formand: Mejeri ­ ejer Jobs. K y cd, Skovvang pr. Beldringe $ Lunde 101. Foreningen for danske Mejeriejere og Mejeriforpagtere, opr. 1912. For ­ mand: Mejeriejer Viggo Jlohanse n, Meje ­ riet Frihedsminde pr. Skellebjærg jjl 31. Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesfor ­ sikring (gensidigt Selskab), Reventlowsg. 14 E D ★ C. 14350 & C. 5194, Postgiro ­ konto Nr. 314, Kontortid 9-4.Oprettet 1898. Statsanerkendt i Henhold til Ulykkesfor ­ sikringsloven og Motorloven. Afdelinger: I: Ulykkesforsikring med Underafdelin ­ ger Endvidere nævnes: Kontoret for

Mari — Meje

ikke er henlagt under Arbejds- og Fabrik ­ tilsynet. Kommunale Maskinsynsmænd iKbhvn.: ..Ingeniørerne Cand. polyt. Poul Søchting, Cand. polyt. Leo Laursen og Cand. polyt. H A Windeballe. - PaaFrdbg.: Kcdelbesigtelsesm.P Løve. Vejledende Fabrikinspektør ved det kom ­ munale Maskintilsyn i Kbhvn. og Frdbg.: Cand. polyt. C L J ør gensen. Massageforening, Den almindelige danske, Fag-Organisation for de af den aim. dan ­ ske Lægeforening autoriserede Massører og Sygegymnaster i Danmark, stiftet 1918. Adresse: V-Voldg. 102 4 E. Formand: Frk. Marie Møller $ By 6442 (3 l / 2 -^/ 2 undt. Lørd.) Massmannske Søndagsskoler stiftedes 4. Maj 1800 af Pastor Massmann og fik efter hans Død, 1816, Navn efter ham. — Selskabet har indstillet sin egen Skolevirksomhed, men yder delsUnderstøttelsertil Elever itekniske Skoler og Haandværkerfagskoler og udde ­ ler sine Belønningsmedaljer ved den aarlige Haandværkerf'est paa Kbhvns Raadhus, deis er det traadt i Forbindelse med det tekniske Selskab og støtter Haandværkerunder- visningen ved at yde Bidrag til særlige Klas ­ ser, der før kun fandtes i Udlandet. Siden 1934 udgør Haandværkerforeningens Re ­ præsentantskab en fast Bestanddel af Sel ­ skabets Medlemmer. > Protektor: Hs. Maj. Kongen. Direktion: Borgmester Dr.phil. Ernst Ka ­ per, K. DM., Overdirektør; Ingeniør Ol ­ dermand KV K o ch,R.DM.,Kasserer; Sned- kerm. Rudolf Rasmussen, R. DM.; Landsretssagf. J Albrecht - Beste; Tapetsererm. Holger Johannessen, R. ; Oldermand Tømrerm. Einar O Nielsen; Sognepi æst Sven Nielsen, R. Adr.: Haandværkerforen. Dronn. Tværg. 2 Kl. Matematisk Forening, Univ. matematiske Inst.,Blegdamsv.l5Él 09339. Stiftetd. 8. Okt.1873,søger gennem regelmæssigeM øder med Foredrag og Diskussioner og ved Ud ­ givelse af „Matematisk Tidsskrift 14 at virke til Gavn for den matematiske Videnskab og Undervisning. Det aarl . Kontingent er 8 eller 4Kr.,henholdsv. forinden-ogudenbysMedl. Bestyrelse: Prof. Dr. phil. Harald Bohr, Formand ; Docent Dr. phil. David F o g, Kasserer; Prof. Dr. phil. Børge Jessen, Sekretær. Materielintendanturen, (Rigensg. 11 K) ® ★ Cent. 16090). Chef: Stabsintendant C N Knudsen, R. DM. Overintendant: H V Kj øler,R. - Munderingsdepot (Rigensg. 11 Kl ® ★ Cent. 16090), Forvalter: Overintendant H V Kjoler, R. Bogholder: Korpsofficiant N L A Nielsen. - Inventariedepot (Fredh. Kan. 29 Kl ® Cent. 16089), Forvalter: Korpsofficiant C L H Borch. Materi elintendanturens Besig ti gelses ­ kom mis s ion (Rigensg. 11 Kl f ★ Cent, 16090). Under Kommissionen er henlagt Prøvesamlingen for Hærens Uniformer o. 1. Saml, er tilgængelig for Hærens Personale hver Søgnedag 10-1. Medicinalfabrikantforeningen, Hesselvang 1 Hell. $ Hell. 3619. Stiftet 1933. Formand: Direktør Cand. pharm. II A R øm el in g, R. Sekretær; Dr. phil. Jobs.Lehmann. Medicin-Nævnet (Nævn for Medicinforsyningen og Forsyningen af Sygebehandlings- ogSy- geplejartikler). Formand: Medicinaldirektør Dr. med. Johs. Frandsen, K . DM . Kontor; Vognmagerg. 2 Kl 1' ★ C. 806. Afd. 1 (Medicinforsyningen). Næstformand: Apoteker Norman Jensen, R. Afd. 2 (For ­ syningen af Sygebehandlings- og Sygepleje ­ artikler). Næstformand: Overlæge Poul Guil dal, R. DM. Medicinsk Selskab, Dansk, stiftet 5. Okt.1919, Adr. Sekretæren: Overlæge Dr. med. Otto V CE Petersen, K. DM., N-Farimagsg.

stabens Omraade vedkommende Lovforslag samt Bidrag til Normeringslovforslag og Budgetudkast. Souschef i Marinestaben: Kommandør - kapt. AHVcdel,R. FM. Personelkontoret paa Holmen (Sessions ­ sager og Sager ang. Indkaldelse og Anta ­ gelse af menigt Mandskab, Underbefalings- mænd, Elever og Lærlinge), se Soværnet. Mark- og Vejfred (Lov af 25. Marts 1872 § 13). V urderingsmænd : G artner IP S v a n e ; Hdlsgartner N J Brandt; Hdlsgartner Hans Chr. Hansen. Marskandiserforeningen af 1881, Viborgg.il 1 i | 0 3335. Formand: N P Petersen. Marthahjemmet stiftet 1882, yder Hjælp til fattige paa Nørrebro. I „Martha ­ hj emmet*, Brohusgade 7 og 9 El D Nora 1704, indviet 24. Marts 1886, haves bl. a. Lokaler til Fritidshjem for Drenge og Piger i Skolealderen. Hjemmet virker tillige ved Sygepleje i Sognet. Forstanderinde: Dia ­ konisse Esther Hatt (2-4). Bestyrelse: Lektor Dr. med. HPTØrum Formand; Dr. theol. L Koch, R. DM.; Ingeniør Cand. polyt. A J M o e, Kasserer ; Frk. E U s s i n g ; Fuldm. Willi. Obelitz; Tømrerm. Jørgen Hansen; Søster Kristine Bardenfleth; Inspektør J B er g. - Marthahj emmets Poliklinik giver gratis Konsultation til Børn dgl. Kl. 9, Torsd. undt. Den ledes af Læge Dr. med. H P T Ørum. -Nordvestkvarterets Vuggestue modtager og plejer, Søgned. 6-6, Børn fra 6 Uger til 3 Aar for 1 Kr. dgl. - Marthahj emmets, og Brorsons Sogns Børnehave modtager 41 Børn daglig fra 7-5. - Marthahjemmets Optagelseshjem huser indtil 18 Børn midlertidig under Mo ­ derens Sygdom. Martins Kirken, Martinsv. 4 E. Grundstenen lagt 5. Marts 1877. Kirken indviet 19. Aug. s. A. (Arkitekter: Alfr. Jensen og Aug. Jo ­ hansen). Præst: W J Michael, Magno- liav. 32 >, Valby $Vb. 1026. Maskinisteksaminerne. Herunder henhører (jfr. L. 19. Marts 1930 om Eksaminer for Skibsmaskinister m.m.) følgendeEksaminer : Motorpasserprøven, Maskinpasserprøven, den aim. og den udvidede Maskinist ­ eksamen, Haandværksprøven og Elektro- installatør-Prøven for Maskinister. Formand i Eksamenskommissionen: Di ­ rektør for Maskinistundervisningen P E Holm, R. Kontor: Kong. Nyt. 22 El ® ★ C. 12112. Maskinistforeningen i Danmark, Havneg. 47 1 [RI D Palæ 2863. Stiftet 1906. Formand : Ma- skinistP Pedersen. Maskinistskole, Kbhvns, Lokaler Nørrebrog. 5 El 1' Cent. 8078. Skoleforstander: Cand. mag. H G i 11 e . Inspektør: Cand. polyt.E Mathiesen. Maskinmestrenes Forening, stiftet 1. April

1873, St. Annæ PI. 16 K (Kontoret aabent 9-5 samt Fredag 6-8, Lørdag 9-2) (Kon ­ tor og Medlemslokale) Cent. 10837 & (For ­ mand) Cent. 2480. Medlemsblad: „Ma ­ skinmesteren" ; samt teknisk Tidsskrift: „Tidsskrift for Ma ­ skin væsen*. Medlems ­ antal c. 4000. For ­

A. Lovforsikring(Forsikringer tegnet i Henhold til Ulykkesforsikrings ­ loven, saavel lovpligtige (ca. 109,500) som frivillige (ca.37,000). B. EnKeltforsikring (ca. 119,000). C. Sygeforsikring. II: Ansvarsforsikring (ca. 118,000). III: Tyveriforsikring. IV: Automobilforsikring (saavel Ansvars ­ forsikring (ca. 14,600) som Kaskofor ­ sikring (ca. 9,400)).

mand: Maskinmester K A Rasmus ­ sen, R.; Viceformand for de Søfarende: Maskinmester Oluf Pedersen; Vicefor ­ mand for Landmestre: Maskinmester V Andersen;Kasserer : AV Andersen; Sekretær: A B Kristensen. Maskintilsyn, Det kommunale. Iflg. Fabrik ­ loven af 29. April 1913 vælger hvert af Lan ­ dets kommunale Raad en (undtagelsesvis flere) Maskinsynsmand til at fore detTilsvn — navnlig med mindre Maskinerier — som

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker