kraks vejviser 1940 handelskalender

Gesa — Gjent Tj ørnegaards- Skolen, Brogaardsv. 40 Gjent. $ Gjent. 1056. Skoleinsp.: N Gammelgaard. Øregaard Gymnasium, Gersonsv. 32 Hell. ® Hell.2826. Rektor: Mag. art. Herluf Møller. Gjentofte Kommunes Skoletand ­ klinik, Hellerupv. 33 Hell. $ Hell. 3566. Forstander: Tandlæge Fru Anna Kj ær. Filial: Dyssegaards-Skolen, Dysse- gaaidsv. 26 Hell. $ Ge. 3687. Leder: Tand ­ læge Fru Ragnhild Østerberg. Gjentofte Kommune. Ved Vedtægt, stadfæstet af Indenrigsmini ­ steriet 23 Marts 1934, indføres Borgmester valgt af Kommunalbestyrelsen af dens Midte og en Magistrat (4 Meul. og Borgmesteren) valgt paa samme Maade. Kommunalbestyrelsen: ListeC(DetkonservativeFolkeparti):Over- retssagf. Borgmester Aage E Jørgensen, R.,Formand; Bankbestyrer RaadmandKnud Bindslev, 1. Næstformand; Arkitekt Oberstløjtn. Raadmand Aage Paul-Pe- tei sen, R.; DirektorRaadmandALØster- berg; Kontorchef B Dinesen, R.; Ge ­ neralkonsulinde Ingeborg J acobsen;Slag- term. JesPetersen; Ingeniør Cand. polyt. C F Spangenberg; Tøiffrerm. Hans Olsen; Fuldm. i Sø-og Handelsretten M G Krogh. Liste A (Socialdemokratiet) :Trafikmester- assist Raadmand A P Frederiksen, 2. Næstformand; Tømrer Lars Pedersen; Generaldirektør Knud Kor st; Fru Marie Jensen. Liste B (Det radikale Venstre): Lands ­ retssagf. Johan He i lesen. Magistraten : Borgmester Aage E Jør ­ gensen,R.; Raadmand Knud Bindslev; Raadmand AL Østerberg; Raadmand A P Frederiksen; Raadmand Aage Paul - Petersen. R. Sekretær:DircktørCand.jur. V Vogt. Raadhuset, Bern storff s v . 161 Charlottl. $ ★ Ordr. 1780, er indviet 17. Dec. 1936 (Ar ­ kitekt: Thorvald Jørgensen). Kontorer: Den sociale Forvaltning: Konto ­ rer, Raadhuset Charlottl. $ ★ Ordr. 1780 (10-14). Chef: KommunaldirektørE Erich- sen, Lokal 270. Det sociale Udvalg: Bankbestyrer Raadmand Knud Bindslev, Formand; Ge ­ neralkonsulinde Ingeborg Jacobsen; Slagterm. Jes Petersen; Tømrer Lars Pedersen. Børneværns udvalget: Bankbestyrer Raadmand Knud Bindslev, Formand; Generalkonsulinde Ingeborg Jacobsen; Slagterm. Jes Petersen; Tømrer Lars Pedersen. Den økonomiskeForvaltning: Kon ­ torer. Raadhuset. Charlottl. $ ★ Ordr. 1780 (10-15).Chef:DirektørV Vogt. Økonomikon ­ toret, herunder Administrationen af Kom ­ munens Ejendomme og Kommunens Kirke- gaarde, Lokal 202-203. Kontoret for Tilsy ­ net med Gjentofte Kommunes Ejendomme, Lokal 211. Teknisk-juridisk Kontor, Lokal 239. Magistratens Kontor. Lokal 264. Kom ­ munens Hovedbogholdeii, Lokal 224. Kom ­ munens Hovedkasse. Lokal 225-226. Direktoratet for Skattevæsenet: Kontorer, Raadhuset, Charlottl. $ ★ Or. 1780 (10-15). Chef: Skattedirektør Axel Jørgensen, Lokal 229. Ligningsafd., Lo ­ kal 233. Opkrævningsafd., Lokal 251. Fol ­ keregistret, Lokal 216. Den tekniske Forvaltning: Kon ­ torer, Raadhuset, Charlottl. $ ★ Ordr. 1780, (10-15), Chef: Stadsingeniør V A We- stergaard., R., Lokal 318. — 1. Afd.(By ­ planlægning, Regnskabsvæsen, Renova ­ tionsvasen og Vandforsyning) Lokal 320, 324. — 2. Afd. (Kloak- og Bygningsvæsen samtHavne) Lokal 338,335 - 3. Afd. (Belys ­ ning, Sportspladser og offentlige Anlæg samt Vejvæsen) Lokal 346, 344. Den kulturelle Forvaltning: Kon ­ tor, Raadhuset Charlottl. $ ★ Ordr. 1780

V — 2531 Konsulatsafdeling ved Gesandtska ­ bet (11-13). -Uruguay. Gesandtskab, Grønningen 5 1 k | $ Pa. 6524 (11-13). Eduardo D de Arteaga, Chargé d ’ Affaires. Generalkonsulat, Toldbodg. 19 Kl $ Cent. 391 (10-2). Jens Olsen, R., General ­ konsul; N P Peder sen, R., Vicekonsul. -Venezuela. Gesandtskabet, Rosenv. Allé 48 lø] $ Øb. 4035 (11-13). G Carnavali, overor ­ dentlig Gesandt og befuldm. Minister; Jesus Lavié Marcano, Attaché. Generalkonsulat, Østerbrog. 5 [ø] $ Øb. 4615 (10-12 & 2-4). David Gimon, Generalkonsul. - Ægypten. Gesandtskabet har Sæde i Stockholm (Strandvågen 12). Ahmed El Kadry Bey, overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister. Gethsemane Kirke, Dannebrogsg. 53 EJ, ind ­ viet 25. Febr. 1894; en ny Kirke indviet 24. Septb. 1916 (Arkitekt: H Wright), Sogne ­ kirke for Gethsemane Sogn. Ejer og Patro ­ Organist og Kantor: Rik. Hækkeru p. Graver og Kirkebetj.: JSLangborg. Kordegnens Kontor: S-Boulevard 46 1 [S $ V 7523 (Søgnedage (undt. Torsd.) 9-1; Fred, tillige 5-7). Sognet indesluttes af Istedg., Absalonsg., S-Boulevard og Oehlenschlægersg. - I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Gjensidige Forsikringsselskab „Danmark 1 *, Det, Niels Brocks G.l (Hjørnet af V-Boule- vard) E. se Danmark. Gjentofte Kirke, Kirketorvet Gjentofte. Ejer:Gjentofte Kommune. Sognepræst : Provst JESchepelern,R. Res K apellan : L E Stubbe T e g 1 b j æ r g. Hjælpepræst: ------- Klokker: Cand. theol. V Lomholt- Th omsen. Organist og Kantor: Fr. Ott o. G raver : H K j æ r, kst. Klokkerkontor: Vældegaardsv. 5 Gjen ­ tofte $ Gjent. 503. Aab.: Fred. desuden hver Søgnedag (undt. Torsd.) 10-1. Gjentofte kommunale Skolevæsen. Kontor: Raadhuset Charlottl. $ ★ Ordr. 1780 (10-3). Skoledirektør: S C Sunesen. ViceskoL direktør: H Joh an sen,R. Bakkegaardsskolen, Skolebakken 20 Gjentofte $ Gjent.2017. Skoleinsp.: Arnold Hansen. Dyssegaards-Skolen, Dyssegaardsv. 26 Hell. $ Gjent. 1508. Skoleinsp.: N P Nissen. GjentofteSkole, Skolev. G j ent. $ G j en t. 267. Skoleinsp.: Axel Broegaard. Hellerup Skole, Hellerupv. 26 Hell. ffi Hell. 1458. Skoleinsp.: V Biilmann. Hel lerupgaard Mellem-o g Real ­ skole, Hellerupv. 11 Hell. ® Hell. 4730. Skoleinsp.: H C Herlak . Maglegaards-Skolen.Mantziusv.Hell. $ Hell. 1457. Skoleinsp.: Oluf Andersen. Magi ega ards-Skol en s Filial,Duntz- felts Alle 8 Hell. ® Hell. 3659. Bestyrer: C Toft. Tranegaards-Skolen, Gerscnsv. 34 Hell. $ Hell. 643. Skoleinsp.: V Stahl- schmidt. OrdrupSkole ,Grønnevængel6Charlottl. $ Ordr. 980. Skoleinsp : J V Broe. Ordrup Skoles Filial, Hyldegaardsv. 22 Charlottl. $ Ordr. 2131. Bestyrer: L Gotfredsen. SkovshovedSkol c, Korsgaardsv.lChar- lottl.fflOrdr 979.Skoleinsp.:Carl Pedersen. Søgaardsskolen, C L Ibsens A . 3 Gjen ­ tofte $ Gjent. 159. Bestyrer: Rob. Bonne.- sen. nat Det kbhvnske Kirkefond. Sognepræst: A S J Kr ogs øe. Hjælpepræst :KLABrask. Kordegn : CMMilsing.

Real-Register for København - Schweiz. G esandtskabet har Sæde i Stockholm (Blasieholms Torg 11). Paul Di nicher t, overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister. Generalkonsulat, Amalieg. 14 [S $ Pa ’ æ 296 & Palæ 1796 (10-17). Gérard L a n d r y, General konsul. ” S er h i d n , se Jugoslavien. - Siam, se Thailand. - Sovjet-Republiker, se Unionen af de socialistiske Sovjetrepubliker. - Spanien . Gesandtskab, Kastelsv. 32 |0] $ Cent. 2751 (11-1). Ramon-Maria de Pujadas, Chargé d Affaires. Konsulat. Forretningerne varetages af Gesandtskabet. - Storbritanien, se Britiske Rige. - Sverige. Gesandt skab, St. AnnæPl. 15 A IS C. 2242 (10-13, Lord. 10-12). Friherre Carl FH Hamilton af Ilageby, S K., overordentlig Gesandt og befuldmæg ­ tiget Minister. N EEkblad, 1. Legationssekretær. Friherre L De Geer, 2., Legationssekr. Major OBS Winell, Marineattaché. HofprædikantE A Bom an, K.,Legations ­ præst. Kon sulat, St. AnnæPl. 15AQS $■*■0.2242. (10-13, Lørd. 10-12). Forretningerne vare ­ tages af Gesandtskabet. - Th ailand. Gesandtskabet har Sæde i London, 23 Ashburn Place, London. S. W. 7. PhyaRaj awangsan. SK.,overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister. Generalkonsulat, Holbergsg. 2 Kl ® ★ 0.8300(9-11,14-16). Generalmajor PL E Warming, K. DM., Generalkonsul; O B j ø r 1 i n g, R., Konsul. - Tyrk i e t. Gesandtskab, Trondhjemsg. 15° [ø] ffi C. ’ i691(9i/ 2 -12V 2 ). Sevket Fuat Kececi, overoidentlig Gesandt og befuldm. Minister; Ferit Ilden, Legatiousstkretær ; Konsul Axel Sar riid, Kancellisekretær. Konsulat. Forretningerne varetages af Gesandtskabet. - Tyskland. Gesandtskab, Kastelsv. 40 |ø], Kan ­ celli $ Cent. 4055,4056 & 4057 (10-1). Dr. C v. Renthe-Fink, overordentlig Gesandt og befuldm. Minister. Dr. Herbert Hensel, Legationsraad. . Dr. G S c li a 11 e r , Legationssekr. Dr. W Dit ti er, Legationssekr. Kapt. II H e n n i n g , Marineattaché. Dr.EK r ii ger,K.,Generalkonsul,Handels ­ attaché. FK Frielitz. Presseattaché. H Werner, Kansler. C P r e u s s, Konsulatssekretær. A B e t h g e, Konsulatssekretær. . W Muller, Konsulatssekretær. IS ch warz, Konsulatssekretær. Konsulat. Forretningerne varetages af Gesandtskabet. - Ungarn . Gesandtskabet har Sæde i Stock ­ holm (Linnegatan 52). Pierre de Matus ka, overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister; Cålmån Påndy, Presseattaché. Generalkonsulat, Øresundsg. 12 |ø] $ C. 7762& ★ Cl 9043 (10-12). GeorgE Ma ­ thiasen, R., Generalkonsul; V Thy- gesen, Konsul. - Unionen af de socialistiske Sovjet- republiker . Legation (Gesandtskab), Fryden ­ dals v. 27 Kl $ C. 1523 (11-13). ' - - - -., overord. Gesandt og befuldm. ■Minister. , I.Vlassov, Legationsraad, Chargé d ’ Af ­ pres a. i. Andrei Delim ov, Handelsrepræsentant.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker