kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Af d. B (Klinikafd.): Hud- og Kønssyg ­ domme : Overlæge S A E m a n u e 1; Øjensygdomme: Overlæge HMHoff,R.; Øra-, Næse- og Halssygdomme: Overlæge Dr. med. Jens Kragh; Tandsygdomme: Garnisonstandlæge B Dreyer; Fysiur ­ gisk Klinik: Overlæge K Jespersen. Afd. C:Rigshosp. ’ sNerveafd.,delti2Afd.: Afd. for Nervesygd. og Afd.forNeuro-kirur- giske Sygd.. se under Rigshospitalet. Afd. D (Hud- og Konssygdomme). Over ­ læge: S A Eman uel. Afd. E (kirurgisk). Overlæge: Dr. med. Joh. Seedorff. Afd. F-G-II (Specialafdelinger for hen ­ holdsvis Officerer, Befalingsmænd af Of- ficiantgruppen og for Kvinder). Overlægerne for Afd. A og E. Røntgenafd.: Overlæge K Antons. Laboratoriet: Dr. med. HSeemann. Apotek: Apoteker Louis Thomsen. Militærlægeforening, Dansk, stiftet 19. Dec. 1890. Formand: Overlæge Dr.mcd. E W J o- hannsen, R., Kionpiinsesseg. 96 E $ Pa ­ læ 3070. Mindre gensidige Forsikringsselskabers Sam ­ menslutning, De, stiftet 19. Nov. 1935. Kon ­ tor: Østbanetorv 9, Aarhus |J1 957, Stats j) 59. Formand: Direktør Karl M Laursen. Mineralogisk-geologisk Museum, Ø-Voldg. 7 E, f Palæ 2226, opf. 1890-93, (Arkitekt: Hans J Holm), er aab. for Publikum Sønd. 10-12 og Onsd. 1-3 (gratis Adgang). Bestyrer : Prof. O B B ø g g i 1 d. Inspektører: Dr. pliil. Frk. Karen Calli ­ son; Dr. phil. Chr. Poulsen. Mineralolie Brancheforeningen, stiftet 3. Dec. 1917. Adr. Gross. Rud. Kaastrup, Fredh. i Kan. 26 E W Palæ 3895. | Mineralvand-Fabrikantforening af 1935, Den sjællandske. Medlemsantal: 28 .Mineral ­ vandsfabriker paa Sjælland. Formand: Fa ­ brikant Niels Fuglsang, Roskildev. 360 Valby f Rø. 323. Mineralvandsfabrikanters Fællesforening, Danske, Vesterfælledv. 100 El. Formand: Direktør Fr.'Sander,R. DM. Foreningen af jydske Mineral ­ vands-Fabrikanter; Formand: Fabri ­ kant Ejvind Bach, Randers. Foreningen af Mineralvandsfa ­ brikker i Fyens Stift; Formand: Direk ­ tør JA Marstrand - Svendsen, Odense. Mineral v andsf ab rikan tern es For ­ ening i Kbhvn., Vesterfælledv. 100 El. Formand: Direktør Fr. Sander. R. DM. Ministerialbetjentenes Understøttelsesfor ­ ening, stiftet 2. Jan. 1926. Formand: JG No rén, Statsministeriet E. Ministerialforeningen, stiftet 1906. Férmand: Kontorchef Arne Krog, R_, Generaldir. f. i Post-og Telegrafv., Central postby gn. É D ★ C. 6610. Ministeriebygningerne, Kancellibygningen (den rødeBygning)opførtl7 15-21 afFrederik IV .V edKøb af tilst.Ejendomme ogOpforelse af Sidebygn. er Bygningskomplekset blevet saaledes udvidet, at det rummer alle Ministe ­ rier med Undt. af Udenrigs-, Kirke- og Undervisningsministeriet. M. H. t. de forskellige Kontorers Beliggenhed hen ­ vises til Hus-Registret, Afd. II, og til Artiklerne om de forskellige Ministerier i Real-Reg. Slotsforvalter: Axel Erhard Petersen, R.DM. D Cent. 4266. Ministeriernes Kontorforening, stiftet 5. Nov. 1913. Formand: Frk.Nanna Funch, Korsg. 62Eg}N4584y; Kasserer: Frk.KB oserup, Hans Egedes G. 21 El g) N 4515v. Ministeriet for Handel, Industri og Søfart (Handelsministeriet), Slotsholmsg. 10 E gi ★ Cent. 1197, oprettet v. kgl. Re ­ solution af 12. Okt. 1908, jfr. kgl. Re ­ solution at 23. April 1924, kgl. Resolution af 30. April 1929 og kgl. Resolution af 4. Nov. 1935. Minister: Johs. Kjærbøl, MF. Departementschef: H Jesper sen,R.DM.

V — 2594

Meni- Mini

Søgnedage 9-4 ; Vejrtjenesteafd.: 8 Fm.-9 1 / 2 i Aft.; Søn- og Helligd., medens Vejrkortene fremstilles. Direktør: Mag. se. Docent v. Danm. tekn. Højsk. D B la Cour, K. DM. X 1 Cent. 61. Ekspeditionskont. og Bibliotek J) Cent. 7280. Regnskabsfører: - W Frydenlund IIansen, R. Geofysisk Afdeling $ C. 16181. Jordmag ­ netiske Undersøgelser i Danmark samt In ­ stitutets Vandstandsmaalinger. Afdelings ­ chef: Statsmeteorol og Cand.mag.Johs.E ge ­ dal. Klimatologisk Afdeling $ „Cent. 7280. Observationerne paa Landets ch; 160 kli ­ matologiske Stationer og ca. 300 Nedbør ­ stationer. Afdelingschef: Statsmeteorolog Mag. sc. II J Han sen, R.DM. Nautisk Afdeling $ Cent. 7300. Observa ­ tionerne paa Havene oglsberetningernefra de arktiske Have. Afdelingschef: Afdelings ­ meteorolog Cand. mag. Helge Thomsen. Vejrtjenesteafdelingen |1 Cent. 6448. Va ­ retager det meteorologiske Efterretnings ­ væsen. Afdelingschef: Statsmeteorolog Cand. mag. Helge Petersen, R. Jordmagnetiske Undersøgelser i Grønland og andre Arbejder udenfor Afdelingerne j) C. 7300. Statsmeteorolog Cand. mag. Johs. Olse n. Metodistkirker Jerusalemskirken i Ri- gensg. E. Tegningen er udført af Arkitekt F J ensen. Grundstenen er lagt 18. Maj 1864, Bygningen fuldført 1865, indviet 7. Jan. 1866. (Nedbrændt d. 20. — 21. Jan. 1914, genopf. 1914 — 15 ved Arkitekt J Chr. Ko- foed). Genindviet 19. Dec. 1915. Præst : Niels Mann U Palæ 606. Kirkens Kontor er i Kirken (10-12). B ethan i a Kirken, Mølleg. 7 E bygget 1893. Præst: Harry Poulsen Tg. 6412. Metropolitaner-Samfundet, stiftet 10. Marts 1898 med det Formaal at bevare Sammen ­ holdet mellem forhenværende Disciple, nu ­ værende o" forhenværende Lærere ved Me- i tropolitanskolen og af et Fond at uddele Understøttelser og Rejselegater. Formand: Orlogskapt. L Benzon, R.; Kasserer: Højesteretssagf. Carl Heise, Ny Vesterg.l E | ★ C. 913. Meyers Minde og Stiftelsen Erkendtligheden, Krystalg. 12 E, bag Synagogen, for jødi ­ ske Familier. Michaelsens, Helene, Hjem for ældre Kvinder, Ermelundsv. 101 Gjentofte g) Gjent. 861. Hjemmet er fortrinsvis bestemt for Kvinder, som opfylder Betingelserne for at oppebære Aldersrente, og som i mindst 15 Aar har tjent i samme Familie og har Bopæl i Kbhvns Kommune. [Magistratens III Afd. Folke- i forsikringskont., Bernstorffsg. 17 [v]]. Militærhospital, Kbhvns,Tagensv.l8Ef*C. 16100, blev taget i Brug som fælles Ho- I spital for Personalet af Hæren og Sovær ­ net 15. Oktbr. 1928. Desuden har Rigs ­ hospitalet én Afdeling for Patienter med Nerve-og neuro-kirurgiske Sygdomme paa Militærhospitalet. Hospitalet har ialt ca. 500 Senge, heri 123 Senge for Rigshospitalet.sAfd. Paa Hospitalet gives Søgnedage 11-lH/j gratis Konsultation for ubemidlede paa Po- likliniker for Øjensygdomme og for Øre-, Næse- og Halssygdomme. Besøgstid: 15-16, Søn- og Helligd. tillige I 114 2 - Militærhospitalet har en Direktion paa 3 Medlemmer, bestaaende af 1 Repræsentant for Krigsmin., lforUndervisningsmin. ogDi ­ rektøren for Kbhvns Militærhospital. Direktør: Stabsintendant A A Degen, R. DM. Fuldmægtig: ALybecker. Regnskabsfører: J Thomsen. Maskinmester: AR Møller. Præst: Gunner En gb er g, K. Afd. A (medicinsk). Overlæge: Hr. med. Chr. N J Gram.

Leder: Dr. theol. Alfr. Th. Jørgen- i sen , RDM. De sam v. Menighed splej er s Hj em i F arum: 1) Sommerhjem, opr. 1909 af Marie Købke,for21 Gæster, 2)Hjem for Helbreds- I svækkede, opr. 1937, for 16 Gæster. Menighedsraadsforeningen forKbhvn.-Frdbg., stiftet 18. Febr. 19 ’ 27. Formand: Prof. Dr. theol. N M Plum, R. Mensural-Cantori, Dansk, stiftet 14 Jan.1918 Protektion: Hendes MajestætDron- ningen. Formaal : Klassisk Korsang (blandet Kor). Dirigent: Organist Julius Foss, R., In- gersv. 15 Charlottl. $ Ordr. 3503y. Messiaskirken, Haitmannsv.46 Hell., indviet 17. Okt. 1926. (Arkitekt: Carl Schiøtz). Sognekirke for Maglegaards Sogn. Kirken er selvejende. Sognepræst.: L P Fabri cius. Res. Kapellan: BHjerl-Hansen. Kordegn: S H Svendsen. Organist og Kantor: Frk. G Neb el ong. Kordegnens Kontor: Hartmannsv.46Hell. D Hell. 5202 (10-121 / U ndt. Mand.,Torsd. 6-7V2). Sognet begrænses af Ordrup Sogns Syd ­ grænse, Bernstorffsv., Tranegaardsv. Nord ­ side og dennes Forlængelse til Øresund samt af Øresund. - I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Mesterforeninger i Byggefagene i Danmark, Hovedorganisationen af, stiftet 2.Aprill911.1 Formand: Murerm. H Ehlers, R.DM., Brædstrup. Metalforeningen, stiftet 6. Marts 1929. Adr- Børsen E f Cent. 9172 & 9173. Formand: Gross. Kai Schj ørring, R. Meteorologisk Institut (oprettet 1872) samler, bearbejder og offentliggør Iagttagelser ved- rørendeVejrforholdene,Havets fysiske For ­ hold og Jordmagnetismen. Institutets me ­ teorologiske Stationer er fordelt over hele Landet for at belyse de enkelte Egnes kli ­ matiske Forhold. DeflesteFyr ogFyrskibene i vore Farvande er ligeledes Stationer for In ­ stituted Paa Grønland har Institutet I 16 klimatologiske og 6 telegraferende Stationer. Under Institutet sorterer bl. a. de 11 selvregistrerende Vandstandsmaa- lere, efter hvilke Middelvandstanden ved de danske Kyster (Dansk Normal Nul) er bestemt, samt det magnetiske Observato ­ rium i Rude Skov. Institutet repræsenterer Danmark og deltager i det internationale Samarbejde til Fremme af de meteorologiske og jord ­ magnetiske Videnskaber og af disse Viden-1 skabers Anvendelse i det praktiske Livs Tjeneste. Det udveksler Publikationer med disse og holdes ved traadloseTelegram ­ mer til Stadighed underrettet om Vejrfor ­ holdene over Nordvest- og Centraleuropa samt over store Strækninger af Atlanter ­ havet. Foruden daglige Udsendelser pr. Telegraf, Telefon, Radiotelegraf, Radiotelefon og pr. Post af Vejrmeldinger og eventuelt Storm ­ varsler offentliggøres Institutets Observa ­ tioner i følgende regelm. Publikationer: Meteorologiske Morgenobservationer og M orgenvejrberetning udkommer dagi. Nedbørberetning udkommer ugentlig fra April til September. Maanedoversigt over Vejrforholdene ud ­ kommer 1 Gang maanedligt. Meteorologisk Aarbog I (Kongeriget) ud ­ kommer 1 Gang aarligt. Meteorologisk Aarbog II (Grønland) ud kommer 1 Gang aarligt. Nautisk-meteorologisk Aarbog udkommer 1 Gang aarligt og Magnetisk Aarbog udkommer IGang aarl., hvorhos Institutet giver Bidrag til flere an ­ dre Institutioners regelmæssige Publika ­ tioner og deltager i internationale Arbejder. Kontorerne Toldbodv. 15 og 19 E er aab.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker