kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København

Bygg — Byre

V - 2490

Bygningsinspektoratet: Raadhuset, Bernstorffsv. 161 Charlottl. (10 — 15; Byg ­ ningsinspektør : E Norup , R., pers. 13-15) g Ordr. 1780, Eksp. Lokal 361 & 362. Bygningsvæsen for Gladsaxe Kommune. Bygningsreglement af 5. Sept. 1935. Bygningsinspektør: Cand. polyt. Fol ­ mer Andersen. Kontor: Kontorv. pr. Sø ­ borg g ★ Søb. 2830. Formand for Bygningskommissionen : Mu- rerin. J Th. Olsen, Gammelmosev. 150 Lyngby g Bagsværd 88. Bygningsvæsen for Hvidovre Kommune. Bygningsreglement af 28. April 1937. Bygningsinspektør: Arkitekt F W Vi uf, Kontor: Hvidovreg. 24 Valby (dag ­ lig 10 —12 samt Fred. 17-18 1 / 2 ) g Hvidovre 498. Bygningsvæsen for Lyngby-Taarbæk Kom ­ mune, Bygningsreglement af 23. Maj 1935. Bygningsinspektør:Kommuneingeniør JA C Kastrup, Lyngby g Ly. 797. AfdePngsinspektor : VEgmose, Lyngby f Ly. 800 (daglig 9 ‘ / 2 -12). Bygningsvæsen for Rødovre Kommune, Byg ­ ningsregi. af 27. Dec. 1935. Bygningsinspektør: Ingeniør cand. polyt. E M Svendsen, Rodovrev. 133Vanl. g ★ Rødovre 540. Bygningsvæsen for Søllerød Ko m mune(Søl- lerød ogVedbækSogne), Bygningsreglement af 13. Juni 1936. Bygningsinspektor: Kommuneinge ­ niør Cand. polyt. H C B a c h e ;Kontor: Øve- rødv. 8 Holte ‘ g Holte 111. Bygningsvæsen for Taarnby Kommune Bygningsregi, af 13. Juni 1936. Bygningsinspektør: Arkitekt Carl Brix, Raadhuset Kastrup g Kastrup 100. Træffes i Reglen Kl. 12-14, Lørdag 12-13. Bymuseum, Københavns, Raadhuset IV). ^ ★ Cent.3800, Lokal 137. AabentSønd. 10-16 gratis; Tirsd.,Torsd. og fra 1. Maj - 3O.Sept. tillige Lord. 12-15 mod Betaling, 25 Øre for Voksne og 10 Øre for Børn, incl. Adgang til Taarnet. Bestyrer: Museumsinsp. Chr. Axel Jen ­ sen, Sondermarksv. 14 Valby g Vb. 119. Byplanlaboratorium, Dansk; Selskab til By ­ planlægningens Fremme. Kontor ogStudie- samling: Stormg. 12 2 E g By 7281 (10-14). Stiftet 18. Nov. 1921. Studiesamlingen offentlig tilgængelig hver Dag 10-14, samt efter nærmere Aftale. Studiesamlingen bestaar af et Bibliotek og en Samling af Kort, Planer m. m. Byplanlaboratoriet besvarer vederlagsfrit Henvendelser fra Kommunalraad, Myn ­ digheder, Foreninger og private vedrørende Byplanlægningssporgsmaal, men paatager sig ikke Projektering. Sekretæren, Civilingeniør V Malling, privat g) Ly. 1456. Byret, Kbhvns, Domhuset Nytorv og Heste - møllestr. 4 E. Præsident: Svenning Ry tter, ML. K. Præsidentens Kontor g Cent. 10161. Præsidenten personlig g) By 3885. Skriverkontoret (tidl.J ustitskontoret), Domhuset 1. Sal aab. 10-1. Berammelser og Bogholderi g Cent. 1742; Udskrifter og Straffeattester g By 6369. Justitssekretær : AAndersen g Cent. 13659. 11. Afd. gBy 5809. Ordinær Retsdag Man ­ dag. Dommere: S H Mose, R. og Fru Ragnhild Gjellerup. 12. Afd. g By 5811. Ordinær Retsdag Tirsdag. Dommer: T C Myrdahl,R. 13. Afd. g By 3425. Ordinær Retsdag Onsdag. Dommer: Arthur Andersen. 14. Afd. g By 5812. Ordinær Retsdag Torsdag. Dommere: Frøken Karen John- senog J Berthelsen. 15- Afd. g By 3396. Ordinær Retsdag Fredag. Dommeu J F E Bar den f le th, R. Borgerlige Sager: Domhuset 1. Sal Nytorv.

mand er Prof. E Thaul o w, R. DM. p.p.; adm. Direktør: F C Boldsen,R. - Ej endomsAkts.„Hj em u stiftetl916med det Formaal at drive Ejendomme efter hu ­ mane og kristelige Principper. Købte i 1918 Ejendommen Ungarnsg.l8[S] med 90 2-Væ- relsers Lej ligheder sa mt siden 1919 enBørne- have, endvidere i 1929 Ejendommen Aar- husg. 68 [øl med 66 Lejligheder. Direktør : Direktør V Jespe rsen, R. DM., N-Sogade 25 A 4 E g By. 5083y. - KvindernesBoligselskab, „Clara Ra ­ phaels Hus “ , Østerbrog. 85 [0] gCent.14018. Kontortid 8 l l 2 -9 l l2 Morgen, tillige Onsdag Aften 7-8. - Stats- og Kommunef unktionærer- nes B yggeforening(Havebyen Præste- vangen), stiftet 9. Sept. 1911. Kontor: Mel ­ lemvangen 30 Brh. Formand: P VMad- s e n, Mellemvangen 17 Brh. g Bella 3118 x ■Tje nestemændenes,Kjeldsgaardsv. 27 A-37C Valby (g Vb. 3833). Formand: Overassist.H É Pedersen, Kjeldsgaardsv. 37 B 2 Valby. -Valby Andelsb oligf orening, Ha ­ rald Kiddes V. 2 1 Valby gVb. 3820. For ­ mand: Klejnsmed E HøjgaardC hr isti an ­ sen. - Valby og Omegns Byggeforen. Formand: Snedkerm. C Christensen, JPE Hartmanns Allé 45, Valby g Vb.952y Se endvidere i Emnelisten (gule Blade) under Foreninger B 6: Boligforeninger. Bygge-Societetet for Danmark, stiftet 27. Juni i937. Organiseret i Lokalkredse over hele Landet. Formaal: At udgøre et sam ­ lende Organ for Byggevæsenet til Vare ­ tagelse af dettes almene Interesser og Op ­ gaver. Societetet udgiver Maanedsskriftet „Byt ’ ge-Forum “ . Foirctning-udvalg: Direktør F C Bold ­ sen, R., Formand; Ingeniør Konsul J Sar- demann.R., Aarhus, Næstformand; Mu- rerm. M Thomsen Støtt, Aalborg; Tom- rerm. O Bog-Jensen, Odense; Arkitekt G Christensen. Næstved. Kontor: Raadhuspl. 4 E | Palæ 6637 (11-14). Redaktør: Arkitekt Harald G Petersen (ansvarshavende). Bygningsbrandforsikrings-Foreningen. Stiftet 1935. Formaal: I Forhold af fællesinter ­ esse at fremme Samarbejdet mellem danske g- nsidige Bygningsbrandforsikringsselska ­ ber og at repræsentere di-se overfor Myndig ­ hederne og andre, samt at afgive Responsa om Bygningsbrandforsikring. Adr.: Stormg. 10 E g By 3309. Formand: Direktør H Leth-Rasmus- sen, R DM. Sekretær : Kontorchef M K Nørgaar d. Bygningsbrandforsikringsnævnet, der afgiver Betænkning i bl .a. Sager omDispensation fra Brandpolitiloven for Landet, bestaar af en Delegeret for hver af de af Justitsministe ­ riet godkendte Bygningsbrandforsikrings- sel'skaber paa Landet. Adr. : Stormg. 10 E g By 3309. . Fo "mand: Direktør S v. Brannov. Sekretær: Kontorchef MKNørgaard. Bygningsfredning, Iflg. Lov af 12.Marts 1918 fredes Bygninger, Bygningsdele o. a., som har kunstnerisk eller historiskværdi og som tillige er over 100 Aar gamle. De fredede Bygninger m.m. deles i to Klas ­ ser: A og B. I KlasseA. optages Bygninger, hvis Værdi er saa fremragende, at deres Nedrivning. Forvanskning eller Vanrøgt vil medføre en betydelig Mindskning af NationensKultur- skatte. I K lasse B. Bygninger, hvis Værdi er min ­ dre fremragende, men hvis Bevaring dog er af væsentlig Betydning. Det særlige Bygningssyn, Adresse Prinsens Palæ E Cent. 6829, foretager Prøvelse af alle Spørgsmaal vedrørende Bevaring af de fredede Bygninger. Museumsdir. Dr. nhiJ. Poul Nørlund; fh. kgl. Bygningsinsp. J Magdahl-Niel-

sen, K. DM. FM.; Lektor Dr. phil. V B Lorenzen, R ; Stadsarkitekt P Holsøe, R. DM.; Departementschef F Graae,K. DM. Sekretær: Landsretssagfører Fru Anna Johnsen, Brolæggerstr. 13 E g Palæ 811. I Afd. II B (Husregistret) er ved enhver^ 1 fredet Ejendom anført, om den er fredet i Kl. A. ellerB. Bygningsinspektører, Kgl. Arkitekt Prof. Kaj Gottlob; Arkitekt Axel Maar, R. Arkitekt Mogens Clemmensen, R. (Kbhvn.); Arkitekt K Lehn Petersen, R. (Odense); Einar Pac kness, R. (Aalborg); Viggo Norn, R. (Horsens). Bygningskomnfssionen for Kbhvn. (Byggelov for Staden Kbhvn. af 29. Marts 1939 § 62 og 63). Bygningskommissionen bestaar ordi ­ nært af 9 Medlemmer: Borgmesteren for den Magistratsafdeling, hvorunder Sager vedrø ­ rende Bygningsvæsenet henlægges, som For ­ mand, Stadsbygmesteren, Stadsingeniøren, Brandchefen,Stadslægen, et af Kommunalbe ­ styrelsen valgt Medlem: Forretningsfører Carl Christiansen, MB.,samt tre aflnden- rig

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker