kraks vejviser 1940 handelskalender

Lega — Lods Kordegnens Kontor: Jyllandsv. 18 1 E. Aab. Hverdage (undt. Torsd.) 9-1 samt Fred. 5-7. Sognet begrænses af Frederikssundsba- nen (fra Frdbg. Stat.), Frdbg. Kommu ­ nes Vestgrænse, Frdbg. Kommunes Syd ­ grænse, den tidl.Godsbanelinie ogN-Fasanv. I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Lindevangs-Hjemmet, Lindevangs Allé 9 E £ Gh 2037, indviet 30. Decbr. 1877; af Social- min., godkendt som Ungdomshjem for 30 Piger mellem 14 — 18 Aar. Formaalet er at yde dem et Hjem, hvor de uddannes til huslig Gerning for senere at gaa i Tje ­ neste eller til andej Arbejde. Bestyrelse: Spar« kasseinsp. Greve Ernst M olt ke,R.DM.,Formand;Fru S Nyrop, f. Hey; Sognepræst Th. Ravn; Arkitekt Olaf Petri; Fru Margrethe Skjerbæk; O verretssag f. A Helweg-Larsen, R.; Sekretær Cand. jur. Paul Oldenburg; Gross. Holger Tønder. Forstanderinde: Frøken E S y 1 v e st (Søg ­ ned. 1-3). Lingvistkredsen, stiftet 24. Sept. 1931. For ­ mand: Prof. Dr. phil. Louis Hjelmslev, Strandv. 227* Charlottl. £ Hell. 6571; Sek ­ retær og Kasserer: Skolebestyrer Mag. art. Harry Pi hier, Ingemannsv. 21 Kl £N.25O6. Litograflaug, Dansk, Ny Kongensg. 16A 3 K £ Cent. 13681. Oldermand: Ingeniør KV K o c li, R. DM ; Fuldmægtig: Allan R i s e^ Sekretær: A Kjelds mark. Livjæger-Skydeselskabet, stiftet 7.Sept.l817. Adr. Frederiksbergg. 32 Kl £ C. 14514. Bestyrelse: Gross. PMDaell, R.DM. p.p., Formand; statsaut. Revisor Aage Holm, Næstfoi mand ; AfdelingschefSørenS ee r u p, C remonimester; Direktør Vilh. Jensen, Kasserer; Sekretær Jul. Dencker, Skytte ­ leder. Bladet „Livjægeren", Redaktør: Chr. Eriksen; Forretningsfører: SBrincker, Dro

Real-Register for København for Gravstedets Vedligeholdelse er udløbet, tilfalder Kapitalen Kirkefondet. Pengene indsættes i Bikuben og administreres uaf ­ hængig af Kirke fondet af Bikubens Forvalt ­ ningsafdeling. Bestyrelse: Eksped'tionssekr. Carl Rasmussen, Formand; Landsdom ­ mer K Iloppe,R. ; fh. Højesteretsdommer V Krarup, SK. DM.; Docent II Palu- da ii ; Landsretssagf. Rud. Prytz. Sekretær : Frk. Lili B 1 æ d e 1. Legatstiftelsen „C a nd. phil. S C R Wulff s Legater 14 , N-Farimagsg. 13 Kl. Ifølge Test, af 19. April 1887 og kgl. kontirm. Fundats af 26. Juli 1888 er udlagt omtr. 1 Mill. Kr. til Legatstiftelsen, der stedse skal bevares som en selvstændig Formue til An ­ vendelse i en for det offentlige velgørende Retning, men ikke til Enkeltpersoner, i Overensstemmelse med Fundatsens Be ­ stemmelser. Best\relsedh. Præsident illojesteretCosmus Meyer, SK. DM ; Stiftsprovst Dr. theol. Henry Ussing. K. DM.; Hojesteretssagf. 0 Ahnfelt-Rønne. Forretningsfører. Legen om Sankt Knud Hertug, Venner af, Selskab stiftet 11. Aug. 1927 støtter de af Oldermand Knud Kannik iChri- stiansv. 18 Charlottl £ Ordr. 3609) gen- oplivede og med Sankt Knuds Hertugs Brødrene fremførte Festformer fra Nordens Middelalder: „Legen om Sankt Knud Her ­ tug" (fra 1924), „Hellig 3 Kongers Le ­ gen", middelalderlige Kvad-, Sværd-, Beder- og Buedanse til danske Folkeviser m. ra. Selskabets Formand: Prof. Dr. phil. Johs. Br øndum-N i elsen, R. Legeplads-Forening, Kbhvns, stiftet 1891. Formand : Gymnastikinsp. Else Thomsen, FM. Legetøjshandlerforeningen af 1913. Formand: Erling Cloos, st. Kongensg. 62 Kl £ Palæ 2221. Lejerforeninger, De samv. danske, stiftetl917. Styrelse: Kapt. V Porsdal, R.. Strand ­ boulevarden 145 ’ [ø] £ Tr. 755, Formand; Overlærer H J Baden, Aarhus, Næst- formd. ; Gross. Vald. Sorensen, MF., Frdbg.; Akkordør Fredegod Jacobsen, Kbhvn.; Forretningsf. f. Dansk Tømrer ­ for b. I Dahl, MF. MB., Kbhvn. Adresse: V-Voldg. 21 |v] £C. 13075. Lejerforeninger i Storkøbenhavn, De samvir ­ kende, stiftet i 1931. Formand: Mekaniker L E Halvorsen, Lauritz Sorensens V. 8 2 E £ Gh. 8825. Lejrklubben for Danmark, stiftet 13. Decbr. 1926. Sekretariat: Boghandler Anders Ni ­ elsen, Falkoner Allé 96 [13 ® Cent. 4104. Lensnævnet(Lov af4.Okt.1919) beståar af tre af Regeringen valgte Medlemmer: Overfor ­ mynder kst. Lenssekretær L I n g e r s 1 e v, K. D VI„Formand; Landstingsmand'!! H auch, K.DM.,Non Ege pr. Bækkelund ; fh. Lands ­ tingsmand P V Jeppesen-Drusebjerg. Desuden af to af vedkommende Besid-, der valgte Medlemmer. Lergravsparken. Anlæg omkring Sundby Vandtaarn ved Lergravsv. og Øresundsv. [SI. Anlagt af Kbhvns Kommune 1905. Om ­ fatter et Areal af 2,51 ha. Land. Letterstedtske Forening, Den, er stiftet af den svensk-norske Generalkonsul paa Cap, J Letterstedt, som skænkede c. 450,000 Kr. til etFond, der hartil Opgaveat fremmeFæl- lesskabet mellem de tre nordiske Riger i Industri, Videnskab og Kunst. Virker ved Understøttelser og ved Udgivelsen af „Nordisk Tidskrift for vetenskan, konst och industri**. Grundregler af 31. Dec. 1873. Formuens Forvaltning er overdraget det svenske Videnskabsakademi. Forenin ­ gen bestaar af 3 Afdelinger, een for hvert Rige; den svenske Afdeling vælger Hoved ­ bestyrelsen, som har Sæde i Stockholm. Den danske Afdelings Styrelse: fh. Muse ­ umsdirektør Dr. phil.M Mackeprang, K. DM., Formand; Prof. Dr. phil. Vilh. Andersen, K. DM.; Bibliotekar Dr. phil. Sigfus B Bløn dal, R.; Stadsarkitekt Poul Holsøe, R. DM.; Rigsarkivar Axel Lin-

V — 2587 vald,R.DM.;fh.KontorchefNielsM oli er, R. ; Redaktør Cand. polit Carl T h a 1 b i t- zer, R. DM. Medredaktør af „Nordisk T'dskrift** Frk. Annette V e d e 1, Sekretær. Frist, for Ansøgninger: 1. Febr. Liberal Ungdom i Kbhvn. og Omegn, Forening. Stiftet 14 Marts 1912. Formand: Direktør Erik Brostrøm, Strandg. 30 Kl $ C. 3127. Liberale Venstreforening for Kbhvn.og Frdbg., stiftet d. 14. Okt. 1915. Foreningens Formand: Gross. AnkerLau, Bredg. 67 1 Kl £ Palæ 709. Sekretær og Kasserer: Fuldm. i Finm. Cand. polit. AClausager, Chrstnolmsv.30 Klpbg. £ Or. 4492. Ligbrænding, Bestemmelser for, se under Be ­ gravelse. Takster m. m.. se under Begravel ­ sesvæsenet (Kbhvn. og Frdbg.). Ligbrændingsforening, Dansk, Hovedkontor Nikolaj P1.27 Kbhvn.K) £Cent. 12653, 12H72 & By 6298, Kontortid: 9-17, Fredag 9-18. Distriktskontorer: Amagerbrog. 31 (Sj £ Cent. 12555, Bykildev. 2 Valby £ Vb. 3519, EnghavePI. 12 [3 £ Cent. 14109. Fal ­ koner Allé 1 E £ Cent. 12663, Nørre- brog 118 INI £ Cent. 126 ’ 3 og Østerbrog. 27 S3 £ Cent. 14159. Dannet 1. Januar 1914 ved Sammenslutning af „Forening for Ligbrænding 1 * og „Folkelig Ligbræn ­ dingsforening". Medlemmer optages - i enhver Alder - overalt i Danmark. MedlemsantaloverlOO.OOO. Tilkendegivelser og Oplysninger sendes paa Forlangende gratis og franco. Bestyrelse: Prof.Overlæge Dr. med. Knud 5 e cher,R., Formand ;Snedler mester Henry Larsen, Næstformand; Forretningsf. V Hovmann; Politibetjent H Andersen, Slagelse; Forretningsf. I Askgaard, Aalborg. Kontorchef: Knud Reenberg £ By 3819. Ligningsdirektorat, Statens (Lov Nr. 108 af 31 Martsl938). Kontor: Christiansborg,Søndre Ridebanefløj Kl, Afd. f. Indkomst o? For ­ mue £ C. 9390, 9309 & 9358, Afd. f. Grund ­ skyld og Ejendomsskyld £ C. 10366,13166 6 15166. Direktur: II C II e n n i n g s e n. Ligningschefer: KJ Kristensen; Niels Hansen. R. Kontorchefer: V Anthon, R. DM.; P Tangdal. Ligningsinspektører: A Beg trup; Enrico Hansen. Ligningsraadet: Ligningsdirektør H C Henningsen, Formand; Tømmeihdl. Chr. Petersen, Kalundbo g; Husejer Kr. Jo ­ hansen, ML., Løgstrup; Gaardejer S Rasmussen, R., Byskov pr. Lemvig; Gaardejer Jørgen Jørgensen, ML. R., Ullerup pr. Skamby; Redaktør MNohr, Randers; Husmand P Nielsen, Vej ­ ager pr. Tvis; Bogtrykker Kr.Røsendahl, R. DM., Esbjerg; Konsul HPMPalsoe, R.. Nakskov; Formand f. Dansk Smede- og Mask narbejderforb. P A nd er s en; Gaard ­ ejer N J llørliick, R.,Rurup pr. Toftlund; Proprietær Gudik G u d i k s e n, ML., Heste ­ have pr. JSpøttrup; Skovrider Aa. Th. Bavngaard, Troense; Forretningsf. A Fløtk jær,ML. MB. Ligue Internationale des Sociétés de Surveil ­ lance, Vægtergaarden, Axeltorv 6 [V] £ ★ Cent. 8 M. Lindevanqen, Anlæg mellem P G Ramms Allé, Dalgas Boulevard og Finsensv. 0. Anlagt af Frdbg. Kommune 1931-32. Onfatter et Areal af 3,2 ha. Lindevang Kirke, v. Peter Bangs V. E, ind ­ viet 21. Sept.1930 til Sognekirke for det ved kgl. Resolution af 5. Nov. 1926 fra Frdbg. og Solbjærg Sogne udskilte LindevangSogn. (Arkitekter: Thomas Havning og Anton Frederiksen). Sognepræst: T P Ravn. Res. Kapellan : Carsten Hol mor. Hjælpepræst: Kn. Møgelvang.£ Kordegn: II P B r u mm e r .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker