kraks vejviser 1940 handelskalender

Laud Landsforeningen af Kontorfunktionærer ved Telefonselskaberne i Danmark. Adresse: Te ­ lefonhuset, Norreg. 21 Kl. Stiftet 15. April 1935. Med ’ emsantal ca.700. Formand: Over- assut. B Hu sson, K.T.A.S. Tilsluttede Foreninger: Foreningen af Kontorfunktionærer ved Kbhvns Telefon Akts., Formand:Overassist. P Ar nstro m. Foieningen af Kontorfunktionærer ved Jyd-k Telefon Akts., Formand: Overassist. I Bohm. Foreningen af Kontorfunktionærer ved Fyns kommunale Telefonselskab. Formand: Assist. P Nielsen. Landsforeningen af Vanføre og Lemlæstede, stiftet 18. Nov. 1925. Adr. GI. Mont 12 2 Kl $ Palæ2302. Formaal: At samle Vanføre fra nele Landet, at arbejde for deres In ­ teresser, især søge at faa dem ansat i Stil ­ linger, navnlig under det Offentlige. For ­ mand: Arkitekt R Rasmussen. Landsforeningen „Arbejde adler", Pile Allé 1 IE JD Eva 1021, se Artiklen Arbejde adler. Landsforeningen Bedre Byggeskik, stiftet 27. Juni 1915, Hans Egedes G. 7 [SI D N 8163. Formand : Arkitekt Harald N i e 1 s e n . Landsforeningen Danmarks Bilister, rekon ­ strueret 23. Okt. 1923. Landsformand: Rutebilejer J P Pedersen, Toftcgaards Allé 42 Valby $ Vb. 1360 & Vb. 2766. Landsforeningen „Dansk Arbejde 1 ', stiftet 26. Juni 1908, Hovedkontor: Købmagerg.22 K U ★ Cent. 4028 (9-5, Lord. 9-2). Byer. Hovedbestyrelsen best, af 30 Medl. Forretningsudvalget: Direktør Chr.HO le ­ se n, K.DM. p. p., Formand; Redaktør P An ­ dersen, Svendborg, Næstformand; For ­ retningsf. Josef Andersson, ML.MB.; Fa ­ brikant ABrincker, R., Vejle ; Red.Cand. polit. Povl Drachm a nn, MF. R. p. p.; fh. Protokolsekretær Fru Karen II essel. FM.; Ingeniør P Korsgaard, MF.K.DM., Ny ­ borg; Forstander Clemens Pedersen, Odense; Direktør Gustav Theilgaard, Koge. Landsforeningens Sekretær: Kontorchef Robert Einfeldt, Juliusv. 3 Gientofte S'- Ge. 2153. Landsforeningen Den frie Skole (Dansk Af* deling af Verdensforbundet for ny Opdra ­ gelse), stiftet 13. Maj 1926. Formand: Skoleinsp. Mag. art. Frk. S Rifbjerg,Kochsv.8 2 E $ V 7813. Landsforeningen Faareavlens Fremme, Horn ­ slet J) 141. Oprettet 1935. Formand: Gods ­ ejer Dr. med. K A Has s elbalch. Landsforeningen for Forsamlingshusenes rette Brug, stiftet 12. Sept. 1934. Formand: Sog ­ nepræst Johs. Fog, Svendborg |) 1473. Landsforeningen for Hjemstavnskultur, stiftet 1939. Landssekretær:Lektor R« gnar Knud ­ sen Kathedralskolen, Aarhus $ Risskov 9014. Landsforeningen for Politihundesagen i Dan ­ mark, stiftet 1909. Kontor: Politigaarden E © C. 1448, Lok. 311. Formand: Politi ­ mester J G Park er, R.; Sekretær: Politi- insp. E Mellerup, R. DM.; Kasserer: Overbet j. F E s t o ft. Landsforeningen for residerende Kapellaner, stiftet Febr. 1920. Formand: Pastor Paul Nedergaard,Forchhammersv. 15 E fV 9954. Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæm ­ pelse, stiftet 1. Aug. 1939. Kontor: Ved Stranden 10 2 K f C. 6874. Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse, stiftet 23. Okt. 1928. Protektor: Hs. Maj. Kongen Har til Formaal at virke for, at dansk Arbejde her i Landet foretrækkes for uden ­ landsk. Foreningen har Afde ­ linger i de fleste af Landets

V - 2569 Bankbestyrer:EG Hansen. Strandv. 41 [0] $ ★ Ry. 5598. Bankbestyrer : K W i 1 ck en. Strandv. 80 Hell, j) ★ Hell. 6505. Ban kbestyrer : A M a h I e r. Søborg Hovedg. 71 Søborg D ★ Søb. 2585 (9-13 og 17 ‘ / 2 -18 1 /2, Lord. 9-13). Bankbestyrer: K T h e r n 0 e. Taarbæk Strandv. 95Klpbg. fl Bell. 405. Bankbi stj rer: P A Skov. Taastrup, Kogev. 87 D ★ Taastrup 448 (9 1 / 2 - 13 og 15V 2 -17i/ 2 . Fied. till. 18-19). Bankbestyrer: C Rafn. Torveg. 45-47 Kl $ Cent. 2022 & 12422. Bankbestyrer:R Holsted. Valby Langg. 73 Valby J|1 ★ Cent. 12602. Bankbestyrer: H Eibye. Vesterbrog. 46 E jj) ★ Cent. 2705. Bankbestyrer: Alfr. Andersen, R. V-Farimagsg. 37 E J? ★ C. 15514. Bankbestyrer: Svend Hansen. H C Ørsteds V. 73 E $ ★ Cent. 15717. Bankbestyrer: L Hans en. Østerbrog. 68 |0] $ ★ Cent.5475. (BoxAfd. 10-17, Lord. 10-13). Bankbestyrer: O E kb er g. Afdelinger udenfor København: Aal ­ borg; Bagsværd; Balle; Bandholm ; Bram- minge; Borkop; Ebeltoft; Esbjerg; Eskil- strup; Farum; Fejø; Femø; Fredericia; Grenaa; Guderup; Hal-kov; Helsingør; Holbæk; Holeby; Hørsholm; Kalundborg; Knebel; Kolding; Kolind; Korsør; Lange ­ skov; Maribo; Marstal; Nakskov; Nordby Fanø; Nyborg; NykøbingF.; NykøbingS.; Nysted; Rungsted; Rodby; Rønde; Saks ­ købing; Slangerup; Stokkemarke; Svend ­ borg; Sønderborg; Sønderho; Tandslet; Thisted; Tirstrup; Trustrup; Tølløse; Tønder; Ullerslev; Vejle; Vrinncrs; Ærøs ­ købing; Ørbæk. Landsarkiver. Adgang til Benyttelse, aaben for alle. Landsarkivet for Sjælland og Lol- land-F aister m. m. Jagtv.10 |®,aab. 11-17 $ N 884; fuldført 1893, ny Læsesal 1920. (Arkitekt: Martin Nyrop). Landsarkivar: Hans Knudsen, R. Arkivarer: Frk. C E Andersen; Dr. phil. Povl Bagg e. Registrator: Frk. Marie R Mi kk el s en. Landsarkiverne for Fyen.Nørre-Jylland og de sønderjydske Landsdele, se Real-Regi- strene for Odense, Viborg og Aabenraa i Afd. IV. Landsbevægelsen F. A. T. (Fatismen). Stiftet 1. Juli 1926. Kontor: Chr. Richardts V. 7 2 E f N 3017. Landsforbundet af Sovjet-Unionens Venner i Danmark, Fred« riksborgg. 42 Kl j) By 7311. Stift« ti April 1933. Formand: Forfatteren Martin Ånde r s en N ex o. Landsforbundet Menighedssangen, stiftetl933. Formand: Sognepræst Otto Mundt, R., Valdemarsg. 27* E f V 3958. Landsforeningen af Danmarks Motorfolk, stif ­ tet 12. Juli 1932. Kontor: V-Boulevard 18 E 1 Cent. 10046 & Palæ 4741. Formand:SkibsrederDirektør Albert Jen ­ sen. Adm. Direktør : Kapt. Ernst J Ip sen, R. DM. Landsforeningen afDanskeErhvervshønserier, stiftet 15. Okt. 1932. Formand: Ingeniør S H Bryde, Gelsted Fyn J} 72. Landsforeningen af Fragt-og Vognmænd. Stif ­ tet 1927. Formand: WH Greiff, Halm ­ torvet 17 E $ Cent. 8686. Landsforeningen af Hattemagere og Hattefor ­ handlere i Danmark. Stiftet 22. Okt. 1932. Formand: Carl Jentzsch, Horsens $ 6<8. Landsforeningen af Kommunesekretærer for Landkommunerne i Danmark, stiftet 18. Dec. 1926 iKbhvn. Formand: Poul Hede- gaard, Fredensborg. . . T j . , Landsforeningen af praktiserende Tandtek ­ nikere i Danmark, stiftet 24. Okt. 1912. For ­ mand: Tandtekniker O Dybdahl Jensen, Roskilde.

Ileal-Register for København JL E Kirkeby; Chr. Kongstad; N Lanzenberg;Axel L arsen; ErnstLar- sen; J E Larsen; AO Levinsohn; C VLoye; ORMelton; Hugo N Møller; J V Moller; H Grønlund Nielsen; Harald N i e Is en ;Alf. B 0 Isen ; Emanuel Petersen; G v. Pl a t e n-H all e r m u n p ; AJRaben; HSpendrup;OCFStrøy- berg;S J .TSoiling; V T roll e-Ch ris - tensen; EG Uphoff; F Vedel; J G Winther. Ho ■ ed bogholder: V Bruun; Hovedkasse ­ rer: Chr. Kongstad; Revisionschef: F Visbak. Tekniske Konsulenter: H M Nielsen; V Thygesen. Afdelinger i København. (Hvor intet andet er anført, er Ekspeditionstiden 10-15 og 17i/2-18>/ 2 (Lord. 10-13)). Amagerbrog.lOSIS] |)Cent.6551&Am.2851. ' Bankhestyrer: HPontoppidan. Amagert. 2 E D ★ Cent. 9310 (Box Afd. 10-17, Lord. 10-13). Bankbestyrer: Melchior Johansen. Ballerup Stationsv. 17 j) Ballerup 317 (10- 12 og 13-16, Fred, tillige 17V 2 -19, Lord. 10-13). Bankbestyrer: JCJacobsen. Bernstorffsg. 23 E fli Cent. 7191 & 11577. Bankbestyrer: A Jorck-Jorckston. Bernstorffsv. 140 Hell. $ Hell.4523&Hell. 4533. Bankbestyrer: AV Wi wel. Borups Allé 201 [N] f> C. 12808 & Tg. 5168. Bankbestyrer: I Laursen. Chr. d. 9. G. 1 OS $ Cent. 5872, 7258 & 14791. Bankbestyrer: C MNielsen. Falkoner Allé 72 E $ Cent. 9583 & 10245. Bankbestyrer: Th. v. Scholten. Flæsketorvet 90-94 E ffi Cent. 808 & 8408(8-15. Lord. 8-13). Bankb*styr

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker