kraks vejviser 1940 handelskalender

Kobs — Laud Bestyrelsens Formand : fh.Generaldirektør Al K o e f o e d, SK. DAL FAL Direktion: Jørgen Bech, R., adm. Direk ­ tør; Kreditforeningsdir. OrlaBuhl; Over ­ retssagf. Axel Hule g a ar d,R. Laane- og Sparekassen for Embeds-og Bestillingsmænd. Stiftet 1889. Fredh. Kan. 16 E fCent.11297 (10-15, Lørd.10-13). Direktionens Formand: fh. Toldkasserer Chr. Greisen, R. DAL Forretningsfører: O berstl. R V F or m a n, R. Laboratoriet for Statens Undersøgelser, se Stein ’ s anal.-kem. Laborat. Ladegaarden. Chr. III havdei 1548 indrettet en Avlsgaard (Ladegaard) til Kbhvns Slot, der laa paa samme Sted som nuv. „Godt- haab tt . Chr. IV nedlagde den i 1623, efter at han havde opført Ladegaarden ved Aabou- levard, til hvilken han henlagde det Areal, som nu udgør Frdbg. Kommune. Den blev anlagt i meget stor Stil, herskabelig Ho ­ vedbygning i 3 Etager, anselige Udhuse, en Stald til 500 Stykker Kvæg; Bygningskom ­ plekset var indesluttet af Volde med Ba ­ stioner og Grave. Af Produkterne udto ­ ges først, hvad der behøvedes til Iloffets Brug, og Resten skulde sælges paa Kbhvns Torv, men Udbyttet har formodentlig ikke svaret til Kongens Forventninger, thi i 1645 bortforpagtede han Gaarden. 1 1657 ophørte Landbruget (se Frdbg. Kommune). Bygnin ­ gerne, der ødelagdes under Belejringen 1658-59, blev efter Anv. i forsk. Retning i 1768 solgte til Kbhvns Kommune,som brugte dem til Afløser for „Pesthuset “ . Dette laa 1610-19 ved Valkendorfsg., senere paa for ­ skellige Steder udenfor Voldene, sidst tæt Syd forEnghavePl.; detbenyttedes dengang dels til fattige med svære og væmmelige Sygdomme, dels til sindssyge. Tilstanden i det var forfærdelig; en fransk Katolik, Claudi Rosset, blev dets Velgører, skænkede det efterhaanden betydelige Summer og til- sidst ved Fundats af 1. Aug. 1766 hele sin Formue. Ved Indflytningen paa Ladegaar ­ den blev Navnet forandret til St. Hans Ho ­ spital og Claudi Rossets Stiftelse (hvis første Del ikke kan forklares). Hospitalet blev her til 1816, da det flyttedes til Bistrup (se u. Hospitaler : St. Hans Hospital). I 1822 ind ­ rettedes Ladegaarden til Arbejdsanstalt for fattige og husvilde, og i 1833 endvidere til Tvangsarbejdsanst. Tvangs- og Arbejdsan ­ stalten flyttedes i 1908 til Arbejdsanstalten Sundholm (s. d. A.); 1930 nedrives de gamle Bygninger og paa Grunden opføres Beboel ­ sesejendomme. Landboforeninger. Disse danner et vig ­ tigt Led i Landbrugets nuværende Organisation og har haft indgribende Betydning for dets Udvikling, 1769 stif ­ tedes det kgl. danske .Landhusholdnings ­ selskab (s. d. A.), og efter Landboreformerne opstaar flere landøkonomiske Foreninger i Provinserne, den første i 1805, og indtil 1850 var der dannet 25 saadanne. Paa dette Tidspunkt foregaar en stor Forandring. Tid ­ ligere lededes Virksomheden hovedsagelig af Alænd, som af Fædrelandskærlighed ar ­ bejdede for den store Befolknings Tarv, men nu begynder Bønderne selv at løse Opgaven og gør det i en stedse stigende Grad, og i de følgende Aar dannes et stort Antal nye Foreninger. Der findes for Tiden 137 lokale Landboforeninger, hvis samlede Medlemsantal er ca. 109,000. Igennem en Aarrække har defaaet Statstilskud til Avls ­ foranstaltningerne og til den Forsøgs- og Konsulentvirksomhed, som de i stor Ud ­ strækning gennemfører. Landboforeningerne er organiserede pro ­ vinsvis i 4 provinsielle Fæli esforeninger (for Jylland,Fyen, Sj ælland ogLolland-Falster) hertil kommer Bornholms landøkonomiske Forening. Disse Foreninger danner atter (fra 1893) De samvirkende danske Landbo ­ foreninger, hvis Formaal er at repræsentere Landboforeningerne udadtil. De samvirk ende danskeLandbofor- eninger ledes af et Formandsskab, be-

V — 2567 med Fotografi og 1 Kr. iGebyr for Kortet. Fotografiet maa være udfort af en Fagfoto ­ graf og være paategnet af Lægen. Kortet, der gælder for 5 Aar, tilsendes der ­ efter den paagældende af Politiet. De motorsagkyndiges Kontor: Alitchellsg. 21 E J) ★ Cent. 6158. Kørelærerforening, Dansk, stiftet 14.AIajl936. Formand: V Dariov, Tagensv. 70 EJ j) C. 6506. Kørelærerforening, Kbhvns, St. Knuds V. 2 E C. 4526. Stiftet 1. Jan. 1932. For ­ mand Robert Olsen. Kørelærer-Union, Dansk (Sammenslutningen af danske Kørelærerforeninger),GI Kongev. 88* E DC. 2640. Stifteti. Juli 1932. For ­ mand : Robert Olsen. Korselsafdeling, Kbhvns Kommunes, Jagtv. 227 El D Cent. 11266,11891 & 11892. Di ­ rektør: Chr. Brun; Afdelingsing.: Th. Eilertsen;Kontorchef: S Norner. Laanebank, Den ny, Akts., V-Boulevard 9 & 11 E f Cent. 438 & 9708. Kontortid: 9-15 (Lord, kun 9-13) og Fred. till. 18-1 9 T /2. Laanebanken er et Aktieselskab, der driver Bankvirksomhed og yder Laan, ogsaa mod Underpant i Løsøre, samt modtager Indskud paa Kontrabog, Checkkonto og Folio. Ak ­ tiekapital: 680,000 Kr. Direktør: Theodor Hansen; særl. Til ­ synsf.: Overretssagf. Chr. Har pø th, R. AlfDR. og Højesteretssagf. E Harboe, R. Laanefondet for Sadelmagere og Skoma ­ gere, Nybrog. 22 s IH. D Cent. 2487. Giver Laan til Skomager- og Sadelmagermestre i Kbhvn. og Frdbg. Formand : Overretssagf.Chr. Langballe. Laaneforening, De kgl. ansatte Embeds- og Bestillingsmænds, Lykkesholms Allé 4 A 4 EflV 2507y. Stiftet 19. Dec. 1905. Formand: Toldkontrolør C Schmidt; Forretningsfører: fh. Toldinsp. C R See- h u u s e n , R. Laaneforening forLærere og Lærerinder under Frdbg. Kommune, stiftet 1907. For ­ retningsf. : Kommunelærer KHJacobsen, Katholmv. 8Vanl-D Damsø 4248. Laaneforening for Lærere og Lærerinder under Kbhvns Kommune, stiftet 1907. Formand: Kommunelærer N K Johan ­ sen. Kasserer: Kommunelærer Th. Poulsen, Sassv. 8 Gjentofte D Grjent. 1037; For ­ retningsfører: Viceskoleinsp. I Kristian ­ sen, Finsensv. 120 EJ f Damsø 222. Laaneforening, Stats funktionærernes, Stoltenbergsg. 9< E j By3228 (10-4, Lørd. 10-2). Stiftet 1907. Forretningsudvalg: LandstingsmandChar- les Petersen, Formand; Postmester J Sund, Næstformand, Stege ; Overtold- vagtmester A J o ns en; Kriminalassist. Th. J e s sen-Jensen; Overpostbud H G Lo ­ rentzen; Overportør Aleldgaard Kris ­ tensen; Overkontrolør v. Statsb. A Ohmeyer. Forretningsf.: Trafikkontroløl AHeede. Laaneforeningen af Embeds- og Bestil- lingsmænd. Bestyrelse: Ekspeditionssekr.G Heggum, R.,Formand ogForretningsf.;Arkivar iLand- brugsm. J Ewens, R.; Ekspeditionssekr. i Kbhvns Skatte dir. A C Rah bek; Ekspedi ­ tionssekr. u. Magist. H Håkansson; Assist. R Liber g; Revisor Landinsp. H C Lykke-Alever. Kontor : V-Voldg. 115 3 E f Palæ 1581 (Tirsd. og Fred. 4-5 ’ /2). Laaneforeningen af Tj enestemænd 1 10- 11-12 Lønklasse i Kbhvns Kom ­ munes Tjeneste. Formand: Fred. Hansen, Humlebækg. 5 4 ffiD f Tg 2718 (træffes Tirsdag 16 30 -18 30 og Fredag 11-16). Priv. D Rødovre 628. Laanekassen for Sønderjylland, oprettet 1 Henh. t Lovaf 28. Juni 1920, Niels Juels G. 11 El S C. 14432 & 15677.

Real-Register for København Formand: Borgmester H P Jensen, Ny ­ købing F. Sekretær: Overretssagf. N C Lissau, R. Købstædernes alin.Brandforsikring, se Brand ­ forsikring. Kødbyen, se Kbhvns Torve- og Slagtehaller i Art. Torvevæsen. Kødkontrol, Kbhvns, se Torvevæsen. Kød-Noteringen i Københavns Flæskehal sættes hver Mandag og Fredag af et Udvalg bestaaende af 3 Sælgere og 3 Købere med Inspektoren som Opmand. Formand: Torveinspektor K Daugaard Peters. Medlemmer:KommissionærernePoulLaur. Sørensen.Wolmar Boetius og ES tæ hr (en gros Handlerforen.) ; Slagtermestrene Chr. E Larsen (Slagterlauget) og Chr. Scharling (Slagtermesterloren.); Gross. H P Nielsen (Eabrikantforcn.). Køleforening, Dansk, stiftet 1912, Rosenørns Allé 11 13 Kl Cent. 9257. Formand: Prof. JTLundbye,K. DM. Kønssygdomme, Vederlagsfri Konsultation i København. 1. Enghavev. 42 E. Mænd: Mand. 10-11 og 15-16, Tirsd. 10-11, 151/2-161/2 og 181/ o -19!/ 2 , Onsd. 11-12, Torsd. 10-11, 15-16 og I71/2-I81/2, Fred. 11-12 og I81/2-19 ‘ / 2 , Lord. 11-12. Kvinder: Mand.,Tirsd. og Fred. 17i/ 2 -18 ’ / 2 , Tirsd. 14' / 2 -l5 1 /?, Onsd. og Fred. 10-11. 2. Nørrebrog. 18A [N]. Mænd: Hver Søgnedag 10-11, Mand., Tirsd. og Onsd. 12 ’ /,-13 ’ / 2 , Onsd. og Fred. 18-19 og Torsd. 20-21. Kvinder: Mand, og Fred. 11-12, Tirsd. 20-21, Torsd. 12 1 / 2 -13 ’ / 2 , Onsd. og Fred 19 ’ / 2 -20 ’ / 2 . 3. Wildersg. 29 El. Mænd: Tirsd., Torsd. og Lørd. 10-11, Mand.,Onsd.ogTorsd.l6-17,Mand.ogTorsd' 17i/ 2 -18 ’ / 2 . Kvinder: Mand. 10-11, Onsd. 17i/ 2 -18 ’ / g Fred. 17-18, Lørd.ll ’ / 2 -12 ’ / 2 . 4. Østerbrog. 56 D El. Mænd: Mand., Tirsd.ogTorsd. 16-17, Fred. 17-18. Kvinder: Kvindelig Læge: Tirsd., Onsd., Torsd. og Fred. 9 ’ / 2 -10 ’ / 2 , Mand, og Onsd. 18-19. Mandlig Læge: Tirsd. 17-18 og Fred. 16-17. 5. Amagert. 31 El. Kvinder: Kvindelig Læge: Tirsd., Onsd., Torsd. og Fred. 11-12, Tirsd. og Fred. 18-19. Frederiksberg. Polikliniken, Falkoner Allé 40 (Fj. ■ Mænd: Mand, og Torsd. 18f/2-19, Onsd. og Lord.12-13; Kvinder: AIa'nd.ogTorsd.l9 ’ / 2 - 19 3 / 4 , Tirsd. og Fred. 12 ’ / 2 -13, (kvindelig Læge) Tirsd. og Fred. 18 ’ /,-19, Mand, og Torsd. 12-12 ’ / 2 . Samt hos Amtslægen, Vesterbrog. 175 [v] (11 ’ / 2 -12 ’ /2). Nordre Birk: Kredslægen i Lyngby. Sondre Birk: Kredslægen i Glostrup (11 ’ / 2 -12 ’ / 2 ). Kønssygdommenes Bekæmpelse, Dansk For ­ ening til, stiftet 5. Dec. 1902. Formand : ■ Stabslæge AI B r u n - P e d e r s e n, R.; Sekretær: Kontorchef Otto Falster, R. Kørekort til Motorkøretøjer. Efter at have gennemgaaet et Kursus hos en Kørelærer indgives Andragende om Kørekort til Færd ­ selsafdelingens Motorkontor, Politigaarden E, tilligemed • Lægeattest og 2 Ædrue- lighedsattester, bekræftet af 2 voksne Men ­ nesker. Daabsattest maa forevises og samtidig indbetales Gebyret 20 Kr. for Motorvogne og 10 Kr. for Motorcykler. Blanketter til Ædruelighedsattester og An ­ søgninger faas hos Kørelæreren eller i Mo ­ torkontoret. Politiet henviser til den af Ju ­ stitsministeriets Motorsagkyndige, for hvem Prøve skal aflægges. Efter bestaaet Prøve udsteder den Alotorsagkyndige en Attest, der indleveres til Alotorkontoret tillige

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker