kraks vejviser 1940 handelskalender

Arre — Asyl

Keal-llegister for København Forvaltning (Lov Nr. 166 af 18. Maj 1937 om Politiets og Arrestvæsenets Ordning m. v., jfr. kgl. Anordn, af 23. Maj (1938). De bestyres af de stedlige Politimestre som Arrestinspektører og henhører under Di ­ rektoratet for Fængselsvæsenet, Tøjhusg. 5 Kl. Artilleriet. Kont.: Christiansg. 12, Gl.TøjhusE WCent. 16031 & 16032. -Generalinspektør, se Generalkom ­ mandoen. Artilleriskydeskolen. Chef: Oberst E Baron Bille -Brahe, K.DM. Kont. Artillerivejs Kaserne [S] ffl Cent. 16110. Lærere : Kaptaj nerne J J G e r s t o f t, R. ; C P Th om sen, R. -Artilleriskydeskolens Forsøgs ­ afdeling. Chef: Kapt. A.l S R Steens trup. Kont. Faste Batteri Isl j) Cent. 16070. - Artilleriets Befalingsmandssko ­ ler. Chef : Oberst S E A n k j æ r, R. DM. Kont. Baadsmandsstr. Kaserne Kl Cent. 16033. - 1. Feltartilleriregiment. Chef: Oberst Kmjkr. II H Sonne, R.DM. Kont. Baadsmandsstr. Kaserne Kl $ Cent 16033. TilRaadighed: Oberstløjtn. V L K Bo lin, R.DM. 1. Artilleriafdeling. Chef: Oberstløjtn. J P T S ta ga a rd, R. Kont. Baadsmandsstr. Kaserne E J[lCent. 16033. Batterichefer: Kaptajnerne E J W iboltt, R.; S A Andersen, R.; Kaptajnløjtn.K J Feirup. 2. Artilleriafdeling. Chef: Oberstløjtn. F L Ilvalkof, R. Kont. Baadsmandsstr. Kaserne E $ C. 16033. Batterichefer: Kaptajnerne A Stevns; A Olsen;Kaptajnlojtn. P A Hedeager. 6. Artil 1 er i afd el in g. Chef: Oberstløjtn. E Clausen, R. Kont. Avedørelejren pr. Valby J1 Avedøre 34. Batterichefer : Kaptaj nerne II P H E g - gers; PHersting; KGAIB Jensen. - 2. Feltartilleriregiment, se Afd. IV, Real-Register for Holbæk, S. 1830. - 3. Feltartilleriregiment, seAfd.IV, Real-Register for Aarhus, S. 1719. - Luftværn s regimentet. Chef: Oberst C Raabye, R.DM. Kont. Artillerivejs Kasernp[s] JO C. 16035. Til Raadighed: Kapt.GA Schenstrom,R 10. Artilleriafdeling. Chef: Oberst C Raabye, R. DM. Batterichefer: Kaptajnerne F K Foss,R. ; J Heidicke; E Valentiner-Branth. 13. Art ill er i af d el in g. Chef: Oberstløjtn. A E V Kre j, R. • Batterichefer: Kaptajnerne K H Lind- h ar d t ; E S H H a n s e n ; K apta j nlojtn. K J Fenge r. 14. Artiller iafdel ing/se Afd. IV Real- Register for Aarhus, S. 1719. Artilleriofficersforeningen, stiftet omkr. Aar 1800. Adr. Amager Boulevard 8 [É j) Cent. 16270, Lokal 34. Protektor: Hs. Maj. K o ngen. Bestyrelsens Formand: Oberst E Baron BilJe-B rahe, K. DM. p. p. ; Sekretær: Kapt. N K Kr is ti an s en, R. Foreningen udgiver Dansk Artilleri- Tidsskrift. Redaktør: Oberst Felttoj- mester U S Andersen - Høyer, R. DM, Artisters Forening, Professionelle danske, Studiestr. 43 s E J) By. 1443 y. Stiftet 8. Marts 1937. Formand: Kay French. Artistforbund, Dansk, Vesterbrog. 56 E |V 7081. Stiftet 14. Marts 1923. Formand : Willi Torp; Forretningsf. og Kasserer: Erh. Nielsen (Emilong).

V — 2477

den i principielle og administrative Sporgs- maal. Adr.: Tordenskjoldsg. 10 E $ ★ Cent. 5501, Postgirokonto Nr. 1922. Societetets Komité bestaar af: Direktør F Loppenthien, R. p.p., For ­ mand ; Direktør F L Crone, R., Viceformand; Gross. II Arbo-Biihr; Direktør JBerggreen; Direktor II C B j or now, R.; Direktør Eigil Bramsen, K.DM. p. p. ; Direktør Knud Christensen, R. ; Direktør Aage Ferdinandsen,R. p. p.; Direktor Anders Hansen; Direktør Ch. J He i e d e, R. DAI. ; Direktør Chr. Hvidt, R. DAI.p.p.; Direktor Ad. N i el sen, R.; Direktør Max Nielsen, R. DAI. ; Direktør Niel s L S j o r m a n ; Direktør II W Sprechler, R.; Direktør V T h i e 1 e, R. Juridisk Konsulent: Højesteretssagf. Stig Rode. Sekretærer: Direktør Af St ee nhol tog Landsretssagf. Gregers Ko ef o ed. Astronomisk Observatorium, Universitetets, Ø-Voldg. 3 E flPalæ 2255, var tidligere paa Rundetaarn; den nuv. Bygning (Arki ­ tekt : H Chr. Hansen) toges i Brug Sept. 1861. Bestyrer: Prof. Dr. phil. EStråmgren, R.DAI. Observator: Mag. scient. Julie M Vinter H ansen. Assistenter: Cand. mag. J P AI øl ler Afag. scient. K T li e rn ø e. Beregner : Ern a AI a c k e p r a n g . AstronomiskSelskab, stiftet 1916. Protektor: H. k. H. Prins Axel. Formand : Prof. Dr. phil. Elis S tr 6 m g r e n, R. DAL; Sekretær : fh. Kontorchef O D r e x I e r, R. DM., Tesch Allé 7 Holte $ Holte 271 Udgiver „Nordisk astronomisk Tidsskrift*. Asyl, Kong Christian den 9. og Dronning Louises Jubilæums-, Valdemarsg. 21 [3. Besty ­ relse : Overretssagf. Poul T o r p, R.DM., Formand; Tobaksfabr. N C Nielsen, Kasserer; fh. Kabinetssekret. Kmh. A Krieger, SK.DM. FM.; Ingeniør E P etr i ; Overretssagf. Aage Park, R.; Direktør Godsejer Ånders Jensen, R.DM.; Lands ­ retssagf. E Di etric li son; Murerm. Fr. E Jeppesen, R.; Læge Fr. G Jensen. Asyl, Kronprinsesse Louises, stiftet 1871, Læ ­ geforen. Bol. paa Østerbro, Kbhvn. [ø] fl 0 2659, hvis Børn har Fortrinsret til Optagel ­ se. Bestyrelse:-Provstinde Astrid Balle, Forstanderinde; Højesteretssagf. Johs. S t e i n, R.; Amtslæge Dr. med. Afax C hri- stiansen, R.; Frk. E ,Tidemand-Dal; Forstanderinde Karen Rode; Borgmester- inde Alargrethe Fischer; Asyl og Skole, Dronning Caroline Amalies Rigensg. 36 E £l Palæ 1994, stiftet 7. Maj 1829. Protektrice: Hds. Maj. Dronningen. Bestyrerinde for Asylet:Frk.I J ø r g e n s e n. Sekretær: OverintendantGustav Ri is e,R. DAI. Asyl, Prinsesse Maries, for døvstumme Kvinder, Longangstr. 21 E, optager Kvin- der fra hele Landet ; Bestyrelse fælles med Arbejdshj. for Døvstumme Piger (se d. A.). Tilsynet føres af et Udvalg. Formand: Gross. Fabrikant IH Goldschmidt. Asyl, Prinsesse Thyras, se under Daghjem. Asyl, Sundbyernes, Frankrigsg. 3 @ f Am. 2239 y. Oprettet 1877. Ejes siden 1915 af Det kbhvnske og Nørrebros Asylselskab. Asylselskab, Det kbhvnske og Nørrebros, aab- nede sit første Asyl 1. Dec. 1835 og sammen ­ sluttedes i 1910 med Nørrebros Asylselskab (stiftet 29. April 1857). Selskabet omfatter folgende Asyler .-„Asylet af 28. Maj “ , Adelg. 37 E U Palæ 2731y; „Chrsthvns Asvl “ , Amagerg. 2E J) Am. 6397y; „Frederik 6 ’ s Asyl “ ,St. Peder Str.l2E f By 6100; Ryesg. 22 [N] J) N 555y, Jagtv. 54 El $ N 7626, og „Sundbyernes Asyl “ , Frankrigsg. 3 (S] fl Am.

Assistenshus, Det kgl. Nybrog. 2 E $ C. 7432 & 74.12, oprettet 28. April 1688, re ­ guleret ved Forordn. 31. Jan. 1699, ordnet som kgl. Institution ved Forordn. 29. Juni 1753, aabent 9-4 hele Aaret. Det udlaaner mod Haandpant i Løsøre, herunder dog ikke Møbler eller lignende, som paa Grund af Rumfang eller af andre Grunde er uegnede til Opbevaring i Maga ­ sinerne. Renten er 1^2 % mdl. Laanene ydes paa 6 M dr. Direktør: Godtfred S kjerne, R.DM. Hovedbogholder : J K N B r a ae. R. Hovedkasserer : H V Hum 1 ebæk. Taksator: Ch. Sendr up. Afdelingskontorerne er aab. 9-18. Lord, til Kl. 19. Association franco-danoise. Stiftet 1905. Se ­ kretariat: Danasv. 30 B Cent. 7400 (14-15). Sekretær: Generalkonsul Overrets- sagf. Direktør C B In g w ersen, R. Assuranceforeningen Skuld (Gensidig), stiftet i Kristiania 1897. Dansk-norsk Forsikrings ­ forening (Protection & Indemnity Club) til Dækning af Rederes og Tidsbefragteres Er ­ statningspligt overfor Mandskab og Tredie- mand som Følge af Forsømmelse fra Skibs ­ føreres, Mandskabs eller Skibsagenters Side samt i Tilfælde af Mandskabets Sygdom eller Død, alt forsaavidt Skaden ikke dækkes af Assurandør paa Skib og Ladning. Endvidere overtager Foreningen Reders Ansvar for Hyro i Sygdomstilfælde og ved Forlis for Officerers og Mandskabs Hyre og Effek ­ ter samt endelig Forsikring mod Tab ved Strejkeophold. Foreningen har for Tidenindmeldtca. 2500 Skibe med ca. 5V 2 Mill. Brutto-Tons. Garanti- og Reservefonds udgør ca. 1 Mill. Kr. Bestyrelse: Skibsreder Dagfinn Pausb Oslo ; G eneralkonsul Rudolf Olsen, Oslo 5 Skibsreder Klaus Wiese Hansen, Bergen! Advokat Vilhelm B jork m an, Stockholm! Skibsreder J Alfred Edye, Hamborg! Generalkonsul Johan Hansen, K. DAI- FM., Kbhvn.; Generalkonsul AN Peter ­ sen, R., Kbhvn.; Konsul Chr. An ­ dres en, R.DM., Kbhvn. Direktion, i Oslo: Einar Poul s son, R.; i København: Overretssagf. Greve C Ahlefeldt-Laurvig, R., Kontor i København: Amalieg. 33 2 Kl (Dansk Dampskibsrederiforenings Bygning) $Cent. 12432, 12267&12732, Telegramadr. „Skuld*. Assurandørernes Hus, Akts., Tordenskjoldsg- 10 E $1 ★ Cent. 5501 .Postgirokonto Nr. 1922- Bestyrelse: Direktør F Løppenthien> R. p.p., Formand; Grosserer II A r bo - Ba h r ; Direktør Knud Ch ri s te ns en, R. ; Direktør Bj. Dr achmann, R. ; Direktør Max Nielsen, R. DAL; Direktør H W S p r e ch 1 er, R. ; Direktør O T h i e 1 st ; Højesteretssagf. Fr. Win th e r, R. Adm. Direktør: Af Steenholt. Assurandørernes Pressebureau, Torden- skjoldssr. 10 EJl'A ’ Cent. 5501,RedaktørCand. jur. K Rostock-Jens en, træffes personlig 10^-12. Assurandør-Societetet, stiftet 18. Okt. 1918, er en Sainmenslutningaf Direktører fordan ­ ske Forsikrings-Aktieselskaber, Direktører og Forretningsførere for danske gensidige Forsikringsselskaber samt Generalagenter for her i Landet registrerede udenlandske Forsikringsselskaber og har til Formaal at virke for videst muligt Samarbejde imellem disse til Varetagelse af Forsikringsvæsenets Interesser. Ganske særligt er det Assurin- dør-Societetets Opgave: l)at have Opmærk- heden henvendt paa eventuelle Foranstalt ­ ninger paa Forsikringsvæsenets Omraade fra offentlige Alyndigheders Side, 2) at fore For ­ handlinger og foretage Skridt, som i saa Hen ­ seende maa anses for paakrævede eller for- maalstjenlige, og 3) at udvirkeFællesoptræ-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker