kraks vejviser 1940 handelskalender

Lega Enke eller Datter,der er over 40 A ar gi.,den anden d. 30. Nov. til en Kolonialgrosserer, som skal være over 50 Aar gi. 25,000 Kr. [Gross.-Soc. Komité.] - Hansens, Toldkasserer Hansens Datter, Frk. Emilie Charlotte Vilhelmine, Minde ­ legat; Kapital ca. 3000 Kr., hvis Renter ud ­ betales trængende nuværende og afgaaede Embedsmænd og Funktionærer i Toldeta ­ ten, samt disses Enker og Bom, for ­ trinsvis saadanne, som mangler deres ful ­ de Førlighed, og af disse atter saadanne, som ved mangelfuld og fejlagtig Lægebe ­ handling har mistet deres Forlighed.[Depar ­ tementet for Told- og Forbrugsafgifter.] -Hansens, Frøken Else Marie, Mindelegat for en værdig trængende Mand ellerKvinde, Handlende eller Industridrivende i Kbhvn., som lider af Blindhed eller Nervesygdom, 2,100 Kr. Port, å 100 Kr. aarl. [Magist.] - Hansens, Frøken Marie.og Arkitekt, Friherre Theophilus Hansens Legat til Kbhvns Forskønnelse. Legatet skal som et særligt Legat være knyttet til Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse og anvendes af Foreningen enten alene eller i Forbindelse med Foreningens øvrige Indtægter til An ­ bringelse af Kunstværker eller Genstande af kunstnerisk dekorativ Karakter paa dertil egnede Steder i Kbhvn. 38,000 Kr. [Magist.] -Hansens, Frøken, Sophie,Legat for vær ­ dige Tjenestepiger, som uden egen Skyld paa Grund af Sygdom eller Svagelighed er ude af Stand til at forrette deres Arbejde, eller som tor deres Helbreds Skyld kan have godt af en midlertidig Fritagelse derfor. Ka ­ pital ca.20,000 Kr. Portioner å 250Kr. [Bor ­ gerrepræsent.] - Hansens, Grosserer,JohanSerdin,Legat, dels til Enker efter eller Døtre af kbhvnske Gross., dels tilSkolehjælp for Børn afGross. Fortrinsberettigede er Testators Slægtninge af 1. Sidelinie og dennes Descendenter i 1. og 2. Grad, naar de iøvrigt opfylder Betin ­ gelserne for at komme i Betragtning. 44,000 Kr. [Gross.-Soc. ’ s Komité.] - Hansens, Gross. Johan Serdin, for Op ­ fostringshuset, til Oprettelse af en Friplads for en Dreng. 10,000 Kr. [Magist.] - Hansens,Linnedvæverm. Jørgen,for Væ ­ vermestre, fomemlig Linnedvæv ermestre, og deres Enker.2,000 Kr. [Borgerrepræsent.] - Hansen, Margrethe Rebecca Elisabeth, f. Faust ’ s Legat for ugifte Kvinder over 40 Aar af den mindreBorgerstand. Visse Slægt ­ ninge fortrinsberettigede. Kapital 25,000 K r. Portioner å 100 Kr. [Borgerrepr.] - Hansens, Rentier P H, for Enker med et eller flere ukonfirmerede Born i-Kbhvn. og Frdbg. 28,400 Kr. Port, a 110 Kr. aarl. [Magist.] -Hansens, Søstrene Hanna og Sophie, Le ­ gat for syge og svageligePersonerudenHen- syn til Stand, Stilling eller Alder, dog skal Kvinder i Almindelighed og Personer, der enten dyrker eller har beskæftiget sig med de skonneKunster og Videnskaber, fortrins ­ vis komme i Betragtning. Personer, der har Bopæl eller Pleje i en Stiftelse eller lignen ­ de goddædig Anstalt, er udelukkede fra at nyde Legatet. Kapital c. 20,000 Kr. Por ­ tioner å 250 Kr. [Borgerrepræsent.] - H a n s en s,Stadsfæstemand PChr.og Hu ­ strus, for gamle, hæderlige Tjenestepiger. Kapital 5,000 Kr. Portioner a 100 Kr. t [Borgerrepræsent.] - Hansens, Malerm. Inspektør, Victor og .Søsters Legat. [Kbhvns Malerlaug.] -Hansen, Tobaksfabrikant Martin og Hustru Johanne Hansen, født Sadolin ’ s Minde. Portioner å 100 Kr. for ældre, træn- gendeKvinder,der ernærer eller har ernæret sig ved Haandarbejde. Slægtninge har, for saavidt de opfylder ovennævnteBetingelser, Fortrinsret til Portionerne i 50 Aar efter Legatets Stiftelse.*En ved Testament ind ­ sat Legatar oppebærer for Tiden alle Por ­ tionerne. Kapital ca. 10,000 Kr. [Borger ­ repræsent.]

Real-Register for København malere, Billedhuggere og Arkitekter, 5 Port, a 80 Kr. d) Renterne af 20,000 Kr. udbetales til Manufakturhandlerforeningen. Den sø ­ gende skal være mindst 50 Aar og skal i5 Aar uden Afbrydelse have haft og endnu have sit Hjem i Kbhvn. Descendenterne af Legat ­ stifteren og hans Hustru er fortrinsberetti ­ gede dog kun indtil 1969. [Borgerrepræsent.] - Grøn s, M E, Skolelegat. 2 Portioner a 180 Kr. aar), til 2 Drenge, som har fyldt det 11. Aar, fortrinsvis til Sønner af Grosserere. [Grosserer-Soc. Komité.] - G udmann ’ s, Gartner A C, og Hustrustil ’ ) en mindst 40-aarig Kontorarbejder ved Kbhvns Brænderi- og Kortstemplingskont. eller Havneoppebørselskontoreme i Kbhvn. (Toldbodens undt.) ; 2 ) Foreningen for træn ­ gendes Landophold; 3 ) mindst 50-aarige Gartnere og Gartnerenker. Slægten fortrins ­ berett. Kapitale. 10,000 Kr. ; Portioner a 30 Kr. [Borgerrepræsent.] - Gudmann ’ s, Johan, og Hustrus, for Fa ­ milier i Kbhvn. ca. 18,000 Kr. Port, paa 200,100 og 50 Kr. [Borgerrepræsent.] - Guldbryllupslegat, Kong Chr.IXog Dronn. Louises, til Bedste for danske Kvin ­ der. 238,843 Kr. Uddeles i Portioner paa 200 og 100 Kr. aarlig til Enker efter eller ugifte Døtre (over 45 Aar) af danske Bor ­ gere. Særligt Hensyn tages til Ansøger ­ inder, hvis Mænd el. Fædre i særlig Grad har gjort sig fortjente ved deres Virksom ­ hed i Statens el. Kommunens Tjeneste el. iøvrigt i det almenes Interesse. Legatet bortgives af H. M. Kongen og nydes ordi ­ nært paa Livstid.Skemaer udleveres i Kabi ­ netssekretariatet,Amalienborg, (12-3). Hvis Ansøgningen ikke er kommet i Betragtning inden 3 Aar fra Indleveringsdagen, maa for ­ nyet Ansøgning indgives. -Gyldendals Boglegat. Uddeles hvert Aar til en videnskabelig eller skønlitterær Forfatter, der udkommer paa Forlaget. Le ­ gatportion : Bøger til Værdi Kr. 1000. — Bestyrelse: Direktør Alag-, art. Ingeborg Andersen; Forfatter Johs. B uch ho ltz; Greve Ludv. Holstein; Prof. Dr. phi). V Kuhr, R. DM. - Gertz ’ s, Klokker ved Vor Frue Kirke, for 2 Lærere i Kbhvn., saavel private som Almueskolelærere. Port, a 80 Kr. aarl. 4,000 Kr. [Magist.] - Haacks, Anna Dorothea, fornemlig til Borgere i Kbhvn. og disses Énker, dog kan det ogsaa tilstaas saadanne fattige og vær ­ dige Personer udenfor Borgerstanden, der ellers vanskeligt kunne opnaa Legater paa Grund af indskrænkende Bestemmelser for disse. Port, å 300 Kr. Kap. c. 23^,000 Kr. [Borgerrepræsent.] -Haand vær kernes Pensions-og Laane- kasse, Legat. 23,OOOKr. Renterne anvendes saalænge Kassens nuværende Medlemmer, eller nogen af dem lever, til Bedste for disse. Naar Kassens samtlige Medlemmer er døde,' uddeles Renterne i Portioner paa 48 Kr. aailig mellem gamle og værdige, i Kbhvn. hjemmehørende, trængende Haandværks- svende og deres Enker [Magist.] - Ha gen s, Froken, Alvilde,Legat i Portio ­ ner paa 400 Kr. aarlig til enligstillede ældre Damer, hvis Kaar ikke svare til deres Op ­ dragelse. Kapital 51,700 Kr. [Magist.] - Hages, Eleonore, for ugifte Piger af Han ­ delsstanden; 13,000 Kr. Port, a 80 Kr. [Magist.] - Hages, Marie Sophie, for ugifte Piger af Handelsstanden; c. 8,600 Kr. Port. å. 80 Kr. aarl. [Magist.] - Hageske Stiftelse, Den. Administrator ogFormand f. Best : Godsejer Hofjgm. C F Hage, Rydebåck pr. Gantofta, Sverige. Se endv. Art. Nivaagaard ’ s Rekonvalescent ­ hjem. - H a 1 d s, JN,c.21,300Kr.til fattigeBrygger- Enker eller Børn, 2 Portioner a 20 Kr. aarl., til fattige Købmænds Enker eller Børn, 2 Portioner a 20 Kr. aarl., til fattige

V — 2575 Koffardiskipperes Enker eller Bom, 2 Por ­ tioner å 28 Kr. aarl.. til fattige Koffardi- baadsmænd eller Enker og Børn, 9 Portioner å 20 Kr. aarl. . [Magist.] - Halkiers, Gross. Gotfred og Hustrus Guldbryllupslegat. Renten udbetales d.3. Juni i 4 Portioner til værdige og trængende Enker efter ubemidlede kbhvnske Grosse ­ rere, islandske Købmænd, sammes Proku ­ rister eller ligestillede ; 23,000 Kr. [Gross.- Soc. Komité.] - Hal kier s, Harald, Legat til Drenges Op ­ dragelse til Befalingsmænd i den danske Handi lsflaade. Fundats af 25. Marts 1935. Kapital Kr. 500,000. Logatbestyrer: Lands ­ retssagf. Leo Frederiksen,R.,Raadhuspl. 77 m. - Hallanders, Beate Emilie, for Enker eller ugifte Kvinder; i Portioner paa 80 Kr. aarlig; c. 24,300 Kr. [Magist.] -Hallings, Augusta, for trængende Læ ­ rerinder, der er bosatte i Kbhvn. eller Frdbg. og har fyldt45Aar. Port.a 200 Kr.aarl.Kap. 18,000 Kr. [Magist.] -Halses, Frk. Adelaide Cathrine Augusta, 33,000 Kr. 1) Til svagelige, trængende, værdige Enker, ugifte Kvinder eller Børn, Port, a 200 Kr. aarl. 2) Til værdige, træn ­ gende Mænd eller Kvinder over 40 Aar, som er hjemmehørende i Kbhvn. Port, a 100 Kr. aarl. 3) Til velgørende Stiftelser i Kbhvn. for 5 Aar ad Gangen. [Magist.] - Hambros, Baronesse,CM, Brudeudstyrs ­ legat til uformuende Piger af Handels ­ standen, som staar i Begreb med at indgaa Ægteskab, 5 Portioner å 1,000 Kr. Kap. c. 145,000 Kr. [Borgerrepræsent.] - Hambros, Joseph, Portioner å 1,000 Kr. til Enker eller forældreløse Børn af Køb ­ mandsstanden, dog maa de ej have henhørt til noget som helst Laug. Kap. c.500,000Kr. [Borgerrepræsent.] -Hambros, Frøken Caroline Frederikke, for Dotre af Malermestre i Kbhvn. 5,200 Kr. Port, a 227 Kr. aarl. [Magist.] - Hansens, Etatsr., A N, Pensionsfond til Bedste forPersoner navnlig af Arbejdsklas- sen, som har haft Ansættelse ved Pakhuse, Dampmøller, Skibsværfter, Oplagspladser, Dampskibsselskaber eller andre lignende industrielle Virksomheder i Kbhvn., men som paa Grund af Alder, Svagelighed ellei lignende Aarsag er komne ud af saadan Virksomhed. 53,000 Kr. Portioner a 200 Kr. aarl. [Magist.] - Hansens, Etatsr. A N, for Opfostrings ­ huset til Forøgelse af Pladserne i dette. 20,000 Kr. [Magist.] -Hansen s, Alfred, stift.1903 for velgørende og humane eller almennyttige Øjemed. Ka ­ pital 500,000 Kr. Bestyrelse: Vekselerer Cand. polyt. Jac. Simonsen; Landsrets ­ sagf. Cand. polit. Jacob Salomon; Sag- fører Cand. jur. H Soiling Jorgensen. - Hansen, Carl Vilhelm, Legat for unge Handelsmænd, oprettet at Tømmerhandler, Grosserer Niels Hansens Søn. Renten skal anvendes til Understøttelse ogUddannelse af ubemidlede unge Handelsmænd i deresLivs- erhverv og Fremtids Interesse, særlig under Ophold i Udlandet. 167,400 Kr. [Gross.-Soc. Komité.] -Hansen s,Maskinmester, C B L, Legat for værdige og trængende Maskinmestre eller Enker efter Maskinmestre, 1,000 Kr. [Ma ­ skinmestrenes Forening.]. - Hansens, Chr. E, og Hustrus f. Hultins, uddeles hvert andet Aars 6. April i Port, paa 50 og 100 Kr. dels til ældre Mænd og Kvin ­ der, der har drevet Hdl. (ført aut. Bøger), dels til ældre Gross, el. deres Enker. Descen ­ denter af Stifterne og beslægtede i 1. og 2. Sidelinie har betingelsesvis Fortrin. 10,000 Kr. [Gross.-Soc. Komité.] -Hansens Mindelegat^ Grosserer Louis, stiftet paa hans 50 Aars Jubilæumsdag d.30. Nov. 1925 af hans efterlevende Hustru, født Reimann. 2 Portioner, hvoraf den ene ud ­ deles d. 9. Marts til en Kolonialgrosserer,

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker