kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-llegister for København Biologisk Station, Dansk, CharlottenlundSlot, Jægersborg Allé, Charlottl. $ Hell. 1847. Direktør: Dr. phil.HBlegvad,R.; Vidensk. Medarbejdere : Dr. phil. Erik M Poul sen; Dr. phil. Aage ,1 C Jensen; Magister C V Otterstrøm. Birkerød Kostskoles Samfund, stiftet 12. Nov. 1905. Formand: Skibsreder Willie C K Hansen, R.; Sekretær: Cand. jur. Vald. Bitsen. Vodroffsv. 41 3 13 f V271v. Biskop over Københavns Stift: Dr. theoi. H Fuglsang Damgaard, R. DM. BispekontorNorreg.il E f By3508 (10-2.). Biskoppen træffes som Regel personlig 1-2, undt. Aland og Lord. Bispebjærg Hospital, se Hospitaler u. Direk ­ toratet for Kbhvns Hospitalsvæsen. Bispebjærg Sogn, se Grundtvigs Kirke. Blaagaard var en gammel Lystejendom, der i 1706 kom i Prins Carls (Fred. IV ’ s Broder) Besiddelse. Han lod opføre en Hovedbyg ­ ning, hvis blaa Tag gav Ejendommen Navn. Paa det store Terræn, der strakte sig fra Peblingesøen og næsten til Griffenfeldts- gade, anlagde han en pragtfuld Have. Ho ­ vedbygningen, der med Urette er kaldt Slot ­ tet, laa langs nuværende Slotsg., mellem Norrebrog. og Baggesensg. Gaarden eje ­ des senere af forskellige Privatmænd. 11780 købtes den af Staten, der gjorde et mislykket Forsøg paa at bruge den til en Klædefabrik. 11790 blev en Del af Bygningerne over ­ dragne til det nylig oprettede Seminarium, der var hertil 1807. Iden følgende Tid voldte Ejendommen Staten mange Vanskeligheder; ti'lsidstblev den udstykket, og den sidste Lod solgtes i 1828. Blaagaards Kirke, Blaagaards PI. UD, Grund ­ stenen nedlagt 5.Sept. 1925, indviet 28.Nov. 1926. Sognekirke for Blaagaards Sogn. Ejer og Patronat: Kbhvns Kirkefond. Kirkens Kasserer: Inspektionsbetj. Chr. Rudegaard. Sognepræst: M JRosager-Hansen. Res. Kapellan: OSchroder. Kordegn: Hilmer T helle. Organist: Johs. Rasmussen. Kordegnens Kontor: ved Kirken, Blaa ­ gaards PI. EJ j) N 3860y. Aab: Søgnedage (undt. Torsd.) 9-1; Fred, tillige 5-7. Sognet begrænses af Norrebrog., Slotsg., Korsg. og Dosseringen. - 1 Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade horer. • Blaagaards Seminarium, Kapelv. 42 EJ $ N 7239, se u. Seminarier. Blaataarn, det store Taarn paa Kbhvns Slot (se Christiansborg Slot), er opfort meget tid ­ lig. I Kong Hans ’ s Tid havde det et spidst Tag, tækket med Bly, deraf Benævnelsen. Det brugtes som Fangetaarn (Eleonore Kri ­ stine). Navnet gik under Chr. V over til en ved Langebro opfort Fængselsbygning, som blandt andre optog Hofbetjente, hvortil det kgl.Teaters Skuespillere regnedes, og flere af disse har her maattet afsone Straffen for en eller anden Forseelse. Det blev nedrevet 1848, og paa Grunden rejstes enprivatByg- ning, V-Voldg. 131. Bladhandler-Forbundet i Danmark, Akts..stif- tet24. Nov. 1909. Adr. Kronpiinsesseg. 50 I® j) X"0ent.5431. Forening af Bladhandlere paa D. S. B. ’ s Stationer. Bestyrelse: Victor C Andersen, Holte, Formand; V Pedersen, Nykobng F., Næstformand; Charles K noth, Helsingør; H P Hansen, Roskilde; Frederik Alad- sen, Odense. Direktør: Svend B Af esserschmidt. Blegdamshospitalet, se Hospitaler u. Direk ­ toratet for Kbhvns Hospitalsvæsen. Blegdamskvarterets Juleforening, stiftet 1884, Amagert. 24 E fCent. 10055. Formand: | Overretssagf. Niels O le sen. R.DM.; Kas ­ serer :O verretssagf.Valdeinar K o e f o e d,R. | Blinde, Danmarks (De Blindes Understøttel ­ ses- og Læseforening af 1883), Kontor: Bo

Bibi — Blin

V — 2484

forenings Gruppe D), stiftet 11. April 1934. Formand: Bibliotekar Alax Lobedanz; Sekretær: Bibliotekar Cand. theoi. Knud Larsen, st. Kannikestr. 6 2 E ® Palæ 5542. Bibliotekarsammenslutningen for Folkebiblio ­ tekerne (Danmarks BiblioteksforeningGrup- peC). Formand: Bibliotekar EBremer- s tent, Helsingør D 1192. -Bibliotekarforeningen for Pro ­ vinsens Folkebiblioteker. Formand: EBremerstent, Helsingør 1192. -Bibliotekar foreningen for Stor ­ le bliv ns Folkebiblioteker. Formand: Bibliotekar L Købke Riminer, Frdbg. Kommunebibl. Solbjergv. 25 [Fl ffi C. 12474. Bibliotek, Danmarks Afholds-, Peder Hvit- feldts Str.l3 s E. stiftet 25. Aug. 1901. Aa- bent Tirsd. og Fred. 19-21. Bibliotekar: S S c h o u b y e. S-Allé 5 Valby f Vb. 2820 u ; Formand: Kommunelærer H Dh enke . Bibliotek, Det kgl., Proviantgaarden E $ Cent. 4444, 11444, 11617 & 11637. Fred. HI lod en Biblioteksbygning (ogsaa til Brug for Kunstkammeret og Arsenalet) opf. ved Kbhvns Slot i 1665-72; Indflytningen foregiki 1673. B. var Kongens private Ejen ­ dom og blev først aabnet til offentlig Brug 15. Nov. 1793. En ny Bygnings Opførelse be ­ gyndte i 1898, og den toges i Brug 1906 (Arkitekt: Hans JHolm). Det indeholder c. 950,000Bind, hvoraf c. 35,000 Manuskripter ■og c. 4000 Palæotyper foruden omfattende Kort-, Billed- og Brevsamlinger. Udlaanet er aabentl2-3; Læsesalen 9-7, 1. Sept. — 30. April 9-9. (Ekspedition dog kun 10-3). Udlaanet er lukket mellem Jul og Nytaar. Biblioteket er lukketJuleaftens- og Nytaarsaftensdag, Paaske-ogPinselørdag samt Grundlovsdagen og Kongens Fødsels ­ dag. En offentlig (og gratis) Udstilling af Bibl. ’ s sjældneste Bøger og Haandskrifter er tilgængelig alle Hverdage 12-2. Ind ­ gangen er i Rigsdagsgaarden gennem Rigs ­ arkivet eller fra Christiansg. Overbibliotekar: Dr. phil.Carl S Peter ­ sen, K.DM. Bibliotekarer I: Dr. phil. S B løn dal, R.; V Madsen, R.; Th. V Jensen; H G AI Larsen; Dr. phil. L AI Nielsen; V Seemann; R J Paulli; Dr. phil. Ellen Jørgensen. Bibliotekarer II: Vald. Hansen; TI I Hansen; Dr. phil. S Pallis; HGTop- søe-Jensen; Dr. phil.Ditlef Nielsen; Frk. Helene Crone; H A Paludan; Dr. phil. Rafael Edelman n; Mag. art. Albert Fabritius. Biblioteksforening, Danmarks, stiftet 1919, bestaar af følgende Grupper: A) De større Biblioteker med Statstilskud over 2000 Kr., B) De mindre Biblioteker med Statstilskud under 2000 Kr., C) Bibliotekar-Sammenslut ­ ningen for Folkebibliotekerne og D) Biblio­ tekar-Samnr nslutningen for de videnskabe ­ lige Biblioteker og Fagbibliotekerne. Udgiver under Redaktion af Biblioteks- insp.Robert L Hansen Tidsskriftet „Bo ­ gens Verden 14 . Formand: Overlærer H P Hansen, Ros ­ kilde; Næstformand: Førstelærers PPFen- richsen, Salling pr. Vindblæs; Sekretær: Bibliotekar E Bremerstent, Helsingør; Kasserer:ForstelærerForfatter PSejerbo, Kronge pr. Bursø. Kontor: St. Hans Torv 32 EJ fl N 2528. Leder: Assist. Frøken Aase Borr eg aar d. Bicycle Club, Dansk, (D. B. C.), stiftet 7. Alaj 1881, Hammerich-g. 14® j] C. 13202&14318. Formand: Gross. Svend Thomsen (10 — 18, Lord. 10 — 13). Bikuben er stiftet 3. AIarts 1857 efter Forslag af J Hellmann ; den ældre Del af Bygningen ( Arkitekt: J DHerholdt) er taget iBrug i 1884; Tilbygningen paa Hj. af Silkeg. og Pilestr. (Arkitekt:GotfredTvede)ertagotiBrugl929. Hovedkont. Silkeg. 8 E| ★ Cent. 133 med

Omstilling til samtlige'Afd.(10-3,Lord. 10-1 samt for Sparekassea ’ d. og Forsorgelseskas ­ sernes Vedkommende tillige Fred. Aft. 5 1 / 0 Afdelingskontorer (9-3, Lord. 9-1 og Fred. Aften 5 1 / 2 -7 1 / 2 ): •> Norrebrog. 18 B |N] JJC. 753. Norrebrog. 140 EJ f Tg 1 294. Frederikssundsv. 26 B [ nv | 51 Tg. 7014 Frederikssundsv. 154D, Brh. f) Bella 1501. Aaboulevard 29 [v] fl Cent. 4880. Godthaabsv. 70 IE j) Gli. 8303. Peter Bangs V. 59 EJ Gh. 7525. Østerbrog. 23 (øj ® C. 2406. Lyngbyv. 65 [0] J) Rw. 4003. Strandv. 76 Hell, f HelL 6688. Torveg. 35 E f) C. 1666. Amagerbi og. 108 Is] Am. 2020. Vesterbrog. 11AE|| C. 2119. Valby Langg. 207, Valby fl Vb. 4243 - Sparekassen. Den 31. Marts 1939 inde- stod paa 299.517 Konti 258.922.932 Kr. 10 0. - Børneforsørgelseskassen. Den 31. Marts 1939 indestod en Kapital af 1.874.532 Kr. 53 Øre. - Alderdomsforsørgelseskassen. Den 31. Marts 1939 indestod i Alderdomsforsør ­ gelseskassens 5 Serier 16.863. 975Kr. 86 0. Bikuben's Formue den 31. Marts 1939: 52.792.722 Kr. 53 0., foruden Forsørgelses- kassernesReservefonds:3.827.417 Kr. 49 0. -Forvaltningsafdelingen, aabnet 1. Juli 1894, overtager Bestyrelsen af Kapi ­ taler, der vil være at baandlægge i Hen ­ hold til Testamente, Gavebrev, Skilsmisse- vilkaar eller lignende, herunder Forvaltning af Legatkapitaler. Den i Afdelingen pr. 31. Marts 1939 forvaltede Kapital udgjorde 227.843 923 Kr. 23 Øre. -I Depot faget, aabnet 1931, var den 31. Marts 1939 deponeret Værdipapirer m. v. til samlet nominelt Belob23.398.821Kr.61 0. Direktion: Cand.polit. J Toftegaard, R.; Cand. jur. Jobs. Faurholt. Tilsynsraadets Formand: Højesteretssagf. J V Møldrup, K.DM. Revisorer: statsaut. Revisor Direktør J M ichelsen,R.;Næstformand iForsikiings- raadet O B Kofoed, R. Hovedbogholder: P R Koefoed, R.(til ­ liere Sekretær hos Direktionen). Hovedkasserer : Henrik T h o 11 e, R. Kontorchef for Depot- og Laanefaget: P Høyer. Kontorchef for Forsorgelseskasserne: A E Jensen. Kontorchef for Sparekasseafdelingen: Axel J en sen. Kontorchef for Forvaltningsafdelingen: H L Laursen. Revisionschef: H O Kj ølhede. Billedhugger-Samfund, Dansk, stiftet 6. Maj 1905. Bestyrelse: Eduard Eggeling. R. Formand; Pi of. E U t z o n-F r a n k, R. DM., Næstformand; Jolis. Bjerg, R.; .Mogens Boggild; Gunnar Hammericli; 11 II. Hansen ; Axel Poulsen, R. Billedhuggersammenslutningen af 1933. Ad- ministiator: Landsretssagf. Emil Briick- ner, VimmeLkaftet 47 3 E C. 3604. Biografteater-Foreningen for Kbhvn.og Om ­ egn, stiftet 1911. Kontor: Nygade 3EfCent. 6073. Formand: Direktør Ed. Schnedler- So ren s en, R., Hoick Winterfeld ts Allé 11 HelL; Sekretær: Direktør A Moller,Stats ­ banernes Kino (Den vide Verden) Kbhvns Hovedbanegaard Ivl f C. 13540. Biografteaterforeningen for Provinsen, stiftet 5. Marts 1910. Formand: AlJonassen, Kinopalæet, Horsens f 1228. Biologisk Selskab, stiftet 1896, til Fremme af biologiskKundskab ogForskning.holderMø- der i Vintermaanederne. Kontingent 10 Kr. aarl. Bestyrelse: Dr.phil. PCB Rehberg, Formand; Prof. Dr. phil. RSparck, FM., Sekretær og Kasserer; Dr. med. Albert Fischer; Prof. Overlæge O Chievitz,R.; Prof. Dr. med. KO AI o I ler.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker