kraks vejviser 1940 handelskalender

Soci — Stat

Emneliste

2432

Side StatensHusholdningsraad, so IIusholningsr.2543 — Institut for talelidende ....................... — Jordlovsudvalg, se Jordlovsudv ............ — Kontrol med Guld-og Selvarbejder m.v. — Kornkontor ........................................... > — kunsthistoriske Fotografisamling. . . . — Landbrugs-Forsøg paa Færøerne .... — landøkonomiske Konsulenter i Ud ­ landet ...................................................... — Ligningsdirektoratet, se LigniDgsdir.. . 2587 se tillige Tilføjelser efter denne Emnel iste — Luftfartstilsyn ....................................... 2638 — Lærerhøjskole, se Lærerhøjskole. . . . 2590 — Materialprøveraad ................................. 2638 — Mejeriudvalg .......................................... 2638 — Museum for Kunst ............................... 2638 — Ostebedømmelser .................................. 2639 — Planteavls-Laboratorium, 8e Planteavl. 2610 — Planteavlsudvalg, se Planteavl ............... 2610 — Plantepatologiske Forsøg ...................... 2639 — Politiskole ............................................. 2639 — pædagogiske Studiesamling ................. 2639 — Redskabsudvalg ..................................... 2639 — Serum-Institut, se Seruminstitut. . . . 2628 — Sindssygehospitaler, se Sindssyge .... 2629 — Skibstilsyn ............................................. 2639 — Skoleskib Danmark ............................... 2639 — Skove, se Skovvæsenet ....................... 2632 — Smørbedømmelser .................................. 2639 — Studentereksamenskursus, se Kursus . . 2562 — Tegnelærerkursus .................................. 2639 2639 2638 2549 2638 2638 2638 4146 4231 — tekniske Lærerkursus ........... .. — Tilsyn, se Oversigten StatBtilsyn — Udvandringskontor, se Udvandr .......... — Ungdomsfængsel, se Ungdomsf. ........... — Vitaminlaboratorium og Statens prakt. sundhedsmæss. Undersøgelser ........... — Ægudvalg ............................................... Stationsforstander i Kbhvn., se Stats ­ banerne ................................................... — i Købstæderne, so Real-Reg. for de paagældende Byer i Afd. IV ........... 1697ft' Statistik Statistiske Oplysninger findes under en Del Artikler i Real-Registret, Afd. V, samt for Kobstædernes Vedkom ­ mende u. do paag. Byer i Afd. IV. . 1697ff — for Island ............................................. 4180 Statistiske Departement, Det .................... 2639 — Kontor, Statsbanernes, se Statsb. . . . 2640 — Kontor, Kbhvns Kommunes ................. 2639 — Laboratorium, se Universitetets økono- misk-stat. Lab ......................................... Statsadvokater, se Anklagemyndigheden. . Statsadvokaternes Medhjælpere, se An ­ klagemyndigheden ...................... Statsadvokaturer, se Anklagemyndigheden Statsaktivkont., se Finansministeriet . . . Statsanerkendte Sygekasser, se Sygekassev. Statsanstalten for Livsforsikring .............. — Personaleforening, so Foren, for Pers. Statsbanepersonalets Brandforsikring, se Brandforsikringsforeningen af 1891 . . — Laane- og Spareforening af 1883. . . . Statsbaner, De danske ............................... se endv. u. Bestemmelser og Takster, (grønne Blade) ..................................... Statsbanernes Husholdningsforening, se Husholdningsforening. . ....................... — Pensionistforen., se Foreningen af Pen ­ sionister ved De danske Statsbaner. . 2514 — Personales Uheldsforsikringsforen., se Uhcldsforsikringsforeningen ................. — private Enkekasse ............................... — Rejsebureau ........................................... se ogsaa Afd. VII, Fag-Reg .................. Statsbiblioteket i Aarhus .......................... Statsbogholderi, Be Finansministeriet. . . . Statsboligfonden ........................................... Stats-Brandforsikringsfonden, se Statistiske Departement .......................................... Statsembedsmænds Samraad, Danske . . . Statsforhyringskontorerne .......................... i Statsfrøkontrollen . . . > .......................... i Statsfunktionærerne8 Laaneforening, se 2657 2658 2639 2639 2640 2660 2470 2470 2470 2508 2646 2639 2516 2487 2639 2639 2684 2543 2657 2641 2610 3766 1723 2508 2641 2639 2641 2641 2641 Laaneforening ........................................ Statsfysikus paa Island ............................ Statsfængsler, se Oversigten Justitsmini ­ steriet i denne Emneliste Statsgeologer, se Geolog. Undersøg .......... 2529 Statsguardeinen, se Statens Kontrol med Guld- og Sølvarbejdei m. v ........... .. . 2638 Statsgymnasier, se Statsskoler ................. 2642 Statsgældskontor, se Finansminist ............ 2507 Statsgældssekretariat, se Finansmin .......... 2507 Statshaandbogen ........................................... 2641 2567 4181

Side 1779 1887 1887 2517 Socialministeriet [fortsat] Dovstumme-Inst. & -Skole i Fredericia. Døvstummoskolen i Nyborg .................... Epileptikerhospitalet i Nyborg .............. Forligsinstitutionen ................................ Invalideforsikringsfonden, se Sygekasse ­ væsen ..................................................... 2645 Invalideforsikringsretten ....................... 2547 Invalidenævnet (i Sønderborg) .............. 2003 Lærlingeraadet ....................................... 2590 Mæglingsraadet for kommunal Lægehjælp2600 Mødrehjælpen ........................................... 2601 Offentlig Forsorg ..................................... 2606 Samfundet og Hjemmet for Vanføre . . 2624 Statens Institut for Talelidende ........... Stats-Ungdomshjemmet Braaskovgaard . Sygekassevæsen ........................................ Udvandringskontor, Statens ................. Ulykkesforsikrings-Raadct .................... Ungdomslejre .......................................... Ungdomsudvalg, Socialministeriets . . . Vaj senhu s, Det kgl ................................ Voldgiftsraadet for Sygekasser og Læger2664 Voldgiftsret, Den faste ......................... Socialministerium, Islands ......................... Socialoplysning, Forening for, se Forening. Socialt Boligbyggeri, Foren ........................ Socialudvalg, se Artiklerne Frdbg. Kom ­ mune og Gjentofte Kommune Socialvirke, Oplysningsf ............................ Socialøkonomisk Samfund .......................... Societå, Umberto I ..................................... Société Danoise des Amies du Bureau In ­ ternational de la Paix, se Fredsforb. S, 2521 Sogne og Sognepræster i Kbhvn., se i Afd. V,de enkelte Kirker. Sogne i Kbhvn. (til hvilket Sogn hver Gade hører) ........................................... 33fl 2638 2642 2645 2657 2657 2659 2659 2661 2664 4180 2516 2634 2634 2634 2635 Sogneraad, se Gjentofte, nerlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Søllerød og Taarnby Kommuner Sogneraadsforening, Kbhvns. . . Sogneraadsforeninger, De samv. Sogneraadsforeningernes Ulykkesfors.. . . Sohngaardsholm Udvandrer-Arkiv, se Udvandrer-Arkivet paa S ...................... Soigneringsforretninger, Foren, for, se Ar ­ bejdsgiverforening .................................. Solbjærg Kirke .......................................... — Kirkegaard, se Kirkegaard ................. Soldaterforeninger, se i Emnelisten For ­ eninger: C, 26. Soldaterhjem ............................................. Soldenfeldts Stiftelse, se Legater ........... Soldins Stiftelse ....................................... . Solhjem, se Alderdomshjem .................... Solhuset, se Hjælpeforening, Den gensidige kvindelige ............................................. Solist-Forbund, Dansk ............................... Solistforeningen af 1921 .......................... Solstraalen ................................................... Soransk Samfund ....................................... Sorgenfri Slot ............................................. Soroptimist Klub ....................................... ø a _ _ ____ _2. Sorø, Firma-Register .................................. — , Forretninger m. m ............................... .. Sovjet-Republiker, so Unionen af de Sociali ­ stiske ........................................................ ‘ se ogsaa Gesandtskaber og Konsulater. ! Sovjet-UnionensVenner, se Landsforbundet af Sovjet-Unionens Venner ..................... ! Spanager, se Børnehjemmet Spanager. . . ! Spannjerske Legater .................................... ! Spansk Forening, Dansk-, se Dansk. . . . ! se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Spanske Gesandtskab og Konsulat, se Ge ­ sandtskaber og Konsulater .................... 2531 Spareforeningen for Husmedhjælpere se Be ­ lønnings- og Sparef ................................. ' Spareforeninger, De samvirkende ........... ' Sparekasser (se ogsaa Afd. VII., Fag-Register) Bikuben .................................................. Frederiksberg Sparekasse .................... Sparekasse, Den sjæll. Bondestands . . . , Sparekassen for Kbhvn. og Omegn . . . Sparekasser paa Færøerne ....................... Sparekassefunktionærer, Foren, af danske, se Foren, af danske Sparekassefunkt.. 2513 i 2483 2635 2484 2520 2636 2636 4158

Side Sparekasser, Centralforeninger af, ........... 2636 Sparekasser, De forenede i Fyens Stift . 2636 Sparekasser,Fællesrepr. f. de danske. . . 2636 se tilligeTilfojeiser efter denne Emneliste Sparekasser i Danmark, Landsforeningen af større ................................................ 2636 Sparekassetilsynet ..................................... 2636 Sparemærke Kasse, Dansk ........................... 2636 Spare-Selskab, Dansk, se Spare-Uret. . . . 2636 Spare-Uret .................................................. Sparta, se Idrætsforen ............................... Spedalskhedshospitalet paa Island . . . . Speditør Forbund, Nordisk, se Speditør F Speditørforening, Dansk ............................. Speditørforening, Kbhvns ......................... Spejderkorps, Det danske ....................... se ogsaa KFUM-Spejderne ................. og KFUK-Spejderne . . . ? . .............. og Pigespejderkorps ............................... Spiritistisk Broderskab ............................ — Mission i Danmark ............................... Spiritusbeskatningen, se Toldvæsenet . . . Spiritusfabrikanter, Foren, af danske, se Foren, af danske ................................. Spiritus- og Gærordn., Udv. ang., so Udv.. Sportsartikler, Foren, af danske Gross, i, se Foren, af danske Gross, i Sportsart. Sportsforeninger, se i Emnelisten For ­ eninger : C, 10. Sporvej, Aarhus .......................................... Sporvej, Odense .......................................... Sporveje, Kbhvns .............................. . • Sporvejs Akts. Nordsjæll., se Nordsj.. . . Sporveje-Funktionærernes Forening .... Sporvejskort, Kbhvn., se Nr. 2 af do lito ­ 2636 2545 4180 2636 2636 2636 2636 2551 2551 2610 2636 2636 2654 2513 2656 2513 1723 1910 2636 2605 2636

graferede Kort i Afd. I so tillige ......................... | — , Aarhus ......................... , _______

. lOogl2 1720 — 21 1908-09 10 — 12 . . . 757 . . . 2596 . . . 2637 . . . 1697

Sognefogeder i Kbhvns Nabokommuner . 2635 I Odense . . . \ ............ Sognefogeder, Foreninger af, se Foren.. . 2515 Sporvognsruter og Takster Sognefoged- og Lægdsmandsforeningen . . 2635 Springforbi, Beboere .... Sognepræster i Kbhvn., se u. de enkelte ~ • Kirkers Navne Sognepræster i Provinsbyerne, se Real- Reg. f. de paag. Byer i Afd. IV . . . 16971T Springvand, se Monumenter . . Spritfabrikker, De danske . Sprogforeningen (Nordslesvig), Sprogforeninger, se i Emnelisten Fore ­ ninger: C, 29. Sproginstitut Kbhvns, se Translatørskole2655 | Sprog- og Litteraturselskab, Det danske . . 2637 263" Sprogø Abnormanstalt, se Aandssvageanstal- 2635 ter (Kellerske) ....................................... 2635 Spædbørnshjem, Foren, af statsanerk., se Foren, af statsanerk. Spædbørnshjem . 2657 Spædbørnslij. Sunem, se St. Lukas Stift. St., se Sankt or 1 r Stabilia, Akts ............................................... “ ” “ 5 Stadens faste Ejendomme, Direktoratet for, " J 52 se Kommunalbestyrelsen ...................... Stadens Hovedbogholderi og Revision, Di- rektoratet for, se Kommunalbestyrelsen2555 < StadenB Hovedkassererkontor, se Kommu- 2635 nalbestyrelsen ..................................... ...... 2467 Stadion, se Idrætspark ............................ Stadsarkitekten^ Direktorat .................... I Stadsarkiv, Kbhvns ................................. 2035 I Stadsbibliotekaren .................................... 2635 I Stadsbygmesterens Direktorat ................. 2g35 Stadsdyrlæge, se Frdbg. Kommune . . . 2635 Stadsgartner ............................................. 2635 Stads- og Havneingeniørforeningen . . . 2635 Stadsingeniørens Direktorat ................... 2466 2515 2626 2637 2555 2555 2545 2636 2637 2637 2637 2520 2637 2638 2637 Sortedam Gymnasium, se SkolevæBenKbh. . 2631 Stadsingeniører i Købstæderne,se Åfd. IV • _ • . I dn nnnmnnldAMdA TI vtam

l_697fT . 2638 . 2638 . 2638 . 2638 . 2540 2898 I under de paagældende Byer .............. 1989 Stadskonduktor ....................................... Stadslæge for Kbhvn ............................... 2659 Stage (Georg Stages Minde) .................... 2531 Stald Etat, Den kgl ................................. Staldmester, se Hofstaterne .................... 2569 Staldmcstergaarden,Beboere (Fredh.Kan.21) 205 2491 I Standardiseringsraad, Dansk .................... 2638 ’ 2635 Statens Annonce- og Reklamebureau . . . 2497 I — Arboret, se Forstbotanisk Have .... — Avissamling i Aarhus ......................... — Bibliotekstilsyn .................................... — Bygningsraad, se Bygningsraad, St., . . — civile Luftværn .................................... — Eksport-Kreditudvalg, se Eksport . . 2501

2638 2518 1723 2638 2490 2638 2507 2507 2638 2638 2517 2638

— Filmcensur, se Filmcensur . . — Filmcentral, se Filmcentral . . — Fjerkræudvalg ......................... — Foderstofkontrol ...................... — Forligsmand, se Forligsinst.. . , — forstlige Forsøgsvæsen ........... — Forsøgsmejeri, se u. Hillerød — Forsøgsstation Virumgaard . — Gymnastikinstitut ................... — Husdyrbrugsudvalg ................

1820 2638 2638 2638

Bemærk: 2. Bind bogynder med Pagina 2401

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker