kraks vejviser 1940 handelskalender

EMNELISTE Emnelisten er en alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Angivelse af den Overskrift og det Sidetal, hvorunder Oplysningen skal søges. Til Artiklen om „Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1 ' (der findes i Afdeling V) er der saaledes henvist fra Emne-Ordene: „Augustenborg Sanatorium", „Faksinge Sanatorium", „Fakse Ladeplads Sanatorium", „Folkesanatoricr", „Haslev Sanatorium", „Hjerting Sana ­ torium", „Hospitaler og Sanatorier", „Julemærkesanatoriet", „Kalø Vig Sanatorium", „Kampmann-Boysenske Sana ­ torium", „Kystsanatorier", „Nakkebolle Sanatorium", „Nationalforeningen", „Nyborg Sanatorium", „Nysted Sana ­ torium", „Ry Sanatorium", „Silkeborg Sanatorium", „Skørping Sanatorium", „Sonderjydske Fonds Sanatorium ved Augustenborg", „Tuberkulosens Bekæmpelse" og „Vordingborg Sanatorium", samt fra Oversigterne Foreninger B 19: Syge og C 27:Sundhedsvæsen, Sygepleje. I Emnelisten er paa alfabetisk Plads indskudt nedcnanforte OVERSIGTER, hvorunder sammenhørende Emner er grupperede, dog er Oversigten over Foreninger anbragt i Slutningen af Emnelisten. IIotiets Institutioner Domstole Finansministeriet Indenrigsministeriet 5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn

Redningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. 1. Sparekasser Stat stil syn Stiftelser og Legater So- og Transportforsikringsselskaber Telefonselskaber Underretter Vuggestuer Foreninger A. Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmænd, Kom ­ munale 3. Embeds- og Bestillingsmænd i Statens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere G. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere m. m. 11. Journalister, B'adforetagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 1G. Lu rere 17. Al edhjælpere og Funktionærer i pri ­ vate Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 19. Pengeinstituter, Forsikringsselskaber, Revisorer o. 1. 20. Restauratorer og Beværtere 21 Sagførere 22. Skuespillere, Teaterdirektører, Arti ­ ster etc.

* 8. Døvstumme og Tunghøre 9. Ferieophold 10. Fængselsselskaber 11. Gamle 12. Hjemløse 13. Juleforeninger 14. Konfirmationshjælp 15. Kvinder, Enligstillede 16. Laaneforeninger

Justitsministeriet Kirkeministeriet K rigsministeriet Marine ministeriet Ministeriet for Handel, Industri og Sofart Ministeriet for Landbrug og Fiskeri Ministeriet for offentlige Arbejder Socialministeriet Statsministeriet Udenrigsministeriet U ndervisningsministeriet Kommunale Myndigheder og Institu ­ tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden

17. Pensionskasser og-foreninger 18. Studie- og Undervisningshjælp 19. Syge 20. Tyender 21. Understøttelsesforeninger, Andre, der er begrænsede til særlige Erhverv eller Bel'olkningskredse 2. Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elevsamfund o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idræt og Sport 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige og religiose Foreninger, Missionsvirksom hed 18. Klubber o. 1. 14. Kreditor-Foreninger 15. Kunst og Kunstindustri 1G. Kvindesagen 17. Landbrugs-, Havebrugs- og Skov­ brugsforeninger 18. Landsmandsforeninger 19. Lytterforeninger 20. Motororganisationer 21. Musik, Sang, Skuespilkunst og Artistoptræden 22. Oplysningsarbejde blandt Voksne 23. Patriotiske Foreninger 24. Politik. Sociale Sp^gsmaal o. 1. 25. Samvirke m> d andre Lande 2G. Soldaterforeninger 27. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. 28. Turistforeninger 29. Videnskab, Sprog og Litteratur C. Forskellige 1. Afholdssagen

1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner Alderdomshjem Arbejdsanvisning Asyler for Born Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Feriekolonier Forsorgsanstalter Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund u. f. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Noteringsudvalg Nævn o. 1. (ekstraordinære) Observatorier

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd

Opdragelseshjem Optagelseshjem Parker og Anlæg Polikliniker Politi

B. Velgørenhed, Gensidig Hjælp 1. Almindelige Hjælpeforeninger 2. Arbejdsløse 3. Begravelse og Ligbrænding 4. Bespisning

FAG- OG VAREFORTEGNELSE en alfabetisk Fortegnelse over samtlige Fag-Registrets Overskrifter findes paa blaa Blade foran Afdeling VII. TILFØJELSER OG RETTELSER der er kommet til Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er begyndt, findes efter denne Emneliste.

II 1

II 1

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker