kraks vejviser 1940 handelskalender

V - 2591

Kirkes Anliggender vedkommende Ministe ­ riet som Overtilsyn; Understøttelsessager; Intendantursager; andre Sager vedrørende økonomiske Forhold, saasom Refusion for ydet Assistance. Beregninger etc.; Udarbej ­ delse af de Kontoret vedkommende Lovfor ­ slag samt afNormeringslovforslaget forsaa- vidt angaar Marinenrnisteriet; Sager ved ­ rørende civile Funktionærer og Haandvær- kerem.fl. ved Søværnet; Bestyrelsen af de særlige Fonds; Understøttelseskassen; Le ­ gatsager; Opbevaring af Deposita for Em ­ bedskautioner, Marineministeriet vedkom ­ mende. Kontorchef: H EE Andersen, R. DM. -Lønnings- og Revisionskontoret, Holmen Kl $^Cent. 16155 (8 i / 2 -3 l / 2 '). Lønningssager, Udberegning af Lønnin ­ ger, Honorarer, Bestillingstillæg og andre Emolumenter; Udfærdigelse af Pensions ­ skemaer for Tjenestemæl d m.fl.; Lønnings ­ forskud; Lønningsforskrivning« r; Udrust- ningshja lp ved Ansættelser m. v.; Udarbej ­ delse af Bidrag til Finanslovforslaget ved ­ rørende Ministeriets og Søværn« ts*Løn- nings- og Honorarkonti; Bidrag til Norme- ringslovforslag vedrørende Anciennitets ­ beregninger og Tildeling af Alderstillæg; Regnskabsførelse med tilhørende Sammen ­ drag over Ind- og Udbetalinger ved Mini ­ steriets Kasse; Ekspedition af Pengerekvi - sitioner paa Beløb til Ministeriets Kasse; Ekspedition af Pengerekvisitioner fra de under Marineministeriet henhøreude Insti ­ tutioner; Udstedelse af Fuldmagt til Regn ­ skabsførere til at trække paa Ministeriets ( heckkonto i Hånd« Isbanken; Behandling af Regnskaber for Tjenesterejser; Rejse- akkreiiitiver m. m.; Søværnets Laanekasse. Ri visionssager: Kontrol af Søværnets In- ventarie- ogMaterialbeholdninger; Revision af Afregning med det værnepligtige Mand ­ skab; Daglig Revision af Orlogsværftets Rtgnskaber, Kasseeftersyn i udrusted«? Skibe, hvor Chefen er Kassel. etjent. Kontorchef: E J S K Fleischer, R. - MinisterietsKasse: Holmen IS. Kasserer: E V Schaarup, R. (10-2) $ ★ Cent. 16155. - Marinestaben (Kommandosektionen, Operationssektionen, Efterretningssektio ­ nen, Ekspeditionskontoret, Personelkon ­ toret paa Holmen, Stabsmaskinmesteren): Søværnets Organisation; Instruktioner og Reglementer, Søværnet vedrørende; Kom ­ mandosager; Personellets Uddannelse; Sø ­ værnets Lærebøger og Undervisningen paa- Skolerne; Sager vedrørende Uniform og Be ­ klædning; Flag-ogCere monielsager; Beman - dingsregb menter; Udrustninger.; Sejlor ­ drer; Skibenes Forsyning med Brændsel; Behandling af Generalrapporter fra Søvær ­ nets Myndigheder; Orlov og Rejsetilladeise til Udlandet; Tilsteaelse af Orlovspenge: Officerer i fremmed Tjeneste og i Kolfardi- fart; Forbindelsen med Marineattacheer; Søværnets Jurisdiktion; Spørgsmaal vedrø ­ rende Størrelsen af Søværnets Beholdnin ­ ger; Bestemmelser om Udrangering af for ­ ældet Skibsmateriel m. m.; Radio-eg Signal ­ væsen; Tilsynet m« d Overholdelsen paa Søen af de om Flag- og Flagføring fast ­ satte Bestemmelser; Fremmede Orlogsski ­ bes og Luftfartøjers Ophold og Beva?gelser paa dansk Territorium, Farvande, Rede og Havne; Taktiske og strategiske Spørgs ­ maal; Personellets og Materiellets Bered ­ skab ; Forarbejder vedrørende Personellets og Materiellets Virksomhed under Neutrali ­ tets-og Krigsforhold; Folkeretlige Sager; Sot ransportvæsen ; Kystudkigsvæsen ; Efter ­ retningstjeneste; Mærkevæsen; Lods-, Fyr- og Vagertjenesten angaaende Neutralitets- og Krigsforhold; Tekniske og videnskabelige Anliggender, Søværnet vedrørende; Sikker ­ hedstjenesten for Undervandsbaade; Nybyg ­ ninger til Flaadcn; Skibs- og Maskinmateri- ellet; Forbrug af Brændsel og Smøreolie; Tilsyn med Stærkstrøm s anlæg og Mo ­ torkøretøjer; Udarbejdelse af de Marine-

- Minister: Forsvarsminister Alsing An ­ dersen, MF. Adjutant hos Ministeren: Orlogskapt. P A Mørch. Chef for Søværnskommandoen: Viceadmi ­ ral H Rechn itz er, SK.DM. (virker tillige som Direktør for Ministeriet). Til Raadighed for Chefen for Søværnskom ­ mandoen: Kommandørkapt. i Res. F C P o n- topp idan. R. DM. Adjutant hos Chefen for Søværnskomman ­ doen : Orlogskapt. K . H. P a u 1 s e n. Chef for Marinestaben: Kommandor C Ham meric h, R. DM. (virker tillige som Afdelingschef i Ministeriet). - Sekretariatet: Modtagelse og Fordeling af samtlige til Ministeriet indkomne Sager; Ansættelse, Forfremmelse, Afskedigelse og Pensione ­ ring af Tjenestemænd i Ministeriet og af Søværnets faste Personel ; Veder ­ læggelse af Lært rne ved Søværnets Skoler samt Antagelse af civile Lærere ved disse; Ekspeditioner vedrørende Lovforslags Fo ­ relæggelse og Lovenes Emanation; Udgi ­ velse af Haandbog for Søvært.et samt af Kundgørelser og Samling af Love og Be ­ stemmelser for Søværnet; Naadesbevisnin- ger, Dekorationer, Hæderstegn. Medaljer og andre Udmærkelsestegn for Søværnets Personel; Udfærdigelse af Rejsepas; Mini ­ steriets Arkiv; Udfærdigelse af de Kon ­ toret vedkommende Lovforslag samt Bidrag tilNormeiingslovforslaget; Sager, der ifølge deres Natur ikke henhører under de andre Kontorer. Kontorchef : Axel J u o 1, R. DM . MI & A. Arkivar: Intendant P I Olsen, fung. -Admiralitetskontoret: Fyr- og Vagervæsenet; Lodsvæsenet; Redningsvæsenet; Søkortarkivet: Meteoro ­ logisk Institut; Marinens Bibliotek; Hirsholmene; Christians©; Ansættelse, For ­ fremmelse, Afskedigelse og Pensionering af Personel ved de und« r Kontoret hen ­ hørende Institutioner; Naadesbevisninger, Dekorationer. Hæd« rst* gu. Medaljer og andre Udmærkelsestegn i il Personel ved de under Kontoret henhørende Institu ­ tioner; Opmaalinger; Al mærkning ogU- skadeliggørelse af Vrag, der er farlige for Skibsfarten, samt Andrag'nder om Til ­ ladt Ise til Bjergning fra saadanne Vrag; Andiagender om Etablering af og Æn ­ dringer i offentlige og private Fyr-ogTaage- signalstationer, Radiofyr, Sømærk« r,Baaker m. m. ; Andragender om Udkastni« g af Fyld og Udlægning af Kabler m m. i Farvandene; Inddragning af Fyrskibe ogSømærker under Isforhold; Behandling at.de til Ministeriet indkomne Sager af nautisk Art; Udste ­ delse af Bekendtgørelser for Søfarende; Udarbejdelse af Redningsvæsenets Beret ­ ning; deKontoret vedkommendeUnderstot- telses-, Lønningsforskuds- og Legatsager; Udarbejdelse af de Kontoret vedkom ­ mende Lovforslag, herunder Bidrag til Nor ­ meringslovforslaget og Budgetudkast. Kontorchef: Kommandørkapt.F Hempel- Jorgensen, R. - Regnskabsvæsenet: Chef: Kontorchef H E E Andersen, R. DM., fung. - Kommissariats-o g Bogholderko n- toret: Søværnets Økonomi og Anskaffelser; Skibenes Proviantering m. m. ; Udarbej ­ delse af Ministeriets og Søværnets Budset ­ forslag (mi d Undtagelse af Lønnings- og Honorarkonti) samt den endeli e Affatteis«' af Marinemiuisteriets Afsnit af Finans ­ lovforslaget med Anmærkninger; Regn ­ skabsførelsen og det dertil hørende Bog ­ holderi over de til Marineministeriet bevil ­ gede Pengemidler; Nyboder; Søværnets Sy- gevæsen; Sokvæsthusets Bygninger og Grund samt andre faste Ejendomme Søvær ­ net vedrørende; Boligforhold (saavel vedrø ­ rende Tjeneste- som Lejebolig' r) ; Holmens

Mariahjemmet, V-Voldg. 115 IS $By. 6874, stiftet 1898 af Lensbaron og Lensbaronesse Stampe Charisius. Bestyrelsens Formand; Pastor Bernhard Jensen, Fredericia. Byg ­ ningen er delvis indrettet til Lokaler for katolske Ungdomsforeninger. Mariakirken, Maria Kirkeplads M,indviet31. Maj 1909 (Arkitekt: A Clemmensen). Overtilsyn: Kbhvns Biskop og Kbhvns Overpræsident. Kirkeværge og Kasserer: Fuldm. u. Ma ­ gist. Kay Nielsen. Sognepræst:Provst C Schousboe,R.DM. Res. Kapellan : Emil Joens en. Hjælpepræst: C J Rasmussen, kst. Kordegn: ------ Organist og Kantor: Frk. P And ersen. Kordegnens Kontor: Gasværksv. Il 1 o.G. 00$ V 2702y, 9-1 (undt.Torsd.),Fred.tillige 5-7. Sognet begrænses af Stenosg.,Gl.Kongev., Vesterbrog., Bernstorffsg., Kalvebod Bryg- ge,Viadukten over Godsbaneterrænet, Dyb- bolsg., Sommerstedg., S-Boulevard, Halm ­ torvet, Gasværksv., Istedg. og Viktoriag. - IGade-Registret foran i A d. II er anført,til hvilket Sogn hver enkelt Gade horer. Mariendalskirken, Nitivej E. Opfort af afd. Justitsr. Josephsen og Hustru, indviet 15. Marts 1908. (Arkitekt: Thorvald Jørgensen). Patronat: Stiftsøvrigheden. Kirkeværge: Prokuiist HF Hansen. Sognepræst: Svend Bogh . Res. Kapellan: O Lauge Nielsen. Kordegn: K A Trap. Organist og Kantor: Vald. Nielsen. Graver: V Rasmussen. Kordegnens Kontor: Kong Georgs V. 62 8 E $ Gh. 3297v, aab. 9-1, undt. Torsd. Fred, tillige 5-7. Sognet begrænses af Faikon er Allé, Kong Georgs V., Kronprinsesse Sofies V., Godt- haabsv. og Frdbg. Kommunes Grænser mod Nord og Vest. - I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver en ­ kelt Gade hører. Marinbiologisk Laboratorium, Charlottenlund Slot,Charlottl. A Hell.6185. Oprettetl933 af Carlsbergfondet og Kommissionen for Dan ­ marks Fiskeri-og Havundersøgelser. Omfat ­ ter Carlsbergfondets „Dana"-Ekspeditioner samt Afdelingen for Fiskeriundersøgelserne ved Færoerne og Island under ovennævnte Kommission. Bestyrer: Dr. phil. A VedelTåning, FM. Marineforeningen, stiftet 30. April 1918, har skabsfølelsen mellem Mænd, der har gjort Tjeneste eller er tjenestgørende i Marinen. Medlemsblad^ Und erDan nebrog “ , Re ­ daktør: Arkitekt E W Marston, R. Æresformand: H. k. H. Kronprinsen. Hovedbestyrelsens Formand: Kontread ­ miral C Carstensen, K. DM. MfDR. Næstformand: Kommandør P I p s e n K. DM. Hovedkasserer:Lojtæ.HPR a smussen, R. FM. Sekretær : Direktør P B u c h t r u p , R. Marinefo reningens Sekretariat og Kontor: st. Strandstr. 9K| Palæ 2886 (1-4). Kbhvns-Afd., Formand: Arkitekt E W Marston, R. Afdelingskontor: Sortedarasdoss. 51 ISJ $ N 7348. Marineministeriet (Søværnskommandoen og Marinestaben), Slotsholmsg. 10 Kl (1-5) $ ★ Cent. 16201 (Omstill, tilde forsk. Kon ­ torer). (Ministeriets Lønnings-og Revi ­ sionskontor og Ministeriets Kasse har Kon ­ torer paaHolmen). til Formaal : At søge at styrke Nationens Interesse for Søværnet og Søfarten ved at samle danske Mænd til fælles Arbejde for denne Sag, samt at vedligeholde Forbin ­ delsen og Kammerat ­

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker