kraks vejviser 1940 handelskalender

Carl — Cent

Heal-Register for København

V — 2493

skab, c) Driften af Det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg. Fondet var fra forst af stiftet med Pengebeløb, sikrede . ved Prioriteter i Bryggeriet Gamle Carls ­ berg (oprettet 10. Nov.lS47); ved sit Testa ­ mente o ver drog J C Jacobsen selve Brygge ­ riet til Fondet, som overtog det 1. Okt. 1888. J C Jacobsens Son Brygger.Dr. pliil . Jacob ­ sen (f. 1842, d. 1914) skænkede ved Gave ­ brev og Skøde af 20. .Januar 1902 Brygge ­ riet Ny Carlsberg (grundlagt 1. Okt. 1882) til Carlsbergfondet som Grundlag for en ny Afdelind Ny Carlsbergfondet (se d. A.). Bryggeriernes Firmanavn : CarlsbergBryg- gerierne, Hovedkontor: Vesterfælledv.lOOEl u ★ C. 7000. Direktorer: Fr. Sander, RDM.; HB Fogh. 1931 - 32 opfortes paa Fondets Bekostning Carlsbergfondet s biologiskelnstitut(se denne Artikel) paa en af Staten skænket Grund; The Rockefeller Foundation skænkede 1 Mill. Kr., hvis Renter anvendes til Driften, hvortil Tilskud tillige ydes af Carlsbergfon ­ det. Fondets Direktion og Laboratoriets Be ­ styrelse vælges af Videnskabernes Selskab. Fondets Direktion: Prof. Dr. phil. & theol. Johs.P e d e rs e n, R. DM., F ormand^C.6561 ; Prof. Dr. phil. & techn. Johs. Hj elmsi ev; Prof. Dr. phil. Niels Bj errum, R. DM.; Prof. Dr. phil. Poul Tu xen; Prof. Dr. phil. Knud Jessen, R. Sekretariat, Kontorchef: E Spang- Ha nssen, R. ® By 8679 (9-2). Om Fondets Virksomhed gives aarlig Be ­ retning i „Oversigt over Videnskabernes Selskabs Forhandlinger". Ansøgninger indsendes til Sekretariatet inden 1. Oktbr. ; Skema udleveres af Port ­ neren. Udbetalingerne finder Sted Tirsd. 9-12 Frn., Torsd. 5-6 Em. og Lord. 9-12 Fm. i Fondets Kvæstur Cent. 3811. Kvæstor: Retsformand Carl Nyholm, R. DM. Carlsbergfondet, Ny, se Ny Carlsbergfondet. Carlsbergfondets biologiske Institut, Tagensv. 16 CSJ J) N 6715. Indviet 19. Okt. 1932. Be ­ styrelse (vælges af Carlsbergfondets Direk ­ tion): Prof. Dr. phil. & theol. Johs. Peder ­ sen, R. DM., Formand ; Prof. Dr. phil Niels Bjerrum, R.DM.; Prof. Dr. phil. Knud Jessen. R. Forstander: Dr. med. Alb. Fischer. Assistent : Cand. polyt. Tage Ast r up. Carlsberg Laboratorium, GI. Carlsberg V. 10 Valby. Oprettet 25. Sept. 1876. Bygningen indviet 10. Nov. 1897. Laboratoriets Bestyrelse (vælges af Viden ­ skabernes Selskab) : Prof. Dr. phil. Niels Bjer rum, R.DM.,Formand; Prof. Dr.phil. & techn. Johs. Hjelmslev; Prof. Dr. phil. Knud Jessen, R.; Tilforordnede: Labora- torieforstander A C A n d e rse n, R.; fh.Di ­ rektor N Hjelte Claussen. Laboratoriets kemiske Afd. Forstander: Prof. Dr. phil. KLinderstrom-Lang Vb. 14 & Vb. 28; Assistenter: Dr.phil. Car ­ sten Olson; Cand. polyt. GHaugaard; Dr. phil. 11 Holter. Laboratoriets fysiologiske Afd.Forstander: Prof. Dr. phil. 0 Wingo. R. $ Cent. 10344. Assistent : Dr. phil. A Skovsted. Laboratoriets gæringsfysiologiske Under- afd. Afdelingsleder: Dr. phil. Niels Niel ­ sen $ Vb. 2455; Assist. : Cand. mag. V Hartelius. Se iøvrigt Carlsbergfondet. Carlsberg Musæum (Bryggerimuseet), Ny CarlsbeigV. |V] $ Eva 112. Carlsberg, ølhandlerforeningen, stiftet 15. Sept. 1894, Fælledv, Pass. 12 É ffl ★ Cent. 2271. Formaal: Faglige og filantropiske Inter ­ esser. Formand: Vald. Nielsen. Carlsen Langes Legatstiftelse, oprettet i H. t. Fundats ai ‘ 30.Dec. 1912. Stiftelsens Formue bestaar af det hidtilværende Stamhus Gam ­ mel Køgegaard med alt dertil hørende samt

den med Stiftelsen uadskillelig forbundne Kapital paa 500,000 Kr., kaldet „HansCarl- sens og ClaraJuel-Vind-Frijs ’ Fideikommis- kapitaP. Anvendelse: Hjælp til trængende, især fattige syge.fortrinsvis iGammelKoge- gaards Omegn, Udbredelse af Kristendom ­ men, Skovbrugets Fremme, Fremme af Haandværk, Landbrug og Bygningskunst. Tillige uddeles Midler i litterære, i et fæd ­ relandsk eller almenmenneskeligt Øjemed. Adresse: Gammel Kogegaards Godskon ­ tor pr. Køge. Direktion: Kmh. Greve F A V Brockenhuus-Schack, SK. DM.; Kmh. Hofjgm. H Collet, R.DM., Gam ­ mel Køgegaard; Prof. Dr. jur. Poul An ­ dersen, R. Carnegies Belønningsfond for Heltemod, stif ­ tet 1912 paa Grundlag af en af Mr. Andrew Carnegie skænket Kapital paa 125,000 Dol ­ lars. Ansøgninger indgives til Fondets Sekre ­ tariat, Adr.Socialministeriet Slotsholmsg.6, København E. Fondets Bestyrelse: Udenrigsminister Dr. phil. P Munch, MF., Formand; Indenrigsminister B Dahl- gaard, MF. og den amerikanske Gesandt, Næstformænd; Kabinetssekretær Kmh. G Bardenfleth, R DM.; Departements ­ chef i Indenrigsmin. P K AVinther, R.; fh. Raadsformand A B Kofod, K. DM.; Hovedkasserer A Johansen, ML.; Højesteretssagfører Karsten Meyer; Medicinaldirektør Dr. med. Johs. Frand ­ sen, K. DM ; Gesandt Kmh. H A Bern- h o ft, SK. DM. FM.; Dr. ]>hil. & theol. Laust Mol tesen, K. Censor for de kbhvnske Privatteatre og Tea ­ trene udenfor Kbhvn., for Varietéer o. 1.: Dr. phil. .1 C Normann, Slagelseg. 3 4 ES f 0 5577. Centralforening for Danmarks Cycle- og Auto-Industriforeninger, stiftet 13.Nov.1901. Adr. Rosenborgg. 2 1 K | Cent. 15266 & 15909. Formand: Cyklehdl. N P Pe ­ tersen, Faaborg $ 470. Centralforeningen af Benzinforhandlere i Danmark, Jagtvej 105 INI j) Tg.2016. Stiftet Dec. 1927. Sekretær: P A Høy. Centralforeningen af Forsikringsforeninger, stiftet 13. Juni 1931. Formand: Direktør Otto Marten s, Slotsg. 21, Odense ® 2435 & 6295. Centralforeningen af Hotelværtforeninger og Restauratørforeninger i Danmark, stif ­ tet 1884. Kontor: GI. Kongev.ID 1 Værelse 165 S DC. 6016. Ærespræsident: Diretør P Wunsch, RDM. Ordførende Formand: Direktor E Wei- nold. Formand for Restauratørafd.: Direktør E Weinold; Formand for Hotelafd.: Hotel ­ ejer A Villads 01 sen. Central foreningen af Lærere vedUniversitetet, Den polytekniske Læreanstalt, Den kgl. Vete- rinær-og Landbohøjskole og Den farmaceuti ­ ske Læreanstalt. Stiftet 1918. Formand: Prof. Dr. phil. H M Hansen, R. DM., Juliane Maries V. 30 2 IStøN 5091. Centralforeningen af Malermestre i Danmark, stiftet 1887. Formand: Malerm. Fr. Thor ­ kild s en. Vesterg. 54, Silkeborg f)27. Centralforeningen afSkrædermestre fra Land og By i Danmark. Stiftet 1915. Formand: Skrædderm. LCFLarsen, Skelby pr.Fi ­ skebæk D Skelby 19. Centralforeningen af Tolvmandsforeninger og større Landbrugere i Danmark, stiftet 1923. Sekretariat: Knabrostr. 30 E Cent 2660. Formand: Forpagter A Bech, R., Vallø. Centralforeningen for Danmarks Isenkræm ­ mer-, Glas- og Porcelænshandlerforeninger, stiftet 14. Maj 1931, Vesterport El D ★ c - 14136. Formand : P K elp, Tloskilde. Næstformand: Emil O Brønnum, Kbhvn. Adm. Direktør : A W H o 1 m , C N Peter ­ sens V. 20 E D Gh - 2664.

Centralforeningen for det synlige Kattegat og Bælthavet (Fiskeriforening). Stiftet 28. Juni 1939. Formand: FiskerSøren Andersen, Hundested D 227. Centralforeningen for fagorganiserede Ar ­ bejdere under Krigsministeriet, stiftet 18. Marts 1917, Falkonergaardsv. 14 [v] ® N 6749. Formand: Ernst Schlottmann. Centralforeningen for Sjællands-og Loliand- Falsters Stifters Bagermesterforeninger, Nørrebrog. 39 3 INI J) No. 5131. Stiftet 30. Nov. 1893. Formand:Bagerm.CHalkjær, M aribo. Centralkomité,Dronningens, af 1914. Hoved ­ kontor: Raadhuset E). Formand i Bestyrelsen: Overborgmester Viggo Christensen, FM. Sekretær og Kasserer: Socialdirektør N P Nielsen,R. DM. Centralkomitéen i Kbhvn.Kontor: Gothersg. 137 E. Komitéens nuværende Virksomhed bestaari: 1) Uddeling af Understøttelser til Krigs ­ invalider, samt saadannes og faldnes efter ­ ladte fra Krigen 1848-50. 2) Uddeling af Understøttelser af „Høst- festkomitéen “ s Midler til faldirøs efterladte fra Krigen 1848-50. 3) Uddeling af Understøttelser til Krigs ­ invalider samt saadannes og faldnes efter ­ ladte fra Krigen 1864. Formand: Direktør Dr. phil. L Iversen, K. DM.; Sekretær: Ekspeditionssekr. Cand. j ur. Axel Pedersen. Centralkontoret for hjemløse Mænd oprettet 19. Apr. 1922, Tagensv. 33 [N] D Cent. 14204 (12-2 og6i/ r 8). Anviser Logis til hjemløse Mænd. Central kontoret for Indkeb af Foderkorn og Foderstoffer, oprettet i Henli. til Bekendtg. af 23. Sept. 1939 med det Formaal saa længe de for T.den vanskelige Importforhold gør sig gældende at forest aa hele Importen her til Landet af Foderkorn og Foderstoffer. Bestyrel.-e : Konsul C J Boserup, R., Fakse; Direktør M Henrich s en, R.DM.; KontorchefK Hjelm; Direktør H Isra- elsen, Horsens; Direktør Vald. Johan ­ sen, Skive ; Konsul E Kjeldsen, Nørre- sundby ; Direktør Chr. S. N ielsen , R.DM. Direktion: Wm. Mon st ed, R.; J E Olesen. Juridisk Konsulent: Landsretssagf. E Richter. Kontor: Kalvebod Brygge 4 ® ★ C. 6193. Centralledelsen for Gjentofte Kommunes Han ­ delsforeninger, stiftet 26. Maj 1920. Omfat ­ ter Hellerup Handelsforening, OrdrupHan- delsforening, Gjentofte 'Handelsforening og Kulhandlerforeningen for nordre Birk. For ­ mand: Købmand Viggo Jørgensen, Rie- per-Holm ’ s Eftf., Strandv. 145 Hell. ®He. 252. Centralmissionen, grundlagt 28. Sept. 1910. Kontor : Stokhusg.2E(aabentlO-l 5)flCent. 2596 og 11596. Leder: Pastor Niels Mann. Modtager til fattige og hjemløse Menne ­ sker: Penge, Beklædningsgenstande, Na ­ turalier m. m. Har Alderdomshjem. Mødre- hjem, Børnehjem, Daghjem og Slummis ­ sion. Centralnævnet for Statsskolernes Forældre- nævn. Stiftet 16. Maj 1920. Formand: Mu ­ seumsdirektør Otto Andrup, R.DM., Frederiksborg Slot, Hillerød. Centralorganisationen af danske Cementim ­ portører uden forKbhvn.,stiftet 4.Okt.l909. Formand: Direktør Alb. Rasmussen, R., Herning $ 14. Centralorganisationen af Købmandsforenin ­ ger i Fyens Stift, se Side 1910. Centralorganisationen af Købmandsforenin ­ ger i Jylland. Stiftet 29. Sept 1901. For ­ mand: Købmand Chr. H Olesen, R DM., Aalborg f 825 & 5825.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker