kraks vejviser 1940 handelskalender

lnva — Kast

Emneliste

2417

S ! de

Invalidenævnet, se u. Sønderborg ........... Invaliderente ................................................ Inventariedepotet, se Materielintendantur Inventarieskriver, se Politi, Kblivns .... Investor, Akts, for Kapitalanlæg .............. I. O. G. T. se International Order . . . . I. O. O. F. se Independent Order ........... Iraks Gesandtskab, se Gesandtskaber . . . Iranske Gesandtskab, se Gesandtskaber. . Irvingianernes Kirker-, se Katolsk-apo- stoliske Kirker .................................. Isbrydningsraadet ....................................... Isefjordværket .............................................. Isenkram-, Glas- og Porcelæns-Branchens Grossist-Foren., 6e Grossist- Foren.. Isenkræmmerforening, Jydsk-Fynsk, se Isenkræmmerforening ............................ Isenkræmmerforeningen i Kbhvn .............. Isenkræmmerforeningen for Sjælland, Born ­ holm og Møn . . Island 4181 4187 4178 4182 4179 Islands Brygges SogD, sellans Tavsens Kirke2537 ’ • • ~ *• ' ‘ * 3 Islands Gesandtskab, se Gesandtskaber. . — Handelskammer, se Foreninger og Selsk. — Kabinetssekretariat, se Kabinetssekr. . Islandsk, Dansk, Samfund, se Dansk . . . — Forbundsfond, Dansk-, se Dansk-isl. . — Handelsforening ..................................... — Nævn, Dansk, se Dansk-isl .................. ----------- se ogsaa u. Island ......................... Islandske Litteratursamfund i Kbhvn., Det Islev, Beboere ............................................. Isoleringsfabrikantforen., se Arbejdsgiverf. IsraelsmisBion, Den danske ....................... Issignalstationer, se Meteorologisk Institut Italienske Forening, se Dante Alighieri. . . — Gesandtskab og Generalkonsulat, se Gesandtskaber og Konsulater ............. 2530 Jacob Michaelsens Minde, se Børnehjem ­ met J. M, M .............................................. 1 Jagtfonden, se Jagtraadet ....................... ! Jagtforening, Dansk .................................. \ se ogsaa Landsjagtforeningen ........... ! Jagtkaptajn, Kongens, se Hofstaterne. . . ! Jagtraadet .................................................... ; Jagttegn ......................... .............................. < Jakobs Kirke, se St. Jakobs .................... 1 Japanske Gesandtskab og Generalkonsulat, se Gesandtskaber og Konsulater . . . • ! se tillige Tilføj el ser efter denne Emneliste Jarls Industrifond, se u. Legater ............. 2577 Jehovas Vidner (Ny Verden) .................. 2545 Jensens, Gabriel, Ferieudfl.. se Gabriel . . 2525 Jernbaneforbund, Dansk ............................ 2548 Jernbaneforeningen ................................... 2548 Jernbanekommissarier, se Kommissarier. 2553 Jernbanepostforeningen .............................. 2518 Jernbaneraadet .......................................... 2548 Jernbaneselskaber, se Privatbaner . . . . 2614 — i Provinsen, se Real-Registrene for de paag. Byer i Afd. IV ..................... 1697ff Jernbanestationer i Købstæderne, se Real- Reg. for de paag. Byer i Afd. IV Jernbanetoldkontor, se Toldvæsenet. Jernbanevæsenet, se Statsbaner . . . og Privatbaner ............................ se endv. u. Bestemmelser og Takster (grønne Blade) ........................................ Jernhandlerforeningen af 9. Marts ............ Jernindustriens Ulykkesforsikring ............ 2548 Jern- og Metalbranchen i Kbhvn., se Foren, af Grosserere i .......................... Jern-, Metal- og Kludebranchen, Foren, af Arbejdsgivere indenfor,seArbejdsgiverf. Jern-, Metal- og Kortevarebranchens Kre ­ ditorforening ..................................... .. Jernindustrien i Kbhvn., Foren, af Fabri ­ kanter i, se Arbejdsgiverforen ............. Jernindustrien i Provinserne, Foren, af Fa ­ brikanter. i, se Arbejdsgiverforen. . . . Jern- og Metalindustriens Sammenslutning, se Arbejdsgiverforening ....................... Jernindustriens Ulykkesforsikring ............ Jernindustriens Værkstedsfunktionærer, se Foreningen af Værkstedsf. .................... Jern- og Staalbranchcn, Foren, af Køb ­ mænd i, se Foren, af Købmænd i Jern- og Staalbr. i Tilføjelser efter denne Emneliste Jern- og Staalimporfører i Prov., Foren, af, se Foren, af Jern- og Staalimp.. • . II 2 2491 2548 2548 2570 2540 2548 2548 2626 2530 1697ff . 2654 . 2639 . 2614 2684 2548 2514 2473 2549 2473 2473 2473 2548 2515 2514 Byer og Sysler. Fag-Register . . Kort ................. Privat-Adresser. Roal-Register . . Sidø 2003 2548 2592 2612 2548 2547 2546 2530 2530 2551 2548 2548 2532 2548 2530 4179 2550 2497 2497 2548 2497 4179 2548 725 2473 2548 2594 2498

Side I

Jydsk Atliletik-Forbund.seAthletik-Forbund, ~ ‘ Dansk ...................................................... — Automobilforhandlerforen., se Automob. — Boldspil-Union, se Boldspil-Union . . . — Forening f. Naturvidenskab .............. — Handelsiejsendeforening ....................... — Medicinsk Selskab, se Medicinsk Selsk. 2592 — Motor Union, se u. Randers — Selsk. f. Fysik og Kemi. . — Selsk. f. Historie, Sprog og Litt.. . . 1722 — Telefonakts., se u. Aarhus .................... 1 Jydske Arbejdsgiverforeninger, se Arbejdsgi ­ ver forening, Dansk .................................. — Arsenal, (lljorring) ............................... — Grundejerforen. ’ s Fællesforen., se Fæl ­ lesforen. af jydske ............................... — Handelsforeninger, se Provinshandels ­ standsforeninger .................................. — Handelshøjskole se u. Aarhus ........... — Haveselskab, se u. Aarhus .................... — Husmandsfor., se Husmandsforeninger . — Landboforeninger, se u. Aarhus ............ — Mejeriforeninger, se Mejeridrift .... — Musikkonservatorium, se u. Aarhus. . — Overtoldinsp., se Toldvæsenet .............. — Trælasthandlere, Foren, af, se Foren, af jydske Trælasthandlere .................... — Tørvefabrikanter, se Foren, af ............ — Udvalg for Husdyravl, se Kvægavl . . Jyllands Herregaardsmuseum, stt Gammel Estrup ..................................................... ! Jægerklubben ................................................ ! Jægersborg ................................................... ! — Beboere m. m. se under Gjentofte — Dyrehave, se Dyrehaven ....................... ! Jægerspris Slot .......................................... ‘ Jægerspris Stiftelse, se Kong Frederik VII Stiftelse ................................................. 2557 Jødisk Feriekoloni ..................................... 2550 Jødiske Folk, se Mosaiske Trossamf. . . . 2599 — Zionistforening, se Zionistforening. . . 2664 Jørgens, St., Gymnasium, se Statsskoler . 2642 K • Artikler, der savnes under K. maa Bøges under C. Kaaleksportørforeningen, se Foreningen af Kaaleksportører ..................................... ‘ Kabel- & Traadfabriker, Nordiske, se N. Kabinetssekretariaterne ............................. Kadetskolen, se Søværnet (Søofficerssko ­ len) .......................................................... Kaffebrænderier, Foren, af danske, seForen.2513 Kaffehandlerforening, Kbhvns .................... 2550 Kaffevogn, se Københavnske Kvinders. . 2566 Kajak-Forbund, Dansk ............................... 2550 se tillige Tilføj eiser efter denne Emneliste „Kallehave-Strand* 1 , se Foren, for Ferie ­ hjemmet og Frilufts8kolen „K.-S. “ . . . 2515 Kalundborg, Firma-Register ....................... — , Forretninger m. m ............... Kalvebod Bastion, se Hjælpekorpset . . . Kalø Vig Sanatorium, se Nationalforen. . Kamera-Pictoralister, Danske. Kammeradvokat ........................................... Kammermusikforeninger ............................ se ogsaa Privat Kammermusikforen. . Kampen mod Vivisektionen ...................... Kampklub, Industriforen., se Skakforen . Kampmann-Boysenske Sanatorium, se Na ­ tionalforeningen ..................................... Kana, se Børnehjemmet Kana ................. Kancellibygningen, se Ministeriebygning. Kaninavlerforening, Danmarks ................. Kanslerhus, se Byggeforeninger .............. Kantor Samfund, bo Organist- og Kantor S. Kapel, Det kgl., se Teatre ....................... Kapernaums Kirken .................................. Karantæne-Kommission ............................. Karen Helenas Minde, se Bangs Virksomhed Karens Minde, se Aandssvageanstalt . . Karetmagermestre, Sammenslutn. af . . . Karleby PIejehj.,se ClassenskeFideikommis Karmel, Missionshus .................... .••.••• Karosserifabrikantforen., se Arbejdsgiver ­ forening, Dansk .................................... Kartoffeleksportorforeningen,seForeningen af danske Kartoffeleksportører .... Kartoffel-Noterings-Udvalget .................... Kartoffel-Nævnet ......................................... Kaserner i København ............................. Kasketmagernes Mestorforen., se Hue- og Kasketmagernes Mesterforen .......... Kassebørs., se Fondsbørs. .................... Kasseinspektører, se Justitsministeriet. Kastaniegaarden, se Kystsanatoriet K, Kastellet ................................................ — Beboere .............. ’ ................. ' Kastelskirke, se Citadelskirken ". . ’ . ’ 1935 1722 1722 2472 1824 2523 .2615 1722 1722 2543 1722 2592 1722 2654 2514 2514 2566 2528 2550 2550 2500 2550 2514 2605 2550 2649 2867 1853 2540 2603 2550 2550 2550 2615 2550 2629 2603 2491 2594 2550 2489 2608 2651 2550 2550 2479 2466 2550 2495 2550 2473 2513 2550 2478 2478 2486 1722 2550

Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark, Foreningen af, se Arbejdsgiverforening 2473 Jernstøberier, Foren, af danske, se Foren. 2513 Jerup Statsungdomslejr, se Ungdomslejre. 2659 Jerusalemskirken, se Metodistkirker . Jesu Hjertes Kirke, se Katolske K.. Jesu Kristi Kirke (Mormonmenigh.). . Jesus-Kirken .......................................... Johannes-Kirke, se St. Johannes. . . . Jomfruklostre, se i Emnelisten Oversigten: Klostre Jorck, Reinholdt W, og Hustrus Fond . . Jord-Arbejdo-Kapital .................................. Jordboniteringsmænd,seLyngby ogSollerod Kommuner Jordbrugsforskeres Forening, se Nordiske 2605 Jordemodereksaminationskommissionen . . 2549 Jordemoderforeninger ............................... Jordemoderskole, se Rigshospitalet ............ Jordemødre, se Afd. VII, Fag-Reg ........... Jordlovsudvalg, Statens .......................... Josephs Hospital, se St. Josephs ........... Josephs Kirke, se Katolske Kirker .... Joseph Søstrenes Kapel, se Katolske Kirker Joseph Søstrenes Seminarium, se St. Joseph Journalisternes Hus, se Journalistforen. . Journalisters Fællesrepræsentation ........... Journalisters Pensionsfond, Kbhvnske, se Københavnske Journalisters P .............. Journalistforbundet ................................... Journalistforeninger ................................... Jubilæumsfond af 1. Sept. 1917, se (u. Le ­ gater) De danske Statsbaners ............... Juelsminde Kysthosp., se Kysthosp. . . . Jugoslaviske Generalkonsulat, se Gesandt ­ skaber og Konsulater ............................ — Forening, so Dansk-Jugoslav. F ........... .Juleforeninger, se Foreninger: B, 13. Juleindsamling, Studenternes, se St. . . . Julemærkekomitéen ..................................... Julemærkesanatoriet, se Nationalforen. . . Juridisk Assistance for Motorkørende, Foren, for, se Foren, jur. Assist ......... — Diskussionsklub ...................................... — Forening ................................................. ------- (i Aarhus) .......................................... — Fællesraad ............................................. — Laboratorium, se Universitetets .... 2659 Jurisdiktioner, se Retskreds under Frdbg. Birk, Nordre Birk og Søndre Birk med Amager Birk Juristforbundet .......................................... Justervæsenet .............................................. Justitskontorer, se Højesteret; Landsret; Byret; Sø- og Handelsret. Justitsministeriet .................................... Adoption . ................................................ Anklagemyndigheden ............................. Arbejdshus, Statens .......................... Arresthuse ...................... ‘ .................... Berigtigelsesnævnet .................................. Bygningsbrandforsikringsnævnet ............ Censor for Privatteatrene etc. ..... Domstolene (se Emnelisten: Domstole) Filmcensur, Statens ............................... Filmcentral, Statens ............................... Filmsraadet .............................................. Fængselsnævnet ..................................... Fængsler ................................................... Justitsministeriets Udvalg for Færdsels ­ propaganda .......................................... Karantæne-Kommissionen ....................... Lensnævnet ............................................. Mæglingsraadet for kommunal Lægehjælp 2600 Naturfredningsraadet ............................. 2603 Navneforandring ..................................... 2604 Nævningekredse ..................................... 2606 Overformynderiet ................................... 2608 Overfredningsnævnet ............................. 2608 Pas . . .............................----------- . 2594 . 2551 . 2549 . 2549 . 2626 2549 2549 2549 2621 3444 2549 2626 2551 2551 2626 2549 2549 2566 2549 2549 2573 2566 2539 2497 2643 2549 2603 2516 2549 2549 1722 2549 2549 2549 2549 2466 2470 2475 2476 2483 2490 2493 2507 2507 2507 2524 2524 2550 2550 2587

. . 2608 liti). . . 2616 . . 2618 . . 2618 . . 2618 . 2621 . . 2624 . \ 2639 . 1841 . 1888 . . 2641 . 2653 . 2658

Politi (se i Emnelisten Oversigten: Poli Psykopatanstalterno ............................ Retslægeraadet ..................................... Retsplejeudvalget ......................... . . ; Revisionen af Eksekutorboer .............. Rigspolitichefen ..................................... Sagførersamfundet ............................... Statens Politiskole ............................... Statsfængslet i Horsens ....................... Statsfængslet i Nyborg ....................... Statsfængslet i Vridsloselille ............ Tilsynsnævnet (m. Straffede) ........... Ungdomsfængsel, Statens .................

. . 2543 . . 2512 . . 2550 . . 2566 . .. 2550 . . 327 . . 2495 II 2

Justits-og Kirkeministerium, Islands. . . . 4180 Jyderup, Firma-Register ............................ 2867 — , Forretninger m. m .......................... 1853 Jydsk og Jydske Foreninger .................... 2550 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker