kraks vejviser 1940 handelskalender

Emneliste

Samv — Skol

2430

Sido 2629 2894 1974 2629 2629 2895 1975 2629 2629 Skadesforsikringsnævnet ............................ Skagen, Firma-Register ............................... — , Forretninger m. m .............................. Skakforbund, -forening, -klub, -union . . . Skakproblem Klub, Dansk ....................... Skanderborg, Firma-Register .................... — , Forretninger m. m .............................. Skandinavia, Forsikrings-Akts ................... Skandinavisk Rejseklub ............................ Skandinaviske Bryggerhøjskole, se Bryg ­ gerhøjskole .............................................. — Centralunderstottelsesk., se Naverne. . 2604 — Foreninger i Udlandet, se Afd. IX. . . 4232 — Kiropraktisk Selskab, se Kiropraktisk Selskab ................................................... 2553 Skatteborgerforening, Dansk .................... 2629 Skatteborgerforening,GjentofteKommunes 2629 Skatteprocent i Provinsbyerne, se under de paagældende Byer i Afd. IV. . . 1697ff Skatteraad ................................................... 2629 Skatteraadsforeningen ................. 2629. Skattespørgsmaal, Erhvervenes Fællesudv. om, se Erhvervenes Fællesudv ............. Skattevæsen, Frdbg., se Frdbg. Kommune — Kbhvns ............................................ se endv. Gjentofte, Gladsaxe, Lyngby- Taarbæk og Søllerød Kommuner — Statens, se Finansministeriet ........... — se ogsaa Ejendomsskyld .................... Skatteyderforening, Frdbg. Kommunes . . 2630 Skern, Firma-Register ................................. r — , Forretninger m. m .............................. Skibiagent-Foreningen for Kbhvn ............. Skibsførerforening, Den aim. danske . . . Skibsregistreringskontoret i Kbhvn .......... Skibstilsyn,Statens, se Statens ................. Skiforbund, Dansk ..................................... Skiforening, Dansk-norsk .......................... Skifteret, se Byret, Kbhvns .................... — Frdbg. Birk ............................................. — Nordre Birk .......................................... — Søndre Birk med Amager Birk ........... Skiklub, Kbhvns ........................................... Skiloberforening, Dansk ............................ Skipperforening, Kbhvns ......................... i Skive, Firma-Register .............................. , — , Kort, Forretninger m. m .................... > Skjald, se Sangkorot Skjald ....................... i Skjold, Forsikrings-Akts ......................... . i Skjold, se Roklubben Skjold .................... 1 Skjoldborg Rekonvalescenthjem, se Ho- 1 spitaler ............................... .. ................ 1 Skodsborg, Adresser (indordn, u. Kbhvns) ! — , Beboere ................................................... Skodsborg Kommunalforening, se Kom ­ 2502 2520 2629 2508 2501 2895 1977 2630 2630 2630 2639 2630 2630 2491 2518 2605 2648 2630 2630 2630 2895 . 1978 , 2625 2630 , 2622 2542 866ff 756 munalforening, SkodBborg .................... 2556 Skolebiblioteksforoning, Danmarks ........... 2630 Skolebiblioteksforeningen af 1917 ........... 2630 Skolebørns Beklædning, so Foreningen til trængende ................................................ — Bespisning, se Bespisning .................... — — se ogsaa Foreningen Skolebesp.. . . — Landophold, se Komitéen for kbhvnske Skolebørns Lando ’ phold .......................... Skoledirektør, se Skolevæsen,.Kbhvns. . . 2631 Skoleforening, Sønderjydsk ....................... 2630 Skoleforening, Teknisk, se Teknisk .... 2651 Skoleforeninger .......................................... 2630 — se ogsaa Dansk Forening for Iljem og ... Skole . . K .............................................. 2496 Skoleforeningernes Samvirke .................... 2630 Skolehaven, Foreningen ............................... 2630 Skolehjem, Landerupgaard, se Landerup- gaard ..................................................... Skolehjemmet Himmelbjerggaarden .... Skolehjemmet paa GI. Bakkehus, se Aandssvageanstalter ............................... Skolehjemmet Skovgaarden, se Holsteins Minde ..................................................... 2540 Skolehygiejnens Fremme ............................ 2630 Skoleinspektørforen ..................................... 2630 Skolekommissioner, se Frdbg., Gjentofte, Lyngby-Taarbæk og SøllerødKommuner Skolekonsulent, se Stats-Skolekonsulent . 2642 Skolekokkeninspektor, so Skolevæsen, Kbhvns ..................................................... 2631 Skolekøkkenlærerindor, se PædagogiskFor- ening for Husholdnings- og S .............. 2616 Skolelæger i Kbhvn., Foreningen af kom ­ munalt ansatte, se Foren, af .............. 2514 Skolelærerstandens Understøttelsesselskab, se Understøttelsesselskab ...................... 2658 i Skolemuseot, se Statens pædag. Studiesaml. 2639 ; Skolen og Hjemmet for Arbejdsledige . . 2630 2517 2483 2516 2553 2568 2630 2465 2488

2491 2627 2627 2621b 2531 2627 Side Schneekloth ’ s Skole, se Statsskoler .... 2642 Schneiders (Josephine) Børnehjem, se Bør ­ nehjem .................................................. Schon ’ s C, Fabriker ................................... Schubertselskab, Det danske .................... Schweizer-Understøttelsesforen .................. Schweiziske Gesandtskab og Generalkon ­ sulat, so Gesandtskaber og Konsulater Seismisk Station .......................................... Seismiske Stationer paa Grønland, se Geo ­ dætisk Institut .................................... 2529 Sejlforeninger, -Klubber ............................ 2627 (se ogsaa Yachtklub) ............................ 2664 Sejlmagerforen., se Arbejdsgiverforening . 2474 Sejlskibsrederi-Foreninger ......................... Sektionen for oversøisk og haardt Træ. . Selskaber, so Foreninger "'x. Selskaber af ...., for ...., til .... etc ............. følgende danner Undtagelser fra for- anstaaende Regel: — for Efterslægten, se Efterslægt . . . 2500 — Kjæden, se Kjæden ............................ 2553 — for Silkeavl etc., se Silkeavl .............. 2629 — for Sundhedsplejen i Danmark, se Sundhedsplejen .... Seminarieforening, Dansk se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Seminarier i Danmark, Fag-Reg .................. 1 Seminarier i Kbhvn ................................... ! Seminarieskole for Piger, se Skolevæsen. 1 Seminariet i Reykjavik ............................... - Seminariet i Thorshavn ............................. Seminarium, St. Joseph Søstrenes, se St. Joseph Søstrenes Seminarium .............. SerapionB-Ordenen ..................................... se til lig-e Tilfojelser efter denne Emneliste Sergentskole, se Fodfolkets S (Sønderborg) 2003 Seruminstitut, Statens ............................... Serumlaboratorium, Statens veterinære . . Sessionen, se Udskrivningsvæsenet .... Seværdigheder, se Oversigten: Museer og Samlinger i denno Emneliste Shake8peare-Sel8kab, Det danske .............. Siamesiske Gesandtskab og Gcnoralkon- sulat, se Gesandtskaber u. Thailand . Sico (Shipbrokers ’ Internat. Coop. Org.) . 2629 Sidste Dages Hellige, se Jesu Kristi Kirke 2549 Sig det med Blomster, se Foreningen for ’ ’ ‘ 2627 2627 2627 2644 2628 3819 2628 2631 4180 4146 2626 2628 2628 2628 2656 2629 2531 Ekspreslevering af Blomster. . Sikem ............................................ Silkeavl og MorbærbuBkdyrkning Silkeborg Bad .............................. — , Firma-Register ................... — , Kort, Forretninger m. m. . . — Sanatorium, se Nationalforeningen . . 2602 Silkeborgsystemet, se Centralorg. f. de samv. Oplysnforen ................................. Simeons Kirke .......................................... Simon Peters Kirke .................................... Simonsen, Professor D, Societetet ........... Sindal, Firma-Register .............................. — , Forretninger m. m .............................. SindBsygeanstalten paa Island ................... Sindssygehospitaler, Statens ...................... — se ogBaa Kolonien Filadelfia ............. — se ogsaa St. Hans HoBp. u. Hospitaler — , Direktoratet for Statens, se Indenrigs ­ ministeriet ............................................. SindssygelægernesForen., se PsykiatriskF. Sions Kirke ................................................ se ogsaa Baptistmenigheden ................. S-I. S., se Sønderjydsk Samfund ................. Sjællands Athletik-Forbund, se Athletik- Forbund, Dansk ..................................... — Boldspil-Union, se Boldspil ................. — Landsarkiv, se Landsarkiver .............. — og Lolland-Falsters Handelsstands Centralforening,seProvinshandelsstands- foreninger ............................................... i — Motor Union, se Motor Union ........... ! — Stiftsbibliothek (i Roskilde) ................ : — Stifts gejstl. Enkekasser, se Enkekasser ! Sjællandske Bondestands Sparekasse, se Sparekasse .............................................. ' — Division, so Divisionor ........................... ' se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste — Fængselsselsk., se u. Roskilde ............ : — IIesteavl8foreninger,De samv., se Heste ­ avlsforeninger ......................................... 1 — Husmandsforen., se Husmandsforen. . ' — Jernbaneselskaber, so Privatbaner. . . — Kontrolforen., se Kontrolforen ............ — Kvægavlsforen., se Kvægavl .............. ; — Landboforeninger, so Landbof ............... — Landmænd, se Understøttelsesf. for • trængende fh. Landmænd ...................... — Statsbanernes Husholdsf., se Husholdsf.2543 2494 2629 2629 2629 2894 1974 4180 2629 2553 2542 2546 2616 2629 2479 2648 2478 2486 2569 2615 2600 1953 2502 2636 2499 1951 2658 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401. 2515 2629 2629 2629 2893 1969

Sido

Samvirkende kbhvnske Brugsf., se Hoved- stadensjiB ................................................ — Kulhandlerforen., se Kulhdlforen. . . . — Købmandsforeninger i Danm., se Køb ­ mandsforeninger ..................................... — Landboforen., seLandboforen ................ — Lejerforeninger i Storkbhvn., seLejerf. — Mejeriforeninger, se Mejeridrift. . — MenighedBplejer, se Menighedspi. . se tillige Tilføjelser eftcrdenneEmneliste — Oplysningsforeninger, se Centralorgani ­ sationen f. de samv. Oplysn................ 2494 — Plantningsforeninger, se Plantningsf.. . 2610 — l ’ rovins-Grund ejerforeninger,sel ’ rovins- Grundejerforeninger, De samv ............. 2615 — sjællandske Hesteavlsforen., se Heste ­ avlsforeninger ........................................ — Sogneraadsforeninger, so Sogneraadsf. — Spareforeninger, De, se Spareforen.. . — Sundhedsforeninger, se Sundhedsforen. — Sygekasser, se Sygekasser .................... Sanatorieforening, Andelsforeningernes . . Sanatorier, se Afd. VII, Fag-Register. . . — se ogsaa i Emnelisten Oversigten: Hospitaler og Sanatorier. San Cataldos Venner ................................... Sandflugtens Dæmpning ............................ se ti 11 igeTilføjeiser efter denneEmnelistc Sandvig, Forretninger m. m ....................... 1969 Sangerforbund, Dansk ............................... 2625 Sangforeninger, so iEmnelistenForen.:C, 21. Sanginspektionen ........................................ Sangkoret Skjald ....................................... Sanglærerforening, Danmarks .................... Sangskolen, se Kirkeskoler u. Skolevæsen, Kbhvns ...................................................... SanitetBdepotet, se Lægekorps, Hærens. . Sanitetslæger, se Sundhedskommiss .......... Sankt (St.) Albans Kirke .......................... — Andreas Kirke ..................................... (se ogsaa Katolske Kirker) ................. ------- Kollegianer Samfundet ...................... — Andreasordenon ..................................... — Annæ Kirke, se Katolske Kirker. . . . 2542 2561 2566 2567 2587 2592 . 2593 2539 2635 2635 2644 2645 2625 3808 2625 2625 2625 2625 2625 . 2631 . 2589 . 2644 . 2625 . 2625 . 2551 — Annæ Kapel, se Katolske Kirker — Ansgars Kirke, se Katolske K. — Antonius Kirke, se Katolske K. — Bendts Kirke (i Ringsted) . . . — Elisabeths Hospital ................. — s ’ Kapel, se Katolske Kirker. . __ _______________ _ _ . 2551 — — ’ Søstrenes Kapel, se Katolske K. . . 2551 — Georgs Gildet ....................................... — Georgs Ordenen ..................................... — Georgs Storgildet .................................. — Hans Hospital, se_Hospitale£ .............. — JakobB Kirke ........................................ — Johannes Kirke .............. ...................... — Johannes Stiftelse, se Arbejdsanstalten Sundholm .............................................. — Josephs Hospital .................................. — Josephs Kirke, 6e Katolske Kirker . . — Josephs Søstrenes Seminarium ........... — — — Kapel, se Katolske K ................ — Jørgens Gymnasium, se Statsskoler . . 2642 — JørgensIIuSjSeFrederiksbergKommune 2519 ’ 2626 2626 2626 n ua uua i i » iiu n iti •••••• 2542 — Hedvig Søstrenes Kapel, se Katolske K.2551 s irke 2626 2626 2471 2626 2551 2626 2551 — Klemens Kirke ................. “ ................. — Knud Hertug, se Legen om ................. — Knuds Kapel, se Katolske Kirker. . . — Knuds Kirke (Domkirkon) i Odense . — Lukas Kirke ........................................ — Lukas Stiftelse ..................................... — Markus Kirke ....................................... — Matthæus Kirke .................................... — Nikolaj Kirke ....................................... (se ogsaa Katolske Kirker) .................. — Pauls Kirke . ........................................ — Petri Gomeindeverein .......................... — Petri Kirkes, Thymes og Pcltz Stiftelse — Petri Skole ................. ............................ — Petri tyske Kirke ............................... — Stefans Fritidshjem, se Fritidshjem . — Stefans Kirke ........................................ se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste — Stefans Missionshus, se Karmel . . . . ! — Thomas Kirke ....................................... ! Santalmission Dansk .................................... 1 Sarepta, se Diakonisse-Stiftelsen ................ ! Saxogaard, Settlement ............................... Saxoly, Daghjem ....................................... Scandinavian Cooperative Wholesale Socie ­ ty, se Nordisk Andelsforbund .............. Scenefunktionærforeningen ....................... S. C. F., se Sønderjydsk Centralforen. . . . Schioldanns Stiftelse .................................. Schietts Minde, se Skoleforen, af 1866 Schneeklothianer-Samfundet .............. 2550 2627 2627 2498 2627 2627 2604 2627 2648 2627 2630 2627 . 2626- . 2626 2551 . 2551 . 2551 . 2551 . 1949 . 2626 2626 2587 2551 1907 2626 2626 2626 2626 2626 2551 2627 2627 2627 2627 2627 2522 2627

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker