kraks vejviser 1940 handelskalender

Afdeling V. Real-Register for København.

En udførlig Emneliste findespaa de gule Blade foran i dette Bind. Real-Reglstre for Provinsen findes i Afdeling IV ved de enkelte Byer, for Færoerne og Grønland i et Tillæg til Afdeling VII, for Island i Afdeling VIII. — Bestemmelser og Takster vedrørende Post- og Telegraf- samt Jernbane- og Toldvæsen samt Vejledning for Eksportører findes i et Tillæg paa de grønne Blade efter dette Re­ gister. Danske Gesandter og Konsuler samt danske og skandinaviske Foreninger i Udlandet, se Afd. IX.

Kong C h r i s t i a n X, * 26. Septbr. 1870, til- traadte Regeringen 14. Maj 1912, ægtede 26. Apr. 1898 Dronning Alexandrine, Hertug ­ inde af Mecklenborg, * 24. Dcbr. 1879. Bom : 1. Kronprins Frederik,* 11. Marts 1899, ægtede 24. Maj 1935 Ingrid, Prinsesse af Sverige, * 28. Marts 1910. 2. Prins Knud, *27. Juli 1900, ægtede 8. Sept. 1933 Caroline Mathilde, Prin ­ sesse af Danmark (se nedenfor). Datter: Elisabeth, *8. Maj 1935. Kongens Søskende: Haakon VII, NorgesKonge,*3. Aug.1872, ægtede 22. Juli 1896 Maud, Prinsesse af Storbritannien og Irland, * 26.Novbr.1869, j-20. Nov. 1938. Harald, * 8. Oktober 1876, ægtede 28. April 1909 Helena, Prinsesse af Slesvig- Holsten-Sønderborg-Gliicksborg. * 1. Juni 1888. Børn : 1. Feodora, * 3. Juli 1910, ægtede 9. Sept.l937PrinsC hr i s t i a n af Schaum- burg-Lippe, *20. Febr. 1898. A.abne Dør, Den, Forening. Stiftet 1930. Formand: fh. Fabrikinsp. Fru Julie Aren ­ fa olt, Frederiksg. 9 Kl gi Palæ 1585. Aalegaards-Overnævnet (efter Lov af 31. Marts 1931) øverste Instans i Sager, der an- gaar Kystejernes Ret til Udsættelse afAale- gaarde, enhver ud for sin Kyst, og Fiskeres Ret til ud for Kysterne at anbringe deres Ruser og Ruserækker uden at træde Kyst ­ ejerens Ret for nær. Formand: Fiskeridirektør CAHTrolle Th oms en, R. DAL Aalholm Kirke, Bramslykkev.-, Valby. Filial ­ kirke i Timotheus Sogn. Grundstenen ned- lagdes 20. Nov. 1938; Indvielsen fandt Sted 8. Out. 1939. Præst : Andr. J o r gen se n. Kirkens Kontor: Timotheus Kirkens Kor ­ degnekontor (se denne Art.). Aandsarbejderes Forbund, Danske, stiftet 31. Alarts 1932. Formand: Landsretssagf. Erik Reitzel-Nielsen, Højbro PI. 6 E gi C. 3754; Næstformand: Forfatteren Knud Bruuri-Rasmussen; Kasserer: Ingeniør Cand. polyt. Villi. Zeuthen. Aands8vageanstalterne (Love af 21. Febr. 1902, 10. Febr. 1905 og 10. Maj 1915) er selvejende Institutioner. Ifølge Vedtægt af 27. Juni 1939 har aadssvage fra de forskel ­ lige Landsdele fortrinsvis Adgang til Ind ­ læggelse paa Anstaltfarne efter følgende Regler: I. Aandssvage, hvis Tilstand gør det mu ­ ligt for dem at modtage skole- eller haand- værksmæssig Uddannelse: II 5

2. Caroline Mathilde,*27.Aprill912, ægtede 8. Sept. 1933 Knud, Prins af Danmark (se ovenfor). 3. Alexandrine Louise, * 12.Decbr. 1914, ægtede 22. Jan. 1937 Greve Luitpold Alfred til Castell-Castell, *14. Nov. 1904.

af det grevelige Hus Calvi di Bergolo (Prinsesse Aage, Grevinde af Rosen ­ borg) * 17. Septbr. 1885. 2. Axel,* 12. August 1888, ægtede 22. Maj 1919 Margaretha, Prinsesse af Sverige, *25. Juni 1899. Born: 1. Ge ­ org, *16. Apr. 1920; 2. Flemming,* 9. Marts 1922. 3. Erik, Greve af Rosenborg, *8.Novbr. 1890, ægtedell.Feb. 1924 Lois Booth, * 2. Aug. 1897 i Ottawa, skilt 12. Febr, 1937. 4. Viggo, Greve af Rosenborg, * 25. Decbr. 1893, ægtede 10. Junil924 Ele ­ anor Margaret Green (Prinsesse Vig ­ go, Grevinde af Rosenborg) * 5. Novbr. 1895. 5. Margrethe, * 17. Septbr. 1895, ægte ­ de 9. Juni 1921 René, Prins af Bourbon- Parma, * 17. Oktbr. 1894. i den Kellerske Aandssvageanstalts Fili ­ aler paa Livø og Sprogø. Andragender om Optagelse indsendes til de resp.Bestyrelser for saa vidt angaar træn ­ gende aandssvage gennem vedkommende sociale Udvalg ellers direkte. Iilg. Bestem ­ melserne i § 66, jfr.§ 69 og § 70 i Lov Nr.181 af 20 / 5 1933 om offentlig Forsorg afholder Staten Udgifterne for trængende aandssvage. For ikke trængende aandssvage udredes Be ­ talingen af vedkommende selv eller dennes Forsørger efter en af Alinisteriet fastsat Takst, for Tiden 400 Kr. aarlig for Personer under 18 Aar og 800 Kr. aarlig for Personer over 18 Aar. Østifternes Aand ssvagean stalt. Bestyrelse: Departementschef K H Ko- foed, K.FAI., Formand; Ingeniør Ove Meyer. R.; Borgmester C E Christian ­ sen, AIL. Hovedkontoret: Slotsholmsg. 16 2 E £l Cent. 8738. Kontorchef og Hovedkasserer: Cand. jur. Chr. Jensen. Hovedbogholder: NANLaursen. Fuldmægtig: Frk. Alargrethe Bentsen. Revisor: O E Henningsen. Skolehjemmet paa GI. Bakkehus, Rahbeks Allé 21 E D ★ C. 14315, traadte i Virksomhed d. 15. Nov.1855.Ca.258 Pladser for Børn, som er modtagelige for Undervis ­ ning. (Under Tilsyn af Skolehjemmets For ­ stander er desuden ca. 1800 Børn ogVoksne anbragte i kontrol ler et Familiepleje). Forstander : Axel Bonnevie^ Cent.7860. II 5

4. Gorm.* 24. Febr. 1919. 5. Oluf, *10. Marts 1923.

Ingeborg, * 2. August 1878, ægtede 27. August 1897 Carl, Prins af Sverige, Hertug af Vestergøtland, * 27. Febr. 1861.

Thyra, * 14. Marts 1880. Gustav, * 4. Marts 1887.

Dagmar, * 23. Maj 1890, ægtede 23. Nov. 1922 Hofjgm. Jørgen C astenskiold, Kongstedlund. Kongens Faders Broder Prins Valde ­ mars Børn: 1. A age, Greve af Rosenborg, *10. Juni 1887, ægtede 17. Januar 1914 Matilde

Boliger: Hs. Kgl. Højhed Prins Knud, Sorgenfri Lyngby $ Lyngby 867. Hs. Kgl. Højhed Prins Harald, Svanemøllev. 25 ES (Husholdningen $ Ryv. 4270). Hds. Kgl. Højhed Prinsesse Thyra, Amalieg. 22 IR] (Husholdningen |) Palæ 2022). Hs. Kgl. Højhed Prins Gustav, Egelund pr. Fredensborg fl Fredensborg 5 (Husholdningen fl F. 33). Hs. Kgl. Højhed Prins Axel, Bernstorffshøj pr. Gjentofte $ Gjent. 775 (Husholdningen $ Gjent. 143). Hs. Højhed Prins Erik, Strandboulevarden 29 (øj 0 1976. Hs. Højhed Prins V iggo, Store Mariendal, Strandv. 135 Hell, $ Hell. 4838 (Husholdningen $ Hell. 4696).

Paa Østifternes Aandssvagean- stalt: Fra Kbhvn. samt Kbhvns, Frede ­ riksborg, Holbæk, Sorø, Præstø, Alaribo, Bornholms og Færo Amter. Paa Den Kellerske Aandssvagean- stal t: Fra de jydske og fynske Amter med Undtagelse af Aalborg, Hjørring, Thisted og Viborg Amter. Paa Aandssvageanstalten ved Vod ­ skov: Fra Aalborg, Hjørring, Thisted og Viborg Amter. II. Aandssvage hvis Tilstand ikke gør det muligt for dem at modtage skole- eller haandværksmæssig Uddannelse: Paa Østifternes Aandssvagean- stalt: Fra de samme Omraader som under I. samt fra Øerne under Svendborg Amt. Paa Den Kellerske Aandssvage- a irs talt: Fra Vejle, Aarhus, Randers, Odense og Svendborg Amter undtagen fra Øerne under sidstnævnte Amt. Paa Aandssvageanstalten i Ribe: Fra Ribe, Ringkøbing,Hadcrslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder Amter. Paa Aandssvageanstalten ved Vod ­ skov: Fra de samme Omraader soih un ­ der I. Aandssvage, der paa Grund af deres vagabonderende eller samfundsfarlige Til ­ bøjeligheder findes uegnede til Optagelse i de almindelige Aandssvageanstalter, vil, uden Hensyn til, hvor de er hjemme ­ hørende, være at anbringe i Østifternes Aandssvageanstalts lukkede Afdelinger (Sikringsanstalten) paa Rødbygaard eller

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker