kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Farmakopékommissionen.NedsatiHenhold til Lov af 31. Alarts 1932. Formand: Prof. Dr. med. Knud O AI øller. Farvehandlerforening, Kbhvns, Nørreg. 13 E ^ ★ C.1980.Formand: Gross. Oscar J orgen- sen; Næstformd.: Farvehdl. J G Al øller; Sekretær: Farvehdl. Fr. Jensen; Kasse ­ rer: Farvehdl. Axel II Andersen. Farverforening, Dansk, afl888, Adr. Emdrupv. [ nv ] g Cent. 605. F Brinch, R., Emdrupv. [ nv ] Formand; AAIathiasen, Skern; Carl Holst, Horsens ; Marius Holst, Odense; Chr. Kobler, Kbhvn.; Th. Jacobsen, Aabenraa; Chr. 0 r u m,Hjørring. Farversvendes ogEnkersFribol.,Ryesg.31(H]. Fattige Børns Fodbeklædning, Foreningen, stiftetl889, Kontor: Akts.JuliusHeckscner, Østerg. 35* E g) Cent. 10527. Formand: Politikommissær J AHeiberg, R.; Næst ­ formand: Direktør B Heckscher; Kas ­ serer: Forretningsf. AxelK jærga ard. FattigeBørns Juleglæde,Foreningen afl7. Aug. 1873, (Danmarks ældste Juleforeningj.Kon- tor Gammeltorv 18 1 o.G.E gi Cent. 1805, for ­ anstalter Juletræ,Bespisning, uddelerGaver hovedsagelig til fader- og moderløse Børn. Formand: Redaktør A Hauerbak; Kas ­ serer: Fuldmægtig Kai Andersen. Fattige Børns Juleglæde, Foreningen af 9. Marts 1881. Formand : SkræddermesterHakon Svend ­ sen, Baldrianv. 24 Hell, g Gjent. 1254. Fattiges Juleglæde, et Selskab, der ved Jule ­ tid uddeler Gaver paa 10 Kr. til værdige trængende efter forudgaaet Undersøgelse, stiftet 24. Nov. 1875. Et af Medl. anbefalet Andragende har Fortrinsret. 600 Medl. Kon ­ tingent 6 Kr. aarlig. Selskabet udgiver et Formand: Fabrikant J M Rohw edder; Næstformand: Læge Karl Lundh; Kasse ­ rer: Skibsreder Andreas Erlandsen, R.; Sekretær : Overassistent Edvin Saul. Faxe Kalkbrud, Akts., stiftet 1. Jan. 1884. Hovedkontor i Kbhvn., Fredh. Kan. 16 E g ★ Cent. 9123. Driftskontor i Faxe Ladeplads g Faxe 4. Driver som Ejer Kalkbruddene og Kalk ­ ovnene ved Faxe, Holtug Kridt- & Kalk ­ værk, Faxe og Sølyst Teglværk, Faxe Jern ­ bane og Havn. Aktiekapital: 2,250,000 Kr. Adm. Direktor:NHolten-Andersen. Teknisk Direktør: Cand. polyt. N Lang ­ kilde.- Fechtels Hospital eller de Hamborger Sjæle ­ boder, Frederikssundsv.78 A IN] (den ny Byg ­ ning opført 1908), Kontor Fredh. Kan. 16 8 E g Cent. 2550, er stiftet 1570 af Montme- sterPovl Fechtel og har Fribolig for 23 samt 9Lejligheder til Leje, hvis Beboere kan gaa over i Friboligerne. Bestyrelsens Formand: ............... Feltartilleriforeningen, stiftet 9. Maj 1913, optager som Medlem enhver, der har aftjent sin Værnepligt ved Feltartilleriet. Kontor:«Emdrup Vænge 54 I nv I g Ry. 3091. Formand: Repræsentant Th. Kervil, R., Reersøg. 4 3 [Q] g Ryv. 2631; Kasserer og Forretningsføier: Underintendant H A Joh ansen, Emdrup Vænge 54 [NVjgRy. 3091. Femern-Rute-Komiteen ’ s danske Afdeling. Adresse: Grosserer-Societetets Komite, Børsen E g Cent. 5320. Aledlemmer: Gross. Holger Laage-Pe- tersen, K. DM.,Formand; Direktør Chr. H Olesen,K.DM.,Næstformand; Hofjgm. Stamhusbesidder Vincens Grand jean, A r ennerslund pr. N-Alslev; Direktør Aug. Holm,K. DM.; Direktør Kapt.E J Ipsen, R. DAL; fh. DommerJ Jensen, R.DM., Brædstrup ; Borgmester M A J e n s e n,Rod ­ by; Hospitalsf urstander fh. Sparekassedi ­ rektør Oluf Jensen, K.DM., Nykøbing F.; Generalsekretær Orlogskapt. A V Jør gen ­ se n,R.; Købmand Axel B Lange, ML. K. DAL, Frederikssund; IngeniorCand. polyt. A 7 " E Lundsfryd; Gross. Ernst Aleyer, Maanedsblad „Stjerneskud 44 . Protektor: II. AL Kongen.

Fagf — Feme F aglærerinde-Faglærereksamen. Indstiftet 1905. Formand: Dr. phil. Fru Kirstine Meyer, FM., Ole Olsens Allé 22 Hell. g Hell. 2724. Fagskolen for Boghaandværk, stiftet 1893, Teknologisk Institut. Hagemannsg. 2 [vj- Bogtrykskolen g By 5417y, Overlærer: Christian Petersen. (Tirsd. og Fred. 14V 2 -16V 2 ). Bogbinderskolen g By 2551x, Over ­ lærer: J Olsen (Onsd., Torsd. og Fred. Id/o-lU/o). Fagskolen for Haandværkere og mindre industridrivende (Teknologisk Institut).

V — 2506 Olsen, R. DM.; Snedkerm. Rud. Ras ­ mussen, R.DM.; Fabrikant Hans L Lar ­ sen, RDM.; Tømrerm. Ingemann Han ­ sen, Hagested; — Valgte af Industrifor ­ eningen: Direktør Otto M e y e r , R.; Fabri ­ kant Chr. M a d s en, R. DM. ; Ingeniør Ge ­ neralkonsul ABCHansen, RDM.; Hof- Pianofabrikant Knud Møller, R. DM.; Hof- juvelér Poul AI ichelsen, R. DAI.jDirektor O Rasch; — Valgte af Haandværkerfor- eningen i Kbhvn.: Oldermand Ingeniør K V Koch, R. DM., Næstformand; Ol ­ dermand Sølvsmed Evald N i els en,R.; kgl. Hof-Blikkenslagerm. Torben Meyer; — Valgte af De samvirkende Fagfor ­ bund i Danmark: Formand f. Dansk Elektrikerforb. Vald.--J e n s e n ; For ­ mand f. Snedkerforbundet i Danmark Niels Madsen; fh. Forbundsformand Martin Petersen; samt i Henhold til Lo ­ vene: Direktør Cand. polyt. Gunnar Gre ­ gersen, K. DM. Forretningsudvalg: fh. Departementschef G Busck-Nielsen, R. DM., Formand; Oldermand Ingeniør K V Koch, R. DM., Næstformand ; Oldermand Claus JOl ­ sen, R. DM.; Fabrikant Chr. Madsen, R.DM.; Fabrikant A Philipscn, R., Vi ­ borg; Direktør Cand. polyt. Gunnar Gre ­ gersen, K. DM. ; Bygmester H E hiers, R.DM.; Formand f. Snedkerforbundet i Danmark Niels AI a d s en. Direktør: Ingeniør Cand. polyt. Gunnar Gregersen,K. DM. Falcks Redningskorps København, oprettet 3.0kt. 1906. Tietgensg.67 |v] g ★ Cent.1808. Farmaceutisk Læreanstalt, Stockholmsg.27,29 Elg01655,hvisGrund,BygningogUndervis- ningsmateriel er skænket til Staten af Etatsr. Chr.D A Hansen ved Gavebrev af l.Novbr. 1892, er oprettet ifg. kgl. Anordning af 21. Septbr. 1892. Læreanstalten har et Annex i Malmøg.7 [øj. Undervisning m. m. foregaari Henh.til Anordning af2 1. Aug.l931ogl7 .Okt. 1932. Kursus,Eksamen indbefattet, varer i 2 Aar og begynder 1. Nov. liveit andet (ulige) Aar. Betalingen for et fuldstændigt Kursus er 500 Kr., som erlægges i Rater. Adgang til Læreanstalten for videregaaende Studier kan, naar Forholdene tillader det, tilstedes. Direktør-.Prof.Dr.phil. Carl Fa ur holt, R. Inspektør: C F V Chris ten sen. Farmaceutisk Understøttelsesselskab,Kultor ­ vets Apotek Kbhvn. [Kl g Cent.3050. Stiftet 1830. Ejede 31. Jan. 1939:337,143 Kr. 94 0. og 307,944 Kr. 31 0. i Legatkapitaler. Uddeler Alderspensioner å 300-500 Kr. ogEnkepensioner å 200-400Kr. samt ekstra ­ ordinære Understøttelser. Bestyrelse: Apoteker Aage Schæffer, Formand; Apoteker P Claussen, Næstformand; Cand. pharm. A Brofeldt, Sekretær; Apoteker Viggo Madsen, R., Kasserer; FabrikantC AMørup-Petersen; Cand. pharm. E Riibner-Petersen; Cand. pharm. PS Agergaard. Farmaceutiske Selskab, Danmarks, stiftet Nov.1912, Adr. : Farmaceutisk Læreanstalt, Kbhvn. [ø|; Formand: Prof. Dr. phil. II Baggesgaard Rasmussen, R.; Kas ­ serer: Cand. pharm. O KConstantin Han ­ sen. Selskabets Formaal: „At fremme den videnskabelige og praktiske Udvikling in ­ denfor dansk Farmaci 44 . Dette Formaal søges støttet ved Afholdelse af Møder med Foredrag, mindre Meddelelser og Diskussi ­ oner. Farmacevtforening, Dansk, stiftet 1873, Stormg. 20 EJ g Palæ 4762 & Palæ 4763 (2-5) Lord. (ll-l).Formand: Cand. pharm. CRNoergaard Jacobsen; Forretnings ­ fører: H Drescher; Redaktør af„ Farma- cevtisk Tidende 44 : Cand. pharm. Svend N ielsen. Farmacevternes Pensionskasse, stiftet 19. Aug. 1918. Formand: Cand. pharm. A G Brofeldt; Forretningsf.:Afdelingsbestyrer C Bentz en , Stormg. 20 IS g Palæ 4763.

Hagemannsg. 2 [V] g ★ Cent. 8760. Postgiro ­ konto Nr. 976. Kontoret aabent 9-5. Skolen er i 1907 stif ­ tet paa Forslag af Industriforeningen i Kbhvn. og Fælles ­ repræsentationen for Haandværk ; aabne-

des efter Afholdelse af Prøvekursus i Juli 1906 som selvejende Institution 14. Jan. 1908. Skolens Formaal er at fremme den faglige Udvikling og Dyg ­ tighed blandt Landets Haandværke ­ re og mindre Industridrivende; den af ­ holder i den Anledning faglige Kursus .(Dagkursus med Værkstedsundervisning, Aftenkursus samt forskellige Special ­ kursus i Provinsen) oger til Hjælp med faglig Konsulentvirksomhed. Til Skolen er knyttet et Haandværkerbibliotek g ★ C. 8760, efter Kl. 17so g c. 53737 (aabent Hverd. Kl. 12 -14 og 19 - 22 undtagen Lørdag, samt Søndag Fm. fra Ø-lV/a i Tiden fra Vio* 31 / 8 . I Juli er Biblioteket lukket) samt et teknisk Forlag. Udgifterne dækkes foruden gennem Elevkontingenter og Vederlag for Konsultationer ved Til ­ skud fra Staten, Kbhvns Kommune samt en Række Købstads- og Amts- og Sog- mekommuner, Industriforeningen, Fælles ­ repræsentationen for dansk Industri og Haandværk, Haand værkerforeningen i Kbhvn. og forskellige velgørende Fonds og Legater. Skolen ejer to af afdøde Guldvarefabrikant Bernh. Hertz skænkede Legater, et Friplads- og Stipendielegat paa 50,000Kr.og et Udlaanslegat paa79,100Kr., et af afd. Gross. Holger Petersen stiftet Le ­ gat tilFremme af Industri ogHaandværk paa 132,400 Kr., et af afd. Fabrikant Guildal skænket Legat paa 22,600 Kr., et af afd. Ba- germ. Claus Seehusen skænket Legat paa "25,800 Kr., Grosserer Wilhelm Hellesens Mindelegat, stiftet af Gross. Jørgenlwersen, paa ca. 84,000 Kr. til tekniske Formaal og Belønning for Opfindelser paa elektrisk Omraade; to Legater for Farvernes Under ­ visning paa Teknologisk Institut, paa22,000 Kr. tilsammen;etPræmielegatBrodr.Bendix ’ Jubilæumslegat paa5000Kr.; Olga og Georg Bendix ’ Legat paa 25,000 Kr. ; et Jubilæums ­ fond paa 11,000 Kr. oprettet af Industrifor ­ eningen i Kbhvn. til Hjælp for ubemidlede Haandværkere til Deltagelse i Kur ­ sus; Danske Haandværksmestres og Industridrivendes.lubilæumslegatpaa 52,000 Kr. til Fordel for Insti tu tet og dets forskel ­ lige Virksomheder; Fabrikant Einar Wil- lumsens Legat til Fordel for Elever paa Tekn. Inst. paa 50,000 Kr. samt nogle min ­ dre Legater. Bestyrelsen : V algte af Handelsministeriet: fh. Departementsenef GBusck-Nielsen, R. DM.,Formand; Prof. Dr. phil. PO Pe- d e r s e n , K. DM. FM. ; fh. Maskinchef v. Statsb. Ove H Munck,K.DM.;Kontorchef ,F Neergaard-Petersen, R.; Ingeniør Knud Højgaar.d, R.DM.; — Valgt af Kbhvns Magistrat: Borgmester Dr. phil. E Kaper, K.DM.; — Valgte af Fæl ­ lesrepræsentationen: Bygmester II Eh ­ lers, R., Brædstrup; Fabrikant A Phi- li psen, R., Viborg; Oldermand Claus J

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker