kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København sen, Rødding; Sognepræst Th. Wilier, Ulstrup pr. Hornum. Forretningsforer: Købmand Alfred Zacho. Kasserer: NPHansen. Revisor: Statsaut. Revisor NCNobel. Kirkelig Forening for indre Mission i Kbhvn., stiftet 1865. Sekretariat (9-5, Lørd. 9-3) og Forretningskont. C. 11287 & 11691 i Missionshuset Bethesda, Rø- mersg. 17 E (9-5). Bestyrelse: Sogne ­ præst Charles Nielsen, Formand; Sognepræst A I Biering-Sørensen; Provst Johs. Th. Engel, R.DM.;Lektor P Holt; Centralmekaniker Georg Jensen; fh. Materialforv. Korpsofficiant JP Jen ­ sen; Skoleinsp. M Jensen; Sogne ­ præst PL Jensen; Arkitekt J Jepsen; Næstformand ; Fabrikant G A L u n d b e r g ; Sognepræst Jens Nielsen; Sognepræst Sven Nielsen; Købmand N H Palme ­ lund, Kasserer; Prof. N H S ø c . Sekretær: Pastor Chr. Nygaard Ander ­ sen, tr. D/ 2 -3, undt. Onsd. ; Regnskabsfø ­ rer: Frk. Sigrid Jørgensen (10-4, Lord. 10-3). Kirkelig Ungdomsforening, Studiestr. 38 E, arbejder for og med Ungdom i Til- slutn. til Kirkeligt Samf. af 1898 (s. d. A.). Formand: Provst C Win th er, R.DM. ; Léder: Forstander Ernst J Borup » ★ c. 7741. Den kv.Afd.: Fru Astrid S v enst rup D By 5454x. Kirkeligt Centrums Sammenslutning. Formand : Stiftsprovst P F Horstmann, R., Aalborg $ 2358. Næstformand: Stiftsprovst Johs. Fog- Petersen, R., Odense $ 5302. Kasserer: Kontorchef P Th. Petersen, R., Jagtv. 115 3 fN) $ Tg. 159. Kirkeligt Forbund af 1933, (Evang.-Luthersk Forbund for Kirke, Skole og Hjem) stiftet 24. Nov. Bureau: 1. Kirkestr. 3 E $ Cent. 830. Formand: Stiftsprovst Johs. Fog- Petersen, R.; Hovedkasserer: Direktør W aid. S Jensen; Sekretær : Sognepræst Gustav Tange. Kirkeligt Samfund af 1898, Studiestr. 38 E Kontortid 10-5 $ Cent. 11141. Samf. ejer „Grundtvigs Hus “ (s. d. A.) Studiestr. 36, 38, 40. Bogsamling. Udgiver af „Menig- hedsbladet “ og ,,SøndagsTæsning lt . Bogfor ­ laget: Ekspedition H Hagerups Forlag ★ Cent. 736. (Se endv. Kirkelig Ungdomsfor ­ ening). Formand: Sognepræst Johannes Monrad, Kølstrup. Kirkeligt Verdensforbunds danske Afdeling, stiftet i Aug. 1914. Formand: BiskopAxel Rosendal, Roskilde ;Sekretær:Sognepræst G S p ar r i n g-P eter s e n , Brønshøj Kirkev. 6 Brh. D Bella 43. Kirkeministeriet, Fredh.Kan.21 s E ff ★ Cent. 14376. -Minister: Jobs. Hansen, MF. Sekretær hosMinisteren : Einar L ø w e . - Departementschef : V K H o 1 b ø 11, K.DM. Kontorchef: H H astru p. Sager vedrørende offentlig Gudsdyrkelse og Religionsøvelse; Folkekirkens Styrelse og hele Ordning. Stiftsøvrighederne, Bispe- embederne. Præsteembederne og Kirkebe ­ tjeningen. Kirkebøgernes Førelse. De til kir ­ kelige Formaal henlagte Midlers Admini ­ stration. Kirkerne og Kirkegaardene. Be ­ gravelsesvæsenet. De fra Folkekirken af ­ vigende Trossamfunds Stilling. Kirkemusikforening, Dansk, stiftet 27. Aug. 1885; ca. 500 Medl. Formand : Slotsorganist Th. G i 1 b er g, Fredensborg Jp 182. Kirkens Korshær er et evangeliserende og socialt Landsarbejde. Formand : Orlogskåpt. Kai Ham meric h, Forretningsfører! Ch. Lehn Petersen. Arbejdsbeskæltigelse i Kobenhavn og Aar ­ hus. FølgendeHjem: Ungdomsskolen „Kors- ly “ , Optagelseshjemmene „Korsvang “ og „Birkely", Børnehjemmet« Børnely*, Spædbørnshjem og Børnehave, Ungdoms*

Kirk gaards K., BrorsonsK., Davids K., Elias K., Enghave K., EsajasK., Filips K., Fredens K., Frederiksholms K., Frihavns K., Gethsemane K., Grøndals K., Hans Egedes K., Kaper- naums K., KildevældsK.,KingosK.,Lundehus K., Luth erK., Nathanaels K., Nazaret K., Sa ­ muels K.,Simeons K.,SimonPeters K., Tak ­ sigelses K., og Timotheus K. med Filial ­ kirker paa Fengers v. og Bramslykkev. (se disse). Fondets Repræsentantskab tæller c. 140 Medlemmer med Stifts ­ provst Dr. theol. H U s sin g, K. DM. som Formand ; Bestyrelsen bestaar af : Ekspeditionssekr. Carl Rasmussen, For ­ mand; Sognepræst Kr. Jensen, Næst ­ formand; Sognepræst G- Bartholdy; Sognepræst P L Jensen; Elektriker DC Lau ritzen; DocentH P alud an; Lands ­ retssagf. R Prytz; Møbelhdl. Hj. Svend ­ sen. Kasserer: Landsretsretssagf. R Prytz. Sekretær: ................. - ........................... Ekspeditionssekretær: Frk. Lili Biæd el. Kirkegaarde, Kbhvns og Frdbgs. Assistens K.paa Nørrebro, indviet6. Nov. 1760. Denafløste6 smaaKirkegaarde inden ­ for Voldene. Kirkegaardens Kontor: Kapelv. 2 [N| J) N 2304, aab. 9-16. Inspektør: N K J Jør ­ gens en.Kirkegaarden er aaben Jan.,Decbr. 8- 16, Febr.,Novbr. 8-17, Marts og Okt. 8-18, April og Sept. 7-19, Maj og Aug. 7-20, Juni og Juli 7-21. Begravelseskapellet. Lig modtages fra 9- 17. Vedligeholdelse og Beplantning af Grav ­ steder udføres paa Kirkegaardens Foran ­ staltning mod takstmæssig Betaling enten en Gang for alle eller aarlig, eventuelt af Gravstedejerenselv. Bestillinger modtager Kirkegaardens Kontor. B ispebjærg K., taget i Brug 27. Nov.1903. Bygningerne opførte af Arkitekt A Clemmen- sen. Inspektør: OB j ørn. KontorFrederiks- borgv. IWI D Tg. 59 & Tg. 5659. Aab. 9-16. Lig modtages fra 9 — 17. Kirkeg. er aaben: Jan. og Dec. 8-16;Fcbr. og Nov. 8-17;Marts og Okt.8-18;April ogSept.7-19;MajogAug. 7-20; Juni og Juli 7-21 (Urnehallerne aab- ner 1 Time senere og lukker 1 Time før). Vedligeholdelse og Beplantning af Grav ­ steder udføres paa Kirkegaardens Foran ­ staltning mod takstmæssig Betaling en ­ ten en Gang for alle eller aarlig, eventuelt af Gravstedejeren selv. Bestillinger modt. paa Kirkeg. Kontor. Brønshøj K., fra 15. Juni 1903 overtaget af Kbhvns Begravelsesvæsen. Bestyrer: Axel Christensen, Kontor: Brønshøj Kirkegaard, Brønshøj Kirkev. Brh. $ Bella 29 (11-12 og 15-16). Kirkeg. er aaben: Jan. og Dec. 8-16; Febr. og Nov. 8-17; Marts og Okt. 8-18; April og Sept. 7-19; Maj og Aug. 7-20; Juni og Juli 7-21. Frdbg. ældre K.ved Frdbg.Runddel.Kon- tor p. Kirkegaarden $ Cent. 8690 (11-12 og 15-16). Inspektør : N M N i e 1 s e n, Pile Allé 2 1 E$Gh.5134y . Anlæg ogVedligeholdelse, seBegravelsesvæsenetpaaFrdbg. Aabnings- tider: Dec. og .lan. 8 — 16; Febr. 7 — 17; Marts 7 — 18; April 7 — 19; Maj 7 — 20; Juni og Juli 7 — 21; Aug. 7-20; Sept. 7 — 19; Okt. 7 — 18; Nov. 7 — 17. Frelsers Kirkegaard, Vor, Amager- brog. 33,35 EJ, anlagt 1790, udvidet 1853, ejes og bestyres af Kirken. Kontor: Vor Frelsers Kirke E (11-12). Graver: CA Mogensen, Overg. o. V. 94 4 E 1' Am. 6325. Anlæg og Vedligeholdelse af Gravsteder bestilles paa Kirkegaardens Kontor. Garnisons K., anlagt 1711. Kontor: Øster- brog. 7B [0] f 07951 (10-15).Inspektør: C AO Lorenzen. Kirkeg. er aaben fra Kl. 7 til Mørkets Frembrud. Kirkeg.forctagerA nlæg og Vedligeholdelse af Gravsteder; ønsker Gravstedejere dette Arbejde udført af andre mod Betaling, skal Kirkeg. Samtykke indhen ­ tes. Kirkeg. overtager Vedligeholdelser mod

V — 2552 Indbetaling een Gang for alle. Gravsteder forbeholdes fortrinsvis Militære af Kbhvns Garnisonsamt Beboere i Garnisons Sogn. Andre kan mod anden Takst erholde Grav ­ sted. Henvendelse sker til Inspektøren. Holmens K., anlagt 1666, Kapellet opfort at Prof. L P Fenger. Inspektør: Kapt. Vilh. We r d e r,R. ; Kontor:0sterbrog.l5 [Øj $ Cent. 2050 (10-15). Anlæg og Vedligeholdelse af Gravsteder bestilles paaKirkegaardensKon- tor. Katolske K. 1) Kat. Assist. K. (gi. og ny Afd.) paa Assi ­ stens K. Nørrebro ; taget i Brug hhv. 1805 og 1864. 2) Kat. Vestre K. v. V 7 Kirkegaardsv., an ­ lagt 1887. De katolske Kirkegaarde administreres ef ­ ter 1 .Jan.1927 af Kbhvns Begravelsesvæsen. Taksterne for Gravsteder samt for disses Anlæg og Vedligeholdelse er de samme som for de kommunale Kirkegaarde. M o s a i s k e K. l)Nordre vedMollegade,anlagt 1694 |)N1342. Inspektor: I Nathanson. 2) V estre v. V-Kirkegaard, anlagt 1885. Inspek ­ tør: SHusmerfV 1158. Solbjærg K.ved S-Fasanv., anlagt 1865. Kontor S-Fasanv. 36 E f Gh. 1236 &Gh. 7973 (9 1 /2-16 l /2)- Inspektor: CEElers- N i els en, S-Fasanv. 36 E^Gh.92. Anlæg ogVedligeholdelse, se Begravelses ­ væsenet paa Frdbg. Aabningstider som Frederiksberg ældre K. Sundby K., fra 15. Juni 1903 overtaget af Kbhvns Begravelsesvæsen. Inspektør : Carl A J e n s e n. Kontor: Kastrupv. 51 [S] $ Am. 343 (9-16). Kirkeg. er aaben: Jan. og Dec. 8-16; Febr. og Nov. 8-17; Marts og Okt. 8-18; April og Sept. 7- 19; Ma j.og Aug. 7-20; Juni og Juli 7-21. Søndermark-Kirkegaard, Roskildev. 59,61 Valby, fuldført 1929. Krematoriet, der er opfort af Arkitekterne Prof. Edvard Thomsen og Frits Schlegel, indviedes 7. Sept. 1929. Kontor: Paa Kirkegaarden $ Vb. 2377 (10-16). Inspektør: N M Ni elsen, Pile Allé 2 1 E f Gh. 5134y. Anlæg og Vedligeholdelse, se Begravelses ­ væsenet paa Frdbg. Aabningstider som Frederiksberg ældre K. Vestre K., taget i Brug 1870, Nordre Kapel indviet 15. Juni 1892, Sondre Ka ­ pel, 9. April 1908. (Arkitekt: Hans I Holm). Østre Kapel, 19. Feb. 1913 (Arkitekt: Holger Jacobsen). Inspektør: C B Skryd- strup. Kontor: Aabent9-16 |}Cent.6820& 6821. Lig modtages fra 9 — 17. Kirkeg. er aaben: Jan. og Dec. 8-16; Febr. og Nov. 8-17 ;Marts og Okt. 8-18;April ogSept. 7-19; Maj og Aug. 7-20; Juni og Juli 7-21. Ved ­ ligeholdelse og Beplantning af Gravsteder udføres paa Kirkegaardens Foranstaltning mod takstmæssig Betaling enten en Gang for alle eller aarlig, eventuelt af Gravsted ­ ejeren selv. Bestillinger modtages paa Kir ­ kegaardens Kontor. Kirkegaardsl ultur, Foren, for, se Foreningen for Kirkegaardskultur. Kirkekorforeningen, stiftet 11. Juni 1918. Adr.: Vodroffsv. 3 A 4 [S |} V 9290y. Formand : Forretningsfører Carl A n d r e a- sen-Nordstrøm. Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark, stiftet 13. Septbr. 1861. Kontor i „Indre Missions Hus “ , Bernstorffsg. 21 3 13 Cent. 2543, 2544 & 13679. Postgirokonto Nr. 764. Bestyrelse : Sognepræst Chr. Bartholdy, Ravnkilde, Formand; Købmand Alfred Zacho, Randers, Næstformand; Sogne ­ præst .1 C Bert helsen, R., Skanderup pr. Lunderskov; Proprietær K Møller, Ulriksdal; Temmerhdl. Chr. Nielsen, Gørding; Pastor P J Sørensen, Vejle; Proprietær S Rasmussen, R., Nør- re-Nissum ; Sekretær JSørense n,Kbhvn.; Sognepræst A Westergaard-Jacob-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker