kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København rer: Kordegn P Busk, PileAllé 3 E. Sekre ­ tær: Sognepræst A Torm, Næstelsø pr. Næstved D Næstelso 25. j J agtforening, Dansk, opr. 8. Juni 1884, Kon ­ tor : Bredg. 47 Kl |} Pa. 614 & Pa. 4214. Bestyrelse: L andsretssagf. K Schack, Rude, F ormand ; SogncfogedSR ørbyé-Nielsen, Falling, Næstformand; Gaardejer E Ben ­ netsen, Gramby; Skovrider A Brandt, Halstedkloster pr. Avnede; Gross. C He ­ lander, Sorø; Landinspektør A C H Monrad, Aggersund; Gaardejer Jens H Lambæk, Lem St.; Postmester IT Ras ­ mussen, IL, Svendborg; Greve G Ahle- f el dt-Laurvig-B ill e,Fjellebro pr. Rud- me; Sekretær: Overretssagf. AMoltke- Leth, R. DM. Redaktør: EFrellesvig, Holstebro. Kontingent 5 Kr. aarlig. Jagtraadet (Lov ±\r. 145 af 28. April 1931).Bi- staar Ministeren for Landbrug ogFiskeri ved Administrationen af .Tagtfonden og er raadgivende i Jagtsager. Medlemmer : Forretningsf. A Madsen, Formand; Redaktor C C Andersen, R., Kbhvn. (valgt af Landsjagtforeningen af 1923);Sognefoged SRor bye-Nielsen,Aal- strup pr. Falling '(valgt af Dansk Jagtfore ­ ning). Kontor: V-Boulevard 40 E $ C. 10747. Jagttegn. (Lov Nr. 145 af 28. April 1931.) - Ingen maa udøve Jagt uden at have løss ­ jagttegn. Børn under 16 Aar kan ikke er ­ holde Jagttegn. Alle Jagttegn løses hos Politiet paa det Sted, hvor den paagældende har Bopæl. Jagttegnet,der tillige erAnsvarsforsikring, koster 2,5,10 eller 20 Kr. etter det Omfang, hvori der onskes Tilladelse til at drivejagt, og gælder for etFinansaar(l.April-31.Marts). Jehovas Vidner (Ny Verden), S-Fasanv. 54 Valby D Vb. 3612. Jernbaneforbund, Dansk,stiftet 23. Okt. 1899. Kontor Nyropsg. 27 E UC.4482 & C.15863. Formand : Forretningsf. Thorv.P e d e rs e n, priv. $ Da. 4765. Jernbaneforeningen, stiftet 1891, Kontor og LokalerVesterport Kbhvn. E $ Cent.11314 har til Formaal at varetage Medlemmernes Stands- og Fællesinteresser ved at arbejde for de til enhver Tid bedst mulige Tjeneste-, Lønnings- og Pensionsvilkaar. Medlemsan ­ tal ca. 4400. Som Medlemmer optagesTjene- stemænd ved Statsbanerne, der henhører til Tjenestemandslovens 1-12 og 17 Lønnings ­ klasse m. fl. Formand: Stationsforst. D O Høgsgaard.Nørreport Station Kl ; Sekre ­ tær: Overassist. PFrom-IIansen, Kbhvns Hovedbanegaard E. Jernbanepostforeningen, stiftet 4. Martsl900. Formand: Overpakmester NCNielsen- Bramslykkev. 13 2 Valby $ Vb. 888 x; Næst ­ formand: Pakmesterformand A Jensen, Anders Billes V. 37 Fredericia j) 157; Kas ­ serer: Overpakmester A M Nielsen, Thyregodsv. 17 4 Valby $ Va. 1230y. Jernbaneraadet, Kontor Christiansborg Rigs ­ dagsfløjen K) 1! Cent. 6600. I Henhold til Lov af 2 % 1925 er Raadets Opgave „at udtale sig om principielle Stats ­ banerne vedrørende Spørgsmaal, om hvilke Ministeren for offentlige Arbejder begærer Raadets Erklæring". Formand: fh. Minister Joh.Fr i is-Skotte, MF. MfDR. Sekretær : Landstingssekretær Cand. polit. J Møller, R. DM. Jernbanevæsenet, se u. Statsbaner og Privat ­ baner. Jernhandlerforeningen af 9. Marts 1911. Formand: H P A J S c li midt, Mosedalsv. 3 Valby ® Vb. 4550. Jernindustriens Ulykkesforsikring. N-Voldg. 30, 32 K (9-17) Jp * Cent. 2278. Forret ­ ningsfører: Sekretær Søren Christen ­ sen.

Inva — Jern Loven om Folkeforsikring. Rettens Afgø ­ relser kan ikke appelleres. Retsformand: P Ry yd, R. DM. Medlemmer: Læge J L Kuhn, R.DM.; Prof. Overlæge Dr.med.Sv. Hansen; Hus ­ mand Lauritz Radmer; Maskinarb. Vil ­ helm Bo es en; Fabrikant Hans Hol ten. Suppleanter (midlertidig fung. soin Medl.): Overlæge Dr.med.Torben G e i 11; Overlæge Dr. med. J. Chr. Smith; Gaardejer N J Nielsen; fh. Toldbodarbejder C O Rød, DM.; Ingeniør Cand. polyt. J P Danstrup MB. Tilforordnede: Direktør f. Sygekassev.LP B o rb e r g, R. DM. ; Direktør f. Ulykkesfor ­ sikringen A A Birkmose, R. DM. Suppleanter: Kontorchef i Dir. f. Ulykkes ­ fors. E W egener, R.; Kontorchef i Dir. f. Sygekassev. G L D a m, R. Kontorchefer: Cand. polit. & jur. G Hagen. R; Cand.polit. O W Lund bye,R. Ekspeditionssekretærer: Cand. polit. An ­ dreas Larsen; Cand.polit.S H Pr ætor ius. A dresse : Am alieg.23 [0 $ ★ Cent.5287 (12-4) Se tilligeArt. Invaliderente og Sygekasse ­ væsen. Invaliderente. Iflg. Lov Nr. 182 af 20. Maj 1933 om Folkeforsikring — traadt i Kraft 1. Okt. 1933, fra 1. Okt. 1937 afløst af Lov af 7. Maj 1937 om Folkeforsikring, hvori der ved Lov af 9. Marts 1938 er foretaget nogle mindre Ændringer — er enhver Person, der har dansk Indfødsret, har Bopæl i Riget eller er forhyret med dansk Skib, og som er nydende eller bidrag ­ ydende Medlem (med Ret til at ovcrgaa til nydende Medlemsret) af en anerkendt Sy ­ gekasse eller statskontrolleretSygeforening, iAlderen 14 — 65 Aar forsikret mod Invali ­ ditet (jfr. dog Lovens § 36, hvorefter Perso ­ ner, der ved deres Optagelse i Sygekassen lider af kroniske Sygdomme, i visse Tilfælde er udelukket fra at indtræde i Invalideforsik ­ ringen). For denne Forsikring paahviler det de invalideforsikrede Sygekassemedlemmer i Alderen 18 — 60 Aar at erlægge en særlig Invalidepræmie. i Forbindelse med Sygefor ­ sikringskontingentet. Ret til Invaliderente indtræder, naar den forsikrede ikke længere er i Stand til at er ­ hverve '/ 3 af det, som legemligt og aandeligt sunde Personer med lignende Uddannelse og i samme Egn plejer at fortjene ved Ar ­ bejde. Invaliderentenbestaar afetGrundbeløb, der er gradueret eftersom Rentenyderen bor i Hovedstaden, Købstæderne samt bymæssige Bebyggelser med over 1500 Indbyggere eller i det øvrige Land. Indenfor disse Omraader er den atter forskellig eftersom Talen er en ­ ten om Ægtepar, hvor begge opfylder Betin ­ gelserne for at opnaa Rente eller om enlige Mænd eller Kvinder samt Ægtepar, hvor kun den ene af Ægtefællerne opfylder Betingel ­ serne. Foruden Grundbeløbet ydes et særligt Tillæg for Invaliditet samt Børnetillæg for saa vidtRentenyderen har fuld Forsørgelses ­ pligt for Børn under 15 Aar. Endvidere kan der efter Invalideforsikrings ­ rettens Kendelse ydes Tillæg for Hjælpe ­ løshed samt Blindhed eller stærk Svagsy ­ nethed. Endelig kan Kommunalbestyrelsen tilstaa Rentenyderen et personligt Ti Ilæg. Renten med Tillæg (bortset fra det even ­ tuelle personlige Tillæg) reguleres efter det af Det statistiske Departement offentlig ­ gjorte Pristal, g Saafremt en Invalids aarlige Indtægt over ­ stiger 40% af Grundbeløbet, nedsættes R

V — 2548 rat, Folkeforsikringskontoret, Bernstorffsg. 17 IS); paa Frdbg. til Frdbg. Kommunes Folkeforsikringskontor (Howitzv. 8 s E); udenfor Hovedstaden til det sociale Udvalg. Disse Myndigheder videresender Begærin ­ gerne til Direktoratet for Sygekassevæsentft i se denne Art.), ledsaget af en Erklæring fra Udvalget angaaonde Ansøgerens Forhold. Direktoratet undersøger herefter, hvorvidt Ansøgeren opfylder Betingelserne for at være forsikret. Afgørelse af Invaliditetssporgsmaalet træf ­ fes af Invalideforsikringsretten (se denne Art.), der tillige træffer Bestemmelse om Helbredelsesforanstaltninger, Oplæring m.v. Invaliderente anvises o^udbetales iKbhvn. af Magistraten og paaFrubg. af Folkeforsik ­ ringskontoret (se foranstaaende Adresser) ; udenfor Hovedstaden af det sociale Udvalg. Ved midlertidig Lov for Færoerne Nr. 120 af 15.Martsl939 erlnvalideforsikringen ud ­ videt til ogsaa atomfatte Færøerne. Det fær ­ øske Ulykkesforsikrings-Raad afgør, om der foreligger Invaliditet og træffer Bestemmel ­ se om Ydelse af Hjælp til Helbredelsesfor ­ anstaltninger. De af Raadet trufne Afgørel ­ ser kan indankes for Invalideforsikringsret ­ ten iKbhvn., hvis Afgørelser er endelige. De for Færøerne fastsatte særlige Rente ­ satser og Invalidepræmier er lavere end for det øvrige Land. Investor, Aktieselskab for Kapitalanlæg. Se ­ neste Vedtægter af 28. Sept. 1936. Kontor: Nygade 7 E | C. 12990 (10-13). Formaal: At foretage solide og indtægt ­ givende Anlæg af de Pengemidler Selskabet raader over i et saa mangfoldigt Antal Pen ­ geeffekter, navnlig pantesikrede Obligati ­ oner og Aktier, at Risikoens Spredning yder særlig stor Sikkerhed, og at der herigennem skabes Grundlag for tilfredsstillende Ud ­ bytte af Kapitalerne, samt anden lignende Virksomhed. I Henhold hertil er Selskabet Køber af be ­ tryggende Panteobligationer og solide uno- terede Aktier. Aktiekapital: 8 Mill. Kr. Bestyrelse: Kommitteret Overretssagf.Jon Krabbe, K. DM. (Formand); Kreditfor - eningsdirektor Orla Bu hl; Direktør Edv. Biilow, R. ; Skibsreder Generalkonsul H G ether, R. DDL; Højesteretssagf. Karsten Meyer; Bankier Ludvig Trier. Direktør: Jon Krabbe,K. DM. Isbrydningsraadet, opr. i Henh. t. Bekendtg. af 23. Juni 1937. Formand: Departements ­ chef i Hdlsmin. H Jespersen, R.DM. Isefjordværket, Elektricitetsselskab,Hoved ­ kontor: Strandv. 102 Hell.fl ★ Hell. 4001. Isenkræmmerforening, Jydsk-Fynsk, stiftet 4. Aug. 1894. Formand : R Marstrand N i e 1 s e n, A arhus jg 8850. Isenkræmmerforeningen for Sjælland, Born ­ holm og Møn. Formand: P. Kelp, Skoma- gerg. 17 Roskilde $ 109 & 590. Isenkræmmerforeningen i Kbhvn., stiftet 5. Marts 1880, Vesterport 0 gi C. 14136, haf kgl. konfirmerede Vedtægter af 13. Aug. 1891. Formand: Emil B røn num ® Cent. 14083. Islands Brygges Sogn, se Hans Tavsens Kirke. Islands Gesandtskab i Kbhvn.. Ny V esterg.21 13 (11-3, Lord. 11-1) f C. 9604 & C. 9254; se Gesandtskaber. Islandsk Handelsforening, stiftet 1892, Adr. Havneg. 13 K $ ★ Cent. 1283. Bestyrelse: Bjarne Nielsen, R., For ­ mand; H Hendriksen, ML., Næstfor ­ mand; Lauritz Jensen, Kasserer. Islandske Litteratursamfund i Kbhvn., Det, stiftetl912. Formand: Prof. Dr.phii. Jon Ilelgason, Kærstrupv. 33 Valby $ Damsø 1722; Kasserer: Kommitteret J Krabbe, K. DM.; Sekretær: Cand. mag. J Ben ediktsso n, Kronprinsesse Sofies V. 45 E $Gh. 5927u. Israelsmission, Den danske,stiftet 1885. Post ­ girokonto Nr. 764. Formand: Prof. Dr. theol. FE Torm, K.DM. j) 0 370. Kasse-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker