kraks vejviser 1940 handelskalender

Emneliste

Foreninger

2440

Side

Side

Side

Foreninger, Faglige (fortsat] Foreningen til Fiskehandelens Fremme 2516

Foreninger, Faglige [fortsat] Snedkermestrenes Centralforeninger. . . 2474 Stenhuggermesterforeninger .................... 2474 Sten- og Billedhuggcrforen., Østift.. . . 2474 Stolemagerlauget ..................................... Straa- og Filthattefabrikantforen .......... Stukkaturfagets Foreninger ..................... ■ Sæbefabrikker, Foren, af danske .... Sæbe- og Parfumefabrikant-Foren .......... Sølvvarofabrikantforeningen .................... Tagpap og Asfaltfabrikantforen ........... Tapetfabrikant Forening ......................... Textil fabrikantforeningen ....................... Textilindustris MeBterforen., Dansk . . Tobaksfabrikanter. De forenede ............ Tovværksfabriker, Foren, af ................. Træindustriens Fabrikantforeninger . . Træskibsbyggere, Foren, af .................... Tændstikfabrikker i Danm., Foren, af. Tømrerlaug, Kbhvns ............................... Tømrermestres Foreninger .................... Urmager- og Optiker Centralforen. . . . Urmagerlauget ......................................... Vaskeriejer-Forening, Dansk ................. Vogn- og Beslagsmedemesterforen. . . . Vulkanisørmesterforening, Dansk .... 2643 2474 2474 2474 2647 2474 2474 2650 2652 2652 2653 , 2474 2474 . 2474 . 2474 . 2474 . 2474 . 2660 . 2660 . 2662 2474 2664 9. Handlende. Centralledelsen for Gjentofte Kommu ­ nes Handelsforeninger ....................... Centralorganisationen af Købmandsfor ­ eninger i Jylland ............................... Centralorganisationen af Købmandsfor ­ eninger Øst for Storebælt ................. Centralorganisationen for de samv. Op ­ lysningsforen. (Silkeborg-Systemet). . 2494 Foreningen af Arbejdsgivere, der be ­ skæftiger Hdls og Kontormedhjælpere 2512 Fællesorganisation, De danske Handels ­ foreningers ........................................... 2523 Fællesraadet for Arbejdernes Brændsels ­ virksomheder ........................................ 2523 Fællesrepræsentation, Den danske Han ­ delsstands ............................................ 2523 Fællesrepræsentationen for danske Han- delsi ejsendeforeninger ......................... Grosserer-Societetet ....................... • . . Grosserer-Societetets Fedevaresektion. . Handelsforeningernes Centralraad . . . Handels- og Kontorist-Foreninger . . . Købmandsforeninger i Danmark, De samvirkende ........................................ Købmandsforeninger i Fyens Stift, Cen ­ tralorg. af ............................................. Motorbranchens Fællesraad .................... Principalforening, Dansk ......... Provinshandelskammeret, se Provinshan- delsstandsforeninger ......................... 2615 Sammenslutningen af Brancheforenin ­ ger under Grosserer-Societetet .... Sammenslutningen af Havne- og Køb ­ mandsorganisationer i Danmark . . . Textil Union, Dansk ................................ Trælastgrossisternes Fællesrepr ............ Vinbranchen, Fællesraadet for .............. 2524 2532 2532 2535 2536 2566 1910 2600 2613 2625 2625 2652 2655 2663 Annoncebureauernes Brancheforening. . Annoncebureauers Sammenslutning . . . Antikvarboghandlerforeningen .............. Apoteker-Forening, Danmarks .............. Apoteker-Forening, Kbhvns ................. 2470 2470 2470 2470 2470 Autig (Foren at Auto-Tilbehørs-Gross.). 2478 ’ ” ’ ” " ' ( ' ’ Autogummi-Forhandler-Foren .................. 1 Automobil- og Cycle-Gross. Foren .......... ' Automobilforhandler-Forcn., Danmarks. Automobilforhandlerforen., Jydsk .... Bladhandler-Forbundet ............................ Blomsterhandlerforening, Dansk ........... Bogbindergrossist-Forening, Dansk . . . Boghandlerforening, Den danske . . . Boghandlerforening, Kbhvns ................. Brancheforeningen af Benzin-Importører og -Grossister ......................... 2487 Brancbeforen. for Imp. af Musikinstr. . 2487 Brancheforeningen for Parfumeri- og Toiletartikler ....................................... British Import Union ............................ Butiksfiskehandlerforen. Fremtiden . . . Bygningsstøbegods, Foren, f. Leverand. af Carlsberg, Ølhandlerforen ...................... Centralforeningen af Benzinforhandlere. Centralforeningen for Danmarks Isen ­ kræmmer-, Glas-og PorcelænBhandler- foreninger ............................................. Centralorg. af danske Cementimportører Central-ølhandlerforeningen af 1900 . . 2494 2487 2488 2489 2472 2493 2493 2493 2493 . _. 2478 2478 2478 2478 2484 2485 2485 2485 2485 2493 2493 2494

2495 2498 2498'1 Foreninger, Faglige (fortsat] Dagrofa, Danske Kolonial Grossisters Centralkontor ..................................... Danske Transitfirmaers Foren, f. Handol m udenlandske Landbrugsprodukter Detail-Grossist Sammenslutn. af 1933 . . Detailhandlerforening, Kbhvns ........... Detail-Mejerier, Kbhvns ......................... Ejendomsmæglerforening, Dansk ........... Ejendomsmæglerforening, Kbhvns. . . . se ti IligeTilfø jelser efter denne Emneliste Farvehandlerforening, Kbhvns .............. 2506 Fiskehdlforen. f. Kbhvn. og Omegn. . . 2509 Fiskehdl.-og Havfiskeriforen.Danm. . . . 25"9 Fiskehandlernes Arbejdsgiverorg ........... 2472 Forbundet af danske Uhrgrossister. . . 2512 Foreningen af aktive Ølhandlere .... 2512 2498 2498 2501 2501 2513 2513 2513 2513 2513 2513 Foreningen af Chokolade- og Sukker ­ vare Grossister i Provinsen .............. Foreningen af Danmarks Importører og Grossister i Melbranchen ............. j . . Foreningen af danske Forretningsrej ­ sende i Udlandet ............................... Foreningen af danske Grossister iSports- artikler ............................................... Foreningen af danske Handelsmøller . . Foreningen af danske Import-Agenter i Kolonialvarebranchen ......................... Foreningen af danske Import-ogForsen- delsforretninger .................................. 2513 Foreningen af danske Importører af Sme ­ dejernsrør og tilh. Fittings .............. 2513 Foreningen af danske Importører i Cho ­ kolade- og Konfekture-Branchen. . . 2513 Foreningen afdanske Isenkramgrossister 2513 Foreningen af danske Kartoffeleksp. . 2513 Foreningen af danske Klædegrossister 2513 Foreningen afdanske Manufaktur-Gross. 2513 Foreningen af dansko Skotøjsgrossister ' ” Foreningen af danske Straa- og Filt ­ hattefabrikanter og Modovaregross.. . Foreningen af dansko Te-Importører . . Foreningen af danske Æg-Eksportører. Foreningen af faglærte Købmænd. . . . Foreningen af farmacevtiske Handlende og Industridrivende .............. ’ ........... Foreningen af Filmudlejero i Danm. . . Foreningen af Forretningsdrivende ved Kbhvns Flæskehalle ............................ Foreningen af Frugt-Grossister i Kbhvn. Foreningen af Frogrossister og Froimp. Foreningen af Grosserere i Jern- og Metalbranchen i Kbhvn ...................... Foreningen af Grosserere i Rør- og Sa ­ nitetsbranchen i Damn ....................... Foreningen af Grossister i Centralvar- mebranehen ......................................... Foreningen af Grossister i Ostebranchen Foreningen af Grossister i Pibebranchen Foreningen af Hørkramgrossistor . . . . Foreningen af Imp. af Landbrugsmask.. Foreningen af Importører afSkrivemask. Foreningen af Importører og Grossister i Konserves Branchen ....................... Foreningen af Importører og Grossister i Tobaksbranchen ............................... Foreningen af Jern-og Staalimp. iProv. 2514 ” : -------- e m__. ... 25)4 2513 2513 2513 2513 2514 2514 2514 2514 2514 2514 2514 2514 2514 2514 2515 2514 2514 2514 2514 2514 Foreningen af jydske Trælasthandlere. . Foreningen af Kaaleksportører ........... Foreningen af Kolonial-Grossister. . . * Foreningen af kgl. Vejere og Maalere. Foreningen af Kornkøbmænd ved Sta ­ tionsbyerne i Holbæk Amt (Tølløse). Foreningen af Korn- og Foderstofhand- lero paa Kbhvns Børs ...................... 2514 Foreningen af Korn- og Foderstof-Impor ­ tører i Jylland og Fyn ...................... 2514 Foreningen af Korn- og Foderstof-lmp. i Sjælland og Lolland-Falsters Stifter . 2514 Foreningen af Købmænd i Jern- ogStaal- branchen, se Tilføjelser efter denne Emneliste Foreningen af Landtommerhandlere i Jylland, se Tilføjelser efter denne Emneliste Foreningen af Krydsfiner-Importører . . 2514 Foreningen af Ny-Importorer ................. 2514 Foreningen af Pølsefabrikanter og Fede- varegrossiBter i Kbhvn ........................ Foreningen af Repræsentanter for uden ­ landske Firmaer .................................. Foreningen af Tarmhdl. i Danmark . . Foreningen Dansk Fløde-Is .................... Foreningen f. Eksportører af dansk Smør Foreningen for Ekspreslev. af Blomster Foreningen Kbhvns En gros Mejerjer . 2012 2515 2515 2515 2515 2515 2515 _____________ . 2516 Foreningen Manufakturhdl.udenf. Købst 2516 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401. 2514 2514 2514

2518 2520 2520 2522 2522 2522 2522 2523 Fotohandlerforeningen ............................. Frederiksberg Købmandsforening. . . . Frederiksberg Manufakturhandler fo ren. Frimærkehandler-Forening, Danmarks . Frugthandlerforeningen .......................... Frugt-Importører i Kbh., Foren, af . . . Frøhandlerforening, Dansk .................... Fællesforeningen af danske Trælast ­ handlerforeninger. „ .......... Fællesforen, for Oversøisk og Haardt- træ ........................................................ 2523 Fællesorganisation, Danske Korn- og Foderstof-Importørers ....................... Garn- og Trikotagehandlerforen. Danm. . Gasbrancho Forening, Darisk ................. Glas-og Porcelænshdl.-Forening,Kbhvns. Grafiske Fags Leverandørforening .... Grammofonliandler-Forbui d, Dansk. . . Grammofon-Importørernes Brancheforen. 2532 Grossistforeningen af Trikotageimp.. . Grossist-Foreningen for Isenkram- Glas- og Porcelæns-Branchen .... Grossist-Sammenslutningen af 1930 . . Handelsfolkenes Forening af 1894 . . Handelsforening, Frdbg ........................ Handelsforening, Gjentofte ................. Handelsforening, Hellerup ................. Handelsforening, Herlev ....................... Handelsforening, Hvidovre ................. Handelsforening, Indre By ’ s .............. Handelsforening, Sundbyernes ............... Handelsforening, Vanløse ....................... Handelsforening, Vesterbros .................. Handelsforening, Østerbros .................... Handelsforeningen for Søborg .............. Handelsforoninger i Provinsbyerne, se Real-Reg. f. de paagæld. Byer i Afd.IV1697ff Handelsrejsende, Foreningen af Danske. 2536 Handelsrepræsentanters Landsforbund . 2536 2523 2528 2529 2532 2532 2532 2532 i ovre Ordrup Rødovre 2532 2532 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 Herreekviperingshandler-Foreningen . . Hokerforeningon ...................................... Hørkræmmerforeningen af 1881............ Importørforeningen af 11. Aug. 1933 . . . Isenkræminerforeuing, Jydsk-Fynsk. . . Isenkræmmerforeningen . . . . ............ Isenkræmmerforeningen for Sjælland, Bornholm og Møn ............................... Islandsk Handelsforening ....................... Jernhandlerforeningen af 9. Marts . . . Jydsk Handelsrejsendeforening . . KafTehandlerforoning, Kbhvns . . . Kioskejere i Danmark, Foren af . . K ’ oskejerforening, Storkøbenhavns Klarerings-Overenskomsten ........... Kolonial Grossist Forening, Dansk . . . 2553 Korn- og Melhandlerlauget. .* ............... Kristelig Forening for Handelsrejsende. Kulhandlerforeninger, De samv ............. Kulimportørers Association ................. Københavnske Grossisters Arbejdsgf. Købmandsforeningen af 1925 .............. Landsforeningen af Agent-Firmaer iKorn- og Foderstofbranchen, se Tilføjelser efter denne Emneliste. Landsforeningen af Hattemagere og Hatte ­ Landsorg, af Danmarks Frugt-, Grønt- og - Blomsterhandlere ............................... Legetøjshandlerforeningon . ................. Linoleumsbranchens Arbejdsgiverforen.. Læderhandlerforening, Jyll. og Fyns. . . Læderhandlerforening, Kbhvns . . . Lædervarehandlerforening, Kbhvns . Manufaktur-Grossister, Foren, af. . Manufakturhandler-Foreningen. . . . Marskandiserforeningen ..................... Mejeri forening, Kbhvns .................... Metalforeningen .................................. Mineralolie Brancheforeningen . . . Mineralvandfabrikantforen, af 1935. Modehandlerforening. Kbhvns .... Motorcykle-Forhandler Foreningen . . . 2600 Musikforlæggerraad, Dansk .................... ~ Musikhandlerforening, Dansk .................. Mæglerforeningen, Provins- .................... Mæglerkorporationen- ............................. Nørrebros Handelsforening .................... Optik Grossisters Forbund .................... Organisationen af Fabrikanter og For ­ handlere indenfor den kirurgiske og medicinske Branche ............................. Oste- og Paalægshandlerforeningen . . . 2608 Papirhandlerforening, Dansk .................. 2608 2548 2548 2548 2550 2550 . 2551 . 2551 . 2553 2558 2560 2561 2561 2566 2566 2570 2587 2473 2589 2589 . 2589 . 2590 . 2590 . 2592 . 2593 . 2594 . 2594 . 2594 . 2596 2600 2600 2600 2600 2606 2607 2608 Handelsforening, Handelsforening, 2538 2545 2545 2546 2548 2548 forhandlere ................................. *. . . . 256 9 Landsorg, af Danmarks Detailfiskehdl... 257 O

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker