kraks vejviser 1940 handelskalender

Emneliste

Gotli — Havn

2414

Side 2G15 1851 2594 2180 2536 2513 2625 2473 2473 2496 2536

Side

Side

Handelskammeret,Provins-, se Provinshan- delsstandsforeninger ............................... 2519 I Handelsmedhjælperes Folkehøjskole, se 2531 Folkehøjskole, u. Hørsholm ................. 254o Handelsministeriet, se Ministeriet for Ilan- 263r del, Industri og Søfart ......................... 2642 Handelsministerium, Islands .................... Handelsmænds Uddannelse ...................... Gymnasier, se : Bay, E, og Moltkes, Th., Skoler. Frdbg. komm. Skolevæsen .... Gjentofte komm. Skolevæsen. . . Holte Gymnasium ...................... Skolevæsen Kbhvns ................. Statsskoler ................................... . (se ogsaa Afd. VII, Fag-Register). . . . 3829 Gymnasieskolernes Lærerforen., se Lærerf. 2590 Handelsmøller, Foren, af danske, se For- — se ogsaaKommunaleGymnasiesk.Lærerf. 2556 eningen af d. II ....................................... — Pensionskasse, se Pensionskasse .... 2609 Handelsniøller, Sammenslutningen af Gymnastik-Forbund, -Foreninger ........... 2534 danske, se Sammenslutn. af d. II ........... 2179

2532 Gothersgades Elektricitetsværk, se Belys ­ ningsvæsen ................................................ 2482 Graasten, Firma-Register ......................... 2854 — , Forretninger m. m .............................. 1795 Gradmaalingen, se Geodætisk Institut . . 2529 Grafisk Kunst, se Selskabet for G. K . .., 2628 Grafisk Kunstnersamfund ......................... 2532 Grafiske Fags Leverandørforening ........... 2532 Gram, Firma-Register ............................... 2855 — , Forretninger m. m .............................. 1796 Grammofonhandler-Forbund, Dansk .... 2532 Grammofon-Importørens Brancheforen.. . 2532 Gramo, Grammofon-Industriens Musikbe- skyttelsc ...................... .. ......................... 2532 Graubohus ......................... • ........... .. Gravsteders Erhvervelse og Vedligeli., se Begravelsesvæsenet ................................. 2481 samt Legat- og Tontineforen ................. 2586 Gravørmester-Forening, Dansk ............... 2532 Grenaa, Firma-Register ............................. 2855 — , Forretninger in. m .............................. Greve, GrosB. C R, og Hustrus Stiftelso . Grindsted, Firma-Register ......................... — , Forretninger m. m .............................. Grosserer-Societetet .................................. Grosserer-Societetets Fedevaresektion. . . Grosserer-Societetets Understøttjlsesfond, se Legater ................................................ Grossister i Ostebranchen,seForeningen af Grossistforeningen af Trikotageimportører2532 Grossist-Foreningen for Isenkram-, Glas- & PorcelæDS-Branchen ............................... Grossist-Sammenslutningen af 1930 .... Grove Iledegaard, se Kirkens Korshær. . se tillige Ungdomslejre. ....................... Grovsmedeforeningen af 1873 .................... Grundejeres Brandforsikring, Danske, se Brandfors., Danske Gr ......................... — Hypotekforen., se Hypotekf. ................. — Kreditforeninger, se Kreditform ......... 2559 Grundejerforeninger, se i Emnelisten For ­ eninger: A, 7 Grundtvigs Hus .......................................... 2533 Grundtvigskirken ......................... .............. 2533 Grundtvigskirkekomitéen, se Komitéen for Opførelse ................................................ Grusgrave ogSkærvefabr., Foren, af, se Ar ­ bejdsgiverforening .................................. Grænseforeningen ........................................ Grænsegendarmeriet .................................. Grænseomraadets danske Samfund. .... Grænseværn, Det unge ............................... Græsk-Katolsk Kirke, se Alexander New- ski Kirke .................................................. Græske Gesandtskab og Generalkonsulat se Gesandtkaber og Konsulater ............... 2530 Grøndals Kirke ........................................... 2533 Grønland, Det nye, Forening .................... 2533 Grønland,Kort,Historie, Administrationm.m.4161 Grønlands Seismiske Stationer, se Geo ­ dætisk Institut ..................................... Grønlands Styrelse ..................................... Grønlands Undersøgelse, se Kommissionen for videnskabelige Undersøgelser .... Grønlandsk Husflid ..................................... Grønlandske Børn, se Foreningen til Hjælp for ............................................... — Handel, se Grønlands Styrelse ........... — Selskab .................................................. — Tjenestemandsforening .......................... Grønlænderhjemmet .............. ................... Grønne Omraader, De, se Foren. De grønne Omraader ...................... ......................... Grønningen ................................................... Grønthandlerforen, se Frugtlidlf ............... Grønttorvet, se Torvevæsen ...................... Grønttorvsnoteringsudvalget ...................... Guatemala ’ s Generalkonsulat, se Gesandt ­ skaber ................................................... Gudenaacentralen (Aarhus) ....................... Gudhjem, Firma-Registret .......................... — , Forretninger ni. m .............................. Guldlistefabr. og Barokforgyldere i Dan ­ 1797 2532 2855 1798 2532 2532 2574 2514 2532 2532 2552 2659 2533 2487 2541 2553 2472 2533 2533 2533 2533 2468 2529 2533 2553 2533 2516 2533 2533 2534 2534 2515 2534 2522 2654 2534 2530 1722 2855 1799 mark,Foreningen af, se Arbejdsgiverforen. 2472 Guldsmedemesterforen., Dansk, se Arbejdsgf. 2472 Guldsmedes Institutioner ......................... 2534 — se og88a Fællesrepr. f. d. Guldsm. . 2524 Gummigulv- og Maatte-Firmaernes Foren., se Arbejdsgiverforening, Dansk .... Gustafsforsamlingen, se Svenska ............ Gustafsforsamlingens Alderdomsbørn . . . Gustafskyrkan ............................................ Gutenberghus, se Petersens, Egmont H. Fond .............................. Gyldendalske Boghandel ......................... 2472 2645 2534 2531

Gymnastikinspektører ...................... Gymnastikinstitut. Statens, se Statens. Gymnastik- og Idrætsforen. Merkur. Gymnastik- og Svømmeforen., Frdbg.. . . 2534 — — Hermes ............................................ 2 Gymnastikskolen, se Hærens Gymn ........... 2544 Gymnastikteoretiske Laboratorium, se Universitetets ....................................... 2659 Gyvelholm Plejehjem, se Hospitaler. . . . Gærings-Industri, Dansk, se Dansk G.-I. Gærordningen, Udv. ang. Spiritus og Gær ­ ordn., se Udvalget ang .......................... Gæstehjem, Kbhvns Kristelige se Kr. . . — se ogsaa Kvindehjemmet ...................... Gødningsforretning, se Dansk Andels-God. Gørlev , Fiima-Register .............................. — , Forretninger m. m ............................ Gørtlerlauget i Provinserne, se Arbejdsgf. "1 aandbold-Forbund, Dam-k .................... Haandarbejdets Fremme, se Solsk. til . . Haand i llaand .......................................... Ilaandværkeres Foreninger, se i Emnelisten Foreninger: A, 8 Haandværkerbanken .................................. 2534 Haandværkerbiblioteket, se Haandværker- foreningen ............................................... 2534 Haandværkere, fagvis ordnede, se Fag- og Varefortegnelsen til Fag-Reg.(blaa Blade) Haaudværkerforeningen ................ 2531 Haandværkerforeninger i Provinsbyerne, Haandværksafdeling, Kbhvns Kommunes . 2535 llaandværkerstil'telsen ............................... 2534 Haandværkerundervisn., se Statens Tilsyn med den tekn. Undervisn ............... Haderslev, Firma-Register ................. — , Kort, Forretninger m. m. Hadsten, Firma-Register .................... — , Forretninger m. m ............. Hadsund, Firma-Register .................... — , Forretninger m. m ............ Hald Folkekuranstalt, se Røde Kors, Folkekuranstalt ...................................... Hals, Firma-Register ................................. — , Forretninger m. m ........................... Hamborger Sjæleboder, se Fechtels . . . Hammel, Firma-Register ............................ — , Foiretninger m. m ..................... Handel med Husdyr, se Voldgiftsmand i Sager ang. Handel m. Ilusd .................. Handel med Kvinder og Børn, Bekæmpelse af, se Nationalkomite ........................... Handelsagent- & Repræsentant-Foren.. . . Handelsbank, Frdbg .................................... Handelsbank, Kbhvns ............................... se t il I igeTi lf øj el se r efter denneEmneliste ' Handelsbankens Personaleforening, se For ­ eningen Handelsbankens Personale . . . 2516 Uandelsdagskole, Den fyenske ................. 1907 Handelsforeninger i Kblivn ....................... 2535 se ogsaa Foreninger A, 9. seendv. Provinshandelsstandsforeninger 2615 Handelsforeninger i Provinsbyerne,se Real- Reg. f. de paag. Byer i Afd. IV. 16970 Ilandelsforeningernos Centralraad ........... 2535 Handelsforenii gernes Oplysningsselsk. . . 2535 Handelsforeni ngers Fællesoiganisation De danske, se Fællesorganisation . . . 2523 Handelsgartnerforcning, Kbhvns ...!.. 2536 Handelshøjskolen ....................................... 2536 — Den jydske (i Aarhus) .......................... 1722 Handelshøjskolens Bibliotek ...................... Handelskammer, Dansk-Polsk, se Dansk- Polsk Handelsk ........................................ Handelskammer, Det internationale .... Handelskammer, Islands ............................ Handelskammer, Tysk, se Deutsche Han ­ delskammer ....................................... .. 2664 2603 2535 2535 2535 2536 2497 253G 4179 2610 2534 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401 2498

2534 Uaudelsinollers Arbejdsgiverforen., Danske, 2638 se Arbejdsgiverforen ............................. 2534 Handelsmøllers, Kbhvnske, Arbejdsgiver ­ forening, se Arbejdsgiverforening ........... 2534 Handels- og Industri-Compagni Danisco, se ‘ 1 Dansk Handels- og Ind ........................... Handels- og Kontoristforeninger .............. ’ se tilligeTilfojelserefterdenne Emneliste 2542 Handels- og Kontormedhjælperforbund . . 2536 2496 — og Kontormedhjælperforeninger .... 2536 Handels- og Kontorstandons Boldspil 2656 Union, se Boldspil Union ....................... 2486 2561 Handels- og Søfartsmuseet ........................ 1812 2565 Handels-Registre, Uddrag af de officielle, 2496 se Aid. VI ............................................... 27O7ff 2855 Handelsrejscndes Institutioner ................. 2536 1800 — se ogsaa Fællesrepr. f. danske EL . . . 2524 2472 — og jydsk Handelsrejsendeforening . . . 2550 — og Kristelig Foren for Handelsrejsende 2560 — og Pensions og Hjælpekassen .............. 2609 2534 Handelsrepræsentationen for Unionen af 2628 de socialist.Sovjet-Republ., se Unionen .2659 2534 Handelsskoleforening, Danmarks .............. 2536 Handels skoleforen, i Gjent. Komm ........... 2536 Handelsskoler, se Afd.Vll Fag-Regist.:Han- ' delsundervisning ...................................... 3377 Handelsskoleraadet ............... 2536 Handelsskolerne, Tilsyn m., se Statens. . 2639 so tillige Ti 1 fojelser efter denne Emneliste Handelsskolers Pensionskasse .................. 2536 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Handelsstandens Boldklub, se Boldklub — Gymnastikforen., se Gymnastikforen.. . — Inspektor-Kontor .................................. Handelsvidenskabelig Reklameklub .... 2639 I tlandelsundervisningons Fremme, Forenin- 2855 gen til, se Foreningen til .......................... 2516 1800 | Handelsvidenskabelig Studicklub ............. 2537 Handelsvidenskabeligt Bibliotek .............. 2535 Handlende, fagvis ordnede, Afd. VII, Fag- Register ............................................. . 2961 ff — Foreninger af, se i Emnelisten For ­ eninger A, 9. 2485 2523 2531 2537 2537 2857 1806 2857 180G 2665 2535 I Handskefabrikanternes Arbejdsgiverf., so 2535 Arbejdsgiverforening, Dansk ................. 2473 2535 ilandskemagerforeningens Stiftelse .... 2537 2575 Hans Egedes Kirke ................................... 2537 - ' - ' . .... ................... ........................ 2537 2537 2624 Hans Tavsens Fond .................................. 2857 ------ Hus (Ribe) .......................................... 1807 ------ Kirke .................................................. 2506 ------ Park .................................................. 2857 llarboeske Enkefruekloster . .................... 1808 | Uareskovshvile, se Foreningen til Opr. af Rekonvalescenthjem ............................ Harley Davidson Klubben. ............ H. A.-Sammenslutningen ............................ Hasle, Firma-Register ............................... — , Forretnihger m. m ............................ Haslev, Firma-Register ............................... 2537 2537 2537

_____________ _______ , se Real-Reg f. de paag. Byer i Afd IV. 169711 I — Fællesrepr., se Fællesrepr .....................

Hafnia, se Ølhandlerforen ................. llafnia, Livsforsikringsselskabet . . ; Hagemanns Kollegium ...................... Llagerup ’ s, II, Forlag ......................... Hagesko Stiftelse, se u. Legater ...................... ....... _ o ___ Haiti ’ s Konsulat, se Gesandtskaber. . . . 2530 I Hansen ’ s Chr., Laboratorium .................... Hansscns H P, Mindefond .........................

2857 1808 2 Q 57 1809

— , Forretninger m. m ................................ low — Sanatorium, se Nationalforeningen . . . 2603 Hassagers Kollegium .................................. 2537 Hattemagere og Hatteforliandlere, Lands ­ foren. af, se Landsforeningen af H. ogII. 2569 llattemagerlauget ........................................ Hatte-og Buntmagerforeningen i Danmark Havbiologiske Laboratorium, se Univer ­ sitetets Ilavbiologiske Lab .................... Havbrugslaboratoriet, se Polyt. Læreanst. Havearkitektforening, Dansk .................... Havebrugskandidater, se Foren, af danske llavebrugBskoler, seAfd. VII, Fag-Regist. — se endv. Vilvorde .................................. Havoforeningen for Gjent. Kommune . . Haver, Statens, se Kongelige Haver. . . . Haveselskaber . . . .' .................................. Havfiskeriforening, se Fiskeliandels-og Havf.2509 Havn, Kbhvns, Kortog Oplysninger, se Eks- port-VejviserensSide266 sidsti dettéBind Havne, Sammenslutningen af danske, se Sammenslutningen ............................... 2625 Havne- & Købmandsorganisationer i Dan- I mark, se Sammenslutning af .............. 2625 2537 2537 2659 2612 2537 2513 3380 2663 2537 2557 2537

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker