kraks vejviser 1940 handelskalender

lleal-Ilegister for København væsenet; Fængselsinsp. Cai Jensen, R. DM.; Statsadvokat Otto Schlegel, R. Sekretær: Fængselsinsp Viggo W aairen- sen, R., Kbhvns Fængsler, Vestcrfælledv. 112 El ICent. 9313. Under Samvirket er oprettet et Kontor i Kbhvn., der fungerer som Centralkontor for samtlige tilSamvirket. knyttede Institutioner: Ny Kongensg.9 E $ ★ Cent. 12978, Provins 43 (9-16. Klienter 9-11). Kontorchef: Cand. jur. Knud Leudes ­ dorff, R. Fængselsnævnet (oprettet i H. t. § 12 i Lov om Ikrafttræden af Borgerlig Straffelov af 15. April 1930 m. m.). Træffer Afgørelse m. TI. t- Løsladelse fra og Genindsættelse i Ungdomsfængsel, Arbejdshus og Sikker ­ hedsforvaringsanstalt m. m. Hø : esteretsdommer Jesper Simonsen, Formand; Direktør f. Fængselsv. E P Kampmann, K. DM. ; Prof. Overlæge Dr. med. Hj. Helweg; Overretssagf. K A n k er - J e n s e n, R. ; Typograf A nton Je n- sen, MB.; Frøken AI B Gregersen. Sekretærer: Ekspeditionssekr.i Fængsels ­ dir. Povl Kiørboe; Vicefængselsinsp. AK Ben tze n. Adresse: Tøjhusg. 5E. Fængselsselskab, Vridsløselille- og Nyborg, stiftet 24. Nov. 1860, $} Cent. 11650, Rød ­ ovre 545 og Nyborg 391,hartil Formaal at lette og fremme de fra Vridsløselille og Nyborg Statsfængsler løsladte Personers Genoptagelse i Samfundet. Protektor: Hs. Maj. K o n g e n. Selskabet ejer Optagelseshjemmet Assers- bølgaard pr. Brørup $ Lindknud 3. Bestyrelse: Ingeniør PK o r s g a a r d,MF.K . DM.. Formand; Fængselsinsp. Cai J ensen, R.DÅl.,Forstander J C O vergaar d, R.; fh. Minister Tyge J Ro th e, K. DM., Næstfor ­ mand; Overretssagf. K Anker-Jensen, R.; Fængselsinsp. II C LKliiwer, R.; By ­ retsdommer Chr. Christensen, R.; Over- insp. {.Børneforsorgen OP.1 Skjerbæk, MF. R. DAI.; Kontorchef i Dir. f. Fæng- selsv. H Tetens, R.; Fuldm. i Dir. f. Fængselsv. H Boye, Kasserer. Sekretær: Fængselsinsp. Cai Jensen, R. DAL, Statsfænsrslet, Nyborg. Fængselsselskabernes Fællesbestyrelse, stif ­ tet 1885, har til Formaal at være Fælles ­ repræsentation for de 8 Fængselsselskaber m. H. t. det for løsladte eller betinget be- naadede Alandsfanger oprettede Hjem paa den jydske Hede' „Lyng* pr. Stakroge St, Forstander: Th. Tøttrup. De løbende Forretninger varetages af For ­ retningsudvalget, der bestaar af: Ingeniør PKorsgaard, AIF. K. DAL og Højeste ­ retssagf. C B Henriques. K.DM. Sekretær: Fængselsinsp. Viggo Waa ge n- s en. R., Kbhvns Fængsler: Vesterfælledv. 112 E) I Cent. 9313. Fængselsselskabet i Kbhvn., stiftet 1. Dec. 1843, har til Hovedformaal at hjælpe løs- ladteFanger fra Kbhvns Fængsler (med ‘ Kvindefængselet) oc fra Kbhvns Amts Arresthus. Kontor: NyKongensg. 9 2 E jl Cent. 12978 (9-11). Protektor : Hs. Alaj .Kongen. Bestyrelse: Højesteretssagf. C B Hen ­ riques, K. DM., fung. Formand og Kasse ­ rer; Fængselspræst K Amby, AIF.; A r ice- fængselsinsp. K C B o r c k ; Lærerinde Frk. Ella Hansen; Rigspolitichef E Thune Jacobsen, K. DAL; fh. Fængselspræst OL A L a rs e n, R. ; Politimester J G Parker, R.; Politimester A W Seiden- f a de n,R.; Frk. Helga S ch n a c k ; Fængsels ­ insp. Viggo Waagensen, R.; Cand. theol. Frk. Ruth Vermehren. Sekretær: Fænuselsforv. F Stru er. Fængselsvæsenet, Direktoratet for, se under Justitsministeriet. Fængsler, Københavns. 1) VestreFængsel,Vesterfælledv.ll2 El I ★ Cent. 9313, er i dets oprindelige Skik ­ kelse tajjet i Brug 29. Sept. 1895 (Ar ­ kitekt: L P Fenger). I Aarene 1914-18

Fæli — Fæng Laage-Petersen, K. DAL, Formand; Direktør Wm. Mønsted, R.; Direktør Th. Adler S van holm, R.DM.; Vicekonsul HP MPalsøe, R., Nakskov; Gross. H L Poulsen. R., Odense; Konsul J Eistrup, R., Randers ; Konsul A A hel, R., Aalborg; Konsul PM W arrer. R. DM., Vejle; Kon ­ sul Willi. Smidt, R.. Næstved. Sekretær: Overretssagf M Raffen- berg, R.DM. Forretningsudvalgets Kontor : Børsens Sekretariat 1K1 $ Cent. 2 & 5320. Fællesrepræsentationen for Danmarks Bio ­ grafteatre, stiftet 1924. Formand: Direk ­ tør M Jo n a ssen, Horsens $ 1228. Fællesrepræsentationen fordansk Haandværk og Industri, stiftet 19. Juli 1879, Kontor V- Boulevard 18 E) (9-17)f Cent.6009 & 12054. Fællesrepræsentationen omfatter Forenin ­ gerfor hele Landet(f.T.463 Foreninger med ca. 67,000 Medl.). Formaalet er at virke for Industri ogHaandværks Interesser (Forhol ­ det til Arbejderne undtaget, hvilket er Dansk Arbejdsgiverforenings særl. Om- raade). De enkelte Foreninger vælger i Forhold til deres Medlemstal Delege ­ rede, der hvert Aar træder sammen til Delegeretmøder for hele Landet. Bestyrel ­ sen bestaar af 36 Medl. Fællesrepræsenta ­ tionen udg. „Danmarks Ha and værk og In ­ dustri*, der udkommer 1 Gang ugentlig. Formand: Murerm. Rs. Sorensen, Ros ­ kilde; Næstformand: Murerm. H Ehlers, R. DAL, Brædstrup. Kontorchef: Redaktør Aage So Iver - Schou. Teknisk Konsulent : DirektorGunnar Gre ­ gersen, K. DM. Fællesrepræsentationen for Danske Funktio ­ nærforeninger, Sekretariat: St. Annæ PI. 16 E |}Cent.lO837, er dannet d. 30. Sept. 1910 for at værne og fremme Funktionærstandens so­ ciale og økonomiske Interesser ved Sam ­ arbejde mellem forskellige Funktionærfor ­ eninger, f. T. „Dansk Formandsfor ­ ening*, „Dansk Textilindustris Mesterfor ­ ening*,„Foreningen af Arbejdsledere i Dan ­ mark*, „Foreningen af Værkstedsfunktio ­ nærer indenfor Jernindustrien i Danmark", „Maskinmestrenes Forening*, „Tilskærer ­ foreningen af 1888 “ og „Teknisk Landsfor ­ bund*. Fællesrepræsentationens Formand er Værkmester O Bou et, MF.MB.R.DM.J} Vb. 296; Næstformand : Maskinmester K A Rasmussen,R.; Sekretær og Kasserer: A V Andersen. Fællesrepræsentationen for danske, gensidige Forsikringsselskaber, stiftet 1. .Juli 1936. Formaal: Varetagelse af de Interesser, der knytter sig til dansk gensidig Forsikrings ­ virksomhed. Forn and: Direktør F L Crone, R. Kontor : Stormg. 10 03 j) By 3309. Sekretær: Kontorchef MK Nørgaard. Fællesrepræsentationen for Danske Guld ­ smede, stiftet 8. Maj 1914. Formand: Guld ­ smed Chr. Nie 1 sen, Boulevarden, Aalborg. Fællesrepræsentationen for danske Handels rejsendeforeninger. Stiftet 1910. Formand: Dir ktørH< nri G un st,Fredh. Kan. 6 331 ★ C. 4456 (Træffetid Kl. 10-12); Sekretær Salgsinsp. V E Holst, Sti and v. 96 Hell. j Hell. 2216. Sekretariat (10-15, Lørd. 10-13) :Landsrets- sagf. E Repsdorph, Frederiksborgg. 7 1 E $ ★ C. 2320 & 6743. Engageringskontor sammesteds. Fællesrepræsentationen for 4. Dragon Regi ­ ments Foreningerne i Holbæk, Kbhvn., Loll.- Falster, Næstved, Slagelse og Ring ­ sted, stiftet 7. Maj 1926. Adr. Strandholm Bad pr. Glostrup fl Brøndbyvester 239. Formand : Løjtn. Joh. R Holm,R. Fællesudvalget angaaende danske sociale og filantropiske Institutioners Samarbejde med Udlandet, stiftet 1934 Formaal: At varetage Danmarks sociale og filantropiske Interesser overfor l ’ dlandet. Formand: Departementschef H de Jon - quiéres,K. DM.

V — 2524 Fællesudvalget for berejste Haandværkere i Danmark, bestyrer Haandværkernes Rejse ­ fond,stiftet 15. Aug. 1937. Formand: Sned- kerm. Henry Larsen; Sekretær: Tapetse ­ rer Em. Bjerregaard; Kasserer: Klejn ­ smed V E G ottschalck. , Sekretariat: Berejstes Hus, Emilieg. 7 El Il C. 4943. Fællesudvalget for Danmarks Jern-, Metal-> Rør- og Maskinbrancheforeninger, stiftet 27. Febr. 1919. Adr.: Børsen E $ Cent. 9172. Formand: Gross. Johan G Rohde, R. Viceformænd: Direktør L Elsass, R. DM.; Direktør O L 01 s en,R. Fællesudvalget for Fjerkræavlen, oprettet 1914, bestaar af en Repræsentant henholds ­ vis for Det kgl. danske Landhusholdnings ­ selskab, De samv. danske Landboforeninger, Dansk Andels Ægexport og De samv. danske Husmandsforeninger. Kontor: Lykkev. 9 Charlottl. $iOrdr. 4095. Formand : Godsejer Hofjgm. Chr.DLii t ti ­ cha u, R., Tjele. Fællesudvalgetfor Hotelvært- og Restauratør ­ foreninger i Storkøbenhavn, GI. Kongev. 1 D 1 E I Cent. 9480. Formand: Restauratør Knud Petersen. Fællesvirke, Forsikringsselsk., se Forsik ­ ringsselskabet Fællesvirke, A. m. b. A. Fængselshjælpen, Ny Kongensg. 9 2 E § ★ Cent. 12978 & Provins 43 (9-16), Postkonto Nr. 331, stiftet 3. Nov. 1902. Foren, er tilsluttet Fængselshjælpens og De danske Fængselsselskabers Samvirke (se denne Art.) og varetager Forsorgen for be ­ tinget domfældte og unge Personer, som m. H. t. Straffelovens § 30 er fritaget for Tiltale, naarDommen eller Statsadvokatens Resolution bestemmer Tilsyn af Dansk Værneselskab. Foreningens Virksomhcds- omraade omfatter iøvrigt betinget benaade- de, for saa vidt de ikke henhører under andre af de Samvirket tilsluttedeForeninger, samt prøveløsladte, som ved Løsladelsesre ­ solution er undergivet Foreningens Tilsyn. Gennem Fængselshjælpens Tøjindsamling indsamles brugt Tøj til Fordeling blandt Klienterne. Fængselshjælpens Arbejdsan ­ visning søger at fremskaffe Arbejde. For ­ eningen ejer et Optagelseshjem for Drenge, Steng aarden i Gladsakse pr. Lyngby f Bagsværd 25 og et for Piger,Engels ­ borg i Lyngby fl Lyngby 231. Bestyrelse: Højesteretsdommer P C Poul ­ sen, K. DM.. Formand ; Statsadvokat Otto Schlegel, R., Næstformand; Byretsdom ­ mer T Myrdahl, R., Sekretær; Gross. Ernst Meyer, K. DM., Kasserer; Frk So ­ phie Trier; Direktør Aug. Bagge; Fuldm. Cand. jur. Frk. Alice Bruun; Hojeste- retssagf. 0 A hnf eld t-Ronne; B.nkdi- rektor O H ed eg aa rd. R. ; Grosserer Aage Hart el; Borgmesters Munk. Forretningsf. og Kontorchef: Cand. jur. Knud Leudesdorff, R. Regnskabsfører: Frk. Bodil Ro strup. Fængselshjælpens Kontorassistance: Ny Koneensg. 9 s E 91 Cent. 5700 (9-17). Fængselshjælpens og Fængselsselskabernes Samvirke, stiftet 11. April 1933, er en Sammenslutning af Fængselshjælpen, der væsentligst varetager Forsorgen for be- tingetDomfældte og Tiltalefiitagne og de 8Fængselsselskaber,der varetagerForsorgen for Personer, der har afsonet Straf. Samvirket har til Opgave at være Mellem ­ led mellem Lovgivningsmagten og Admini ­ strationen paa den ene Side og de enkelte Institutioner paa den anden Side, samt at varetage hele Tilsynsvirksomhedens saa- vel med betinget Domfældte og Tiltale- fritagne (gennem en særlig Afd. „Dansk Værneselskab") som med prøveløsladte fra Fængslerne. Bestyrelse: Højesteretsdommer P C Poul ­ sen, K. DM., Formand Ingeniør P Kors- gaard, MF. K. DM., Næstformand; Hojesteretssagf. C B Henriques, K. DM., Tilsynsforende med Kasse- og Regnskabs-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker