kraks vejviser 1940 handelskalender

Havn — Hund

2415

Emneliste

Side 2864

Side

Side

Horsons, Firma-Register ...................... , Kort, Forretninger m. m ........... 1839 , Statsfængsel ................................. 1841 Ilorserødlejren ............................................. 2540 Hospitaler og Sanatorier o. 1. Amtssygehuse, Kbhvns ....................... 2469 Amtssygehuse, Andre, se Real-Reg. for de paagældende Byer i Afd. IV. . 16971T Avnstrup Sanatorium, se Hospitaler . . 2541 Balders Hospital, se Hospitaler ........... 2541 Bispebjærg Hospital, se Hospitaler . . . 2541 — Plan over ........................................ 17 Blegdamshospitalet, se Hospitaler . . . 2541 Boserup Sanatorium, se Hospitaler . . . 2541 Børnehospital, Dronning Louises. . . . 2491 se tillige Tilføjelser efterdonneEmneliste Bornehosp. paa Fuglebakken, se Hosp. 2541 Diakonisse-Stiftelsen ........................... 2498 Dyrehospitalet (Dyrenes Beskytt.). . . . 2500 Finseninstitutet ...................................... 2509 Frederiksberg Hospital . ......................... 2519 Frederiksberg Sanatorium for kirtel ­ svage Børn ............................................ 2520 Fødselsstiftelsen, se Rigshospitalet . . . 2620 Gigtsanatoriet, (Skælskør) ................... 1981 Hareskov Kuranstalt ........................... 2537 Homøopatisk Hospital ........................... 2540 Hospitaler (Større) i Provinsen, se i Afd. IV, Real-Reg. for de paag. Byer . . . 16971T Hospitaler under Direktoratet foi*Kbhvns Hospitalsvæsen ..................................... 2540 Ilowitz, Frantz, Fødehjem ................. 2543 Kolonien Filadelfia ................................ 2553 Kommunehospitalet, se Hospitaler. . . . 2541 — Plan over ............................................. 18 Krabbesholm Sanatorium ......................... 1978 Kysthospitalet paa Refsnæs ................. 2566 Kysthospitalet ved Juelsminde ........... 2566 Københavns almindelige Hosp ............... 2566 Militærhospital, Kbhvns ....................... 2594 Nationalforen. t. Tuberk. Bekæmpelse . 2602 Niels Steensens Hospital ....................... 2604 Ortopædisk Hospital, se Samfundet og Hjemmet for Vanføre ......................... 2624 Prinsesse Margarothas Kystsanat .......... 2614 Radiumfondet ............................................. 2617 Radiumstationen, se Finseninstitutet . . 2509 Rigshospitalet .................................. ‘ . . 2620 — Plan over ........................................... 16 Rudolph Berghs Hospital,se Hospit. . . . 2542 Rede Kors Folkekuranstalt ved Hald . 2624 Salem i Gjentofte .................................. 2624 Samfundet og Hjemmet for Vanføre . . 2626 Sanatorieforening, Andelsforen ............... 2625 Sankt Elisabeths Hospital .................... 2626 Sankt Hans Hospital, se Hospitaler . . 2542 Sankt Josephs Hospital .......................... 2626 Sankt Lukas Stiftelse ............................. 2626 Selskabet Børnesanatorieme ................. 2628 Silkeborg Bad ........................................ 2629 Sindssygehospitaler, Statens ................. 2629 Sundby Hospital, se Hospitaler .............. 2542 Sygehjem, Kbhvns ................................ 2645 Vejlefjord Sanatorium ............................ 2021 Welanderhjemmene .................................. 2662 Øresundshospitalet, se Hosnitaler. . . . 2542 Hospitaler paa Island. . . ...................... 4180 — — Færøerne.- ...................... 4146 Hospitalsfond, Det danske .......................... 2542 Hospitalsfunktionærerne? Fællesforening. 2542 Hospitalsvirksomhed, Centralraadet for den katolske, so Ceutralr ..................... 2494 Hospitalsvæsen, Direktoratet for Kbhvns 2541 Hotelværtforeningen for Danm ................. 2542 Hotelværtforeninger, se Centralforeningen af Hotelvært- og Restauratørforen. . . . 2493 se ogsaa Fællesudvalget f. Hotelvært- og Restauratorforeninger i Storkbhvn. . . . 2524 Hotelvært- og Restauratørforeningen . . . 2542 Hovedbanegaard, Kbhvns, se Statsbaner . 2640 Hovedorganisationen af Mesterforeninger i Byggefagene, se Mesterf. ............. . . • 2594 Hovedrevisorater, se Finansministeriet . . 2508 Hovedstadens Brugsforening ..................... 2542 — Forskønnelse, se Foren, til H. F. . . . 2516 — Radikale Ungdomsforen., se Radikale . 2616 Hovedstadskommissionen ............................ 2542 Hovedstadskommunernes Studenter ­ eksamenskursus, se Kursus ................. 2562 Hovedtelegraf kontoret ............................... 2673 Howitz, Frantz, Fødehjem ....................... 2543 Hudc-Nævnet .............................................. 2543 Hue- og Kasketmagernes Mesterforen. . . 2543 Humanistisk Samfund i Aarhus ................. 1722 Hundeafgift ................................................ 2543 Hundeforsikring, se Forenijgen af Forsik- ringsselsk. til Overtagelse af lovplig ­ tige Ansvarsforsikr, f. Hunde ........... 2514 — —

Histologisk-embryologisk Laboratorium, se Universitetets ..................................... 2659 Historie og Samfundsøkonomi, Institut for, se Instiiutet for Hist ............................ 2547 Historisk Fællesforen., Dansk ................. 2539 — Samfund ................................................ 2539 — Samfund for Kbhvns Amt .................... 2539 — Teknisk Samling ..................................... 2539 — topografiske Selskab, Østifternes, se Østifternes ........................................... 2665 — topografisk Selskab for Gjentofte .... 2539 Historiske Forening, Den danske. ..... 2539 — Kildeskrifters Oversættelse, se Selska ­ bet for hist. Kildeskr ............................ 2628 — Samfund, se Eilologisk-historiske S.. . 2507 — Samling, Amagers, se Amagermuseet . 2468 — Selskab, Islands ........................................ 4179 — Vaabensamling, se Tcjhusmuseet. . . . 2656 Hittebørnshjem, se Rebekka-Søstrenes. . . 1851 Hittegods, se Fundne Sager .................... 2522 Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse . . . 2539 Hjem, Ejendoms Akts., se Byggeforen.. . 2490 Hjem for arbejdsføre blinde Kvinder, se Blinde Kvinder ..................................... 2485 Hjem for Styrmandselever, se Somandsfor ­ eningen ................................................... 2648 Hjem for ældre Kvinder, se Michaelsens, 2594 Hjemløse, Institutioner til Bedste for, . . . 2539 so ondv. Bangs Virksomhed ................. 2479 Centralmissionen .................................. 2493 Frolsens Hær .......................................... 2521 Hjemløse Hænd, se Centralkontoret for . 2493 se ogsaa Sønderskovhjemmet ............... 2648 Hjemmenes og Kvindernes Lytterf ........... 2539 Hjemmesygepleje, Kommunal. . . .............. 2539 Iljemmesygeplcjevirksomhedcr i Danmark 2539 Hjemmel for Van fore, se Samfundet og II. 2624 Hjemmets Tarv.se Husholdningsforen HT. 2543 Hjemstavnsforening, Fynsk, se Fynsk H. . 2522 Hjemstavnskultur, so Landsforen, for. . . 2569 iljemstedsbevis ........................................... 2539 Hjerting Sanatorium, so Nationalforen . . 2603 lljorths og Ulrichsens Stiftelse ‘ .............. 2539 Hjælpefond, Nationalt .................................. 2539 Hj/elpeforeninger, 8e i Emnelisten For ­ eninger B. Hjælpekasse, Musikhdlforens, se Musikli. 2600 Hjælpekassen for danBke Handelsrejsende, se Pensions- og Hjælpekassen ............ 2609 Hjælpekassen for Lærere og Bestyrere. . 2540 Hjælpekassen Tjeneren ............................... 2540 Hjælpekorpset ........................................... 2540 Hjælp til ubemidlede Enker .................... 2540 Hjørring, Firma-Register ............................ 2861 — , Kort. Forretninger m. m ........... 1824 Hobro, Firma-Register ............................... 2862 — , Forretninger m. m .......................... 1828 .Hockeyforeninger ........................................ 2540 Uoffets Institutioner Hofmarskallatet ........................................ 2540 Hofstaterne ................................................ 2510 Intendantur, ns. M. Kongens ................. 2547 Kabinetssekretariatet ............................ 2550 Ordenskapitulet ..................................... 2607 Rosenborg Slot (De danske Kongers kro ­ nologisko Samling) ................................ 2622 Stald Etat, Den kgl ................................ 2638 Statsinventarie-Kommissionen ................ 2611 lloffunktionærernes Laane-, Husleje- og Byggeforening ...................................... 2540 Hof- og Statskalender, se Statshaandbogen, 2641 Hohlonbergs Minde, se Børnehjem .............. 2491 Holberg- Samfundet .............................. 2540 Holbæk, Firma-Register ............................ 2862 — , Kort, Forretninger m. m ............... 1830 Hollandske Gesandtskab og Generalkonsu ­ lat, se Gesandtskaber og Konsulater (Nederlandene) ..................................... 2530 Holmens Kirke ....................................... 2540 — Kirkegaard, se Kirkegaarde .............. 2552 — Sogns Menighedsbornchavo ................ ,. 2540 Holstebro, Firma-Register ......................... 2863 — , Forretninger m. m ..................... 1834 Holsted, Firma-Register ............................ 2864 — , Forretninger m. m ........................ ,1837 Holsteinsminde .......................................... .2540 Holte Adresser (indordnede u. Kbhvns) . . . 866ff Gymnasium ............................................. 2540 Hus-Register .......................................... 713 Kommunale Forhold, se Søllerød . . . 2647 liuuiuupaiion livopnai ............................ .. Honduras ’ Generalkonsulat, so Gesandtsk. 2530 Hornbæk, Firma-Register ......................... 2864 — , Forretninger m. m ....................... 1838 Hornslet, Firma-Register .............................. 2864 — , Forretninger m. ni ........................ 1839 nærk: 2. Bind begynder med Pagina 24<

Havne u.Vandbygningsvæsenet, se Vand- bygningsv ................................................. 2661 Havnefogedforening, Dansk ....................... 2537 Havnens Dybde er for hver Havneby an ­ ført i Afd. IV, Provins-Register . . . 1697H Havne- og KobmandBorg. i Danm., se Arbejdsgiverforen. (1. Sammenslutn.) . 2172 Havnevæsenet i Kbhvn ............................... 2537 Havundersøgelser, Kommissionen for . . . 2538 Havundersøgelsesraad, Det internationale 2538 H C Andersen Samfundet, se Andersen- Samfundet ............................................. 2470 H C Ørsted Værket, se Belysningsvæsen 2483 Hedehusene, Firma-Register ....................... 2858 — , Forretninger m. m ................................ 1810 Hedeselskabet, se u. Viborg ....................... 2028 — , og u. Slagelse .......................................... 1983 — Kontor i Kbhvn ..................................... 2538 Heegaards, II. C. og Hustrus Stiftelse, se Alderstrøst ............................................. 2468 Heegaardske Foredrag, so Anker H . . . . 2470 Hegelske Samling, Den ............................. 2538 Hegels Minde, Rekonvalescenthjemmet, se Hospitaler ............................................. 2542 Hegnet, se Diakonissestiftelsen ................. 2498 Hegnsynsmænd se u. Frederiksberg, Gjcn- tofte, Lyngby-Taarbæk og Søllerød Kommune i Afd. V Heimdal, JJpskselsk., se DampskibsBelsk.2495 Heimdal, Studenterforening ...................... 2538 Hejbergs Gave, se Landbrugskolonierne for fattige Born ........................................... 2568 Helbig-Museet, se Ny Carlsberg Glyptotek. 2605 Helbredelsesfondet ..................................... 2538 Hellerup, Adresser (indordn, u. Kbhvns) . 86611 Gade-Register ( do. ) . . . ‘ 3311 Handelsforening ..................................... 2535 Hellerup og Omegns Bank ................. 2538 Hus-Register (indord. u. Kbhvn.) . . . 5511 Idræts-Klub, seBoldklubbenH.l.K. . . . 2486 Kirke ...................................................... 2538 Kommunale Inst., se Gjentoftc ............ 2531 Kommunal- og Grundejerforen ............ 2538 Roklub, Hellerup .................................. 2622 Sejlklub, Hellerup .................................. 2627 Skole, se Gjent. komm. Skolevæsen . . 2531 Skydeselskab, se Skydeselskab ............ 2633 Helligaands Kirke ..................................... 2538 Hellig Kors Kirke ..................................... 2538 Helsehjem, Foreningen, se Foren .............. 25 1 6 Helse Laget, se u. Sygekasser ................... 2646 Helsinge, Firma-Register ............................ 2858 — , Forretninger m. in. ............................... 1811 Helsingør, Firma-Register .......................... 2858 — , Kort, Forretninger ni. m ....................... 1812 Heltefond, se Carnegies Belønningsf. . . . 2493 Hemmelige Selskaber, so i Emnelisten For ­ eninger: C, 9 Hendriksen og Hustrus Stiftelse ............ 2538 Henry Georgo-Foreningen ....................... 2538 Heraldisk Institut ........................................ 2538 Herbergs Ringen ........................................... 2538 Herlev, Beboere ........................................... 712 — Jlaudelsforcning, se Ilandelsforening . 2535 — Kirke ....................................................... 2538 — Kommune ............................ * .................. 2538 Herlovianersamfundet ............................... 2538 Herlufsholm, se u. Næstved ...................... 1899 Herme8,seGymnastik-&Svømmeforen.H . . 2534 Hermod, sø Athletklubben Iferinod .... 2478 so ogsaa Bokseklubben Heimod .... 2485 Herning, Firma-Register ............................ 2859 — , Kort, Forretninger m. m ....................... 1816 Herreekviperingshandler-Forening i Kbhvn. 253b Herregaarde, so Større Gaarde i Afd.IV 214511 Herregaardsmuseum, Jyllands, se Gammel Estrup .................................... 2528 Herreklæder, Foreningen af danske Fabri ­ kanter af, se Arbejdsgiverforening. . . . 2473 Herrekoret Bel Canto, se Bel Canto . . . 2482 Herrelingerifabrikanter, Foren, af, se Ar ­ bejdsgiverforen. ............................... 2473 Herre Zebaoths Kirke, se Garnisons K.. 2528 Heste-Ambulance ........................................ 2539 Hesteavlsforeninger se i Emnelisten: Foreninger C, 3. HeBtens Værn- ................... 2539- Heymans Solvbryllups-Stiftelao ................ 2539 Hillerød, Firma-RegiBter .............................. 2860 — Forretninger ni. m ................................. 1820 Himmelbjorg-Baadfarten,seBåadfarten t.H. 1969 Himmelbjærggaarden, se Skolehjemmet. . .2630 H.I.P.A. (Hovedorganisationernes Infor ­ mations og Propagandaafdeling). . . . 2539 Hirschsprungs Samling ......................... • 2539 so tillfg-e Ti lføj eiser efter denne Emneliste Hirtshals, Firma-Register ......................... 2861 — , Forretninger m. ....................... 1823

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker