kraks vejviser 1940 handelskalender

Hosp — Hove Visitatorer: Dr. med. Viggo Eskelun d ; Helge Jacobsen; Steffen Lund; Svend Thygesen; Ths Rosendal; Dr. med. A HariId; 0 Gam. Inspektør: Cand. polit. C R la Cour An ­ dersen. Forvalter: Leo II an sen. Kasserer: Carl Petersen. Bogholder : Halvor Jørgensen. Fuldmægtige: Gr W F Obelitz; Chr. K u n o v. Præst: J Chr. Hejlesen. - Rudolph Bergh s H ospi tal,Tietgensg. El li C. 1870, 7541&11873. Besøgstidl2-1, Helligd. 11-1; aabnet 1886 (Arkitekt: Vilh. Petersen), og var bestemt til Mod ­ tagelse af de til Prostitutionen henhø ­ rende Fruentimmer med veneriske Li ­ delser. Efter at Lov af 30. Marts 1906 om Modarbejdelse af off. Usædelighed og vene ­ risk Smitte traadte i Kraft d. 11. Okt. 1906, er Hosp. nu, da dets tidl. Benyttelse var ba ­ seret paa den ved nævnte Lov ophævede Ordning,tagetiBrug tilBehandlingafHud- og Kønssygdomme. Der er Plads til 176 Pa ­ tienter; 1938-39 behandledes 1,945. Paa Hospitalets Poliklinik for Hud- og Køns ­ sygdomme gives gratis Konsultation for ubemidlede Hverdage Kl. lO^-lO 3 /^ for Mænd og Kl. ll-lD/g for Kvinder. Over ­ læge: Dr. med. Aage Kristj ansen; Re ­ servelæge: Arne Reyn. Forvalter: H Glahn Ovesen. -St. Hans Hospital ($ Roskilde 2233) og Claudi Rossets-Stiftelse var un ­ der dette Navn indrettet paa Ladegaar- den (s.d.A.) i 1768. Patienternes Kaar var her temmelig slette; man besluttede derfor i 1808 at flytte dem til Bistrup. Da der imidlertid maatte opføres Bygninger, kunde Indflytningen ikke ske for i 1816, og dengang var man endda ikke færdig; dette naaede man først i 1826. Disse Bygninger var imidlertid ikke tilstrækkelige tildet sta ­ dig voksende Antal Patienter, og der bygge ­ des derfor fra 1854 et nyt Kurhus ; blev ta ­ get i Brug 2. Juli 1860. Samme Aar bortflyt ­ tedes Lemmestiftelsen, og derefter er Ho ­ spitalet udelukkende bestemt for sindssyge. 1 1920 foretoges en Deling af Hospitalet i et Mands-og et Kvindehospital. Betalingen, for hvis Erlæggelse antage ­ lig Sikkerhed maa stilles, er daglig i respek ­ tive „Bedste Pleje 41 og „Almindelig Pleje 14 1) for Patienter, som hører hjemme i Kbhvn.: 6 Kr. og 3 Kr. 50 0. Magistraten forbeholder sig at afgøre, hvorvidt en Patient kan betragtes som indenbys. Efter 6 Maa- neders Ophold nedsættes Betalingen for indenbys til henholdsvis 5 Kr. og 3 Kr. 2) for udenbys Patienter: 12 Kr. og 8 Kr. For udenrigske Patienter, som kun mod ­ tages paa „Bedste Pleje* 4 15 Kr. For Interessenter i statsanerkendte Sygekasser er Betalingen 1 Kr. 75 0. og efter 6 Mdr. Forløb 1 Kr. 50 0. dgl. For denne Betaling afholdes samtlige Ud- fifter ved den syges Behandling og Under- old; dog maa enhver betalende Patient medbringe Gangklæder, som Patienter paa bedste Pleje selv maa bekoste vedligeholdt. Ingen Patient maa i Reglen optages, fer hans Tilstand er undersøgt og hans Sinds ­ sygdom attesteret af en ved Hospitalet ikke ansat Læge ved Udfyldning af en Blanket, som tilligemed en trykt Underret ­ ning om de øvrige Bestemmelser ved Ind ­ læggelsen faas paa Hospitalets Kontor samt paa Kommunehosp. I 1938 — 39 er behandlet 2,825 Patienter. Overlæge ved Mandshospitalet : - - ................................. ; Afdelingslæger: Dr. med. Jørgen Madsen; P D ickmei s; Dr. med. Mogens E 11 e r m a n n ; 2.Resei velæger Jacob Jacobsen; Carl Jørgensen. Overlæge v. Kvindehospitalet : Dr. med. SThalbitzer; Afdelingslæger: ~ Y cY, ri e enr eich ; SV Hansen; A tav Y a n 8 e n 5 2. Reservelæ ­ ger Elisabeth Harstad; Else Nielsen.

Real-Register for Køben havn Rekonvalescenthjemmet „Skjold ­ borg 44 i Frederiksværk (jl 127) er beregnet for kvindelige Patienter, der udskrives fra Kbhvns Kommunes Hospitaler. Hjemmet aabnedes d. 1. Juli 1917 og har Plads til 26 Rekonvalescenter. Rekonvalescenthjemmet Frede ­ rik Vilhelm Hegels Minde i Fre ­ densborg D 3, er bestemt for kvindelige Pa ­ tienter, der udskrives fra Kbhvns Kom ­ munes Hospitaler. Hjemmet overtoges af Kommunen den 1. Nov. 1922 og har Plads til 37 Rekonvalescenter. P 1 e j e h j e m m e t.,R y d h o 1 1 44 , 0 verodv.32, Holte( J) 11 olte 558)er beregnet for kvindelige tuberkuløse Patienter, Hjemmetaabnedesl. Sept. 1931 og har Plads til 27 Kvinder. Plejehjemmet „Sten slettegaard 4 * - i Nøddebo (|> Fredensborg 1610) er beregnet for mandlige tuberkuløse Patienter. Hjem ­ met aabnedes i Sept. 1932 og har Plads til 57 Mænd. Rek on valescen thjem met „Næsse ­ slottet**, Holte J) Holte 1175. er beregnet for mai.dlige Patienter, der udskrives fra Kbhvi s Kommunes Hospitaler. Hjemmet aabnedes 13 Aug. 1935 og har Plads til 62 R konvalescenter. Hospitalsfond, Det danske, i Hamborg, stiftet af Generalkonsul Marinus L Yue i 1922 med det Formaal at yde Hjælp til trængende I »anske eller fh ., særlig gamle Danske i Tyskland. Fondet ejer og driver den ube ­ hæftede Stiftelse og Rekonvalescenthospital „Sti t Rose nborg ‘ iBørnsen,Bergi dorf ved Hamborg, hvis Værdi nu erca. U/2 Mill Kr., hvilket Beløb udgør F< ndskapitalen. Der er til Fordel tor Fondet af interesserede Danske oprettet Legater, som nu andrager godt 160.000 Kr, som er baandlagt i Over ­ formynderiet. Der forsørges ca. 100 Personer aarligt paa Stiftelsen. Foistandeiinde: Frk.Kirstine Yde; Læge ; Dr. med. Krings; Plejemoder: Frk. Han ­ sen. Adresse: „Stift Rosenborg 14 , Børnsen $ Be gedorf 2614. Hospitalsfunktionærernes Fællesforening, stittetO.Marts 1929.Formand:GHam mer s- høj, Jul. Bioms G. 32 2 INI $ Tg. 5750. •.,»*,] Hotelværtforeningen for Danmark, stiftet 1924. Adr. Frederiksbergg. I 2 IS f C.9105& Pa. 2919. Formand: Hotelejer AVillads Olsen. Sekretær: Overretssagf. P Paulsen, R., Frederiksbergg. I 2 IS ^ ★ C.205 & C. 9105. H otelvært-og Restauratørforeningen i Kbhvn. stiftet 22. Marts 1884. Formand: Re ­ stauratør Knud Petersen, Platanv. 13 ’ [V] D V 244. Hovedstadens Brugsforening er stiftet d. 2. Juli 1916 ved Sammenslutning af en Ræk ­ ke Brugsforeninger i Kbhvn. Til at forbin ­ de Foreningen retslig kræves Formandens og enten Forretningsførerens eller Kontor- chefensUnderskrifter.Hovedkontor:Strand- boulevarden 96 [g] | ★ Cent.6707. Formand: JMJohansen. Forretningsfører: Knud Simonsen. Forretningsudvalg: JMJohansen,For ­ mand; Viet. Fornæs, MFK., Næstfor ­ mand; C Helstrup; Fred. Ved sø, MB.; Chr. Nielsen; Vikt. Jensen; Carl An ­ dersen. Suppl. Oplysn. se Fag-Registret u. Brugs ­ foreninger. Hovedstadskommissionen af 8. Juli 1939, ned ­ sat af Indenrigsministeriet og bes' aar af 21 Medlemmer. Kbhvns, Frdbg. og Gjentofte Kommm er, Kbhvns Amtsraad og Kbhvns Amts Sogneraadsforening er repræsenteret i Kommissionen. Formand: Amtmand Kay U lrich, K.DM., Hillerød. Sekretærer: Fuldm. i Indenrm. Ernst An ­ dersen; Ekspeditionssekr. i Ligningsdir. S Nordentol't. Adresse: Indenrigsministeriet El.

V — 2542 Overlægerne træffes paa Vartov i Kbhvn. henholdsvis hver Tirsdag og Fredag 11- 12 1 /s Fm. Inspektør: Cand. jur.Viggo Johansen,R. Kontorchef: K Rasmussen. Forvalter: H C Oxhøj. Fuldmægtige: K Simonsen; Andr. Andersen; APetersen; KWellen- d o r f . Præst: CL Toft. - SundbyHospitalItaliensv.l [S]fl ★ Cent. 15455 (Besøgstid: Hverd 12-1, Send. 11-1); Hosp. indrettedes oprindelig i Sundbyernes tidligere Forsørgelsesanst. og blev aabnet 1. Jan. 1902. Det er senere ombygget og ud ­ videt. Hospitalet rummer nu 420 Senge ­ pladser fordelt paa en kirurgisk, en medi ­ cinsk Afd.. en Borneafd. og en Aid. forøre-. Næse- og Halssygdomme. Indlæggelser fin ­ der Sted efter de for Kommunehosp. gæl ­ dende Regler. 1938-39 behandledes 7,302 Patienter. Gratis Konsultation for ubemid ­ lede Hverdage, kir. Sygd. Mænd Kl. 10 Fm.,Kvinder kl. lO 1 ^ Fm., Øre-, Næse- og Halssygd. Kl. Q l / 2 Fm. Kirurgisk Afd. Overkirurg: Prof. Dr. med. Svend Hansen. 1. Reservelæge : Dr. med. Bjørn Kristen- s en. 2. Reservelæge : Dr. med. Sigurd Franck. Chef f. den kirurgiske Poliklinik: Prof. Dr. med. Einar Thomsen. Medicinsk Afd. Overlæge: Prof. Dr. med. H C Gram, R. 1. Reservi læge: T Thune Andersen. 2. Reservelæge : C F a a r u p. Afd. f. Børnesygdom me. Overlæge: Dr* med. Carl Friderichsen. 1 Reservelæge: Di. mt d. A Rothe Mey er. Afd.f Hals-, Næse-og Øresygdomme. Overlæge: Piof. Dr. med. Robert Lund. Reservelæge: Dr. med. V Riemke. Røntgenkliniken. Overlæge: H Scheuermann. R. - Øresundshospitalet, Carl Nielsens Allé [0! & Cent.9463&9553(Arkitekt: Vilh. Friederichsen). Det er oprettet 1875 og be ­ stemt til at optage syge, der kommer til Kbhvn. ad Søvejen. I Aarenes Løb harder fundet forskeli. Udvidelser Sted saaledes.at Hosp. nu har 2 Afd., for Tuberkulose ­ patienter samt et særligt Afsnit for de ad Søvejen ankommende Patienter. Der er Plads til 327 Patienter. 1938-39 behandledes 1,923. Besøgstid: Hverdage 12-1, Søn-og Helligd. 11-1. Afd. I. Overlæge: Dr.med CH Wiirt- zen, R.DM.; Reservelæge: EGroth-Pe- tersen. 2. Reservelæge: Poul Mourier. Afd. II. Overlæge: Dr. med. Kjeld Tørning; Reservelæger: Dr. med. Sigurd Cold; Dr. med. K P Saxtorph Stein; 2. Reservelæge: G Falkenfleth. Røntgenkliniken. Overlæge: Aage O Wolff; Reservelæge T E Francis. Kliniken for Øre-, Næse- og Hals ­ sygdomme. Overlæge: NRh. Bl eg vad, li . Inspektør: HCSRidter. Fuldmægtig: Johs. E Madsen. Præst: Fr. Frands en, R. Rekonvalescent-ogPlejehjem m.m., Kontor: Løngangstr. 28 1KI £> ★ C. 16600. Forvalter: KII Hansen. Faarupga ard ($ Jelling 22) i Jelling Sogn, er beregnet for mandlige Alkoholi ­ ster. Hjemmet aabnedes d. 5. April 1919 og har Plads til 38 Mænd. P 1 e j e h j e m m e t „G y v e 1 h o 1 m l< ($ Fre- deriksdal 6019) i Virum By,Lyngby Sogn, er beregnet for mandlige tuberkuløse Patien ­ ter. Hjemmet aabnedes d. 25. Maj 1918 og har Plads til 28 x Mænd. Reservelæge : Th. Rosendal. Inspektør: Wilh. Johansen. Fuldmægtig: G S o 1 e m.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker