kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København gangtil hele Haven dagl. idenTid,Laagerne er aabne. Andre, som ønsker Adgang tilHaven heleDagen, kan bestille Adgangskort å 8 Kr. aarlig hos Gartneren; Familiekort,gældende for indtil 4 Personer, betales med 16 Kr. Biblioteket og dets Læsestue er aabenthver Mand., Onsd. og Fred. 12-3. Direktør: Prof.Dr. phil. Knud Jes sen,R. Botanisk Gartner : A L a n g e, R. Inspektørv.Museet: Dr.phil.O Ilagerup. Bibliotekar: Mag. scient. Johs. Grønt ­ ved. Amanuensis v. Haven: Lektor Dr. phil. Joh. Boye Petersen. Assistent v. Museet: Mag. scient. Thor ­ vald Sørensen, MF. Konservator v. M useet :KWiinstedt. Botanisk Rejsefond, stiftet 1886, fremmer bot- Undersøgelser fortrinsvis i Danmark med Bilande. Bestyrelse: Direktør Svend An ­ dersen, Kasserer; Prof. Dr. phil. Ove Paulsen, R. DM. FM., Formand ; Biblio ­ tekar Mag. scient. Johs. Grøntved; Prof. Dr. phil. Knud Jossen, R.; Docent Dr. phil. Henning Petersen. Botaniske Laboratorium, Universitetets, Go- thersg. 140 K 1 By 6054, toges i Brug 1. Sept. 1890 (Arkitekt: J D Herholdt). 1. Afd. : Det planteanatomiske Laborato ­ rium og Botanisk Studiesal. Forstander :Prof.Dr.phil.KnudJ e ssen,R. Docent: Dr. phil. Henning E Petersen. Assistenter: Dr. phil. T W Bøcher; Mag. scient. Mogens Køie. 2. Afd.: Det plantefysiolog. Laboratorium. Forstander: Prof. Dr. phil. P Boysen Jen ­ sen, R. Assist. : Mag. scient. Poul Larsen. Brancheforeningen af Benzin-Importører og -Grossister i Danmark, Skinderg. 32 K) $ ★ C. 9376. Stiftet 2. April 1936. Formand : Gross. H G Jansen. Juiidisk Sekretær: Landsretssagf.Hermod Lannung, ML. MB. Brancheforeningen for Import af Musikinstru­ menter, Knabrostr. 9 EJ $ C. 4799. Stif ­ tet 20. Jan. 1936. Formand: Th. Graven- gaar d. Brancheforeningen for Lak og Farveindustri, stiftet 8. Okt. 1935. Adr. Dansk Lakfernis ­ fabrik, GI. Køge Landev. Valby $ Vb. 137. Formand: Fabrikant V Weilie, R. Brancheforeningen for Parfumeri- og Toilet ­ artikler (B. P. T.), stiftet 1931. Kontor: Dronn. Tværg. 7 Kl $ Palæ 4158. Brandassurance-Compagni, Det kgl. octro- ierede almindelige, Højbro PI. 10 K, se Kongelige oct. alm. Brandass. Brandfolkenes Organisation, stiftet 15. Maj 1898, Adr. Aagade 116 ’ El $ Gh. 1729. Formand: Brandmand E Rasmussen. Brandfolkenes Stiftelse, Eriksg. 12 og 143. Brandfolkenes Stiftelsesforening, stiftet 8. April 1868. Optager Æresmedlemmer, samt alleiKbhvns Brandvæsen fast ansatte. Vir ­ ker for at skaffe Fribolig til gamle Medlem ­ mer eller deres Enker, yder Konfirmations ­ hjælp, Begravelseshjælp og to Legater til Minde om Christian IX. Formand: Brand ­ mand Chr. A a ger up, Brandstationen. Markmandsg.5 [S] $Am.3058,priv .$ Am.279. Brandforsikring, Danske Grundejeres, for j tast Ejendom og Løsøre (Gensidigt), V- Voldg. 8 3 $ ★ Cent. 9143. Direktion: J Berggreen og FC Bold ­ sen, R. Brandforsikring for Landbygninger, Den al ­ mindelige, Stormg. 10' El jD'A'C.1100(.10-4 1 / 2 ), er oprettet ved Anordning af 29. Febr. 1792 og senere ordnet ved Lov af 23. April 1870 og Vedtægt af 10. Juni 1871 med Tillæg. Forsikringen er gensidig. Kontingentet beregnes efter den mindre eller større Risiko, der løbes ved hver Art af Forsikring, og opkræves tilligemed Skatterne med Halvdelen hver 1. April og 1. Okt. I Foreningen var d. 1. April 1939 indtegnet ca. 8158 Mill. Kr.

Bota — Bran

V — 2487

Henvendelse om Forsikring i Kbhvn. og Omegn rettestil Branddirektørerne: Øster-, Vester- og Nørrebro: Fuldm. Ludvig Andersen, Væverg. 6 [N] f N 2492v. Brønshøj. Emdrup,Husum,Utterslev, Glad ­ sakse og Herlev: Tømrerm. H P Larsen, Primulav. 7 3$ Gh. 9710. Frdbg.. Valby, Vanløse, Vigerslev, Hvid ­ ovre og Rødovre: Tømrerm. Carl HVNielsen, MFK., GI. Kongev. 174 3 $V2288. Sundbyerne og Amager : Arkitekt Chr. Christiansen, Oliebladsg. 5 3$ Am. 500. Gjentofte Kommune: Kontorchef Knud Madsen, Egebjerg Allé 12 Hell. $ Hell. 150. Lyngby og Søllerød Kommuner: Skatteraadsformand Alfred Jensen, Næ ­ rum $ Nærum 11. Brandforsikringsforening af 1899, Post- og Telegrafv. Vesterbrog 30 1 3$ Cent. 6626. Brandforsikringsforening af 1891, Statsbane ­ personalets, Vesterbrog. 30'3 $ Cent. 6626. Brandmuseet paa Hovedbrandstationen, aab- net 1920. Tilgængeligt hverl^ag 10-12 og 14 1/ 2 - 17 v.Henv.t. d. vagth. Brandinspektør. Brand- og Redningsskolen, Krudttaarnsv.3. Uddanner i al Slags Brandsluknings- og Redningsarbejde; ogsaa for ikke-Fagmænd. Korte, praktiske Kursus forlandkommunale Brandmænd, Funktionærer fra Sygehuse, Fabrikker,Landej endomme o.s . v. $-)ic C. 1808. Brandværns-Komité, Dansk, stiftet 30. Jan. 1920, Mitchellsg.23*3 $ Cent. 4292 & 12492, Postkonto Nr. 1455. Formand : Rigspolitichef E Thune J a- cobsen, K. DM. Direktør : Ingeniør Cand. polyt. N Chr. Hafn, R. Brandvæsenet i Gjentofte Kommune er ordnet i H. t. § 38 i Lov Nr. 28 af 21. Marts 1873 om Brandvæsenet i K obstæderne, § 26 i Lov Nr. 174 af 31. Marts 19'6 om Brandpolitiet paa Landet og det dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen med tilhørende Brandved ­ tægt af 30. Nov. 1937. Bi andstation: Bernstorffsv. 159 Char- lottl. AnmeldelseomB rand kan ske ved mundt ­ lig Henvendelse paa Stationen, ved de of ­ fentlige Brandmeldere og pr. $ Or dr. 6040. T elt fon vagten $ ★ Ordr. 6100. Omstilling til : Brandchef: Afdelingsing. Cand. polyt. Carl Larsen, R. Vicebrandchef: Ingeniør Cand. polyt. Svend Gansted. Brandinspektører: Ingeniør Cand. polyt. OttoGottschau; Ingeniør Cand. polyt. N G Ammentorp. Brandvæsenet I København er ordnet ved Lov af 15. Maj 1868, jfr. Lov Nr. 91 af 31. Marts 1938 og ved Regulativ af 8. Maj 1933, stadfæstet af Justitsministeriet under 28. Juni 1933. Desuden er under Brandvæ ­ senet henlagt Sekr. tariatforretningeme for „Fællesudvalget ang. de Brandvæsenet i H. t. Lovgivningen paahvilende Opgaver til Beskyttede under Luftangreb af Befolknin ­ gen i Kbhvn. og omliggende Kommuner" (Farverg. 27 [B $ ★ C. 16600). Brandche ­ fen er desuden Formand for det til Fælles ­ udvalget knyttede Amtsbrandvæsensud ­ valg. Brandvæsenet har 7 Brandstationer til Raadighed, nemlig Hovedbrandstationen, V-Voldg. 80 og Bistationerne Adelg. 115, Markmandsg. 15, Fælledv. 20, Fredeiiks- sundsv. 93, Enghavev. 168-170 og Øst- baneg. 89. Personellet bestaar af: B rand korpset,der omfatter Brandchefen, 2 Vicebrandchefer, 12 Brandinspektører, 1 Læge, 69 Underbefalingsmænd og 339 Brandmænd.

JustitsministerietsTilforordnede: Højeste ­ retsdommer V T o p s ø e - J e n s e n, S K.DM. ; Repræsentantskabets Formand: Godsejer H Rømer Bruhn, Vindumovergaard pr. Bjerringbro; TilsynsraadetsFormand: Byg ­ mester Martin Møller, R., Bredebro. Direktører: Jens Christensen,R. DM , Formand, og Ingeniør Cand. polyt. Svend Brannov. Begæring om Forsikring samt Anmeldelse af Forandringer og Brandskader afgives til Branddirektørerne, som er: for Nørre- og Østerbro: Arkitekt J S Bak- Jensen, Kristianiag. 2 3 El $ Cent. 4415 (9-3, Lord. 9-1), Bp. Jagtv. 208 El $ 0 5899 for Frdbg.,Valby, Brønshøj: Arkitekt Th. N i e 1 s e n , GI. Kongev. 150 3 $ ★ C. 6912 (10-3), for Vesterbro, Amager og Amagerbro: Cand. jur. LMøller, R., Raadhuspl. 16 3 3 ffi Cent.2167. (10-4) Privat Bp. H C Ørsteds V. 51 A 3 $N 4948, for Kbhvns Amts nordre Birk: Carsten Carlsen, Strandv. 110 Hell. $ „Hell. 257 (9-4, Lord. 9-1). Brandforsikring, Kbhvns, stiftet 1731, Ved Stranden 14 Kl $ Cent. 3160 & 14160 (10-3, Lord. 10-1); Vedtægt 13. December 1931, tegner Forsikring paa Bygninger i Kbhvn., Frdbg. og Omegnskommunerne. Forsikringssum30.Sept. 1939:1.302.644.600 Kr.; Formue: 20.692.077 Kr. 40 0. Justitsministeriets Tilforordnede: Depar ­ tementschef Aage S ven dsen, K.DM. Regeringens Tilsynshavende ved Vurde ­ ringerne: Arkitekt, Murerm. Henning Hansen, R. Repræsentantskabets Formand : Direktør O P Christensen,R. DM. Direktører :Cand. j ur. KnudC hristensen, R., adm.; Arkitekt Helge B Møller, R.; Overretssagf. Poul Torp, R. DM. Kontorchef ogBogholder: Cand. jur. Wil ­ liam O 1 sen, R. Kasserer: Cand.jur. Ch. Holgersen. Ekspeditionssekretær: Cand. polit. A Møller, M F. MF K. Revisorer: Overretssagfører Johs. Gier- sing og Revisions- og Forvaltnings- Insti ­ tuted Brandforsikring, Købstædernes almindelige, oprettet ved kgl. Anordning af 13. Jan.1761, senere ordnet ved Lov af 14. Maj 1870 og Vedtægt af 18. Juli 1874. Gensidig Brand ­ forsikring for Bygninger i Købstæderne.For- sikringssum d. 1. April 1939: 3138 Mill. Kr. Hovedkont.: st. Kannikestr. 16K) $0.8748 & 3748 <9 1 / 2 -4 1 / 2 , Lørd. 9 1 /2-l 1 / 2 , Kasserer- kont. 12-3). Branddirektorater i alle Købstæder. Justitsministerens Tilforordnede: fh. Over ­ formynder M P Friis SK. DM. p.p. Repræsentantskabets Formand: Direktør V Reimer, K. DM., Nakskov. Adm. Direktør: Cand. jur. A Torp- Pedersen, R. Kontorchef: Kancelliraad AT Axels en,R. Ekspedit'onssekretær: Th. Madsen. Fuldmægtige: S Claussen; Chr. Sode. Brandforsikring, Nordisk, Akts., Grønningen 25 Kl, se Nordisk Brandforsikring. Brandforsikring, østifternes, for Bygnin ­

ger, Hovedkontor V-Voldg. 104 3 $ Cent. 627 & 13627 (9-4. Lord. 9-1) Postkonto 1331. Stiftet 1889. Fotsikrin- gen er grundet paa Gensidig ­ hed. Foreningens Omraade er

Østifternes Landdistr. samt Frdbg. og KbhvnsForstæder. Forsikringssum 1. April 1939 ca. 1615 Mill. Kr. Netto-Formue: 4,51)0,000 Kr. Justitsministeriets Tilforordnede: Vicepræ ­ sident f. Sø- og Hdlsretten Robert Hove; Adm. Direktør: Cand. jur. H L e t h-Ras ­ mussen,R.DM.; Formand for Bestyrelsen: Gaardejer MCDinesen, R.; Kontorchef: Knud Madsen.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker