kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Aar gi. og ugifte, derunder ikke Enker, fra ­ skilte eller fraseparerede Hustruer; 15,000 Kr. Port, å 100 Kr. [Borgerrepræsent.] - Poulsens, Manufakturhdl., Chr. og Hu ­ stru Anna f. Bomholdts, for værdige og trængende Kvinder, der tjener eller har tjent som Tyende i Kbhvn. og er fyldte 50 Aar; 10,000 Kr., Port, å 100 Kr. [Borger ­ repræsent.] - Poulsens, Manufakturhdl,, Chr.. og Hu ­ stru Anna f. Bomholdts, for værdige og træng. ligifte - derunder ikke Enker, Fra ­ separerede eller Fraskilte - Kvinder over 50 Aar,som er D >tre afafdøde eller endnu le ­ vende næringsdrivende Borgere i Kbhvn.; 10,000 Kr., 2 lige store Portioner [Borger ­ repræsent.]. - Praéms, J O og Hustrus, til ugifte Kvin ­ der, hvis Kaar ikke svarer til deres Op ­ dragelse. Familien har Fortrinsret. Port, å, 100 og 200 Kr. aarl. 22,000 Kr. [Magist.]. - P r i e m e ’ s, Carl Christian Loren ’ z, og Hustru Mitha Marie, f. Hansens, for Enker og ugift" Kvinder i Frdbg.Kommune ; a) for Enker Port, å 200 Kr. 59,300 Kr. ; b) for En ­ ker og ugifte Kvinder I ’ Art. å lOOKr. 21,500 Kr. [Frdbg. Kommunalbest.]. - Prinsesse LouiseafSchaumburg-Lippe f. Prinsesse af Danmarks Mindelegat. Re- convalescenthjælp til uformuende Kvinder mellem 30 og60 Aar, hvemakuteSygdomme har bragt i trange Kaar. Portioner å 100-200 Kr der uddeles i Febr. Maaned hvert Aar. Formand: Fru Viceadmiralinde Ko now, Amalieg. 13 Kasserer: Overretssagf. Henrik S t æ h jr, Vingaardstr. 3 Kl. -Puggaard ’ ske Legater, et Drenge ­ legat og et Pigelegat bestemte til Op ­ dragelse af Drenge- og Pigebørn, som lever under fattige og ulykkelige Forhold. Fonetningsforer: Gross. Hans Tegner, st. Konzensg. 118 Kl. - Quists Legat til Lærere ved forskellige Kommuneskoler. 4,000 Kr. [Magist.] - Qvistgaards,Gross.,C P, forMænd,sær ­ lig saadanne, der paa Grund af Alder og Svagelighed eller andre uforskyldte Aarsa- ger er komne i Trang. Ugifte Mænd og En- kemænd foretrækkes stedse for gifte,ligesom ogsaa Mænd, der har beskæftiget sig ved eller med Handel eller Kontorarbejde, foretræk ­ kes for andre. 53,000 Kr. Lodder paa 100 Kr. aarl. [Magist.] -Raagaards, Isenkræmmer Chr. Fr., til værdige og trængende enlige, mindst 45 Aar gamle, Kvinder — E iker eller ugifte — af Middelstanden i Kbhvn., særlig Handels ­ standen. Port, a 200 Kr. aarl. 11,500 Kr. [Magist.J. - R a a r u p s, Enkefru Mette Cathrine for Lærere og Lærerinder,Lærerenker,Studen ­ ter (der med godt Resultat har bestaaet 1. Del af deres Embedseksamen)Pol'yteknikere (do.), Musikere, yngre Bygningshaandvær- kere,ungeHandelsmænd. Formand:Højeste- retssagfører Guy Shaw, R.,Amagert.24 Ki . -Råbens, Enkefru, Olivia Andrea Chri ­ stine, for 4 trængende og svagelige Personer. Testatrices og hendes Mands paarørende har Fortrinsret. Port, a 100 Kr. Ca. 12,000 Kr. ; Legatet bortgive3 samtidig med Kaas og Spannjer ’ s Leg. til Huslejehjælp. [Boi- gerrepræsent.] ■Ranchs, Carl, Hof-Urmager, stiftet af Hof-U rfabr. F C Jørgensen. 1,000 Kr., hvoraf Renten bortgives aarlig til Enken efter en Laugsmester i Kbhvn., boende i Kbhvn. eller paa Frdbg. og over 50 Aar. [Urmager- lauget.] - Rand rup, Prokurator, F, og Hustrus Le ­ gat. Port, k 200 Kr. aarlig ’ til værdige og trængende ugifte Kvinder ikke under 50 Aar , som er bosiddende her i Staden og enten har været Husjomfruer eller Lærerinder. Kapi ­ tal 91,000 Kr. [Magist.] -Rasmussens, Dagmar og Emil, Legat for2 agtværdige ogtrængende Dame-Kon- fektions-SyersKer i Kbhvn. Port, å 415 Kr. aarl. 21,000 Kr. [Magist.]

V — 2582

Lega Legater (Fortsættelse)

- Petersen ’ s, Gross., Holger, til Fromme af dansk Handel og Industri. Renten udde ­ les enten til Rejseunderstøttelse til unge Handelsmænd til Uddannelse i Udlandet el- • ler som Understøttelse eller Laan til yngre Handelsfolk, som vil virke enetg'sk og dyg ­ tigt forSalg af danske Fabrikata og Produk ­ ter til Udlandet. 193,500 Kr. [Gross.-Soc. Komité]. - Petersens, Ingeniør Johan Theodor, til ■ a) værdige og tra ngende Mænd af Ingenior- Haandværker- og Handelsstanden eller eventuelt til Enker efter saadanne 5 Port, å 500 Kr. h) til værdige og trængende Arbej ­ dere eller Enker efter saadanne, ''2 Port, å 500 Kr. c] Resten i Port, paa indtil 600 Kr , dels til Blinde, dels til ubemidlede Patien ­ ters Ophold paa Hospital, Stiftelse, Sanato- . rium, Rekrea'ionshjem ellertil Rekreation i eller udenfor Hjemmet. Familien har For ­ trinsret. 726,000 Kr. [Magist.]. - Petersens, Fru Josephine, f. Josephsen og Ægtefælle, Mægler Haagen Ludvig Pe ­ tersen, til værdige ogtrængende ugifte Piger, ikke under 40 Aar,af Middelstanden i Kbhvn. og paa Frdbg. Kapital 34,000 Kr. Port, å 100 Kr. aarl. [Magist.] - Petersens, Louis, 1) til Drift af en Folke ­ højskole for unge Hdlsmedhj. (s. d. Art.), 2) til Drift af en Stiftelse for Enker samt fraskilte, separerede og forladte Hustruer med Smaaborn, 3) til Uddeling af Rejseun ­ derstøttelser til unge Handelsmænd.Kapital ca. 1,415,000 Kr. Bestyrelse: Teaterchef C Hegermann-Lindencrone, R. DM., Formand; Prof. Dr. phil. V Kuh r, R. DM., Næstformand ; Landsretssagf. Erik Brtiel, adm. Medlem. Kontor: Vesterport E $C. 1413. -Petersen ’ s, P Carl, Fond, se denne Artikel i Real-Registret u. Petersen. - Petersens, Rektor og Søsters, for ugifte Kvinder her i Landet. Fortrin for Døtre af Overlærere og Adjunkter ved de lærde danske Statsskoler. 74.01)0 Kr. Port, å 100 Kr. Familien har Fortrinsret. [Magist.] - Petresch ’ s, Gross., P L, og Hustru Antonette f. Flors Legater. A) , for 50 Aar gi. ugifte Kvinder eller Enker iKbhvn. eller Frdbg., hvis Kaar ikke svarer til deres Op ­ dragelse. Lodder paa 200 Kr. og 100 Kr. aarl., c. 452,000 Kr. B) for 50 Aar gi. fung. el. fh. Husassistenter i Kbhvn. eller Frdbg. Lodder paa 80 Kr. aarl. c. 78.500 Kr. C) for gamle Arbejdsmænd og deresEnker iKbhvn. eller Frdbg., fortrinsvis til saadanne, som har haft fast og lang Ansættelse ved samme større Forretning, og som uforskyldt er komne ud af Virksomhed. Lodder paa 100 Kr. aarl., 80,^00 Kr. [Magist.] - Pingels,Charlotte, Understøttelseslegat, for ugifte Døtre af Stats- eller kommunale Embedsmænd, Kunstnere,Vidonskabsmænd, Sagførere og Læger. Kapital 41,300 Kr. aarl. Port, å 60 og 100 Kr. [Magist.] - Pinquez ’ s, Læge, Jacob; 31,800 Kr. Lodder paa 200 Kr. aarlig til ugifte Kvin ­ der, mindst 40 Aar gamle, hjemmehørende i Kbhvn. [Magist.] - Poulsens, Adolph Hedemark, 4 Port, å 100 Kr. aarlig til syge, der har Bopæl i Kbhvn., især brystsyge af begge Køn uden Hensyn til Alder; 11,200 Kr. [Magist.]. - Poulsens, Gross., Emil Ferdinand, Lod ­ der paa 150 og 100 Kr. aarlig til over 50 Aar gamle Tjenestepiger,som endnu er eller tidligere har været i Tjeneste, og som haT tjent her i Staden trofast og ærligt i mindst 5 Aar paa et Sted. 47,000 Kr. [Magist.] - Poulsens, Manufakturhdl., Chr., og Hu ­ stru Anna f. Bomholdts,for træng. Manufak- turhandlere. der er eller har været Medlem­ mer af Manufakturhandlerforeningen i Kbhvn., eller Enker efter saadanne Manu ­ fakturhandlere; 10,000 Kr., 2 lige store Por ­ tioner [Borgerrepræsent.] - Poulsens, Manufakturhdl., Chr., og Hu ­ stru Anna f. Bomholdts, for i Kbhvn. bosatte 1 Kvinder, der ernærer sig eller har ernæret sig ved Syning „samme Steds 51 og er over 50

- N øthens , Frk. Signe, Hjælpelegat for æl ­ dre, ugifte, værdige, trængende Kvinder af den dannede Klasse i Kbhvn. og paa Frdbg. paa mindst 45 Aar. Kapital 26,000 Kr. - Port, a 200 Kr. aarl. [Magist.] - Olsens, Fabrikant, N Chr., og Hustrus, for ordentligvis mindst 50 Aar gamle Enker ef ­ ter Haandværksmestre, der indtil deres Død har drevet Haandværk i Kbhvn. Portioner - å 100 Kr. Kap. c. 180,000 Kr. [Borgerrepræ ­ sent.]. -Olsens, Generaldirektør Ole, Legat til Minde om hans Hustru Anna Olsen. Kan søges af lungetuberkuløse Personer. Ske ­ maer udleveres i Revisions- og Forvaltnings- Institutet, V-Boulevard 2 EJ. - v. Ostens, Etatsr., J C, og Hustrus, for husarme i Sundbyerne ; 2,500 Kr. [Magist.] - Owes, Johanne Sophie, for Enker eller Døtre efter Vinhandlere i Kbhvn. 41,000 Kr. Port, å 200 Kr. aarl. [Magist.]. - Pauli-Bruns ’ ke, for Enker efter Gros ­ serere og andre Enker af Hdlsstanden. f. T. uddeles 12 Port, å 200 Kr., 6 å 100 Kr. [Grosserer-Societetets Komité.] - Payl ergs,Chiistian,og Hustru Johan ­ ne Marie, for unge Mænd cg Piger i Frdbg. Kommune til dermed at hjælpe dem i en eller anden gavnligVbksomhed ;hvertandet A ar til en ung Mand og hvertandet til en ung Pige. 4,200 Kr. [Frdbg. Kommunal ­ best.] - Pers ’ , Gotlieb, ogHustru Andrea Jensine f. Rohdes, for paa Frdbg. eller i Kbhvn. bo ­ satte Familier, Enker eller ugifte Kvinder af Embeds- eller Borgerstanden. Port, a 200 og 100 Kr. 53,000 Kr. [Frdbg. Kom ­ munalbest.]. -Petersens, Tømrermester Carl Peter ­ sens Enke, Emilie Petersen, og Søster, Frk RC Rasmussens Legat for over 50 Aar gi. Enker efter eller ugifte Døtre af Haand- værkere, Handlende, Embedsmænd eller Bestillingsmænd i Kbhvn. Kapital 154.000 Kr. Port, å 80 Kr. aarl. Familien har For ­ trinsret. [Magist.] - Petersen ’ s, Antikvar, Carl Julius, Hjæl ­ pefond tilOphjælpning og Fremme af velgø ­ rende og kunstneriske Formaal, stiftet ved Fundats af 26. Juni 1920. Fonden yder kun Hjælp gennem Institutioner og Foreninger. Kapital ca. 1,700.000 Kr. Administration: fh. Kontorchef H K u h n, R. DM. ; Cand. jur. Molt Wens el; Ingeniør Cand. polyt. B B Bendtsen; Landsretssagf. Sv. E Kuhn, Sekretær. Kontor : Gammeltorv 633. - Petersens, Egmont H, Fond, se denne Artikel i Real-Registret u. Petersen. - Petersens, Cand. theol. Fr.CW og Hu ­ strus Cæcilie,fodtGøtsche,Halvdelen af Ren ­ terne til værdige og trængende Enker efter eller Døtre af Embedsmænd. Familien har Fortrinsret til Legatet. Den anden Halvdel af Renterne udbetales tilKbhvnsUnderstøt- telsesforening. Kapital 30,000 Kr. [Magist.] -Petersens, Søstrene Elisabeth, Min a , og Abigael,til 3 uformuende, ugifte Kvinder, der er Døtre af Mænd af Kbhvns Hdls- standog i en Alder af 40 Aar. samt til 2 af de mest trængende Damer i Ulrichsens Stif ­ telse. 11,000 Kr. [Magist.] - Petersens,Frk.LHV,tilDøtre af kbhvn- ske Handlende el. Haandværksmestre; 5,000 Kr. [Magist.] - Petersens, Frk. S M A H, Legat for trængende og værdige Kvinder af Stifter- indensFamilie,ogforsaavidt ingen saadanne findes, værdige ogtrængendeugifteKvinder, fortrinsvis her af Staden, der ernærer sig som Lærerinder eller tidlig-ere har virketsom saa ­ danne. Legatarerne skal være mindst 45 Aar gi. Port, a 200 Kr. aarl. Kapital 21,000 Kr. [B or gerr epræsent.] - Petersens, G D A, og Hustrus, for 1) Legatstifternes trængende Slægtninge, 2) Mænd af Hdls-, Skipper- eller Mæglerstan ­ den samtEnker efter saadanneMæn d.126,000 Kr. i Grosserer-Soc. Komité.]

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker