kraks vejviser 1940 handelskalender

Tilføjelser og Rettelser

Provins-Register

2450

Provins-Register (Afd. IV). Real-Registrene. Hillerød Politimester (7. Politikr.): Knud Lassen. Hjørring Politimester (52. Politikr.): O Kann. Horsens Jernbaneselskab, Horsens Bryrup-Silke- borg. Formand: Borgmester JC Juliussen. Kerteminde Dommer (40. Retskr.): N H Nielsen. Korsør "X. Borgmester: Laur. Ravn. Lemvig Politimester (61. Politikr.): H Schneekloth. Nibe Postmester: A J Kolding. Nykøbing F. HistoriskeSamfund, Lolland-Falsters.For ­ mand: Stiftamtmand Greve Fr. Reventlow, R.DM. Odense Sognepræster: P A Petersen, Fredens Kirke. Toldinspcktør: Cand. polit. P S Jorsboe. Vejer, Maaler og Vrager: Jobs. Mortensen. Privat-Adresser. Jensen C Helgren Vejer og Maaler Ebeltoft Jensenius K J Lektor Cand. mag. Solbjerg- hus Drcyersv. 36 Kolding gi 1606 Jespersen Kr. Redaktør Roskilde Johansen J H Kaptajnlojtn. i Art. Høegh Guldbergs Gades Kaserne Aarhus g 8932 Johansen H Skodstrup Redaktør NykobingS. Jørgensen J M Kapt. R. Jyllandsg.24 Frede ­ ricia Jørgensen Johs. Proprietær Fuglsø pr.Havn- dal gi 38 Jørsboe P S Toldinsp. Cand. polit. Odense Kjær A Bestyrer Assendrup Hovedgaard pr. Haslev g Tybjærg 27 Knudsen C ffe Læge Stenlille gi 95 Kolding A J Postmester Nibe gi 34 Kromann Vagn Bankbestyrer Nysted Langkjær Axel Dommerluldm.Cand. jur Køge Larsen Helge Ingeniør Hasserisv.24 Aalborg g 6223 Larsen Herluf Læge Thisted g 271 Larsen .Svend Overdyrlæge Thisted g) 460 Lassen Knud Politimester Hillerød Lund-Andersen O Dommerfuldm. Cand. jur. Roskilde Lutzhoft Svend Direktør Odense Madsen Ch istopher Læge Karsemose pr. Frederiksværk gi Liseleje 21 x Marquard Preben Dommerfuldm. Cand. jur. Silkeborg Morsing Tage Sognepræst Orø pr. Holbæk g) Orø 27 Mortensen C C C Toldinsp. Borgerg. 3 Hor ­ sens g 2582 Mortensen Johs. Vejer og Maaler Odense Mosumgaard JBM Sognepræst Skyum pr. Hørdum g Skyum 29 Møller Aage Apoteker Silkeborg Nielsen Nil Dommer Kerteminde Pay Leif Godsejer Gammelgaard pr. Sølle ­ sted g 96 Pedersen Aage Fabrikant Horning g 98 Pedersen KMP Toldforv. Viborg g 4 Petersen Christian Sognepræst Vig St. gl26 PhilbertTage Læge Tersløse pr. Dianalund g 53

Ringkøbing Valgmenighedspræst: E .1 O Helmig gl94. Rudkøbing Toldforvalter: Il J J Groth- Pedersen g 99. Rønne Konsuler: Nederlandene: H E Madsen. Skern Valgmenighedspræst: E J O Helmig, • Ringkøbing g R 194. Slangerup Postmester: Vilh. Birch g 24. Sorø Amtsvej-ogAmtsvandløbsinspektør: Cand . polyt. C J Ørum. Struer Stationsforstander: G A M Svindt g 300. Ulfborg Postmester: C F A Hansen g 30. Vejle Byraadssekretær: Henry Mathiesen. Socialinspektør: Kr. Black. Viborg Toldforvalter: KMP Pedersen. Rasmussen RIE Sognepræst Eggeslevmagle pr. Skælskør g Eggeslex magle 31 Ravn Lam. Borgmester Korsør g 561 Reimann-Hansen C Kapt. Plantageejer R. Snekkersten g 34 Rudfeld PMH Apoteker Silkeborg Schneekloth H Politimester Lemvig Schreiber H P Oberstløjtn. i Art. R. Ha ­ derslev Severinsen Hans Forfatter Engv. 12 Korsør Simonsen Sophus Landsretssagf. Aalborg Stær J Hostrup Apoteker Aabyhoj g 480 Thomsen E Politimester Bogense g 336 Tranæs LSB Sognepræst Vitten pr. Hinne ­ rup g Haldum 16 Uhrenfeldt KLJ Godsekspeditør Skive Vedde Johs. Direktør Lille Løjtvedgaard pr. Svebølle Winding H Tandlæge Bistrupv.103 Birke ­ rød g 223 Winther H Sadelmagerm. Ebeltoft g 48 ViufChr. Kapt. i Flyvertropperne Duev. 20 Aarhus g 735 Yde NC Lærer Amtsraadsmedlem MF. Dronningborg pr. Randers g 1899 Ørum CJ Amtsvejinsp. Cand. polyt. Sorø Større Gaarde. Billesborg pr. Koge. Forpagter: Eggert Boserup g Køge 115. Bustrup pr. Brodal.Ejer: Staten. Christianslund pr. Ørsted. Ejer: Proprietær E Blach,Steenalt pr. Ørsted g 0.16. Gammelgaard pr. Sollested. Godsejer Leif Pay (ikke Bay). Lundsgaard pr. Kerteminde. Ejer: Løjtn. Hans Juel g K.45 Nebbegaard pr. Pjedsted. Ejer: Gross. Otto Moller, London. Steenalt pr. Ørsted. Ejer: Propriétær E Black g 0.16.

Aalborg Konsuler : Estland : K E M Marcussen, R., Kon-ul g 7300; Nederlandene: FrodeObel,R., Vicekonsul g 7300; Sverige: Frode Obel, R., Vicekon>ul g 7300. Stadsingeniør: Cand. polyt. J L Hansen. Udskrivningsvæsenet, 5. Kreds. Chef: Oberstløjtn. A O Hjarlitz, R. DM. Aarhus Artilleriet. Chef for 7. Artilleriafd.-.Oberst- løjtn. E A Hoffmann, R.DM. Bogense Politimester (30. Politikr.): E Thomsen g 253. Ebeltoft Haandværker- og Industriforeningen. For ­ mand: Sadelmagerm. H Winther g 48 Vejer, Maaler ogVrager: C Helgien Jensen. Frederikshavn Bibliotek, Frederikshavn Folkebibliotek g 834, stiftet 1912. Ca.11,000 Bind. Bibliotekar Chr. Poulsen. Haders'ev Artilleriet. Chef for 8.Artilleriafd.: Oberst ­ løjtn. H P Schreiber, R. Aagaard Gunnar Apoteker Aarhus Andersen Bent Overlæge Dr. med. Skovv.4B Aarhus Andersen V Melgaard Præst res. Kapellan Aarhus Andersen S O Sognepræst Støvring pr. Ran ­ ders X 1 Støvring 21 Birch Vilh. Postmester Slangerup g 24. Blixen-Finecke C F Baron Farum g 201 Bredsdortf Elias Seminarielærer Cand. mag. Jernbaneg. 12 Vordingborg g 634 Briiel G B Statsskovrider R. Hillerød Bunck A D Bankdirektør Ribe Boss KKF Sognepræst Hejnsvig Cordsen Thoi Kapt. Kmjkr. Justitsmin. Mo- torsagk. R. Frederikssund g 575 Egedal J Statsmeteorolog Cand. mag. Kaje- rødv. 34 Birkerød g) 487 Egly G Underdir. Birnerhus Kiddesv.40Vejle g 1497 Fog-Møller BJ Læge ReservekirurgDr.med. Kolding Groth-Pedersen H J J Told forv. Rudkøbing »99 •Gudjonsson Skuli V Prof. Dr. med. R. Gyl- denrisv. Risskov g 95^7 Hansen Gunnar Lands retssagf. Maribo Hansen H Hart Læge Ruds Vedby g 11 Hansen Ejner Maskining. v. Statsb. Cand. polyt. Silkeborgv. 94 Aarhus g 9357 Hansen Henry Overlæge R. Hornbæk g} 416 Hansen C F A Postmester Ulfborg g 30 Hansen J L Stadsing. Cand. polyt. Aalborg Hartlev C C Øjenlæge Løveapoteket Nykø ­ bing F. gi 1408 Hjarlitz A O Oberstløjtn. Udskrivningschef Aalborg Hoffmann E A Oberstløjtn. i Art. R. DM. Aarhus. Høyer E V H C fh. Apoteker Villa Lundhoj Kratholm pr. Kolind Jacobsen J Proprietær Spaanebæksgaarden pr. Hol I æk gi 227 Jastrau Viggo Inspektør Kunstmaler R.DM. GI. Farumgaard Faruin Jensen Harald Bankdirektør Maribo Jensen K C Præst Fredericia

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker