kraks vejviser 1940 handelskalender

Emneliste

Bank — Bogli

2404

Side 2483 2483 2483 2483 2483 2483

Side

Side Banker, se ogsaa Fag-Registret, Afd. VII.8O58 Amagerbanken .................... .. Andelsbanken ....................... Arbejdernes Landsbank . . . Banker paa Færøerne .... Banker paa Island .............. Discontokasso, Kbhvns. . . . Fiskeribank, Kgr. Danmarks Folkebanken for Kbhvn. og Frdbg. . , . 2510 se tilligeTilfojelserefterdenneEmneliste Fyens Disconto Kasse ............................ 2522 Haandværkerbanken ............................... 2534 Handelsbank, Frdbg ................................ 2535 Handelsbank, Kbhvns ............................ 2535 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Hellerup & Omegns Bank .................... 2538 Hypotekbank, Kgr. Danmarks .............. 2544 Købmandsbanken i Kbhvn .................... 2566 Laanebank, Den ny ............................... 2567 Landmandsbanken .................................. 2568 se tillige Tilføjelserefter denne Emneliste Lyngby Bank ....................................... 2588 Nationalbank, Danmarks ....................... 2602 Privatbanken ....................... 2614 se tilligeTi Iføjelserefter denne Emneliste Tiendebank, Kgr. Danmarks ................. 2652 Bankers Forening, Kbhvnske .................... 2479 Bankfunktionærers Landsforening, Danske 2479 Bankklubben ................................................ Bankkoinmi8sær, kgl., so Nationalbank Banktilsynet, Bankinspektør ....................... Baptistmenighedens Kirker ....................... Barber- og Frisør Laug, Kbhvns ........... Barfods Skole, se Frederik Bariods Skole ------- ’ s Elevforening, se Elevforeningen af 10. April 1895 ....................................... BarnerB Hjem for unge Piger, se For ­ eningen til Værn for ............................ 2517 Barnets Glæde, Foreningen ....................... 2479 Barnets Hus ................................................. 2479 Barnets Værn .......................................... . 2479 Baronessens Hvile- og Rekonvalescenthjem2479 Barselpleje, Kommunal, se Hjemmesygepl. 2539 Bay. E, og Moltkes, Th., Skoler .............. 2479 Beboelseslejlighedernes Antal i Kbhvn., se Indbyggerantal m. m ............................. ! Bedre Byggeskik, se Landsforen. B. B.. . . ! Bedømmelses- og Voldgifts-Ret ................. ' Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg . . . ' Befalingsmandsskoler, Rytteriets, se Ryt ­ teriet ..................... .. ................................ ' Begravelse og Ligbrændn., Bestemmelser . ' Begravelseskasser og -selskaber ............... ' Begravelseskasser, Tilsynet med, se Syge ­ kassevæsenet .......................................... ' Begravelsesvæsen, Kbhvns ....................... — Frdbgs . ....................................... : • • Beklædningsindustriens Sammenslutning . Bel Canto, Herrekoret ............................... Belgiens Gesandtskab og Konsulat, se Gesandtskaber og Konsulater ............... Belysningsvæsen, Kbhvns ........................... Belønnings- og Spareforeningen ............... Benediktinerindeklosteret, se Katolske Kirker . . ’ ........................................... Ben Hur, se Krist. F. U. M ........................ Benzin-Imp. og Gross., se Brancheforenin ­ gen af Benzin-Imp. og -Gross.- ........... 2487 se ogsaa Centralforen, af Benzinforhdl 2493 Benzin-Nævnet ............................................ 2483 Berejste Haandværkere, se Foren, for . . . 2515 og Fællesudvalg for berejste II ........... 2524 Berghs.Rudolph,Hospital,seHospitaler . . . 2542 Berigtigelsesnævnet ..................................... Berners Stiftelse ........................................ Bernstorf! Slot .................................. . . . Besigtigelseskommission, se Materiel ­ intendanturen ........................................ Beskyttelse af industriel Ejendomsret, se Industriel Retsbeskyttelse .................... Beskæftigelsesudvalget ............................... Bespisningsforeninger ................................. se tillige Foreningen Skolebesp ........... Bestandig borgerlig Forening .................. Bestemmelser og Takster for Post-, Tele­ graf- og Statstelefonvæsen samt Jern ­ bane- og Toldvæsen (grønne Blade). 2673ff " ..................................... 2479 26^2 2479 2479 2479 2518 2501 2516 2569 2479 2479 2623 2479 2480 2645 2481 2482 2482 2482 2529 2482 2483 2551 2560 2483 2483 2483 2592 2546 2483 2483 2516 2483 Bethania, se Metodistkirker ....................... Bethel, se Sømandshjemmet Bethel .... — se ogsaa Mission, den frie ................. Bethesda ...................................................... Bethesda i Aarhus ..................................... Bethlehem, se Børnehjemmet Bethl. . . . Bethlehems Kirke ............................... . . se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Bethsaida, se Spiritistisk Broderskab. . . . 2636 Betty Nansen Teatret, se Teatre .............. 2651 — , Plan over ................................................. 14 2468 2469 2471 4146 4179 2499 2509 2594 2648 2596 2483 1719 2491 2483

Biblioteker, Arkiver [fortsat] Søfartens Bibliotek ................. Søværnet Marinens (Bibliotek) Teknisk Bibliotek ................. .. Udenrigsministeriet (Arkivet).

Bevillingsnævnene f. Kbhvn. og Frdbg.. Beværterbevilling,seBevillingsnævnene. Biavlerforening, Danmarks ................. Bibelselskab, Det danske ................... Bibel8elskab,Vagt-Taarnets,seVagt-Taarnots2661 Bibelskole, Dansk ........................................ Bibliotekar-Sammenslutninger ................... Biblioteker, Arkiver Akademi, Det kgl .................................... Amtsbibliotek, Assenst .......................... Amts Bibliotek, Bornholms, Rønne. . . . Amtsbiblioteket i Svendborg ................. Arbejderbevægelsens Arkiv .................... Arbejdernes Læseselskab ....................... Arnamagnæanske Ilaandskriftsaml. . . . Bibliotek, Danmarks Afholde- ............... Bibliotek, Det kgl .................. ''.-x. .... Bibliotek, Haderslev Centralbibliotek. . Bibliotek, Herning .................................. Bibliotek, Kalundborg ............................ Bibliotek, Kolding . ............................... Bibliotek, ~ ” Bibliotek, Biblio ek, Samso Odder . . Roskilde. Slagelse . . Bibliotek, Biblioteket f. Brønderslev og Omegn.. . Biblioteket f. Hobro og Omegn ........... Biblioteket f. Silkeborg og Omegn . . . Biblioteket f. Thisted By og Amt. . . . Biblioteket f. Vejle By og Amt ........... Boghandler-Medhjælper-Bibliotek .... Botanisk nave ....................................... Byplanlaboratorium, Dansk ................... Centralbibliotek, Lemvig, for Ringkø ­ bing Amt ............................................. Centralbibliotek, Odense ......................... Centralbiblioteket f. Hjørring Amt . . . Centralbiblioteket f. Kbhvns Omegn, se Kommunebibliotek, Gjentofle ........... Centralbiblioteket f. Maribo Amt, Ny ­ købing F ............................................... Centralbiblioteket f.Sydvestjyll., Esbjerg Centralbiblioteket f. Viborg Amt. . . . Centralbiblioteket i Horsens .............. Centralbiblioteket i Næstved ................. Fagskolen for Haandværkere og mindre Industridrivende ................................. Folkebibliotek, Aarhus ............................ Folkebibliotek, Glostrup ...................... Folkebogsamling, Holbæk Amts ........... Folkebogsamlingen i Holstebro ........... Folkemindesamling, Dansk ..................... Foreningen af 1860 ............................... Foreningen for social Oplysning (Sociale 1872 1907 1824 2556 1890 1765 2028 1839 1899 2506 1719 1791 1830 1831 2511 2512 Bibliotek, Bibliotek. diuiiowk , Struer . . . Bibliotek, Sonderborg “ .......... Tønder . . Sekretariat) ............................................ 2516 Foreningen til LærlingesUddannelse . . . 2516 Forsikringsforeningens Bibliotek .... 2517 Færo Amts Bibliotek ............................ 4146 Garnisonsbibliotek, Det kgl ................... 2528 Geografiske Selskab, Det kgl ................. 2529 Haandværkerforeningen .......................... 2534 Ilandelsforeningen af 5. Juni 1864 . . . 2535 Handelshøjskolens Bibliotek ................ 2536 Handels- og Kontorist-Foreningen . . . 2536 Hjælpeforening, Den gensidige ........... 2540 Hærens Arkiv, se u. Krigsministeriet. . 2560 Industriforeningens Bibliotek .............. 2546 Islands Biblioteker .................................... 4179 — , Taarnby ............................................. Kommunebiblioteker, Frdbgs .............. Kommunebiblioteker, Kbhvns .............. Kvindelig Læseforening ....................... Landsarkiver ........................................... Landsbibliotek, Nordjydske, Aalborg . . Landsbibliotek, Sønderjydske, Aabenraa. Læseforening, Fyens Stifts (i Odense), Marinens Bibliotek, se Søværnet ........... Møns Folkebibliotek, Stege ................. Nordsjællands Centralbibl. (Helsingør) Raadhusbiblioteket ................................ Rigsarkivet ........................................... Stadsarkiv, Kbhvns ............................... Statistiske Departement, Det .............. Statsbiblioteket i Aarhus .................... Stiftsbiblioteker, se i Afd. I V, Real-Reg. for Maribo, Odense og Roskilde 2552 2556 2556 2556 2556 2556 2556 2556 2556 2556 2565 2569 1704 1697 1910 2649 1991 1812 2616 2618 2637 2639 1723 Bemærk: 2. Bind begyndey med Pagina 2401. Kirkeligt Samfund af 1898. . Kommunebibliotek, Gjentofte 1 " “ i Gladsaxe ............................................. Hvidovre ..................................... Lyngby-Taarbæk ............................... Rødovre .............................................. Søllerød .............................................

2647 2619 2651 2656

Sidvandrer Arkivet paa Sohngaardsholm 2657 Universitetsbiblioteket ............................ 2660 Veterinær- og Landbohøjskolen ............ 2663 Biblioteksdirektør,seStatensBibliotekstil8yn2638 Biblioteksforening, Danmarks .................... 2484 Bibliotcksraadet.se StatensBibliotekstilsyn 2638 Biblioteksamfundet for Kbhvn., se Bib- liotekar-Sammensl. f. Folkebibl ............. 2484 Biblioteksskolen, se Statens Bibliotekstils. 2638 Bibliotekstilsyn, Statens, se Statens. . . . Bicycle Club, Dansk .................................. Bien, se u Bygge- og Boligforeninger. . . se endv. u. Sygekassevæsen ................. Bikuben ........................................................ Billedhugger-Samfund, Dansk .................... Billedhuggersammenslutningen af 1933 . Billedskærerforening, Dansk- Provins-, se Arbejdsgiverforening ............................ Billedskærerlaug, se Arbejdsgiverforening Billige Arbejderboliger, se Foren, af 1865 Bilruter, Danm. ’ s, se Landsf.Danm.Bilruter Biofysiske Laboratorium, se Universitetets Biografcensur, se Filmcensur, Statens . . . Biografteatre, se Fag-Registret, Afd. VII. Biografteater-Foren. f. Kbh. og Omegn . se til lige Tilføjelser efter denne Emneliste Biografteaterforen. for Provinsen ............ Biografteatre, Fællesrepr., se Fællesrepr. Biokemiske Institut, se Universitetets . . Biologisk Selskab ....................................... — Station ................................................... — Studiesamling, se Skolevæsen .............. Biologiske Institut, Carlsbergfonijets, se Carlsbergfondets biolog. Inst .................. Bioteknisk-kemisk Laboratorium, se Poly ­ tekniske Læreanstalt ............................. Birker i Kbhvns Omegn, se Frdbg. Birk, Nordre Birk,Sondre Birk medAmagerBirk Birkerød, Firma-Register .......................... 2846 — , Forretninger m. m .................................. 1755 — Kostskoles Samfund ............................... 2484 Biskop over Kbhvns 1 Stift .......................... 2484 Biskopper udenfor Kbhvn., seReal- Reg. for Stiftshovedbyerne i Afd. IV.. .1697ff Biskop paa Island ................................... 4179 Bispebjerg Hospital, se Hospitaler .... 2541 ------ , Plan over ........................................ 17 — Kirkegaard.se Kirkegaarde ............... 2552 ------ Priser m. in., se Begravelsesv ............ 2481 — Sogn, se Grundtvigskirken ....... 2533 Bistrup, se St. Hans Hosp, i Art. Hospitaler 2542 Bjerringbro, Firma-Register ....................... 2846 — , Forretninger ni. m .................................. 1756 Blaa Baand, se Afholdsselskabet .............. 2467 Blaagaard .......................................... *. . . . 2484 Blaagaards Kirke .................................... . 2484 — Seminarium, se u. Seminarier 2628 > Blaa Kors, se Afholdsforening D. b. K.. 2467 Blaataarn ................................................... 2484 Bladhandler-Forbundet i Danmark .... 2484 Bli'dtegneres Sammenslutn., se Sammen ­ slutningen Danske Bladtegi ere ...... 2625 Blegdamshospitalet, se Hospitaler ..... 2541 Blegdainskvarterets .Juleforening .............. 2484 Blikkenslager- Gas-Vand- og Sanitetslaug',se Arbejdsgiverforening, Dansk ....... 1 Blikkenslager- og Kobbersmedemestre i Østifterne, se Arbejdsgiverf. ...... ' ------ i Jylland, se Arbejdsgiverf ................. 1 Blikvare-Fabrikantforeningon, se Arbejds ­ giverforening ........................................... Blinde, Foren, og Instit. vodrørende. . . . ' Blinde, Færdselsmærko for, se Færdselsm.2525 Blinde Kvinders Hvilehjem, se Stau ’ s Eli ­ sabeth Hvilehjem ............................. 2642 Blomsterfonden ........................................... 2485 Blomsterhandlerforening, Dansk ............ 2485 se ogsaa Foren, f. Ekspreslev. af Blomster2515 Bogbindergrossist-Forening, Dansk ........... 2485 Bogbinderlaug, Kbhvns ............................... 2485 Bogbindernes Stiftelse ............................... 2485 Bogbindermestre i Provinserne, Central ­ foreningen af, se Arbejdsgiverforen.. . 2472 Bogbinderskolen, se Fagskolen f.Boghaandv.2506 Bogense, Firma-Register . .......................... 2846 — Forretninger m. m ................................... 1757 Boghaandværk Fagskolen for, se Fagskolen2506 Boghaandværk, Forening for .................... 2485 Boghandler-Bo ............................................... 2485 Boghandleres Kommissionsanst .................. 2485 Boghandleres og Medhjælperes Instit.. . 2485 se ogsaa Provinsboghandlerforen.. . . 2615 2638 2484 2489 2646 2484 2484 2481 2472 2472 2512 2569 2659 2507 3085 2481 2484 2484 2631 2493 2612 2472 2472 2472

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker