kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København 1. Kontor. Revision af Amtstuernes og Københavns Magistrats Regnskaber over Skatter og Af ­ gifter til Statskassen samt af samtlige Stempelregnskaber og Detkgl.Klasselotteris Regnskab. Chef : A S T h r a n e, R. $ Cent. 8672. 2. Kontor. Revision af Regnskaberne over Retsafgif ­ ter, Tinglysningsafgifter, Skifte-, Arve- og Boafgifter,Gebyrer forFoged-.Auktions- og Notarialforretninger, Retshjælp paa Dom ­ merkontorerne, Bøder til Statskassen og Jagttegnsafgiften samt det af Skatte ­ departementets Bogholderi I aflagte Regn- Chef: K A lb e c k $ Cent. 8673. 3. Kontor. Revision af de øvrige underFinansministe- riet henhørende Regnskaber samt Regn ­ skaberne henhørende under Udenrigs- og Statsministeriet. Chef: Otto F Rem k e D Cent. 8693. 2. Hovedrevisorat, Sølv g. 40 E $ ★ Cent. 400. Det almindelige revisionsmæssige Tilsyn med det under Ministeriet for offentlige Ar ­ bejder hørende Regnskabsvæsen. De Regn ­ skaber, som aflægges af underordnede Myn ­ digheder, og som vedrører: 1) Statsbanernes Indtægter af Befordring m. v., 2) Statsbane ­ personalets Tilgodehavender, 3) Post- og Telegrafvæsenets Indtægter og Udgifter, hvilke Regnskaber er underkastede en sær ­ lig Revision indenfor vedkommende Admi ­ nistration, revideres dog af Hovedrevisora ­ tet kun i det Omfang, som følger af § 15 i Regnskabs- og Revisionsloven. Hovedrevisof : J N J Løn, R.DM. 1. Kontor, Sølvg, 40 E $ ★ C. 400. Revision al Regnskaberne forStatsban erne, Vandbygningsvæsenet, Statshavnene, og Statens Opmudiingsmateriel. Chef: E Kolb, R. 2. Kontor, Sølvg. 40 E $ ★ C. 400. Revision af Regnskaberne for Post- og Telegrafvæsenet, Lufthavnen ved Kastrup og Kadiovæsenet samtRegnskaberne for Mi ­ nisteriet for offentlige Arbejder, herunder Elektricitetsvæsenet og Luftfartsvæsenet m. m. Chef: RE Weitemeyer,R. 3. Kontor, Chr. d. 9. G. 2 1 E $ ★ C. 10347. Revisionsmæssig Gennemgang paa Mini ­ steriet for offentlige Arbejders Vegne af de private Baners Regnskaber og Regnskaber fra de kommunale Havne. Revision af Regn ­ skaber vedrørende Tilskud af Vejfondene samt af Regnskaber vedrørende Ydelser i Henhold til Vejkrydsloven'. Chef: HACTraulsen. 3. Hovedrevisorat Tojhusg. 13 E 1! C. 8405 & 8098. Det aim. revisionsmæssige Tilsyn med det under Justitsministeriet, Ministeriet for Landbrug og Fiskeri, Indenrigsministeriet, Socialministeriet,Ministeriet f. Handel, In ­ dustri og Søfart samtGrønlands Styrelse hø ­ rende Regnskabsvæsen. Revisionen af de Regnskaber, der aflægges af Centralsty ­ relserne (Departementerne, Grønlands Sty ­ relse, Direktoraterne for Fængselsvæsenet, Sindssygehospitalerne og Skovbruget samt Fiskeridirektoratet og Matrikulsdirektora- tet)ogafde under disse hørendeRegnskabs- førere. De Regnskaber, der revideres ved den paagældendes Centralstyrelses Foran ­ staltning, revideres af Hovedrevisoratet dog kun i det Omfang, der følger af § 15 i Regn ­ skabs- og Revisionsloven; dette gælder bl. a. de under Grønlands Styrelse I enhørende Regnskaber samt Statens Seruminstituts Regnskab. Endvidere reviderer Hovedrevi ­ soratet Regnskaber for Legater og Stiftel ­ ser m. m. Hovedrevisor : H H ø s t.

Fina Embedskautioner og de i Henhold til For ­ sikringslovgivningen stillede Depoter samt Forvaltning af lorskellige Legatmidler og Sikkerhedsstillelser henhørende under an ­ dre Ministerier. Kontrolrevisions-og Kuponskon ­ toret. Bogføring ogRevision af indfriedeKuponer og Obligationer henhørende til Statsgælden. Kontrolrevision af de i Statsgældssekretaria ­ tet ogFinanshovedkassenberoendeEffektbe- holdninger og Deposita. Revision af de af Statsgældssekretariatet aflagte Regnskaber vedrørende Indtægter, Udgifter og Omsæt ­ ninger for Statskassen, samt vedrørende Re ­ servefonden, Domænefonden, Arhej dslaane- fonden og Stats-Brandforsikringsfonden Landbrugets Studiefond med flere Fonds ’ Aktuararbejdet for Statsgældssekretariatet, Fin an shoved bog holderi et. Centralbogholderi over Statens Indtæg ­ ter og Udgifter samt Aktiver og Pas ­ siver; Affattelse at Statsregnskabet og de dermed i Forbindelse staaende Sa ­ ger; Tilsynet med de lokale Boghol ­ derier i Ministerier og Institutioner og Regnskabet med disses Forbrug af Statens Midler og øvrige Mellemværende med Fi ­ nansministeriet; Bestyrelsen af den i inden- landskeBanker indestaaende og i offentlige Kasser beroende Del af Statens Kassebe ­ holdning; Ind- og Udbetalinger ved Finans- hovedkassen. Opbevaring af indskrevne og deponerede Statsobligationer o. 1. Departementschef: JJE Schaarup, K. DM. (Kancellibygn., Indg. fra Slotspl., 1. Sal) $ ★ Cent. 15360, Lokal 4. Statsgældssekretariatet. Statsgælds sekretær: C Holm dal, R.DM. ^ ★ Cent. 15360, Lokal 11. 1. Statsgældskontoret (Kancelli ­ bygn., Indg. fra Slotspl. Stueetagen), j) ★ Cent.15360, Lokal 12-15. Chef: C H o 1 m d a 1, R. DM. fi ★ Cent.15360, Lokal 11. 2. Noterings-og Indskrivningskon ­ toret (Kancellibygn. Stueetagen, Slots- holmsg. 4, Eksped. 12 — 4) ^ ★ Cent. 15360, Lokal 32-35. Chef: N C Lerch e, R. $ ★ 15360, Lokal 31. Kontrolrevisions- og Kuponskon ­ toret Kancellibygn., Indg. fra Slotspl. Stueetagen ★ Cent. 15360, Lokal 30 og Slotsholmsg. 4 s E j) ★ Cent. 15360, Lokal 27-29 Chef.- AM Thorkil s en, R. ® ★ C. 15360, Lokal 36. Finans hovedbog holderiet (Kancel ­ libygn. Stueetagen, Slotsholmsg. 2), Finans- hovedbogholder: H P Bjarne, R. DM. ffl ★ Cent. 15360, Lokal 10. 1. Statsbogholderiet og Kontoku ­ rantbogholderiet (Slotsholmsg.2 og4 s ) ® ★ Cent. 15360, Lokal 16-23. Chef: PG Kr e t z, R. $ ★ Cent. 15; 60, Lokal 17. 2. Finanshovedkas8en(Slotsholmsg. 4 S ) $ ★ Cent. 15360, Lokal 23-26(10-3 Lørd. 10-2), Chef: P Poser, R. $ ★ Cent.15360, Lokal 24; Kasserere; Kmjkr. Th. E Rosenørn; EStæger. Statis ti ske Pep ar ternen t,Det(se d.A.) Skattedepartementet og Departe ­ mentet fo r To 1 d- og Fo r brugs af gi f- ter: Det direkte Skattevæsen, Toldafgif ­ tersamt det øvrige indirekte Skattevæsen og Sager vedk. Klasselotteriet m. v. Generaldirektør for Skattevæsenet: Knud Kor st $ C. 8611. Generaldirektørens Sekretær: Sekretær J V Henriksen fl C.8611. Departementet for Told- og For ­ brugsafgifter (Slotsholmsg.2, 2. Sal): Afdelingschef: A C Johnsen, K. DM. $ Cent. 5462. Personalek ontoret: Sager vedr.Perso- nalia, Ekspeditionstid, Bygningssager,Bud- get,Grænsegendarmeriet m. v. f By 3014 hef: P R Grønvold, R.DM. (tillige Medhjælper for Generaldirektøren ved Be-

V — 2508 styrelsen af Revisionsafdelingen) $ By 4783. Tol da fgif tsk onto ret:Sagervedr.Tari- fering, Kredit- og Transitoplag, Toldgodt ­ gørelser , Frihavn og Frilagere, Klarerings ­ bestemmelser m. v. JflCent. 5462,7462 & 7472. Chef: KE MHuusom. Forbrugsafgiftskontoret: Sager vedr. 01-, Spiritus-, Sukker-, Chokolade- og Tobaksbeskatn., Afgift af Kaffesuriogater m. m., Afgift paa Omsætningen af stærke Drikke samt Kontrollen med Banderolerin ­ gen af Spiritus og Vin; Afgift af Benzin; Omsætningsafgift af Motorkøretøjer, Han ­ delsrejsende; Sager vedr. Indsmugling m.v. j)Cent. 11730. Chef: C Ulrich Mortensen. Skatte departemenPbt: Afdelingschef: Victor Nielsen, R. DM. $ ★ C. 16926. Skattedepartementet. 1ste Ekspe- ditionskont.: Sager vedr. Amtsstuernes Personaleforhold og almindelige organisato ­ riske Forhold, Arve-og Gaveafgift, Afgif ­ ter i Anledning af Skifte samt Retssportler iøvrigt med Undtagelse af Tinglysningsaf ­ gift. Sager angaaende Udfærdigelse af Stempelpapir og Stempelmærker. (Hol ­ mens Kan. 42 3 E) $ ★ C. 16916. Chef: Harald Nielsen. Skattedepartementet. 2det Eks ­ peditionskon t.: Sager vedr. Indkomst- og Formueskat til Staten samt Afgift af Motorkøretøjer (Slotsholmsg. 2 2 E) j} ★ C. 16926. Chef: S Hiort-Lo renzen. Skattedepartementet. 3die Ekspe ­ ditionskon t.: Sager vedr. Stempling af Dokumenter, vedr. den særlige Stempelaf ­ gift ved Overdragelse af offentlige Værdi ­ papirer og vedr. Tinglysningsafgift (Holm. Kan. 42 2 E) Forvaltningen af Stempelpapir og Stempelmærker (Admiralg. 28 2 E) D ★ C. 16916. Chef.: Viggo Sørensen. Skattedepartementet. 4de Ekspeditionskon t.: Sager vedr. Ejendomsskyld og Grundskyld til Staten samt Jernbaneskyld og Grundstignings- skyldjVedr. Rangskat, Afgift af Totalisator ­ spil, Afgift af offentlige Forestillinger og Fremvisninger m. v. og Afgift af Landbo ­ foreningernes Auktioner. Endvidere Sager vedr. Klasselotteriet og vedr. Amtstuerne, med Undtagelse af de ved 1. Ekspeditions ­ kontor nævnte, samt endelig Skattedeparte ­ mentets Bogholderi og Skatteraadenes- og Vurderingsradenes Regningssager. Ved Stranden 2 2 E $ ★ C. 16916. Chef: H P Bonde. Departementet for Told- og For ­ brugsafgifter, Revisionsafdelingen (Slotsholmsg. 2, 2. Sal) $ Cent. 8611. 1ste Kontor. Ny Kongensg.9 E $ Cent. 1791. Kontorchef: A B Saabye. 2det Kontor. Slotsholmsg. 10 E ®Cent. 3982. Kontorchef: A C Jark, R. 3die Kontor. Amalieg. 38 E ffl Cent. 6756 & 12756. Kontorchef: JFVStarck,R. 1. Hovedrevisorat, Tojhusg. 13 E Det almindelige revisionsmæssige Tilsyn med det under Statsministeriet, (Grøn ­ lands Styrelse undtaget), Udenrigs ­ ministeriet og Finansministeriet hørende Regnskabsvæsen. Revisionen af de af disse Ministeriers Centralstyrelser aflagte Regn ­ skaber og af de Regnskaber, der aflægges af de Ministerierne underlagte Regnskabsfø ­ rere. De under Toldvæsenet horende Regn ­ skaber, der er underkastede en særlig Revision indenfor vedkommende Ad ­ ministration, revideres dog af Hoved ­ revisoratet kun i det Omfang, som følger af § 15 i Regnskabs- og Revisionslo ­ ven; dette gælder ogsaa om Regnskaberne fra de Udenrigsministeriet underlagte Myn ­ digheder og Tjenestemænd samt om Regn ­ skaberne fraDet kgl.AssistenshusogDenkgl. Ment, saa længe bemeldte Regn skaber revi ­ deres ved Centralstyrelsens Foranstaltning. Hovedrevisor:J Valbj ør n, R. $Pa,5340.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker