kraks vejviser 1940 handelskalender

Garv — Gesa

Real-Register for København CJarversvendenes Stiftelse, Prinsesse Charlot ­ tes G. 53,55,57®. Æasbranche Forening, Dansk, stiftet 15. Juni 1938. Formand: Direktor Henri Gunst, Fredh. Kan. 6 E $ C. 4456. Æaskompagni, Det danske, se Real-Register for Odense, Side 1907 i 1. Bind. Gas- og Vandværk, Søllerød kommunale, Øverødv. Holtø Holte 111 & 555. Formand iUdv.: Gross. Harry Se hacke, Vedbæk. Gasteknisk Forening, Dansk, stiftet 1911- Bestyrelsens Formand : Gasværksbestyrer H Hansen, Aalborg $ 59. Gasværk, Lyngby, Kontor: Kirkestr. (Sogne- raadets Kont.) (9V2-12 og Fred. 6-8, for Ind ­ betalinger tillige 1-3, undt. Lord.) Lyng ­ by 800. Regnskabsf.: Kontorchef VRy dah 1. Gasværksbestyrerforbund, Dansk, stiftet 29. Juni 1919. Formand: Gasværksbesty ­ rer F Host ru p, Middelfart. Gasværksvejens Kommuneskole-Forening. Sekretær: Sv. Caas en, Edelsmindev.4Brh. $ Bella 586. Kasserer: Kr. Mortensen, Holger Danskes V. 57 El. Genealogisk Institut, Dansk, Th. Hauch- Fausbøll, Dosseringen 26 B I® D N 3519. Generalauditør for Hæren og Søværnet: V A APiirschel, K. DM. $ Or dr. 2020. Generalkommandoen. Kontor: Kommandantboligen, Kastellet, Kbhvn. El ® ★ Cent. 16019. Chef for Generalkommandoen: Ge- neralløjtn. W W Pr ior, K. DM. Adjutant: Kaptajnløjtn. D F Petersen. Generalstaben. Kontor: Kastellet El $ * Cent. 16019. Chef: Generalmajor EGørtz, K.DM. Adjutant: Kaptajnløjtn. P M V B Dig- m a n n. Kommandoafdelingen. Kontor: Kastellet El^Cent. 1'6019. Chef: Oberst K Knudtzon, R.DM. Generalstabsafdelingen. Kontor: Proviantgaarden E ® ★ Cent. 16014. Chef : Oberstløjtn. E F Raabye, R. DM. Generalinspektøren for Fodfolket. Kontor: Proviantgaarden E ® ★ Cent. 16014. * Generalmajor C Jacobsen, K. DM. Stabschef: Kapt. AF J Storch. R. Adjutant : Kaptajnløjtn. M T Dall. Generalinspektøren for Rytte ­ riet. Kontor: Stjernestok 12, Kastellet El ® ★ Cent. 16019. . Generalmajor E L e s c h I y, K. DM. Stabschef: Ritmester Kn\jkr. CA Friis,R. Adjutant: Kapajntløjtn. Kmjkr. O Ste ’ n- kov. Generalinspektøren forArtille- r i e t. Kontor:Gl.Tøjhus,Cliristiansg. Efl-A-Cent. 16031. Oberst HA Rois ted, K.DM. • Stabschef: Kaptajn A Da hiber g. Adjutant : Kaptajnløjtn. H H N Kl i n t . Generalinspektøren for Inge- miørtropperne. Kontor: Fredh. Kan. 30 E $ Cent. 16022 ■& 16023. Generalmajor P L R a m m , K. DM. Stabschef: Kapt. H C Ped ersen, R. Adjutant: Kaptajnløjtn. D A Wieth- Knudsen. Generalinspektøren forHærens Flyvertropper. Kontor : Fly vepladsen [S] $ -^rCent. 16135. Oberst C C J F ø r s le v, R. DM. Stabschef : .............................. Adjutant: Kaptajnløjtn. P K A Sæbye. Generalkommandointendanten. Kontor : Fortunstok 2, Kastellet, Kbhvn. El D ★ Cent. 16019. Generalintendant N F H S y 1 o w, K. DM. 'Generalkommandolægen. Kontor: Rigensg. 9 El JO Cent. 16120. II 9

V — 2529

Afdelingsgeologer: Landbrugskand. Wer ­ ner Christensen; Dr. phil. Johs. Iver ­ sen; Dr. phil. ANoe N y gaard. Regnskabsfører: Frk. A Galle. Assistenter : Fru EL Mertz; Landbrugs ­ kand. Kr. Skousbøll Hansen; Mag.scient. Keld Milthers, FM.; Theodor Sorgen ­ frei; J Tro els- Smith. Boremester: J Chr. Kai les trup, DM. Georgs Ordenen, Sankt, se Sankt Georgs O. Gesandter, Danmarks, i Udlandet, se Afdeling IX: Udlandet. Gesandtskaber og Konsulater, Fremmede Magters. - Afghanistan. Forretningerne varetages af det tyrkiske Generalkonsulat (se dette). - Ameri ka (de forenede Stater). Gesandt skab, Amalieg. 12 E $ Cent. 1925 & 1945 (10-16). Ray Atherton, overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister. Mahlon Fay Perkins. Legationsraad. Kapt. Albert E Schrader, Marineattache (Berlin). Edward R Durgin, Marineattaché-Assist. (Berlin). Julian B Foster, Handelsattaché, Born- holmsg. 1 E f C. 8333. Generalkonsulat, Vesterbrog. 10 3 ® D Cent. 8209,13209 & 4231 (9-16 ‘ / 2 , Lord. 9-13). Lucien M e mm i n g e r. Generalkonsul; Robert Borden Reams, Konsul; Erland Gjessing og Stanford J Edwards, Vice- konsuler. - Argentina. Gesandtskab, Frederiksg. 8 E $ Palæ 181 (11-13). Oscar Ibarra-Garcia, over ­ ordentlig Gesandt og bcfuldm. Minister. Generalkonsulat, Frederiksg. 8 E $ Palæ 5273 (10-12). Lorenzo A S er ve n te, Handelsattaché, Generalkonsul. - Belg ien. Gesandtskab, Grønningen 21 E $ Palæ 3880 (10-12). ...................... , overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister. PieneRoersch, Legationssekretær. Konsulat, Jarinersg. 2 1 0 jj'A'Cent.11488 (9-12). Hjalmar Hartmann, R.DM., Ge ­ neralkonsul; E H Luxembourg, Vicekon- sul. - Bolivia . Generalkonsulat. S A Juel Jø r g e n s e n, R., Generalkonsul, Biilowsv. 34 ® $ C. 11448. Henry A ker lund, Vicekonsul, Kamp- inannsg. 4® f ★ C. 7181 (10-12). - Brasilien . Gesandtskab, Kristianiag.21El ® Cent. 7768 (10-12 ‘ / 2 og 2-4*/ 2 , Lord. 10-12 ‘ / 2 ). GP do Rio Branco, overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister; Carlos Buar- que de Macedo, Legationssekr.; Vice ­ konsul VHolck, Kancellisekr. Konsulatets Forretninger varetages af Gesandtskabet. - Britiske Rige, Det. Gesandtskab, Bredg. 26 E & ★ C. 5648 (11 -13). Ch. Howard Smith, overordentlig Ge ­ sandt og befuldm. Minister $ Cent. 5828; R A Gallop, Legationssekr. L C H ughes-Hallett, Konsul og Han- delssekr., Hammerensg. 4 E $ Cent. 4276 & 9228. . , „ • - Kommandorkapt.NDiggle, Manneatta ­ ché. Wing Commander J C Johnson , Luft- fartsattaché (Helsingfors). Oberstløjtn. NN Craig, Militærattaché. Major B J O ’ Leary, Pasafd., Holm. Kan. 5 E f Cent. 4835 (10-1). Rev.ARAWatson, Legationspræst. Konsulat, Hammerensg. 4 EffiCent.4276 & 9228 (9-13 & 14-15, Lørdag 9-12). L C Hug li es -IIallett,Handelssekretær.Kon ­ sul; Joh. B I)a nø,Vicekonsul ; L E Tudor, II 9

Generallæge E A G S a u g m a n , K.DM. Generalkommandodyrlægen. Kontor : Rigensg. 9 El $ Cent. 16130. Stabsdyrlæge G G a u t i e r, K. DM. Lejrinspektøren ved General ­ kommandoen. Kontor: Fortunstok 2, Kastellet El $ ★ Cent. 16019. Kapt. H P L a n d t, R. DM.' Generalstaben, se Generalkommandoen. Gensidige Landbo-Sygeforening, Den. Kontor: Vesterbrog. 15® jpCent.6659, 19-4, Lørd.9-2) Postgirokonto Nr. 72, stiftet 1900. Formand: Gross. A M Koustrup, Struer. Bestyrelse:Rentier J Andersen,N-Ørslev pr.Egebjærg; Gaardej er Mejeriejer II Lar ­ sen, Fruens Bøjre; Fabrikant C Krabbe, Asnæs ; Proprietær Amtsraadsmedl. J|P i h 1- kjær, Vejlby pr. Risskov; Gaardejer J Jespersen, Næstholdttoft pr. Godstrup. Forretningsf.: NR Nielsen. Se tillige i Fag-Registret u.Sygeforsikring. Geodætisk Institut, oprettet ved Lov af 31. Marts 1928, Proviantgaarden E & ★ Cent. 16017. Instituttet udfører geodætiske og seismiske videnskabelige Arbejder, bestri ­ der Landets Opmaaling samt udgiver Kort over Riget. Under Instituttet sorterer Astronomisk Observatorium i Buddinge ($ Søb. 665) og Seismisk Station ved Kbhvn. (se d. Art.). Paa Grønland har Instituttet to seismiske Stationer, henholdsvis i Ivigtut og Sco ­ resby Sund. Direktør: Prof. Dr. phil.NE Nørlund,K. DM. Afdelingschefer: Oberstløjtn. L Bruhn, R. DM. FM.jStatsgeodæt Kapt. JFChan- telou, R.; Statsgeodæt Cand. mag.&Mag. scient. Inge Lehmann; Kapt. J Bend- sen. Depotforvalter : JHH i 1 d o r f ; Kort salg 9-4. Bogholder og Kasserer: Korpsofficiant J H inge,DM. R. Geofysisk Forening, Dansk. Stiftet 1936. Adr. Meteorologisk Inst., Toldbodv. 15-19 |K] $ C. 6448. Formand: Statsmeteorolog Helge Petersen. Geografiske Selskab, Det Kgl.Danske, stiftet 18. Nov. 1876. Formaal: At fremme Kundskaben til Jor ­ den og dens Beboere og udbrede Interessen for geografisk Videnskab. Holder Møder med Foredrag og udgiver et Tidsskrift. Sekretariat, Bibliotek og Læsesal m. m. Nationalmuseet, Ny Vesterg. 10 E f Palæ 3071 (Søgnedage 1-4 Em., fra 1. Juli-15. Aug. Henvendelse til H Hagerup ’ s Boghan ­ del, Fiolstr. 10 E). Protektor: Hs . Maj. Kongen. Bestyrelse: Hs. kgI. Højhed Kron ­ prinsen, Præsident; Generalkonsul Johan Hansen, K. DM. FM., 1. Vicepræsident ; Prof.Dr.phil.MVahl,R.DM., 2. Vicepræsi ­ dent; Gross.ML F r i m o d t ;Prof.Dr.phil.G Hatt,R.; fh. DirektørDr.phil. Victor Mad ­ sen, K. DM.;Prof. Dr. phil. N ENør- lund, K. DM.; Kommandør H O Ravn, K. DM.; Prof. Dr. phil. Niels Nielsen, R., Sekretær. Kasserer og Hovedkommissionær: H Ha ­ gerup ’ s Boghandel, Fiolstr, 10 E ®Cent. 675 & 874. Geblogisk Forening, Dansk, Adr. Ø-Voldg. 7 E, stiftet 16. Jan. 1893, virker gennem Foredrag og Ekskursioner samt Udgivelse af „ MeddelelserMøde en Gang om Maa- neden i Vinterhalvaaret. Medlemsantal 349, Kontingent6Kr.aarl.,yngreMedlemmer3Kr. Geologiske Undersøgelse, Danmarks, Raadhus- v., Charlottl. $ TirOrdr.5787 (under Ministe ­ riet for Undervisningsvæsenet, opr. 4. April 1888) foretager den geologiske Kortlægning afDanmark og udfører andre videnskabelige, landøkonomiske og tekniske, geologiske Un ­ dersøgelser, der offentliggøres i Danmarks geol. Undersøgelses Skrifter. I — V Række. Direktør: Dr. phil. H Ødum. Statsgeologer : Dr. phil. V Nordmann, R.; Cand. mag. Sigurd Hansen.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker