kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Sognepræst: AxelBeck. Res. Kapellan : S \S Gun dtof t. Kaldskapellan : II Boyen Rasmussen. Kordegn ; ........................ Organist og Kantor: Fru E Husted Kri ­ stensen. Graver: J CLSterregaard. Kordegnens Kontor: Struenseg. 1 El g) N 424x Søgnedage (undt. Torsd.) 9-1; Fred, tillige 5-7. Hellig Kors Kirkes Sogn indesluttes af Aaboulevard, Griffenfeldtsg., Rantzausg., Skytteg.,Struenseg.,Il ansEgedesG.,Jagtv., Nørrebrog., Slotsg., Gartnerg. - 1 Gade-Re ­ gistret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade horer. Helse Laget, Reventlowsg. 10 E g Cent. 4674 & 10649, se Sygekasser, Statsanerkendte. Hendriksens, J, og Hustrus Stiftelse, Baldersg-. 10 El, stiftet af Oliemøller J Hendriksen til Fribolig for 12 værdige og trængende Kvinder. Formand: Bygningsin- sp. Arkitekt Asger Jeppesen; Kasserer : Ingeniør CFSpangenberg. Henry George-Foreningen, Landsforening, for Grundskyld og Frihandel, stiftet 2. Marts 1902. Formand : Ingeniør F F o lk e , Kbhvn. Kasserer og Sekretær: Fru Signe Bjør ­ ner, Kbhvn. Redaktør: Ekspeditionssekr. Cand. polit. Abel Brink, Lyngby. Heraldisk Institut for Kongeriget Danmark, stiftet 22. Sept. 1930 for Udarbejdelse, God ­ kendelse og Registrering af offentlige cg pri ­ vate Vaabenmærker. Direktør: Magister Grunddal Sjallung, Himmerlandsv.22 Eg Gh. 3033. Herbergs-Ringen, Vesterbrog.35E$Eva 2835, Kasserer: Sekretær Ernst Drosthede, Højbro Pl. 17EKI gi Palæ 5729; Sekretær: Ro ­ bert Olsen, Bii lows v. 38 A E g N 7327. Herlev Kirke. Sognepræst : A W e s t h a u s e n. Organist: Overlærer HP Birkholm- Clausen. Kordegn: Førstelærer N C Niels en. Graver: H Ni el sen. Sognet omfatter Herlev og Hjortespring. Herlev Kommune. Kommunekontoret, Frederikssundsv. 119, Herlev ft Yrsa 19 (Aland. 1 1-13 og 16-19, Tiisd., Onsd. og Torsd. 11-15, Fred. 16 19). Sogneraadets Formand: Smed Ma ­ rius Jensen, priv. g Yrsa 173. Kommunesekretær: P Hasselsteen. Kommuneingeniør: Henry J Holm. Brandinspektøren f!Yr.'65. Bygningsinspektorat g Yrsa 157, ell. Yrsa 19 (Mand. 13-15 og 18-19, Onsd. 13-15, Fred. 16-19). Ingeniørkontor (dagi. 11-13 og till. Fred. 16-18) g Yrsa 64. Politistation, seu. Nordre Birk. Sognefoged, seu. Sognefogeder. Indbyggertal: 2819 (1. Jan. 1939). Skatteprocent: 6, 5 ; Ligningsprocent : 7, 0 (1939-40). Herlovianersamfundet er stiftet 14. Januar 1850. Det staar aabent for alle dem, der som Disciple, Lærere eller Embedsmænd er eller har været knyttede til Herlufsholm. Medlemsbidraget er mindst 5 Kr. om Aaret. Medlemsantallet er 630. Formand: Over ­ retssagf. Viggo Loft, Kronprinsesseg. 18* Kl g C. 3090; Næstformand og Kasserer: Ingeniørkapt. N B Sommerfeldt, R. Hermod, se Bokseklubben Hermod. Herreekviperingshandler-Foreningen 1 Køben ­ havn, stiftet 9. Marts 1910. Formand: Carl L 0 n b e r g, R. DM., Gothersg.115 El g Cent. 9115 & 14653. Postkonto 27667. Stiftet 1930.Omfatter 32Ungdoms- organisationer og ca. 200 Ungdomsherberger. For ­ mand: Ingeniør Cand.polyt. Ove Hol m, R.. Blidahpark 29 Charlottl. g. Hell. 3533;

V — 2538

Havn — Herr

Havnedirektøren, Havnebygmesteren og Hovedkontoret $ ★ C. 15101. Kassererkontor: Toldbodv. 15 $ Pa. 2616. Bogholderkontor: Toldbodv. 15 $ Pa. 3711. Havnekap t a j n og Havnefoged , Nord re Told ­ bod 7 $ C. 4340 (uforandret). Havundersøgelser, Kommissionen for Dan ­ marks Fiskeri- og, Adresse: Fiskeridirek ­ toratet, Ministeriet for Landbrug og Fiskeri .3717, Laboratorierne, Charlottenlund Slot. Kommissionen udfører saavel Fiskeri- og Havundersøgelser i de indre danske Far ­ vande, som de Undersøgelser, deri Henhold til de internationale Havundersøgelsers Pro ­ gram paahviler Danmark. Kommissionen bestaar af følgende Med ­ lemmer: Fiskeridirektør C Trolle Th om ­ sen, R. DM., der er Kommissionens For ­ mand og administrerer og fører Tilsyn med Undersøgelsesmateriellet m. v.; Fisker Axel Henriksen, Medl. af Dansk Fiskerifor ­ enings Bestyrelse; Kutterfører M C Jen ­ sen, DM. R., Formand f. Dansk Fiske ­ riforening; Direktør Dr. phil. H B 1 e g v a d, R., Leder af Fiskeriundersøgelser omkring Danmark, f) Hell. 1847; Prof. Dr. phil. Martin Knudsen, K. DM., Leder af de hydrografiske Undersøgelser, g) Hell. 6285; Prof. Dr. phil. Ove Paulsen, R.DM. FM., Leder af Planktonundersøgelser, g) Hell. ■€286; Dr. phil. Age Vedel Tåning, FM., Leder af Fiskeriundersøgelser i Nordsøen, ved Færøerne og Island (se ogsaa Art. Ma ­ rinbiologisk Laborat.), g) Hell. 6185. Mavundersøgelsesraad, Det internationale, Adr. Charlottenlund Slot. Charlottl. g) Hell. 1865. Deltagende Lande: Storbritan ­ nien, Irland, Tyskland, Holland, Belgien, Danmark,Norge,Sverige, Frankrig, Finland, Portugal, Spanien, Polen, Letland og Island. Raadet bestaar af to Delegerede fra hvert Land. Præsident: Prof. Dr. Johan Hjort, Oslo; Ærespræsjdenter: Prof. Dr. O Pettersson, Holma,Gåseberg,Sverige; HG Maurice, London; Vicepræsidenter: Théodore Tis ­ sier, Paris; Dr. C Heinrici, Berlin; Prof.Dt. phil. Martin Knudsen, K. DM., Kbhvn.; ATA Dobson, London; Adm.Sek ­ retær: Kapt. W Nellemose,R. Danmarks Delegerede: Prof. Dr. phil. Martin Knudsen, K. DM.; Direktør Dr. phil. H Blegvad,R. Hedeselskab, Det danske, stiftet 28. Marts 1866, Hovedkontoret er i Viborg, se Real- Register for Viborg i Afd. IV, S. 2028. For Kbhvn. skerindtegning afMedlemmer og Opkrævning af Medlemsbidrag enten ved Overretssagf. Axel Hu lega ard, R., GI. Torv 14 E g! Cent. 3204, eller hos Over ­ retssagf. JF Krarup, R., Ved Stranden 14 Kl gi Cent. 5907 & 7780. For Nordre Birks Distrikt ved Sagfører Chr. Ørn , Valkendorfsg. 16 E f C. 3000. Hegelske Samling, Den, Øregaard, Øregaards Allé (Parkens vestlige Side, overfor Øre- f aardsvænget) Hell. Indviedes 8. Aug. 1921. ndeholder topografiske Billeder fra Kbhvns ■ogGjentofte Kommuner. Gratis Adgang Søn- og Helligd. 12-15 samt Onsd. 12-15 (Lukket Langfredag, 1. Paaske-, l.Pinse- og 1. Juledag). Bestyrelsens Formand : Borg- mesterAage E Jørgensen, R.; Sekretær: Overbibliotekar J H Landt. .Heimdal, Studenterforening med Formaal at støtte Danskheden i Sønderjylland. Stiftet 1896. Formand: Lektor Caud. mag. Olaf Holst. Adr. V-Boulevard4 EfPa.2611 (16-1 7V 2 ). Helbredelsesfondet, stiftet af Grosserer P Carl Petersen og Hustru, yder rentefri Laan til tuberkuløse Patienter til Behdl. paa Vejleijords Sanatorium, ca.30,000Kr.aarlig. Bestyrelse: Gross. PCarl Pete rs en,K.DM.; Overlæge Dr. med. G E Per m in, ‘ R.DM., Formand; Medicinaldirektør Dr. med. Johs. Frandsen, K. DM.; Læge Dr.med. NChr. B or b e r g ; Højesteretssagf. Jakob EG e 1-

ting; Overlæge IHarpoth, R.; Overlæge Dr.med. S Kemp, R. DM.; Direktør Hans H a n s s i n g (Sekretær og Kasserer). Kontor: V-Boulevard 4 3 E gi Palæ 6715. Kontortid 13-15 (Lørdag undtagen). Hellerup Kirke, Margrethev. Hell., indviet 14. Okt. 1900 (Arkitekt: Thorvald Jørgensen}. Ejer: Gjentofte Kommune. Sognepræst: Harald Jessen. Res. Kapellan: VNorup Niel sen. Organist og Kantor : Frk. N Krygell. Kordegn: Johs. Pedersen. Graver : Aug. J e n s en. Kordegnens Kontor: Svanemøllev. 85 Hell. gi Hell. 1141 (Søgnedage, undt.Tirsd., 10-12 1 / 2 , Torsd. tillige 18-19y 2 ). I Gade-Registret foran . i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Hellerup Kommunal- og Grundejerforening, stiftet 1888. Formand: Overretssagf. P A Freilev, Strandv. 223Charlottl. gHell.830. Sekretær og Kasserer: Hovedbogholder V Hoick, Carolinev. 6 Hell. gi Hell. 2552. Hellerup & Omegns Bank, Akts., stiftet 6. Nov. 1922. Strandv.159 Hell. Hell. 1200. Telegramadr.: Helbank.Postkonto 2631. Filialer : Bernstorffsv. 69 Hell. g) ★ Hell. 6260. Lyngbyv. 235 Hell, f ★ Hell. 6002. • Strandv. 136 Hell. g * Hell. 6600. Aktiekapital 500,000 Kr. Bestyrelse: Murerm. Amtsraadsmedl. Kr. Larsen, Formand; Hospitalsdirektør K Warming, Næstformand ; Snedkerm. A P LiitzhøftChri stian s en; Købmand Viggo Jørgensen; Vinhandler Knud Jørgen ­ sen, R. Adm. Direktør: G J P Brandt. Supplerende Oplysninger, se Afd. VI, Fir ­ ma-Register. Helligaands Kirke, Amagert. Kl, nævnes før ­ ste Gang i 1449, da Helligaandshuset (se Var ­ tov) endnu laa her; men den er sikkert meget ældre. Den ombygges i 1469 og danner se ­ nere den søndre Fløj af Klosterbygningerne. 1 1538, da Reformationen var indført, bliver den Sognekirke og var vistnok dengangtem- melig uanselig, men i Tidens Løb bliver den udvidet og forskønnet; saaledes faar den i 1582-83 et Taarn, der i 1594 prydes med et smukt Spir. Ved Udeb randen 1728 bliver Kirken næsten fuldstændig ødelagt, men genopbygges 1730-32 i en temmelig tarvelig Skikkelse, der bevares, indtil der i 1878-80 (ved Prof. Storck) foretages en Hovedistand ­ sættelse, som i Virkeligheden var en hel For ­ nyelse. Kapellet, der rimeligvis er opført i 1400 Tallet, dannede Klosterbygningernes vestre Fløj ; det blev restaureret i 1896 og derved bragt tilbage til sin oprindelige Skik ­ kelse. Kirkens tidligere plattyske Navn: Helliggestkirke, forandres ved kgl. Resolu ­ tion af 12. April 1881. Overtilsyn: Kbhvns Magistrat. Kirkeværge : Gross. Anton B o y e r, R. Sognepræst: Halvdan Helweg (tr. i Helligaandshuset Aland., Torsd. og Lord. 11-13). Hjælpepræst : Povl M Pe de r s en. Kordegn : Einar A s b o. Organist og Kantor: Hakon Andersen. Graver : IFrederiksen. Sognepræstens Kontor: Helligaandshuset, Valkendorfsg. Kl g) Palæ 5555 (10-1). Kordegnens Kontor: Naboløs 2 2 E $ By 779y. Aahent: Søgnedage (undt. Torsd.) 9-1; Fred, tillige 5-7. Sognet begrænses af GI. Strand, Nybrog., Frederiksholms Kan., Raadhusstr., Ny- og GI. Torv, Skinderg., Købmagerg., Kla re ­ boderne, Mønterg., Gothersg., Kong. Nyt., Østerg. og Højbro Pl. - I Gade-Registret foraniAfd.il er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Hellig Kors Kirke, Kapelv. ED. Grundstenen nedlagt 28. Juli 1887. Kirken indviedes 19. Januar 1890. Opfort af Prof. H B Storck. Overbestyrelse: Kbhvns Magistrat. Kirkeværge og Kasserer: Snedkerm. C Gr oule.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker